EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

Komisijas Regula (ES) 2018/1119 (2018. gada 31. jūlijs), ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011

C/2018/4961

OJ L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/13


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1119

(2018. gada 31. jūlijs),

ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 7. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (2) VII pielikumā (ORA daļa) izklāstītajām prasībām pilotu mācību organizācijām jāizveido un jāuztur pārvaldības sistēma, tostarp atbilstības uzraudzības sistēma, un drošības pārvaldības sistēma. Vispārējā organizācija, tās procesi, procedūras un darbības jānosaka detalizētākā dokumentācijā – rokasgrāmatās

(2)

VII pielikums (ORA daļa) ir atbilstīgs tiesiskais regulējums to organizāciju sertificēšanai, kas nodrošina apmācību komercpilota apliecības saņemšanai. Tomēr, ņemot vērā radītās izmaksas, darbību veidu un apjomu un riskus un ieguvumus aviācijas drošībai, pielikumā noteiktās prasības organizācijām, kas nodrošina apmācību vienīgi tādu apliecību, kas nav komercpilota apliecības, un konkrētu kvalifikāciju, tiesību un sertifikātu saņemšanai, ir nevajadzīgi apgrūtinošas un neproporcionālas. Tāpēc, kā norādīts Eiropas Aviācijas drošības aģentūras vispārējās nozīmes aviācijas ceļvedī (3), attiecībā uz minētajām organizācijām būtu jāizstrādā vienkāršāka sistēma.

(3)

Šo iemeslu dēļ uz minētajām organizācijām būtu jāattiecina īpašu prasību kopums, un uz tām nebūtu jāattiecina prasība par kompetentās iestādes sniegtu iepriekšēju apstiprinājumu. Tā vietā būtu jāatļauj minētajām organizācijām deklarēt kompetentajai iestādei, ka tās atbilst viņām piemērojamajām prasībām.

(4)

Šādām deklarētajām mācību organizācijām (DTO) izvirzītajām īpašajām prasībām būtu jāietver vienkāršotas drošības procedūras, kurās ņem vērā gan zemāka riska apstākļus, kuros lidojumus veic piloti, kas nav komercpiloti, gan arī nepieciešamību kompetentajām iestādēm veikt atbilstošu uzraudzību. Drošības interesēs būtu jāparedz arī noteikumi par mācību programmu iesniegšanu kompetentajai iestādei, deklarēšanu, uzskaiti, atbilstības uzraudzību, izmantojot ikgadējo iekšējo pārskatu, un par drošības politiku atbildīgo DTO pārstāvju iecelšana.

(5)

Tādu pašu iemeslu dēļ attiecībā uz DTO būtu jāgroza arī noteikumi par kompetentās iestādes veiktu uzraudzību un izpildi, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1178/2011 VI pielikumā (ARA daļa), lai nodrošinātu, ka tie ir proporcionāli, pietiekami elastīgi, pamatojas uz risku balstītā pieejā un atbilst DTO izvirzītajām īpašajām prasībām.

(6)

Ir lietderīgi grozīt arī dažus citus Regulas (ES) Nr. 1178/2011 noteikumus par pilotu mācību organizācijām, konkrēti, lai sniegtu precizējumus, svītrotu pārejas noteikumus, kas vairs nav aktuāli, un grozītu minētās regulas I pielikumu (FCL daļa), lai tas attiektos gan uz apstiprinātām, gan uz deklarētām mācību organizācijām.

(7)

Būtu jāparedz papildu laiks mācībām par tādu pasākumu īstenošanu, kas paredzēti neparasta stāvokļa novēršanai un iziešanai no tā.

(8)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu ar Atzinumu Nr. 11/2016 iesniedza Komisijai īstenošanas noteikumu projektu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza šādi:

1)

regulas 2. pantā pievieno šādas definīcijas:

“14)

“pieņemami līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC)” ir nesaistoši standarti, ko Aģentūra pieņēmusi, lai piedāvātu līdzekļu klāstu, ar kuriem panākt atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem;

15)

“alternatīvi līdzekļi atbilstības panākšanai (AltMoC)” ir tādi līdzekļi, kas nodrošina alternatīvu esošiem AMC vai nodrošina jaunus līdzekļus, lai varētu panākt atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem, par kuriem Aģentūra nav pieņēmusi attiecīgus AMC;

16)

“apstiprināta mācību organizācija (ATO)” ir organizācija, kas, pamatojoties uz apstiprinājumu, kurš izdots saskaņā ar 10.a panta 1. punkta pirmo daļu, ir tiesīga apmācīt pilotus;

17)

“pamatlīmeņa instrumentālo lidojumu trenažieris (BITD)” ir uz zemes izvietota trenažieru iekārta, kas paredzēta pilotu apmācībai un kas ir attiecīgās lidmašīnu klases studentpilota postenis; tajā var būt instrumentu paneļi, kas attēloti uz ekrāna, un ar atsperēm noslogotas lidojuma vadības ierīces, nodrošinot vismaz instrumentālo lidojumu procedūru apmācības iespējas;

