EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0617-20130701

Consolidated text: Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/2013-07-01

Moguće je da taj pročišćeni tekst ne sadržava sljedeće izmjene:

Akt o izmjeni Vrsta izmjene Predmetna potpodjela Datum stupanja na snagu
32022R2379 izmijenjeno članak 8 stavak 5 01/01/2025
32022R2379 izmijenjeno članak 11 01/01/2025
32022R2379 izmijenjeno prilog IV 01/01/2025
32022R2379 izmijenjeno prilog III 01/01/2025
32022R2379 izmijenjeno članak 8 stavak 4 01/01/2025
32022R2379 izmijenjeno članak 8 stavak 3 01/01/2025

2008R0617 — HR — 01.07.2013 — 003.002


►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 617/2008

od 27. lipnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi

( L 168, 28.6.2008, p.5)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 557/2010 od 24. lipnja 2010.

  L 159

13

25.6.2010

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 939/2011 od 23. rujna 2011.

  L 248

1

24.9.2011

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 617/2008

od 27. lipnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradiKOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) ( 1 ), a posebno članak 121. točku (f) u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2782/75 od 29. listopada 1975. o proizvodnji i stavljanju rasplodnih jaja i podmlatka domaće peradi na tržište ( 2 ) stavljena je izvan snage Uredbom (EZ) br. 1234/2007 od 1. srpnja 2008.

(2)

Određene odredbe i obaveze utvrđene u Uredbi (EEZ) br. 2782/75 nisu bile uključene u Uredbu (EZ) br. 1234/2007.

(3)

Stoga treba usvojiti određene odgovarajuće odredbe i obaveze u okviru uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 s ciljem osiguranja kontinuiteta i nesmetanog odvijanja zajedničke organizacije tržišta, a posebno tržišnih standarda.

(4)

Uredbom (EZ) br. 1234/2007 utvrđuju se osnovni zahtjevi koje jaja za valenje i pilići domaće peradi moraju zadovoljiti kako bi bili stavljeni na tržište u Zajednici. Radi jasnoće, potrebno je utvrditi nova detaljna pravila za provedbu tih zahtjeva. Uredbu Komisije (EEZ) br. 1868/77 ( 3 ) o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EEZ) br. 2782/75 stoga treba staviti izvan snage i zamijeniti novom uredbom.

(5)

Uredbom (EZ) br. 1234/2007 utvrđena su određena pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište jaja za valenje i podmlatka domaće peradi. Provedba ovih pravila zahtijeva pravila primjene koja su usmjerena na, inter alia, sprečavanje stavljanja na tržište jaja koja su izvađena iz inkubatora osim ako imaju posebnu prepoznatljivu oznaku, određivanje oznaka kojima se trebaju označiti jaja za valenje, njihovo pakiranje i pilići te na osiguranje izvješćivanja o potrebnim informacijama.

(6)

Svakom objektu treba dodijeliti razlikovni registracijski broj koji se temelji na oznaci sastavljenoj u svakoj državi članici tako da je moguće odrediti aktivnost kojom se taj objekt bavi.

(7)

Sustav prikupljanja podataka koji se odnose na trgovinu unutar Zajednice i proizvodnju pilića i jaja za valenje treba održavati na odgovarajući način kako bi se utvrdile kratkoročne procjene proizvodnje. Dužnost je svake države članice utvrditi kazne za kršenje ovih odredaba.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1. „jaja za valenje” znači jaja peradi obuhvaćena tarifnim podbrojevima 0407 00 11 i 0407 00 19 kombinirane nomenklature koja su namijenjena proizvodnji pilića, razvrstana prema vrstama, kategoriji i tipu te identificirana u skladu s ovom Uredbom, proizvedena u Zajednici ili uvezena iz trećih zemalja;

2. „pilići” znači živa domaća perad čija težina ne prelazi 185 grama, bez obzira na to je li proizvedena unutar Zajednice ili uvezena iz trećih zemalja, a koja je obuhvaćena tarifnim podbrojevima 0105 11 i 0105 19 kombinirane nomenklature i podijeljena u sljedeće kategorije:

