2008R0617 — BG — 01.07.2013 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 617/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

(ОВ L 168, 28.6.2008, p.5)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 557/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2010 година

  L 159

13

25.6.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2011 година

  L 248

1

24.9.2011

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 158

74

10.6.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 617/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицефермиКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) ( 1 ), и по-специално член 121, буква е) от него във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Считано от 1 юли 2008 г. Регламент (ЕИО) № 2782/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми ( 2 ) се отменя от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)

Някои разпоредби и задължения, предвидени от Регламент (ЕИО) № 2782/75, не бяха пренесени в Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

По тази причина някои подходящи разпоредби и задължения следва да бъдат приети в рамките на регламент за определяне на основни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007, за да се позволят последователността и доброто функциониране на общата организация на пазара, и по-специално на търговските стандарти.

(4)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 определя основните изисквания, на които трябва да отговарят яйцата за люпене и пилетата от домашни птици, отглеждани в птицеферми, за да бъдат пуснати на пазара в Общността. За по-голяма яснота е необходимо да бъдат формулирани нови подробни правила за тези изисквания. В тази връзка Регламент (ЕО) № 1868/77 на Комисията ( 3 ), който установява подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75, следва да се отмени и да се замени с нов регламент.

(5)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 установи някои правила относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми. Въвеждането на тези правила изисква установяване на разпоредби за прилагане относно, между другото, избягването на предлагане за продажба на яйца от инкубатор без специален отличителен знак, определянето на маркировки върху яйцата и опаковките с яйца за люпене и пилета, както и съобщаването на необходимата информация.

(6)

Необходимо е на всяко предприятие да се определи отличителен регистрационен номер въз основа на съставена класификация от кодове във всяка държава-членка, която да позволява определянето на отрасъла на дейност на предприятието.

(7)

Следва да се поддържа система за събиране на данни за общностната търговия и производство на пилета и яйца за люпене с необходимата последователност, за да се позволи определянето на краткосрочни прогнози за производството. Всяка държава-членка следва да определи санкции за нарушаване на тези разпоредби.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент:

1. „Яйца за люпене“ са яйца от домашни птици от птицеферма, от подпозиции 0407 00 11 и 0407 00 19 от Комбинираната номенклатура, предназначени за производство на пилета, класифицирани по вид, категория и тип и идентифицирани в съответствие с настоящия регламент, произведени в Общността или внесени от трети страни.

2. „Пилета“ са живи домашни птици от птицеферма с тегло, което не надвишава 185 грама, от подпозиции 0105 11 и 0105 19 от Комбинираната номенклатура, произведени в Общността или внесени от трети страни, от следните категории:

а) пилета за употреба: пилета от следните типове:

i) пилета за месо: пилета, предназначени за угояване, които се колят преди достигане на полова зрялост;

ii) пилета за снасяне на яйца: пилета, предназначени за отглеждане с цел производство на яйца за консумация;

iii) пилета за двойна употреба: пилета, предназначени или за снасяне на яйца, или за месо;

б) пилета за размножаване: пилета, предназначени за производство на пилета за употреба;

в) пилета за развъждане: пилета, предназначени за производство на пилета за размножаване.

3. „Предприятие“ означава предприятие или част от предприятие за всяка от следните дейности:

а) развъдно-подобрително предприятие: предприятие за производство на яйца за люпене, предназначени за производство на развъдни пилета, пилета за размножаване или пилета за употреба;

б) предприятие за размножаване: предприятие за производство на яйца за люпене, предназначени за производство на пилета за употреба;

в) люпилня: предприятие за отглеждане на яйца в инкубатор, люпене и доставка на пилета.

4. „Капацитет“ означава максималният брой яйца за люпене, които могат едновременно да се поставят в инкубатор, без люпилните отделения.

Член 2

Регистриране на предприятията

1.  Всяко предприятие се регистрира, по свое желание, от компетентния орган, назначен от държавата-членка, и получава отличителен номер.

Отличителният номер може да бъде отнет на предприятията, които не изпълняват разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Всички заявления за регистрация на едно от предприятията, посочени в параграф 1, се адресират до компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия се намира предприятието. Този орган определя на регистрираното предприятие отличителен номер, включващ един от кодовете от приложение I заедно с такъв идентификационен номер, който позволява определянето на отрасъла на дейност на предприятието.

▼M1 —————

▼B

Член 3

Маркиране на яйцата за люпене и на техните опаковки

1.  Яйцата за люпене, използвани за производството на пилета, се маркират индивидуално.

