EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:398:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 398, 2021. gada 11. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 398

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 11. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1947 (2021. gada 10. novembris) par dalībvalstu ģeogrāfiskās teritorijas definīciju, kas vajadzīga, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/516 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula), un ar kuru atceļ Komisijas Lēmumu 91/450/EEK, Euratom un Komisijas Regulu (EK) Nr. 109/2005 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1948 (2021. gada 10. novembris) par PVN atmaksu apstrādi personām, kas nav nodokļa maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kuras ir atbrīvotas no nodokļa, nolūkā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/516 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula), un ar kuru atceļ Komisijas Lēmumu 1999/622/EK, Euratom un Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 116/2005 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1949 (2021. gada 10. novembris), ar ko nosaka mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principus, kuri jāpiemēro saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/516 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula), un atceļ Komisijas Lēmumu 95/309/EK, Euratom un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1722/2005 ( 1 )

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1950 (2021. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām ( 1 )

19

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1951 (2021. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES groza koncesiju robežvērtības ( 1 )

21

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1952 (2021. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES groza publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtības ( 1 )

23

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1953 (2021. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām ( 1 )

25

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1954 (2021. gada 9. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Beļģijas Karaliste

27

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1955 (2021. gada 9. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Austrijas Republika

28

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/2144 (2019. gada 27. novembris) par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 ( OV L 325, 16.12.2019. )

29

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 ( OV L 150, 7.6.2019. )

48

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/955 (2021. gada 27. maijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 piemērošanai attiecībā uz veidlapām, veidnēm, procedūrām un tehniskajiem risinājumiem tirdzniecības noteikumu, maksu un nodevu publicēšanai un paziņošanai un precizē informāciju, kura jāpaziņo, lai izveidotu un uzturētu centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību, kā arī šādas informācijas paziņošanai izmantojamās veidlapas, veidnes un procedūras ( OV L 211, 15.6.2021. )

66

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2021/1372 (2021. gada 17. augusts), ar ko attiecībā uz aizliegumu lauksaimniecības dzīvniekus, kuri nav atgremotāji, izņemot kažokzvērus, barot ar olbaltumvielām, kas iegūtas no dzīvniekiem, groza Regulas (EK) Nr. 999/2001 IV pielikumu ( OV L 295, 18.8.2021. )

68

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību ( OV L 60, 2.3.2013. )

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top