EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:398:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 398, 11 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 398

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
11 ноември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1947 на Комисията от 10 ноември 2021 година за определяне на географската територия на държавите членки за целите на Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Решение 91/450/ЕИО, Евратом на Комисията и на Регламент (ЕО) № 109/2005 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1948 на Комисията от 10 ноември 2021 година относно третирането на възстановяването на ДДС на данъчно незадължените и на данъчно задължените лица при техните освободени дейности за целите на Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Решение 1999/622/ЕО, Евратом на Комисията и на Регламент (ЕО, Евратом) № 116/2005 на Комисията ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1949 на Комисията от 10 ноември 2021 година относно принципите за оценяване на жилищните услуги за целите на Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Решение 95/309/ЕО, Евратом на Комисията и на Регламент (ЕО) № 1722/2005 на Комисията ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1950 на Комисията от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2009/81/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство ( 1 )

19

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1951 на Комисията от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии ( 1 )

21

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1952 на Комисията от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект ( 1 )

23

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1953 на Комисията от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект ( 1 )

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1954 на Съвета от 9 ноември 2021 година за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Европейския икономически и социален комитет

27

 

*

Решение (ЕС) 2021/1955 на Съвета от 9 ноември 2021 година за назначаване на член, предложен от Република Австрия, в Комитета на регионите

28

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (EО) № 631/2009, (EС) № 406/2010, (EС) № 672/2010, (EС) № 1003/2010, (EС) № 1005/2010, (EС) № 1008/2010, (EС) № 1009/2010, (EС) № 19/2011, (EС) № 109/2011, (EС) № 458/2011, (EС) № 65/2012, (EС) № 130/2012, (EС) № 347/2012, (EС) № 351/2012, (EС) № 1230/2012 и (EС) 2015/166 на Комисията ( OB L 325, 16.12.2019 г. )

29

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 ( OB L 150, 7.6.2019 г. )

39

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията от 27 май 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формулярите, образците, процедурите и техническите правила за публикациите и уведомленията относно правилата по отношение на предлагането и относно таксите и разходите и за определяне на информацията, която трябва да бъде съобщена за създаването и поддържането на централната база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК, както и формулярите, образците и процедурите за съобщаване на такава информация ( OB L 211, 15.6.2021 г. )

56

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/1372 на Комисията от 17 август 2021 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животни с ценна кожа, с протеин, получен от животни ( OB L 295, 18.8.2021 г. )

58

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, ехническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба ( OB L 206, 11.6.2021 г. )

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top