18)

“sertifikācijas specifikācijas (CS)” ir Aģentūras pieņemti tehniskie standarti, kuros norādīti līdzekļi, ko organizācija var izmantot sertifikācijas nolūkā;

19)

“lidojumu instruktors (FI)” ir instruktors, kas saskaņā ar I pielikuma (FCL daļa) J apakšiedaļu ir tiesīgs nodrošināt apmācību gaisa kuģī;

20)

“lidojumu simulācijas trenažieru iekārta (FSTD)” ir pilotu apmācībai paredzēta iekārta, kas:

a)

attiecībā uz lidmašīnām ir pilnīgs lidojumu trenažieris (FFS), lidojuma trenažieru iekārta (FTD), lidojuma un navigācijas procedūru trenažieris (FNPT) vai pamatlīmeņa instrumentālo lidojumu trenažieris (BITD);

b)

attiecībā uz helikopteriem ir pilnīgs lidojumu trenažieris (FFS), lidojuma trenažieru iekārta (FTD) vai lidojuma un navigācijas procedūru trenažieris (FNPT);

21)

FSTD kvalifikācija” ir FSTD tehnisko iespēju līmenis, kāds norādīts sertifikācijas specifikācijās, kas saistītas ar attiecīgo FSTD;

22)

organizācijas “galvenā darījumdarbības vieta” ir organizācijas galvenais birojs vai reģistrēts birojs, kur tiek veiktas galvenās finanšu funkcijas un šajā regulā minēto darbību operatīvā kontrole;

23)

“kvalifikācijas pārbaužu rokasgrāmata (QTG)” ir dokuments, ar kuru pierāda, ka FSTD veiktspējas un izmantošanas īpašības atbilst attiecīgajām gaisa kuģa, lidmašīnu klases vai helikoptera tipa īpašībām, kas ir simulētas saskaņā ar noteiktajiem ierobežojumiem, un ir izpildītas visas piemērojamās prasības. Nolūkā atvieglot apstiprināšanu QTG ietver gan informāciju par gaisa kuģi, lidmašīnas klasi vai helikoptera tipu, gan informāciju par FSTD;

24)

“deklarētā mācību organizācija (DTO)” ir organizācija, kas, pamatojoties uz deklarāciju, kura sniegta saskaņā ar 10.a panta 1. punkta otro daļu, ir tiesīga apmācīt pilotus;

25)

DTO mācību programma” ir DTO izstrādāts dokuments, kurā sīki izklāstīts attiecīgās DTO nodrošinātais mācību kurss.”;

2)

regulas 10.a pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Organizācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 7. panta 3. punktu vienīgi tad ir tiesīgas apmācīt pilotus, kas iesaistīti Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto gaisa kuģu ekspluatācijā, ja šīm organizācijām kompetentā iestāde ir izdevusi apstiprinājumu par to, ka tās atbilst Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikumā noteiktajām pamatprasībām un šīs regulas VII pielikumā noteiktajām prasībām.

Tomēr, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 216/2008 7. panta 3. punkta un šā punkta pirmās daļas, organizācijas ir tiesīgas nodrošināt šīs regulas VIII pielikuma DTO.GEN.110. punktā minēto apmācību bez šāda apstiprinājuma, ja tās kompetentajai iestādei ir sniegušas deklarāciju saskaņā ar minētā pielikuma DTO.GEN.115. punktu un, ja tas prasīts minētā pielikuma DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktā, kompetentā iestāde ir apstiprinājusi attiecīgo mācību programmu.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   JAR prasībām atbilstošas mācību organizācijas drīkst nodrošināt apmācību FCL daļas privātpilota apliecības (PPL) saņemšanai, attiecībā uz reģistrācijā iekļautajām saistītajām kvalifikācijas atzīmēm un vieglā gaisa kuģa pilota apliecības (LAPL) saņemšanai līdz 2019. gada 8. aprīlim, nenodrošinot atbilstību VII un VIII pielikuma noteikumiem, ar nosacījumu, ka šīs mācību organizācijas reģistrētas pirms 2015. gada 8. aprīļa.”;

3)

regulas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 2.a punktu aizstāj ar šādu:

“2.a   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var nolemt līdz 2020. gada 8. aprīlim nepiemērot:

1)

I pielikuma noteikumus, kas saistīti ar gaisa balonu un planieru pilota apliecībām;

2)

VII un VIII pielikuma noteikumus mācību organizācijai, kas nodrošina apmācību tikai tādas valsts apliecības saņemšanai, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1178/2011 4. panta 3. punktu var konvertēt par FCL daļas vieglā gaisa kuģa pilota apliecību (LAPL) planieriem vai gaisa baloniem, FCL daļas planiera pilota apliecību (SPL) vai FCL daļas gaisa balonu pilota apliecību (BPL);

3)

I pielikuma B apakšiedaļas noteikumus.”;

b)

pantam pievieno šādu jaunu 8. punktu:

“8.   Atkāpjoties no 1. punkta, I pielikuma (FCL daļa) FCL.315.A. punktu, FCL.410.A. punkta a) apakšpunkta otro teikumu un FCL.725.A. punkta c) apakšpunktu piemēro no 2019. gada 8. aprīļa.”;

4)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

5)

regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

6)

regulas VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

7)

pievieno VIII pielikumu, kas noteikts šīs regulas IV pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikumu (FCL daļa) groza šādi:

1)

pielikuma FCL.010. punktā definīciju “Pamatinstrumentu trenažieru iekārta” svītro;

2)

pielikuma FCL.025. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunkta 2) un 3) punktu aizstāj ar šādiem:

“2)

Pretendenti teorētiskos eksāmenus kārto tikai pēc tās deklarētās mācību organizācijas (DTO) vai apstiprinātās mācību organizācijas (ATO) ieteikuma, kas atbild par mācību norisi, kad apmierinošā līmenī ir apgūti teorētiskā mācību kursa attiecīgie elementi.

3)

DTO vai ATO ieteikums ir derīgs 12 mēnešus. Ja šajā termiņā pretendents nav mēģinājis nokārtot vismaz vienu teorētiskā eksāmena biļeti, DTO vai ATO lemj par papildu mācību nepieciešamību, ņemot vērā pretendenta vajadzības.”;

b)

punkta b) apakšpunktu groza šādi:

i)

apakšpunkta pirmās daļas 3) punktu aizstāj ar šādu:

“3)

Ja pretendents kādu no teorētisko eksāmenu biļetēm nespēj sekmīgi nokārtot arī ceturtajā mēģinājumā vai ja pretendents visas eksāmenu biļetes nespēj sekmīgi nokārtot vai nu sešās reizēs, vai 2) punktā norādītajā laikā, pretendents vēlreiz kārto visas eksāmenu biļetes.

Pirms atkārtotas teorētisko eksāmenu kārtošanas pretendents turpina mācības DTO vai ATO. Nepieciešamo mācību apjomu un jomu nosaka DTO vai ATO, ņemot vērā pretendenta vajadzības.”;

ii)

apakšpunkta otro daļu svītro;

3)

pielikuma FCL.115. punktu aizstāj ar šādu:

FCL.115.    LAPL – mācību kurss

a)

LAPL pretendenti mācību kursu apgūst DTO vai ATO.

b)

Kursā ir teorētisko zināšanu apguve un mācību lidojumi atbilstīgi pieprasītajām LAPL tiesībām.

c)

Teorētisko mācību kursu un mācību lidojumu var pabeigt vai nu DTO, vai ATO, kas nav tā pati, kurā pretendenti mācības sāka.”;

4)

pielikuma FCL.110.A. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

Īpašas prasības pretendentiem, kas ir tādas LAPL(S) vai SPL turētāji, kuru attiecina arī uz TMG. LAPL(A) pretendenti, kas ir tādas LAPL(S) vai SPL turētāji, kuru attiecina arī uz TMG, ir veikuši vismaz 21 lidojuma stundu ar TMG, kad ir saņemts apstiprinājums par tiesību attiecināšanu uz TMG, un izpilda FCL.135.A punkta a) apakšpunkta prasības attiecībā uz lidmašīnām.

c)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka DTO vai ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1)

nepārsniedz kopējo lidojumu laiku PIC statusā;

2)

nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3)

neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2) punkts.”;

5)

pielikuma FCL.110.H. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka DTO vai ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1)

nepārsniedz kopējo lidojumu laiku PIC statusā;

2)

nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3)

neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2) punkts.”;

6)

pielikuma FCL.110.S. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka DTO vai ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1)

nepārsniedz kopējo lidojumu laiku PIC statusā;

2)

nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3)

neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2), 3) un 4) punkts.”;

7)

pielikuma FCL.135.S. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

LAPL(S) tiesības attiecina uz TMG, ja pilots DTO vai ATO ir veicis vismaz:”;

8)

pielikuma FCL.110.B. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar gaisa balonu lidojumu pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka DTO vai ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1)

nepārsniedz kopējo gaisa balonu lidojumu laiku PIC statusā;

2)

nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3)

neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2) un 3) punkts.”;

9)

pielikuma FCL.135.B. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

LAPL(B) tiesības attiecas tikai uz tās klases gaisa balonu, ar kuru kārto prasmju pārbaudi. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots DTO vai ATO ar citas klases gaisa balonu ir veicis vismaz:”;

10)

pielikuma FCL.210. punktu aizstāj ar šādu:

FCL.210.   Mācību kurss

a)

BPL, SPL vai PPL pretendenti apgūst mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO.

b)

Kursā ir teorētisko zināšanu apguve un mācību lidojumi atbilstīgi pieprasītajām BPL, SPL vai PPL tiesībām.

c)

Teorētisko mācību kursu un mācību lidojumu var pabeigt vai nu DTO, vai ATO, kas nav tā pati, kurā pretendenti mācības sāka.”;