(a) komercijalni pilići: pilići jednog od sljedećih tipova:

i. tovni pilići: pilići namijenjeni tovu i klanju prije dostizanja spolne zrelosti;

ii. pilići za nesenje: pilići namijenjeni uzgoju s ciljem proizvodnje konzumnih jaja;

iii. pilići kombiniranih svojstava: pilići namijenjeni ili nesenju ili tovu;

(b) pilići za roditeljsko jato: pilići koji su namijenjeni proizvodnji komercijalnih pilića;

(c) pilići za djedovsko jato: pilići koji su namijenjeni proizvodnji pilića za roditeljsko jato;

3. „objekt” znači objekt ili dio objekta za svako od sljedećih područja aktivnosti:

(a) selekcijski centar: objekt za proizvodnju jaja za valenje koja su namijenjena proizvodnji pilića druge generacije, pilića prve generacije ili komercijalnih pilića;

(b) reprodukcijski centar: objekt za proizvodnju jaja za valenje namijenjenih za proizvodnju komercijalnih pilića;

(c) valionica: objekt za inkubaciju jaja, valenje i opskrbu pilićima;

4. „kapacitet” znači najveći broj jaja za valenje koja se istodobno mogu smjestiti u inkubatore uz izuzeće valionica.

Članak 2.

Registracija objekata

1.  Svaki objekt, na njegov zahtjev, registrira nadležna agencija koju je imenovala država članica te mu se dodjeljuje razlikovni broj.

Moguće je ukinuti razlikovni broj za objekte koji ne zadovoljavaju odredbe ove Uredbe.

2.  Sve prijave za registraciju jednog od objekata iz stavka 1. upućuju se nadležnom tijelu države članice na čijem se državnom području nalazi objekt. To tijelo registriranom objektu dodjeljuje razlikovni broj koji se sastoji od jedne od oznaka navedenih u Prilogu I. zajedno s identifikacijskim brojem koji je dodijeljen tako da je moguće odrediti aktivnost kojom se taj objekt bavi.

▼M1 —————

▼B

Članak 3.

Označivanje jaja za valenje i njihovo pakiranje

1.  Jaja za valenje korištena za proizvodnju pilića pojedinačno se označuju.

2.  Pojedinačno označivanje jaja za valenje korištenih u proizvodnji pilića provodi se u objektu proizvođača koji ispisuje svoj razlikovni broj na jaja. Slova i brojke naznačuju se neizbrisivom crnom tintom te su visoka najmanje 2 mm i široka najmanje 1 mm.

3.  Države članice mogu iznimno odobriti označivanje jaja za valenje na način drukčiji od onoga koji je prikazan u stavku 2., pod uvjetom da je oznaka crne boje, neizbrisiva, jasno vidljiva i površine najmanje 10 mm2. Takvo označivanje provodi se prije stavljanja u inkubator, ili u objektu proizvođača ili u valionici. Države članice koje imaju tu ovlast obavješćuju o navedenom ostale države članice i Komisiju te im dostavljaju odredbe donesene u tu svrhu.

4.  Jaja za valenje prevoze se u sasvim čistim pakiranjima koja sadrže samo jaja za valenje iste vrste, kategorije i tipa peradi, koja potječu iz jednog objekta i nose jednu od oznaka navedenih u Prilogu II.

5.  Radi usklađivanja s odredbom koja je na snazi u određenim trećim zemljama uvoznicima, jaja za valenje koja su namijenjena izvozu i njihovo pakiranje mogu imati na sebi podatke koji nisu predviđeni ovom Uredbom, pod uvjetom da ih nije moguće lako zamijeniti s podacima iz ove Uredbe i s onima predviđenim u članku 121. točki (d) Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i njezinim provedbenim uredbama.