2.  Индивидуалното маркиране на яйцата за люпене, използвани за производството на пилета, се извършва в предприятието производител, което отпечатва своя отличителен номер върху яйцата. Буквите и цифрите се маркират с черно незаличимо мастило; те са с височина най-малко 2 mm и ширина 1 mm.

3.  Държавите-членки могат по изключение да разрешат маркирането на яйца за люпене по начин, различен от този, посочен в параграф 2, при положение че маркирането е с черно незаличимо мастило, ясно видимо и на площ поне 10 mm2. Такова маркиране се извършва преди поставянето на яйцата в инкубатора или в предприятието производител, или в люпилня. Държавите-членки, които упражняват това правомощие, уведомяват останалите държави-членки и Комисията за това и препращат до тях разпоредбите, приети в този смисъл.

4.  Яйцата за люпене се транспортират в идеално чисти опаковки, съдържащи единствено яйца за люпене от един и същи вид, категория и тип домашни птици, с произход от едно и също предприятие и с някоя от маркировките от приложение II.

5.  С оглед спазване на действащите разпоредби в някои трети страни вносителки, яйцата за люпене, които са предназначени за износ, и техните опаковки могат да бъдат обозначени с други данни, различни от предвидените в настоящия регламент, при условие че няма вероятност те да бъдат объркани с последните и с данните, предвидени в член 121, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в регламентите за неговото прилагане.

6.  Опаковките или контейнерите от какъвто и да било тип, в които се транспортират тези яйца, следва да носят отличителния номер на предприятието производител.

7.  Само яйцата за люпене, маркирани в съответствие с настоящия член, могат да бъдат транспортирани или да представляват предмет на търговия между държавите-членки.

8.  Яйца за люпене от трети страни могат да се внасят само ако върху тях е обозначено с букви с височина най-малко три милиметра наименованието на страната на произход и са отпечатани думите „à couver“, ►M3  „valenje“,  ◄ „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“, „за люпене“, „incubare“. Техните опаковки следва да съдържат само яйца за люпене от един и същ вид, категория и тип домашни птици, от една и съща страна на произход и един и същи изпращач и върху тях следва да са обозначени най-малко следните данни:

а) информацията, обозначена върху яйцата;

б) вида домашни птици, от които произхождат яйцата;

в) наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

Член 4

Маркиране на опаковките с пилета

1.  Пилетата се опаковат по вид, тип и категория домашни птици.

2.  Кутиите съдържат само пилета от една и съща люпилня и върху тях се обозначава най-малко отличителният номер на люпилнята.

3.  Пилета с произход от трети страни могат да се внасят само ако са групирани в съответствие с параграф 1. Кутиите следва да съдържат само пилета от една и съща страна на произход и един и същи изпращач и върху тях следва да са обозначени най-малко следните данни:

а) наименованието на страната на произход;

б) вида домашни птици, към който спадат пилетата;

в) наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

Маркировките върху опаковките се нанасят с незаличимо черно мастило с букви или цифри най-малко с височина 20 mm, ширина 10 mm и дебелина 1 mm.

Член 5

Придружаващи документи

1.  Оформя се придружителен документ, който съдържа за всяка изпратена партида яйца за люпене или пилета най-малко следните данни:

а) наименованието или търговското наименование и адреса на предприятието и отличителния му номер;

б) броя на яйцата за люпене или пилетата по вид, категория и тип домашни птици;

в) датата на изпращане;

г) името и адреса на получателя.

2.  По отношение на внасяните от трети страни партиди от яйца за люпене и пилета отличителният номер на предприятието следва да се заменя с наименованието на страната на произход.

Член 6

Регистрация

Всяка люпилня регистрира за всеки вид, категория (развъждане, размножаване или употреба) и тип (за месо, снасяне на яйца или за двойна употреба):

а) датата, на която яйцата са поставени в инкубатор, броя на инкубаторните яйца и отличителния номер на предприятието, в което са произведени яйцата за люпене;

б) датата на излюпване и броя излюпени пилета, предназначени за действителна употреба;

в) броя инкубаторни яйца, изтеглени от инкубатора, и данните на купувача.

Член 7

Използване на яйца от инкубатор

Инкубаторните яйца, които са изтеглени от инкубатора, се използват за цели, различни от консумация от човека. Те могат да се използват като яйца за промишлени цели по смисъла на член 1, втора алинея, буква з) от Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията ( 4 ).