11)

pielikuma FCL.210.A. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

Īpašas prasības pretendentiem, kas ir LAPL(A) turētāji. PPL(A) pretendenti, kas ir LAPL(A) turētāji, pēc LAPL(A) saņemšanas ar lidmašīnām ir veikuši vismaz 15 lidojumu stundas, no kurām vismaz 10 stundas ir mācību lidojumi mācību kursā, ko nodrošina DTO vai ATO. Minētajā mācību kursā ir vismaz četras uzraudzīta patstāvīga lidojuma stundas, tostarp vismaz divas patstāvīga maršruta lidojuma stundas; no tiem vismaz viens maršruta lidojums ir vismaz 270 km (150 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauks.

c)

Īpašas prasības pretendentiem, kas ir tādas LAPL(S) vai SPL turētāji, kuru attiecina arī uz TMG. PPL(A) pretendenti, kas ir tādas LAPL(S) vai SPL turētāji, kuru attiecina arī uz TMG, ir veikuši:

1)

vismaz 24 lidojuma stundas ar TMG pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par tiesību attiecināšanu arī uz TMG; un

2)

vismaz 15 mācību lidojuma stundas ar lidmašīnām mācību kursā, ko nodrošina DTO vai ATO, tostarp izpildot vismaz a) apakšpunkta 2) punkta prasības.”;

12)

pielikuma FCL.210.H. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Īpašas prasības pretendentam, kurš ir LAPL(H) turētājs. PPL(H) pretendenti, kas ir LAPL(H) turētāji, apgūst mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO. Minētajā mācību kursā ir vismaz piecas mācību lidojuma stundas ar instruktoru un vismaz viens uzraudzīts patstāvīgs maršruta lidojums vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauks.”;

13)

pielikuma FCL.725. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Mācību kurss. Klases vai tipa kvalifikācijas pretendents apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO. Zemas veiktspējas viena virzuļdzinēja klases kvalifikācijas, TMG klases kvalifikācijas vai VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.110. punkta a) apakšpunkta 2) punkta c) apakšpunktā minētās viendzinēja helikopteru klases kvalifikācijas pretendents mācību kursu var apgūt DTO. Tipa kvalifikācijas mācību kursā ir attiecīgā tipa obligātie mācību elementi atbilstīgi Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā (21. daļa) noteiktajiem datiem par piemērotību ekspluatācijai.”;

14)

pielikuma FCL.740. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja ir beidzies klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņš, pretendents:

1)

nokārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šā pielikuma 9. papildinājumu;

2)

pirms 1) punktā minētās kvalifikācijas pārbaudes piedalās lidojumu prasmes atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO, ja tās nepieciešamas drošai attiecīgās klases vai tipa gaisa kuģu pilotēšanai. Tomēr pretendents apmācību var veikt:

i)

DTO vai ATO, ja kvalifikācijas atzīme, kurai beidzies derīguma termiņš, ir zemas veiktspējas viena virzuļdzinēja klases kvalifikācija, TMG klases kvalifikācija vai VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.110. punkta a) apakšpunkta 2) punkta c) apakšpunktā minētā viendzinēja helikopteru klases kvalifikācija;

ii)

DTO, ATO vai ar instruktoru, ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies pirms ne vairāk kā trīs gadiem un kvalifikācijas atzīme bija zemas veiktspējas viena virzuļdzinēja klases kvalifikācija vai TMG klases kvalifikācija.”;

15)

pielikuma FCL.800. punkta b) apakšpunkta 2) punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“2)

ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO, tostarp:”;

16)

pielikuma FCL.805. punktu groza šādi:

a)

punkta b) apakšpunkta 2) punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“2)

ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO, tostarp:”;

b)

punkta c) apakšpunkta 2) punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“2)

ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO, tostarp:”;

17)

pielikuma FCL.810. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunkta 1) punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“1)

Ja LAPL, SPL vai PPL tiesības lidmašīnām, TMG vai dirižabļiem paredzēts izmantot VFR apstākļos naktī, pretendenti apgūst mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO. Mācību kursā ir:”;

b)

punkta b) apakšpunkta 2) punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“2)

ir apguvis mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO. Mācību kursu apgūst sešu mēnešu laikā, un tajā ir:”;

18)

pielikuma FCL.815. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Mācību kurss. Kalnu lidojumu kvalifikācijas pretendenti 24 mēnešu laikā ir apguvuši teorētisko mācību kursu un mācību lidojumu kursu, ko nodrošina DTO vai ATO. Kursa saturs atbilst pieprasītās kalnu lidojumu kvalifikācijas prasībām.”;

19)

pielikuma FCL.830. punkta b) apakšpunkta 2) punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“2)

ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina DTO vai ATO, tostarp:”;

20)

pielikuma FCL.930. punktu aizstāj ar šādu:

FCL.930.   Mācību kurss

a)

Instruktora sertifikāta pretendents ir apguvis teorētisko mācību un mācību lidojumu kursu, ko nodrošina ATO. Planieru vai gaisa balonu instruktora sertifikāta pretendents var būt apguvis teorētisko mācību un mācību lidojumu kursu, ko nodrošina DTO.