6.  Pakiranja ili spremnici svih vrsta u kojima se prevoze ta jaja imaju na sebi razlikovni broj objekta proizvođača.

7.  Države članice mogu prevoziti ili trgovati samo jajima za valenje označenim u skladu s ovim člankom.

8.  Jaja za valenje iz trećih zemalja mogu se uvoziti samo ako imaju na sebi naziv države podrijetla otipkan tiskanim slovima visine najmanje 3 mm i ispisane riječi: „à couver”, ►M3  „valenje”, ◄ „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене”, „incubare”. Njihovo pakiranje mora sadržavati isključivo jaja za valenje iste vrste, kategorije i tipa peradi iz iste države podrijetla i od istog pošiljatelja te mora imati na sebi barem sljedeće pojedinosti:

(a) informacije prikazane na jajima;

(b) vrstu peradi od koje jaja potječu;

(c) naziv ili poslovni naziv i adresu pošiljatelja.

Članak 4.

Označivanje pakiranja koja sadrže piliće

1.  Pilići se pakiraju prema vrsti, tipu i kategoriji peradi.

2.  Kutije sadrže samo piliće iz iste valionice i prikazuju barem razlikovni broj valionice.

3.  Pilići koji potječu iz trećih zemalja mogu se uvoziti samo ako su grupirani u skladu sa stavkom 1. Kutije moraju sadržavati samo piliće iz iste države podrijetla i od istog pošiljatelja te se na njima nalaze barem sljedeće pojedinosti:

(a) naziv države podrijetla;

(b) vrsta peradi kojoj pripadaju pilići;

(c) naziv ili poslovni naziv i adresa pošiljatelja.

Oznake koje se stavljaju na pakiranje izrađene su neizbrisivom crnom tintom, slovima ili brojkama koje su barem 20 mm visoke, 10 mm široke i debljine 1 mm.

Članak 5.

Popratni dokumenti

1.  Popratni dokument sastavljen je za svaku seriju otpremljenih jaja za valenje ili pilića te sadrži barem sljedeće pojedinosti:

(a) naziv ili poslovni naziv i adresu objekta i njegov razlikovni broj;

(b) broj jaja za valenje ili pilića prema vrsti, kategoriji i tipu peradi;

(c) datum otpreme;

(d) naziv i adresu primatelja.

2.  S obzirom na serije jaja za valenje i piliće uvezene iz trećih zemalja, razlikovni broj objekta mora se zamijeniti nazivom države podrijetla.

Članak 6.

Evidencija

Svaka valionica evidentira po vrstama, kategoriji (pilići prve generacije, druge generacije ili komercijalni pilići) i tipu (za tov, za nesenje ili kombiniranih svojstava):

(a) datum na koji su jaja stavljena u inkubator, broj inkubiranih jaja i razlikovni broj objekta u kojem su proizvedena jaja za valenje;

(b) datum valenja i broj izvaljenih pilića namijenjenih stvarnom korištenju;

(c) broj inkubiranih jaja koja su izvađena iz inkubatora i identitet kupca.

Članak 7.

Korištenje jaja izvađenih iz inkubatora

Inkubirana jaja izvađena iz inkubatora koriste se u svrhe koje nisu prehrana ljudi. Ona se mogu koristiti kao industrijska jaja u smislu članka 1. stavka 2. točke (h) Uredbe (EZ) br. 589/2008 ( 4 ).

Članak 8.

Dostavljanje informacija

1.  Svaka valionica jednom mjesečno obavješćuje nadležnu agenciju države članice, po vrstama, kategoriji i tipu, o broju jaja za valenje koja su stavljena u inkubator i broju izvaljenih pilića koji su namijenjeni stvarnom korištenju.

2.  Statistički podaci o jatima ptica prve i druge generacije zahtijevaju se prema potrebi od objekata osim onih iz stavka 1., u skladu s pravilima i uvjetima usvojenim u skladu s postupkom utvrđenim u članku 195. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

3.  Države članice, odmah nakon primitka i analize podataka iz stavaka 1. i 2., obavješćuju Komisiju o mjesečnom sažetku na temelju podataka za prethodni mjesec.

Povrh toga, sažetak koji dostave države članice prikazuje broj pilića uvezenih i izvezenih tijekom istog mjeseca, prema vrstama, kategoriji i tipu peradi.