Член 8

Съобщения

1.  Всяка люпилня ежемесечно съобщава на компетентния орган на държавата-членка броя на поставените в инкубатор яйца по вид, категория и тип и броя на излюпените пилета, които са предназначени за действителна употреба.

2.  При необходимост от различни от посочените в параграф 1 предприятия се изискват статистически данни за стадата птици за развъждане и размножаване, съобразно приетите правила и условия в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.  Веднага след получаване и анализиране на посочените в параграфи 1 и 2 данни държавите-членки изпращат на Комисията месечно обобщение въз основа на тези данни за предходния месец.

В допълнение, в представяното от държавите-членки обобщение се посочва броят на внесените и изнесените пилета през същия месец, по вид, категория и тип домашни птици.

4.  Формулярът за обобщена справка, посочен в параграф 3, се съдържа в приложение III. Тази обобщена справка се изпраща от държавите-членки до Комисията всеки календарен месец не по-късно от четири седмици след края на месеца, за който се отнасят цифрите.

5.  Държавите-членки могат да използват съдържащия се в приложение III формуляр за обобщена справка (част I) с цел събиране от люпилните на информацията, посочена в параграфи 1 и 2.

6.  Държавите-членки могат да дадат указания да се изготвят за пилетата няколко екземпляра от придружителния документ, посочен в член 5. В такъв случай един екземпляр от документа се изпраща до посочения в член 9 компетентен орган при внос или износ, както и при търговия в рамките на Общността.

7.  Държавите-членки, които използват посочената в параграф 6 процедура, информират за това останалите държави-членки и Комисията.

▼M1

Член 9

Контролни органи

Определените от всяка държава-членка органи следят за съблюдаване на разпоредбите на настоящия регламент.

▼B

Член 10

Санкции

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за налагане на санкции за всяко нарушение на регламентите относно производство и търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми.

Член 11

Доклади

Преди 30 януари всяка година държавите-членки изпращат на Комисията статистически данни за структурата и дейността на люпилните, като за целта използват съдържащия се в приложение IV формуляр.

▼M1

Член 11а

Прилагане на задължението за уведомяване

Уведомленията до Комисията, посочени в член 3, параграф 3 и член 8, параграф 7 от настоящия регламент, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията ( 5 ).

▼B

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 1868/77 се отменя считано от 1 юли 2008 г.

Позовавания на отменения регламент и на Регламент (ЕИО) № 2782/75 се смятат за позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съгласно таблицата на съответствието от приложение V.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IКодове, посочени в член 2, параграф 2

BE

за Белгия

BG

за България

CZ

за Чешката република

DK

за Дания

DE

за Федерална република Германия

EE

за Естония

IE

за Ирландия

EL

за Гърция

ES

за Испания

FR

за Франция

▼M3

HR

за Хърватия

▼B

IT

за Италия

CY

за Кипър

LV

за Латвия

LT

за Литва

LU

за Люксембург

HU

за Унгария

MT

за Малта

NL

за Нидерландия

AT

за Австрия

PL

за Полша

PT

за Португалия

RO

за Румъния

SI

за Словения

SK

за Словакия

FI

за Финландия

SE

за Швеция

UK

за Обединеното кралство

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Маркировка, посочена в член 3, параграф 4

на български език

:

яйца за люпене

на испански език

:

huevos para incubar

на чешки език

:

násadová vejce

на датски език

:

Rugeæg

на немски език

:

Bruteier

на естонски език

:

Haudemunad

на гръцки език

:

αυγά προς εκκόλαψιν

на английски език

:

eggs for hatching

на френски език

:

œufs à couver

▼M3

на хърватски

:

jaja za valenje

▼M2

на италиански език

:

uova da cova

на латвийски език

:

inkubējamas olas

на литовски език

:

perinti skirti kiaušiniai

на унгарски език

:

keltetőtojás

на малтийски език

:

bajd tat-tifqis

на нидерландски език

:

broedeieren

на полски език

:

jaja wylęgowe

на португалски език

:

ovos para incubação

на румънски език

:

ouă puse la incubat

на словашки език

:

násadové vajcia

на словенски език

:

valilna jajca

на фински език

:

munia haudottavaksi

на шведски език

:

kläckägg

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

▼M1

МЕСЕЧНА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ И ДОМАШНИ ПТИЦИ ОТ ПТИЦЕФЕРМА ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

ЧАСТ IСтрана:

Година:

1 000 брояОписание

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

A.  Яйца за люпене от инкубатор

Петлета, кокошки, пилета

Прародители и родители

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Употреба

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прародители и родители

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Употреба

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смесени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патици