b)

Papildus katras instruktora kategorijas konkrētajiem elementiem, kas noteikti šajā pielikumā (FCL daļa), mācību kursā ir arī FCL.920. punktā noteiktie elementi.”;

21)

pielikuma FCL.910.FI. punkta a) apakšpunkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“a)

FI tiesības attiecas tikai uz mācību lidojumu vadīšanu tās pašas gaisa kuģu kategorijas FI uzraudzībā, kuru šim nolūkam izraudzījusies DTO vai ATO, šādos gadījumos:”;

22)

pielikuma FCL.1015. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Eksaminētāja sertifikāta pretendents apgūst standartizācijas kursu, ko nodrošina kompetentā iestāde vai ko nodrošina ATO un apstiprinājusi kompetentā iestāde. Planieru vai gaisa balonu eksaminētāja sertifikāta pretendents var apgūt standartizācijas kursu, ko nodrošina DTO un apstiprinājusi kompetentā iestāde.”;

23)

pielikuma FCL.1025. punkta b) apakšpunkta 2) punktu aizstāj ar šādu:

“2)

derīguma termiņa pēdējā gadā ir apmeklējis eksaminētāja zināšanu atsvaidzināšanas kursu, ko nodrošina kompetentā iestāde vai ko nodrošina ATO un apstiprinājusi kompetentā iestāde. Eksaminētājs, kuram ir sertifikāts attiecībā uz planieriem vai gaisa baloniem, derīguma termiņa pēdējā gadā var būt apmeklējis eksaminētāju zināšanu atsvaidzināšanas kursu, ko nodrošina DTO un apstiprinājusi kompetentā iestāde.”

II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 VI pielikumu (ARA daļa) groza šādi:

1)

pielikuma ARA.GEN.105. punktu svītro;

2)

pielikuma ARA.GEN.200. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Kompetentā iestāde izveido procedūras, lai iesaistītos visas nepieciešamās informācijas apmaiņā ar citām kompetentajām iestādēm un savstarpējā palīdzības sniegšanā, tostarp apmaiņā ar visiem secinājumiem, turpmākajiem korektīvajiem pasākumiem, kas veikti pēc šādiem secinājumiem, un veiktajiem izpildes nodrošināšanas pasākumiem to personu un organizāciju uzraudzības rezultātā, kuras darbojas vienas dalībvalsts teritorijā, bet kuras ir sertificējusi citas dalībvalsts kompetentā iestāde vai Aģentūra vai kuras iesniegušas deklarācijas citas dalībvalsts kompetentajai iestādei vai Aģentūrai.”;

3)

pielikuma ARA.GEN.220. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunkta 4) punktu aizstāj ar šādu:

“4)

sertificēšanas un deklarēšanas procesi, kā arī sertificēto un paziņoto organizāciju uzraudzība;”

b)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Kompetentā iestāde izveido un regulāri atjaunina sarakstu, kurā norādīti tās izdotie visu organizāciju sertifikāti, FSTD kvalifikācijas sertifikāti un darbinieka apliecības, sertifikāti un apliecības, DTO deklarācijas, ko tā saņēmusi, un DTO mācību programmas, kuru atbilstību I pielikumam (FCL daļa) tā ir pārbaudījusi vai apstiprinājusi.”;

4)

pielikuma ARA.GEN.300. punkta a) apakšpunkta 2) punktu aizstāj ar šādu:

“2)

apliecību, kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu turētāju, organizāciju, ko tā ir sertificējusi, FSTD kvalifikācijas turētāju un organizāciju, no kurām tā ir saņēmusi deklarāciju, pastāvīga atbilstība piemērojamām prasībām;”

5)

pielikuma ARA.GEN.305. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

Neskarot b), c) un ca) apakšpunktu, DTO uzraudzības programmu izstrādā, ņemot vērā organizācijas īpatnības, tās darbību sarežģītību un iepriekšējo uzraudzības darbību rezultātus, un tā balstās uz tādu risku novērtējuma, kas saistīti ar sniegtās apmācības veidu. Uzraudzības darbības ietver pārbaudes, tostarp nepaziņotas pārbaudes, un, ja kompetentā iestāde uzskata par nepieciešamu, var ietvert revīzijas.”;

6)

pielikuma ARA.GEN.330. punktam pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d)

Neskarot a), b) un c) apakšpunktu, ja mainās kompetentajai iestādei paziņotā informācija, kas ietverta no DTO saņemtajā deklarācijā, vai ja mainās kompetentajai iestādei paziņotā DTO mācību programma, un minētās izmaiņas paziņotas saskaņā ar VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.116. punktu, kompetentā iestāde rīkojas saskaņā ar attiecīgi ARA.DTO.105. vai ARA.DTO.110. punkta prasībām.”;

7)

pielikuma ARA.GEN.350. punktu groza šādi:

a)

punktā iekļauj šādu da) apakšpunktu:

“da)

