2008R0617 — DA — 01.07.2013 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 617/2008

af 27. juni 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræ

(EFT L 168, 28.6.2008, p.5)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 557/2010 af 24. juni 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 939/2011 af 23. september 2011

  L 248

1

24.9.2011

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 519/2013 af 21. februar 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 617/2008

af 27. juni 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræKOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) ( 1 ), særlig artikel 121, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Pr. 1. juli 2008 ophæves Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ ( 2 ) af forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)

Visse bestemmelser og forpligtelser i forordning (EØF) nr. 2782/75 er ikke medtaget i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

Derfor bør der ved en forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes visse relevante bestemmelser og forpligtelser for at sikre, at der skabes kontinuitet i den fælles markedsordning, og især handelsnormerne, og at de fungerer efter hensigten.

(4)

Ved forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes de grundlæggende krav, som rugeæg og kyllinger af fjerkræ, der skal afsættes i Fællesskabet, skal opfylde. Af klarhedshensyn bør der fastsættes nye gennemførelsesbestemmelser til disse krav. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1868/77 ( 3 ), hvorved der fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2782/75, bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(5)

I forordning (EF) nr. 1234/2007 er der fastsat visse regler for produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ. Gennemførelsen af disse regler kræver, at der vedtages gennemførelsesbestemmelser for bl.a. at undgå, at æg, der tages ud af rugemaskine, kan bringes i handelen uden særlig mærkning, at fastsætte, hvilke påskrifter æg og pakninger med rugeæg og kyllinger skal være forsynet med, samt at fastsætte, hvilke meddelelser der skal sendes.

(6)

Hver virksomhed bør tildeles et registreringsnummer ud fra retningslinjer, som fastlægges i de enkelte medlemsstater, så virksomhedens aktivitetsområde kan bestemmes.

(7)

Ordningen med indsamling af data vedrørende Fællesskabets interne samhandel med og produktion af kyllinger og æg bør opretholdes med en sådan stringens, at der kan opstilles prognoser for produktionen på kort sigt. Det er op til hver enkelt medlemsstat at fastsætte, hvilke sanktioner der skal idømmes i tilfælde af overtrædelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) Rugeæg: æg af fjerkræ henhørende under KN-kode 0407 00 11 og 0407 00 19 bestemt til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kategori og type, identificeret i overensstemmelse med denne forordning, produceret i Fællesskabet eller importeret fra tredjelande.

2) Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke overstiger 185 g, henhørende under KN-kode 0105 11 og 0105 19, produceret i Fællesskabet eller importeret fra tredjelande, af følgende kategorier:

a) brugskyllinger: kyllinger af én af følgende typer:

i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, som slagtes før kønsmodning

ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med henblik på produktion af konsumæg

iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllinger bestemt til æglægning eller til slagtning

b) formeringskyllinger: kyllinger til produktion af brugskyllinger

c) avlskyllinger: kyllinger til produktion af formeringskyllinger.

3) Virksomhed: en virksomhed eller del af en virksomhed inden for hvert af følgende aktivitetsområder:

a) avlsvirksomhed: en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion af rugeæg bestemt til produktion af avls-, formerings- eller brugskyllinger

b) formeringsvirksomhed: en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion af rugeæg bestemt til produktion af brugskyllinger

c) rugeri: en virksomhed, der beskæftiger sig med indlægning og udrugning af rugeæg og med levering af kyllinger.

4) Kapacitet: det maksimale antal rugeæg, der på samme tid kan ligge i rugemaskinerne ekskl. klækkemaskinerne.

Artikel 2

Registrering af virksomheder

1.  Enhver virksomhed, der anmoder om at blive registreret, registreres af den kompetente myndighed, som medlemsstaten har udpeget, og tildeles et registreringsnummer.

Registreringsnummeret kan fratages virksomheder, som ikke overholder denne forordnings bestemmelser.

2.  Enhver anmodning om registrering af virksomheder som omhandlet i stk. 1 sendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret. Denne myndighed tildeler den registrerede virksomhed et registreringsnummer bestående af en af koderne anført i bilag I og et identifikationsnummer, der tildeles således, at virksomhedens aktivitetsområde kan bestemmes.

▼M1 —————

▼B

Artikel 3

Mærkning af rugeæg og emballager

1.  Rugeæg, der anvendes til produktion af kyllinger, skal mærkes individuelt.

2.  Den individuelle mærkning af rugeæg, der anvendes til produktion af kyllinger, foretages på produktionsvirksomheden, som trykker sit registreringsnummer på æggene. Bogstaverne og tallene påtrykkes med uudslettelig sort stempelfarve og skal være mindst 2 mm høje og 1 mm brede.