Употреба

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гъски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пуйки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токачки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б.  Използване на пилетата

Петлета, кокошки, пилета

Женски прародители и родители

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женски, предназначени за снасяне

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женски прародители и родители

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мъжки и женски за угояване

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смесени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патици

Мъжки и женски за угояване

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гъски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пуйки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токачки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петлета, кокошки, пилета

Петлета за определяне на пола

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПИЛЕТА ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ ОТ ПТИЦЕФЕРМА

ЧАСТ IIСтрана:

Година:

1 000 брояТърговия в рамките на Общността

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

ВНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смесени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патици

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гъски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пуйки

Пилета: предназначение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токачки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смесени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патици

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гъски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пуйки

Пилета: предназначение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токачки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Внос от … и износ към трети страни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

ВНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смесени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патици

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гъски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пуйки

Пилета: предназначение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токачки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

снасяне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилета: предназначение

месо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смесени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патици

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гъски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пуйки

Пилета: предназначение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токачки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

▼M1

СТРУКТУРА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЮПИЛНИТЕ (4)

▼B

Таблицата включва само люпилните, действащи от предходната годинаЛюпилните с многообразна дейност се включват при всеки действително произвеждан вид домашни птициСтрана:Регион (1): …Година:Клас по големинаКапацитетПетли, кокошки, пилетабройкапацитет (2)използване (3)От 1 001 до 10 000От 10 001 до 20 000От 20 001 до 50 000От 50 001 до 100 000От 100 001 до 200 000От 200 001 до 500 000500 001 и повечеснасянемесосмесениОбщоПатициГъскибройкапацитет (2)използване (3)бройкапацитет (2)използване (3)От 1 001 до 10 000От 10 001 до 20 000От 20 001 до 50 000От 50 001 до 100 000От 100 001 до 200 000От 200 001 до 500 000500 001 и повечеОбщоКлас по големинаКапацитетПуйкиТокачкибройкапацитет (2)използване (3)бройкапацитет (2)използване (3)От 1 001 до 10 000От 10 001 до 20 000От 20 001 до 50 000От 50 001 до 100 000От 100 001 до 200 000От 200 001 до 500 000500 001 и повечеОбщо

(1) Белгия: само един регионБългария: само един регионЧешката република: само един регионДания: само един регионГермания: BundesländerЕстония: само един регионИрландия: само един регионГърция: само един регионИспания: единадесет провинцииФранция: региони по програматаИталия: regioniКипър: само един регионЛатвия: само един регионЛитва: само един регионЛюксембург: само един регионУнгария: само един регионМалта: само един регионНидерландия: само един регионАвстрия: само един регионПолша: само един регионПортугалия: само един регионРумъния: само един регионСловения: само един регионСловакия: само един регионФинландия: само един регионШвеция: само един регионОбединено кралство: единадесет административни региона(2) В хиляди единици.(3) Яйца, поставени в инкубатор в течение на предходната година, в хиляди единици.Адресати: 1. Directorate-General for Agriculture, division des produits de l'aviculture, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles;2. Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.

►(2) M1  

►(2) M3  
ПРИЛОЖЕНИЕ VТаблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 2782/75

Регламент (ЕИО) № 1868/77

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 3

Член 2, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 2, параграф 2 и приложение I

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 6

Член 2, параграф 2, трета алинея

Член 3, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 3, параграф 4 и приложение II

Член 5, параграф 3

Член 3, параграф 5

Член 6

Член 3, параграф 8

Член 2, параграф 3

Член 3, параграф 7

Член 11

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 12

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 3

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 13

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 10, параграф 1

Член 8, параграф 3

Член 4, параграф 1

Член 8, параграф 4

Член 4, параграф 2

Член 8, параграф 5

Член 4, параграф 3

Член 8, параграф 6

Член 4, параграф 4

Член 8, параграф 7

Член 16

Член 9

Член 5

Член 10

Член 6

Член 11

Член 7

Член 12, първа алинея

Член 8

Член 13

Приложение I

Приложение III

Приложение II

Приложение IV( 1 ) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

( 2 ) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 100. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

( 3 ) ОВ L 209, 17.8.1977 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

( 4 ) ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6.

( 5 ) ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.

( 6 ) Да бъде предадено от държавите-членки в електронна форма или изпратено по електронен път до едиствената входна точка за данни в Евростат в съответствие с техническите спецификации, предвидени от Комисията (Евростат)