Neskarot a) līdz d) apakšpunktu, DTO gadījumā, ja kompetentā iestāde uzraudzības pasākumu laikā vai citiem līdzekļiem atklāj pierādījumus, kas liecina par DTO neatbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikumā noteiktajām pamatprasībām vai šīs regulas I pielikumā (FCL daļa) un VIII pielikumā (DTO daļa) noteiktajām prasībām, kompetentā iestāde:

1)

sagatavo atzinumu, dokumentē to, rakstveidā paziņo to DTO pārstāvim un nosaka samērīgu laikposmu, kurā DTO jāveic VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.150. punktā paredzētie pasākumi;

2)

jebkura turpmāk norādīta iemesla dēļ veic tūlītējas un piemērotas darbības, lai ierobežotu vai aizliegtu mācības, attiecībā uz kurām konstatēta neatbilstība, līdz brīdim, kad DTO ir veikusi 1) punktā minētās koriģējošās darbības:

i)

ir konstatēta drošības problēma;

ii)

DTO neveic koriģējošas darbības saskaņā ar DTO.GEN.150. punktu;

3)

attiecībā uz VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktā minētajām mācību programmām ierobežo, aptur vai anulē to apstiprinājumu;

4)

veic nepieciešamos papildu izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstības izbeigšanu un, ja nepieciešams, novērstu tās sekas.”;

b)

punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

Neskarot papildu izpildes pasākumus, ja dalībvalsts iestāde, rīkojoties saskaņā ar ARA.GEN.300. punkta d) apakšpunktu, konstatē, ka citas dalībvalsts kompetentās iestādes vai Aģentūras sertificēta organizācija vai organizācija, kas citas dalībvalsts kompetentajai iestādei vai Aģentūrai iesniegusi deklarāciju, neatbilst Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikumā noteiktajām pamatprasībām vai šīs regulas I pielikumā (FCL daļa) un VIII pielikumā (DTO daļa) noteiktajām prasībām, dalībvalsts iestāde par minēto neatbilstību informē attiecīgo kompetento iestādi.”;

8)

pielikumam pēc MED apakšdaļas pievieno šādu DTO apakšdaļu:

DTO APAKŠDAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS DEKLARĒTĀM MĀCĪBU ORGANIZĀCIJĀM (DTO)

ARA.DTO.100.   Deklarēšana kompetentajai iestādei

a)

Saņēmusi deklarāciju no DTO, kompetentā iestāde pārbauda, vai deklarācijā ir iekļauta visa VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.115. punktā noteiktā informācija, un DTO pārstāvim izsniedz apstiprinājumu par deklarācijas saņemšanu, tostarp piešķirot deklarācijai individuālu DTO atsauces numuru.

b)

Ja deklarācijā nav ietverta nepieciešamā informācija vai arī tajā ir ietverta informācija, kas norāda uz neatbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikumā noteiktajām pamatprasībām vai šīs regulas I pielikumā (FCL daļa) un VIII pielikumā (DTO daļa) noteiktajām prasībām, kompetentā iestāde rīkojas saskaņā ar ARA.GEN.350. punkta da) apakšpunktu.

ARA.DTO.105.   Deklarācijas izmaiņas

Saņēmusi paziņojumu par DTO deklarācijā ietvertās informācijas izmaiņām, kompetentā iestāde rīkojas saskaņā ar ARA.DTO.100. punktu.

ARA.DTO.110.   Mācību programmas atbilstības pārbaude

a)

Saņēmusi DTO mācību programmu un jebkuras minētās mācību programmas izmaiņas, kas tai paziņotas saskaņā ar VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.115. punkta c) apakšpunktu, vai pieteikumu DTO mācību programmas apstiprinājuma saņemšanai, kas tai iesniegts saskaņā ar minētā pielikuma DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktu, kompetentā iestāde pārbauda minēto mācību programmu atbilstību I pielikuma (FCL daļa) prasībām.

b)

Pārliecinājusies par to, ka DTO mācību programma un visas vēlākas šīs mācību programmas izmaiņas atbilst minētajām prasībām, kompetentā iestāde par to rakstiski informē DTO pārstāvi vai VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā apstiprina minēto mācību programmu. Šāda apstiprinājuma izsniegšanai tā izmanto šā pielikuma (ARA daļa) VIII papildinājumā ietverto veidlapu.

c)

Ja konstatēta neatbilstība, kompetentā iestāde rīkojas saskaņā ar ARA.GEN.350. punkta da) apakšpunktu vai, VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā, noraida pieteikumu mācību programmas apstiprinājuma saņemšanai.”;

9)

pielikumam pievieno šādu VIII papildinājumu:

ARA daļas VI pielikuma VIII papildinājums

Mācību programmas apstiprinājums

deklarētā mācību organizācija (DTO)

Eiropas Savienība (*1)

Kompetentā iestāde

Izdevēja iestāde:

DTO nosaukums:

DTO atsauces numurs:

 

Apstiprinātā(-ās) mācību programma(-as):

 

Eksaminētāju standartizācija – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)  (*2)

 

Eksaminētāju prasmju atsvaidzināšanas seminārs – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)  (*2)

Dok. Nr.:

Piezīmes:

Iepriekš minētā kompetentā iestāde ir pārbaudījusi iepriekš minēto(-ās) mācību programmu(-as), un tā (tāss) ir atzīta(-as) par atbilstošām Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikuma (FCL daļa) prasībām.