3.  Medlemsstaterne kan undtagelsesvis tillade mærkning af rugeæg på en anden måde end omhandlet i stk. 2, forudsat at sådan mærkning sker med uudslettelig sort farve, er klart synlig og har en størrelse på mindst 10 mm2. Sådan mærkning skal foretages, før æggene indlægges i rugemaskine enten på produktionsvirksomheden eller på rugeriet. Medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom samt meddele dem, hvilke forholdsregler der er truffet i den forbindelse.

4.  Rugeæggene skal transporteres i helt rene emballager, og æggene i de enkelte emballager skal alle være af samme fjerkræart, -kategori og -type, komme fra samme virksomhed og være forsynet med en af de angivelser, der er anført i bilag II.

5.  For at opfylde de gældende bestemmelser i visse importtredjelande kan rugeæg bestemt til eksport og deres emballager være forsynet med andre angivelser end dem, der er fastsat i denne forordning, hvis der ikke er risiko for, at de forveksles med sidstnævnte angivelser og angivelserne fastsat i artikel 121, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/1007 og dens gennemførelsesforordninger.

6.  Emballager, eller andre beholdere, i hvilke sådanne æg transporteres, skal være forsynet med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.

7.  Kun rugeæg, der er mærket i overensstemmelse med denne artikel, må transporteres eller afsættes til andre medlemsstater.

8.  Rugeæg fra tredjelande må kun importeres, hvis de med mindst 3 mm høje bogstaver er påtrykt oprindelseslandets navn og angivelsen »à couver«, ►M3  »valenje«,  ◄ »broedei«, »rugeæg«, »Bruteier«, »προς εκκόλαψιν«, »para incubar«, »hatching«, »cova«, »para incubação«, »haudottavaksi«, »för kläckning«, »líhnutí«, »haue«, »inkubācija«, »perinimas«, »keltetésre«, »tifqis«, »do wylęgu«, »valjenje«, »liahnutie«, »за люпене« eller »incubare«. Rugeæggene i de enkelte emballager skal være af samme fjerkræart, -kategori og -type, fra samme oprindelsesland og samme afsender, og emballagerne skal mindst være forsynet med følgende oplysninger:

a) de angivelser, der er påtrykt æggene

b) fjerkræart, som æggene stammer fra

c) afsenders navn eller firmanavn og adresse.

Artikel 4

Mærkning af emballager med kyllinger

1.  Kyllinger skal emballeres efter fjerkræart, -type og -kategori.

2.  Kyllingerne i de enkelte emballager skal alle komme fra samme rugeri, og emballagerne skal mindst være forsynet med rugeriets registreringsnummer.

3.  Kyllinger fra tredjelande må kun importeres, hvis de er sorteret i overensstemmelse med stk. 1. Kyllingerne i de enkelte emballager skal alle komme fra samme oprindelsesland og samme afsender, og emballagerne skal mindst være forsynet med følgende oplysninger:

a) oprindelseslandets navn

b) fjerkræart, som kyllingerne tilhører

c) afsenders navn eller firmanavn og adresse.

Angivelserne på emballagerne skal være påtrykt med uudslettelig sort stempelfarve med mindst 20 mm høje og 10 mm brede typer med en stregtykkelse på 1 mm.

Artikel 5

Ledsagedokumenter

1.  Der skal for hvert parti rugeæg eller kyllinger, der sendes, udfærdiges et ledsagedokument, der mindst skal indeholde følgende oplysninger:

a) virksomhedens navn eller firmanavn og adresse samt registreringsnummer

b) antal rugeæg eller kyllinger opdelt efter fjerkræart, -kategori og -type

c) afsendelsesdato

d) modtagers navn og adresse.

2.  For de partier af rugeæg og kyllinger, der importeres fra tredjelande, skal virksomhedens registreringsnummer erstattes af oprindelseslandets navn.

Artikel 6

Registrering

Hvert rugeri skal registrere følgende pr. art, kategori (avlsfjerkræ, formeringsfjerkræ eller brugsfjerkræ) og type (slagtekyllinger, læggekyllinger eller kyllinger til blandet anvendelse):

a) dato for indlægning i rugemaskine og antal indlagte rugeæg samt registreringsnummeret for den virksomhed, hvor rugeæggene er produceret

b) udklækningsdato og antal udklækkede kyllinger til faktisk brug

c) antal rugede æg, der er taget ud af rugemaskine, og købers identitet.

