EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:398:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 398, 11. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 398

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
11. november 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1947 af 10. november 2021 om definitionen af medlemsstaternes geografiske område med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) og om ophævelse af Kommissionens beslutning 91/450/EØF, Euratom og Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2005 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1948 af 10. november 2021 om behandlingen af tilbagebetaling af moms til ikkeafgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) og om ophævelse af Kommissionens beslutning 1999/622/EF, Euratom og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 116/2005 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1949 af 10. november 2021 om principperne for estimering af boligtjenester med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) og om ophævelse af Kommissionens beslutning 95/309/EF, Euratom og Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1950 af 10. november 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter ( 1 )

19

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1951 af 10. november 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærsklen for koncessioner ( 1 )

21

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1952 af 10. november 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for koncessioner for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer ( 1 )

23

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1953 af 10. november 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer ( 1 )

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1954 af 9. november 2021 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Belgien

27

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1955 af 9. november 2021 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Østrig

28

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 ( EUT L 325 af 16.12.2019 )

29

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 ( EUT L 150 af 7.6.2019 )

34

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/955 af 27. maj 2021 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1156 for så vidt angår formularer, modeller, procedurer og tekniske ordninger for offentliggørelse af og underretninger om markedsføringsregler, gebyrer og afgifter og om præcisering af de oplysninger, der skal meddeles med henblik på oprettelsen og ajourføringen af den centrale database om grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter, samt formularer, modeller og procedurer for meddelelse af sådanne oplysninger ( EUT L 211 af 15.6.2021 )

51

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2021/1372 af 17. august 2021 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår forbuddet mod anvendelse af protein fra dyr i foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr ( EUT L 295 af 18.8.2021 )

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top