Izdošanas datums:

Paraksts: [kompetentā iestāde]

EASA XXX. veidlapas 1. izdevums – 1./1. lpp.


(*1)  Valstīm, kas nav ES dalībvalstis, jāsvītro vārdi “Eiropas Savienība”.

(*2)  Pielāgot pēc vajadzības.


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 VII pielikuma (ORA daļa) ORA.ATO.120. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Šādi dokumenti ir jāuzglabā visu kursa laiku un trīs gadus pēc apmācības pabeigšanas:”.


IV PIELIKUMS

VIII PIELIKUMS

PRASĪBAS DEKLARĒTĀM MĀCĪBU ORGANIZĀCIJĀM (DTO)

[DTO DAĻA]

DTO.GEN.100.   Vispārīga informācija

Saskaņā ar 10.a panta 1. punkta otro daļu šajā pielikumā (DTO daļa) noteiktas prasības, ko piemēro pilotu mācību organizācijām, kuras, pamatojoties uz deklarāciju, kas sniegta atbilstoši DTO.GEN.115. punktam, nodrošina DTO.GEN.110. punktā minēto apmācību.

DTO.GEN.105.   Kompetentā iestāde

Šajā pielikumā (DTO daļa) kompetentā iestāde saistībā ar DTO ir tās dalībvalsts iecelta iestāde, kuras teritorijā ir DTO galvenā darījumdarbības vieta.

DTO.GEN.110.   Mācību joma

a)

DTO ir tiesīga nodrošināt šādu apmācību, ar nosacījumu, ka DTO ir iesniegusi deklarāciju atbilstīgi DTO.GEN.115. punktam:

1)

attiecībā uz lidmašīnām:

a)

LAPL(A) un PPL(A) teorētisko mācību kursu;

b)

LAPL(A) un PPL(A) mācību lidojumus;

c)

apmācību saistībā ar SEP(land), SEP(sea) un TMG klases kvalifikāciju;

d)

apmācību saistībā ar papildu kvalifikācijām: nakts, akrobātisko, kalnu, planieru un reklāmkaroga vilkšanas lidojumu kvalifikācijām;

2)

attiecībā uz helikopteriem:

a)

LAPL(H) un PPL(H) teorētisko mācību kursu;

b)

LAPL(H) un mācību lidojumus;

c)

tādu viendzinēja helikopteru klases kvalifikācijai, kuru maksimālā sertificētā vietu konfigurācija nepārsniedz piecas vietas;

d)

apmācību saistībā ar nakts lidojumu kvalifikāciju;

3)

attiecībā uz planieriem:

a)

LAPL(S) un SPL teorētisko mācību kursu;

b)

LAPL(S) un SPL mācību lidojumus;

c)

apmācību saistībā ar tiesību attiecināšanu uz TMG saskaņā ar FCL.135.S. punktu;

d)

apmācību saistībā ar papildu palaišanas metodēm saskaņā ar FCL.130.S. punktu;

e)

apmācību saistībā ar papildu kvalifikācijām: akrobātisko, planiera vilkšanas lidojumu kvalifikācijām un kvalifikāciju lidošanai ar planieri mākoņos;

f)

apmācību saistībā ar lidojumu instruktora kvalifikāciju FI(S);

g)

FI(S) prasmju atsvaidzināšanas semināru;

4)

attiecībā uz gaisa baloniem:

a)

LAPL(B) un BPL teorētisko mācību kursu;

b)

LAPL(B) un BPL mācību lidojumus;

c)

apmācību saistībā ar tiesību attiecināšanu uz citu klasi saskaņā ar FCL.135.B. punktu;

d)

apmācību saistībā ar tiesību attiecināšanu uz citu klasi vai grupu saskaņā ar FCL.225.B. punktu;

e)

apmācību saistībā ar tiesību attiecināšanu uz sasaites lidojumiem saskaņā ar FCL.130.B. punktu;

f)

apmācību saistībā ar nakts lidojumu kvalifikāciju;

g)

apmācību saistībā ar lidojumu instruktora kvalifikāciju FI(B);

h)

FI(B) prasmju atsvaidzināšanas semināru;

b)

DTO ir tiesīga nodrošināt arī FE(S), FIE(S), FE(B) un FIE(B) eksaminētāju apmācību, kas minēta I pielikuma (FCL daļa) FCL.1015. punkta a) apakšpunktā un FCL.1025 b) apakšpunkta 2) punktā, ar nosacījumu, ka DTO ir iesniegusi deklarāciju saskaņā ar DTO.GEN.115. punktu un kompetentā iestāde ir apstiprinājusi mācību programmu saskaņā ar DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktu.