Artikel 7

Anvendelse af æg taget ud af rugemaskine

Rugede æg, der tages ud af rugemaskinen, skal anvendes til andre formål end konsum. De kan anvendes som industriæg, jf. artikel 1, stk. 2, litra h), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 589/2008 ( 4 ).

Artikel 8

Meddelelser

1.  Hvert rugeri skal én gang om måneden meddele den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor mange rugeæg der er indlagt, og hvor mange kyllinger der er blevet udklækket til faktisk brug, opdelt efter art, kategori og type.

2.  Om fornødent anmodes andre virksomheder end dem, der er omhandlet i stk. 1, om at indsende statistiske data vedrørende bestanden af avls- og formeringsfjerkræ efter nærmere regler og på betingelser, der fastsættes efter proceduren omhandlet i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

3.  Medlemsstaterne sender hver måned, så snart de har modtaget og gennemgået de data, der er omhandlet i stk. 1 og 2, Kommissionen en oversigt udarbejdet på grundlag af dataene for den foregående måned.

Af oversigten fra medlemsstaten skal det desuden fremgå, hvor mange kyllinger, der er blevet importeret og eksporteret i samme måned, opdelt efter fjerkræart, -kategori og -type.

4.  Oversigten som omhandlet i artikel 3 er vist i bilag III. Medlemsstaterne skal sende Kommissionen en sådan oversigt for hver kalendermåned senest fire uger efter den pågældende måneds udløb.

5.  Medlemsstaterne kan anvende den oversigt (del I), der er vist i bilag III, til fra rugerierne at indsamle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

6.  Medlemsstaterne kan bestemme, at det ledsagedokument, der er omhandlet i artikel 5, skal udfærdiges i flere eksemplarer for kyllingers vedkommende. I så tilfælde skal et eksemplar af dette dokument sendes til den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 9, såvel ved import som ved eksport og ved handel mellem medlemsstaterne.

7.  De medlemsstater, der anvender den procedure, der er omhandlet i artikel 6, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

▼M1

Artikel 9

Kontrolorganer

Kontrollen med, at denne forordnings bestemmelser overholdes, påhviler de organer, som hver medlemsstat har udpeget.

▼B

Artikel 10

Sanktioner

Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger til at idømme sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i forordningerne om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ.

Artikel 11

Rapporter

Hvert år inden den 30. januar sender medlemsstaterne Kommissionen en statistisk opgørelse over rugeriernes struktur og aktiviteter som vist i bilag IV.

▼M1

Artikel 11a

Gennemførelse af underretningspligten

De meddelelser, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, og artikel 8, stk. 7, i denne forordning, sendes til Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 ( 5 ).

▼B

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 1868/77 ophæves med virkning fra den 1. juli 2008.

Henvisninger til den ophævede forordning og forordning (EØF) nr. 2782/75 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG IKoder omhandlet i artikel 2, stk. 2

BE

for Belgien

BG

for Bulgarien

CZ

for Tjekkiet

DK

for Danmark

DE

for Forbundsrepublikken Tyskland

EE

for Estland

IE

for Irland

EL

for Grækenland

ES

for Spanien

FR

for Frankrig

▼M3

HR

for Kroatien

▼B

IT

for Italien

CY

for Cypern

LV

for Letland

LT

for Litauen

LU

for Luxembourg

HU

for Ungarn

MT

for Malta

NL

for Nederlandene

AT

for Østrig

PL

for Polen

PT

for Portugal

RO

for Rumænien

SI

for Slovenien

SK

for Slovakiet

FI

for Finland

SE

for Sverige

UK

for Det Forenede Kongerige

▼M2
BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 3, stk. 4

på bulgarsk

:

яйца за люпене

på spansk

:

huevos para incubar

på tjekkisk

:

násadová vejce

på dansk

:

Rugeæg

på tysk

:

Bruteier

på estisk

:

Haudemunad

på græsk

:

αυγά προς εκκόλαψιν

på engelsk

:

eggs for hatching

på fransk

:

œufs à couver

▼M3

på kroatisk

:

jaja za valenje

▼M2

på italiensk

:

uova da cova

på lettisk

:

inkubējamas olas

på litauisk

:

perinti skirti kiaušiniai

på ungarsk

:

keltetőtojás

på maltesisk

:

bajd tat-tifqis

på nederlandsk

:

broedeieren

på polsk

:

jaja wylęgowe

på portugisisk

:

ovos para incubação

på rumænsk

:

ouă puse la incubat

på slovakisk

:

násadové vajcia

på slovensk

:

valilna jajca

på finsk

:

munia haudottavaksi

på svensk

:

kläckägg

▼B
BILAG III

▼M1

MÅNEDSOVERSIGT OVER PRODUKTION OG AFSÆTNING AF RUGEÆG OG KYLLINGER AF FJERKRÆ ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