4.  Standardni obrazac za sažetak iz stavka 3. nalazi se u Prilogu III. Države članice taj sažetak prosljeđuju Komisiji svakog kalendarskog mjeseca najkasnije četiri tjedna nakon kraja mjeseca na koji se brojke odnose.

5.  Države članice mogu koristiti standardni obrazac za sažetak (dio I.) koji se nalazi u Prilogu III. za prikupljanje od valionica informacija iz stavaka 1. i 2.

6.  Države članice mogu naznačiti da se u pogledu pilića izrađuje nekoliko preslika popratne dokumentacije iz članka 5. U tom se slučaju jedna preslika dokumenta šalje nadležnoj agenciji iz članka 9. pri uvozu ili izvozu ili tijekom trgovine unutar Zajednice.

7.  Države članice koje koriste postupak iz stavka 6. obavješćuju o tome ostale države članice i Komisiju.

▼M1

Članak 9.

Agencije za inspekciju

Agencije koje imenuje svaka država članica provjeravaju poštivanje odredaba ove Uredbe.

▼B

Članak 10.

Kazne

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za kažnjavanje svakog kršenja uredaba o proizvodnji i stavljanju na tržište jaja za valenje i pilića domaće peradi.

Članak 11.

Izvješćivanje

Države članice svake godine do 30. siječnja šalju Komisiji statističke podatke o strukturi i aktivnosti valionica, koristeći standardni obrazac koji se nalazi u Prilogu IV.

▼M1

Članak 11.a

Provedba obveze izvješćivanja

Obavijesti Komisiji iz članka 3. stavka 3. i članak 8. stavka 7. ove Uredbe, dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 ( 5 ).

▼B

Članak 12.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 1868/77 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. srpnja 2008.

Upućivanja na Uredbu stavljanu izvan snage i na Uredbu (EEZ) br. 2782/75 tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu V.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se s učinkom od 1. srpnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.Oznake iz članka 2. stavka 2.

BE

za Belgiju

BG

za Bugarsku

CZ

za Češku

DK

za Dansku

DE

za Njemačku

EE

za Estoniju

IE

za Irsku

EL

za Grčku

ES

za Španjolsku

FR

za Francusku

▼M3

HR

za Hrvatsku

▼B

IT

za Italiju

CY

za Cipar

LV

za Latviju

LT

za Litvu

LU

za Luksemburg

HU

za Mađarsku

MT

za Maltu

NL

za Nizozemsku

AT

za Austriju

PL

za Poljsku

PT

za Portugal

RO

za Rumunjsku

SI

za Sloveniju

SK

za Slovačku

FI

za Finsku

SE

za Švedsku

UK

za Ujedinjenu Kraljevinu

▼M2
PRILOG II.

Označivanje iz članka 3. stavka 4.

na bugarskom

:

яйца за люпене

na španjolskom

:

huevos para incubar

na češkom

:

násadová vejce

na danskom

:

Rugeæg

na njemačkom

:

Bruteier

na estonskom

:

Haudemunad

na grčkom

:

αυγά προς εκκόλαψιν

na engleskom

:

eggs for hatching

na francuskom

:

œufs à couver

▼M3

na hrvatskom

:

jaja za valenje

▼M2

na talijanskom

:

uova da cova

na latvijskom

:

inkubējamas olas

na litavskom

:

perinti skirti kiaušiniai

na mađarskom

:

keltetőtojás

na malteškom

:

bajd tat-tifqis

na nizozemskom

:

broedeieren

na poljskom

:

jaja wylęgowe

na portugalskom

:

ovos para incubação

na rumunjskom

:

ouă puse la incubat

na slovačkom

:

násadové vajcia

na slovenskom

:

valilna jajca

na finskom

:

munia haudottavaksi

na švedskom

:

kläckägg

▼B
PRILOG III.

