EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:398:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 398, 11 listopada 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 398

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
11 listopada 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1947 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie definicji terytorium geograficznego państw członkowskich do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylające decyzję Komisji 91/450/EWG, Euratom i rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1948 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niebędącym podatnikami oraz podatnikom z tytułu ich działalności zwolnionej z opodatkowania, do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) oraz uchylające decyzję Komisji 1999/622/WE, Euratom i rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1949 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) oraz uchylające decyzję Komisji 95/309/WE, Euratom i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1950 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1951 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1953 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów ( 1 )

25

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/1954 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Belgii

27

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/1955 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Austrii

28

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 ( Dz.U. L 325 z 16.12.2019 )

29

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ( Dz.U. L 150 z 7.6.2019 )

39

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/955 z dnia 27 maja 2021 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 w odniesieniu do formularzy, szablonów, procedur i rozwiązań technicznych na potrzeby publikowania i przekazywania informacji na temat przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu, opłat i prowizji oraz określającego informacje, które należy przekazywać do celów utworzenia i prowadzenia centralnej bazy danych dotyczącej transgranicznego wprowadzania AFI i UCITS do obrotu, a także formularze, szablony i procedury na potrzeby przekazywania takich informacji ( Dz.U. L 211 z 15.6.2021 )

56

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do zakazu karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od zwierząt ( Dz.U. L 295 z 18.8.2021 )

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top