DEL ILand:

År:

1 000 stk.Beskrivelse

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

A.  Rugeæg indlagt i rugemaskine

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Bedsteforældre- og forældredyr

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendelse

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedsteforældre- og forældredyr

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendelse

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blandet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ænder

Anvendelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkuner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlehøns

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Kyllingers anvendelse

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hundyr til æglægning

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han- og hundyr til opfedning

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blandet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ænder

Han- og hundyr til opfedning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkuner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlehøns

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Slagtehanekyllinger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDENRIGSHANDEL MED KYLLINGER AF FJERKRÆ

DEL IILand:

År:

1 000 stk.Samhandel mellem medlemsstaterne

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

IMPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blandet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ænder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlehøns

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blandet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ænder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlehøns

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Import fra … og eksport til tredjelande

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

IMPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blandet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ænder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlehøns

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllinger: anvendelse

kød

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blandet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ænder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlehøns

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG IV

▼M1

RUGERIERNES STRUKTUR OG AKTIVITETER (4)

▼B

Skemaet vedrører kun de rugerier, som var i drift året før.Rugerier med flere aktivitetsområder opføres under hver faktisk produceret fjerkræart.Land:Område (1): …År:Størrelseskategori KapacitetHanekyllinger, høner, hønekyllingerantalkapacitet (2)anvendelse (3)1 001-10 00010 001-20 00020 001-50 00050 001-100 000100 001-200 000200 001-500 000500 001 og deroverlæglægningkødblandetI altÆnderGæsantalkapacitet (2)anvendelse (3)antalkapacitet (2)anvendelse (3)1 001-10 00010 001-20 00020 001-50 00050 001-100 000100 001-200 000200 001-500 000500 001 og deroverI altStørrelseskategori KapacitetKalkunerPerlehønsantalkapacitet (2)anvendelse (3)antalkapacitet (2)anvendelse (3)1 001-10 00010 001-20 00020 001-50 00050 001-100 000100 001-200 000200 001-500 000500 001 og deroverI alt

(1) Belgien ét områdeBulgarien ét områdeTjekkiet ét områdeDanmark ét områdeTyskland BundesländerEstland ét områdeIrland ét områdeGrækenland ét områdeSpanien elleve provinserFrankrig programregionerItalien regioniCypern ét områdeLetland ét områdeLitauen ét områdeLuxembourg ét områdeUngarn ét områdeMalta ét områdeNederlandene ét områdeØstrigét områdePolenét områdePortugal ét områdeRumænien ét områdeSlovenien ét områdeSlovakiet ét områdeFinland ét områdeSverige ét områdeDet Forenede Kongerige elleve administrationsområder(2) I tusinder.(3) Antal æg lagt i det foregående år i tusinder.Sendes til: 1. Generaldirektoratet for Landbrug, Afdelingen for fjerkræ, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles2. De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Landbrugsstatistik, Luxembourg 1, Centre Européen, BP 1907-Luxembourg

►(2) M1  

►(2) M3  
BILAG VSammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 2782/75

Forordning (EØF) nr. 1868/77

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, og bilag I

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 5, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3, stk. 6

Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 3, stk. 4, og bilag II

Artikel 5, stk. 3

Artikel 3, stk. 5

Artikel 6

Artikel 3, stk. 8

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 7

Artikel 11

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 12

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 3

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 13

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8, stk. 1 og 2

Artikel 10, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 8, stk. 4

Artikel 4, stk. 2

Artikel 8, stk. 5

Artikel 4, stk. 3

Artikel 8, stk. 6

Artikel 4, stk. 4

Artikel 8, stk. 7

Artikel 16

Artikel 9

Artikel 5

Artikel 10

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 7

Artikel 12, første afsnit

Artikel 8

Artikel 13

Bilag I

Bilag III

Bilag II

Bilag IV( 1 ) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

( 2 ) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

( 3 ) EFT L 209 af 17.8.1977, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).

( 4 ) EUT L 163 af 24.6.2008, s. 6.

( 5 ) EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.

( 6 ) Sendes eller uploades elektronisk af medlemsstaterne til Eurostats centrale dataportal i overensstemmelse med Kommissionens (Eurostats) specifikationer.