▼M1

MJESEČNI SAŽETAK PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE JAJA ZA VALENJE I PILIĆA DOMAĆE PERADI ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

DIO I.Država:

Godina:

1 000 jedinicaNaziv

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

A.  Jaja za valenje stavljena u inkubator

pijetlovi, kokoši, pilići

prva i druga generacija

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

korištenje

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prva i druga generacija

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

korištenje

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miješano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patke

korištenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guske

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biserka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Kako se koriste pilići

pijetlovi, kokoši, pilići

ženke prve i druge generacije

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ženke uzgojene za nesenje

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ženke prve i druge generacije

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ženke uzgojene za nesenje

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miješano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patke

mužjaci i ženke za tov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guske

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biserka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pijetlovi, kokoši, pilići

pijetlovi za rasplod

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANJSKA TRGOVINA PILIĆIMÅ DOMAĆE PERADI

DIO II.Država:

Godina:

1 000 jedinicaTrgovina unutar zajednice

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

UVOZ

pijetlovi, kokoši, pilići

pilići: ženke prve i druge generacije

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: ženke prve i druge generacije

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miješano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guske

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pure

pilići: korištenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biserka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVOZ

pijetlovi, kokoši, pilići

pilići: ženke prve i druge generacije

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: ženke prve i druge generacije

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miješano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guske

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pure

pilići: korištenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biserka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uvoz iz … i izvoz u treće zemlje

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

UVOZ

pijetlovi, kokoši, pilići

pilići: ženke prve i druge generacije

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: ženke prve i druge generacije

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miješano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guske

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pure

pilići: korištenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biserka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVOZ

pijetlovi, kokoši, pilići

pilići: ženke prve i druge generacije

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za nesenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: ženke prve i druge generacije

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pilići: korištenje

za meso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miješano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guske

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pure

pilići: korištenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biserka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG IV.

▼M1

STRUKTURA I KORIŠTENJE VALIONICA (4)

▼B

image

image

►(2) M1  

►(2) M3  
PRILOG V.Korelacijska tablica

Uredba (EEZ) br. 2782/75

Uredba (EEZ) br. 1868/77

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 3.

Članak 2. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. i Prilog I.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 5. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak

Članak 3. stavak 3.

Članak 2. stavak 2. drugi podstavak

Članak 3. stavak 6.

Članak 2. stavak 2. treći podstavak

Članak 3. stavak 3.

Članak 5. stavak 2.

Članak 3. stavak 4. i Prilog II.

Članak 5. stavak 3.

Članak 3. stavak 5.

Članak 6.

Članak 3. stavak 8.

Članak 2. stavak 3.

Članak 3. stavak 7.

Članak 11.

Članak 4. stavci 1. i 2.

Članak 12.

Članak 4. stavak 3. prvi podstavak

Članak 3.

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak

Članak 13.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8. stavci 1. i 2.

Članak 10. stavak 1.

Članak 8. stavak 3.

Članak 4. stavak 1.

Članak 8. stavak 4.

Članak 4. stavak 2.

Članak 8. stavak 5.

Članak 4. stavak 3.

Članak 8. stavak 6.

Članak 4. stavak 4.

Članak 8. stavak 7.

Članak 16.

Članak 9.

Članak 5.

Članak 10.

Članak 6.

Članak 11.

Članak 7.

Članak 12. stavak 1.

Članak 8.

Članak 13.

Prilog I.

Prilog III.

Prilog II.

Prilog IV.( 1 ) SL L 299, 16.11.2007., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 510/2008 (SL L 149, 7.6.2008., str. 61.).

( 2 ) SL L 282, 1.11.1975., str. 100. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

( 3 ) SL L 209, 17.8.1977., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1792/2006 (SL L 362, 20.12.2006., str. 1.).

( 4 ) SL L 163, 24.6.2008., str. 6.

( 5 ) SL L 228, 1.9.2009., str. 3.

( 6 ) Dostavljaju države članice u elektroničkom obliku ili unose elektroničkim putem u jedno mjesto unosa podataka u Eurostatu, u skladu s tehničkim specifikacijama koje dostavi Komisija (Eurostat).

Top