DTO.GEN.115.   Deklarācija

a)

Pirms nodrošināt kādu no DTO.GEN.110. punktā minētajām apmācībām, organizācija, kas plāno veikt minēto apmācību, kompetentajai iestādei iesniedz deklarāciju. Deklarācijā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1)

DTO nosaukums;

2)

DTO galvenās darījumdarbības vietas kontaktinformācija un vajadzības gadījumā DTO lidlauku un ekspluatācijas vietu kontaktinformācija;

3)

šādu personu vārds un uzvārds un kontaktinformācija:

i)

DTO pārstāvis;

ii)

DTO mācību kursu vadītājs; un

iii)

visi mācību kursu vadītāja vietnieki, ja tādi nepieciešami saskaņā ar DTO.GEN.250. punkta b) apakšpunkta 1) punktu;

4)

apmācības veidu, kas norādīts DTO.GEN.110. punktā un kas tiek nodrošināts katrā lidlaukā un/vai ekspluatācijas vietā;

5)

visu to gaisa kuģu un FSTD saraksts, ko paredzēts izmantot apmācībā (ja nepieciešams);

6)

plānotais apmācības sākšanas datumu;

7)

apliecinājums, ar ko apstiprina, ka DTO ir izstrādājusi drošības politiku un to piemēros visās apmācībās, uz kurām attiecas deklarācija, saskaņā ar DTO.GEN.210. punkta a) apakšpunkta 1) punkta ii) apakšpunktu;

8)

apliecinājums, ar ko apstiprina, ka DTO atbilst un visas tās apmācības laikā, uz kuru attiecas deklarācija, atbildīs Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikumā noteiktajām pamatprasībām un šīs regulas I pielikumā (FCL daļa) un VIII pielikumā (DTO daļa) noteiktajām prasībām.

b)

Deklarāciju un jebkuras vēlākas šīs deklarācijas izmaiņas iesniedz, izmantojot 1. papildinājumā ietverto veidlapu.

c)

Kopā ar deklarāciju DTO iesniedz kompetentajai iestādei mācību programmu vai programmas, kuras tā izmanto vai plāno izmantot apmācības nodrošināšanā, kā arī pieteikumu mācību programmas vai programmu apstiprinājuma saņemšanai, ja šāds apstiprinājums ir nepieciešams saskaņā ar DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktu.

d)

Atkāpjoties no c) apakšpunkta, organizācija, kurai ir saskaņā ar VII pielikuma (ORA daļa) ATO apakšdaļu izdots apstiprinājums, var kopā ar deklarāciju iesniegt vienīgi atsauci uz jau apstiprināto mācību rokasgrāmatu vai rokasgrāmatām.

DTO.GEN.116.   Paziņojums par apmācības izmaiņām vai tās izbeigšanu

DTO bez liekas kavēšanās informē kompetento iestādi par:

a)

visām izmaiņām informācijā, kas ietverta DTO.GEN.115. punkta a) apakšpunktā norādītajā deklarācijā un mācību programmā vai programmās vai apstiprinātajā mācību rokasgrāmatā vai rokasgrāmatās, kas minētas DTO.GEN.115. punkta attiecīgi c) un d) apakšpunktā;

b)

dažu vai visu to apmācību izbeigšanu, uz kurām attiecas deklarācija.

DTO.GEN.135.   Apmācības nodrošināšanas tiesību pārtraukšana

DTO vairs nav tiesīga, pamatojoties uz savu deklarāciju, nodrošināt daļu vai visas apmācības, kas norādītas minētajā deklarācijā, ja tiek konstatēts viens no šiem apstākļiem:

a)

DTO saskaņā ar DTO.GEN.116. punkta b) apakšpunktu ir paziņojusi kompetentajai iestādei par dažu vai visu to apmācību izbeigšanu, uz kurām attiecas deklarācija;

b)

DTO vairāk nekā 36 secīgus mēnešus nav nodrošinājusi apmācību.

DTO.GEN.140.   Piekļuve

Lai konstatētu, vai DTO darbojas saskaņā ar tās deklarāciju, DTO jebkurā laikā nodrošina ikvienai kompetentās iestādes pilnvarotai personai piekļuvi jebkurām telpām, gaisa kuģiem, dokumentiem, pierakstiem, datiem, procedūrām vai citiem materiāliem, kas saistīti ar tās veikto apmācību atbilstīgi deklarācijai.

DTO.GEN.150.   Konstatējumi

Pēc tam, kad kompetentā iestāde saskaņā ar ARA.GEN.350. punkta da) apakšpunkta 1) punktu ir paziņojusi DTO konstatējumu, DTO kompetentās iestādes noteiktajā laikposmā veic šādas darbības:

a)

nosaka neatbilstības galveno iemeslu;

b)

veic nepieciešamās koriģējošās darbības neatbilstības izbeigšanai un, ja nepieciešams, seku novēršanai;

c)

informē kompetento iestādi par veiktajām koriģējošajām darbībām.

DTO.GEN.155.   Reakcija uz drošības problēmu

Reaģējot uz drošības problēmu, DTO īsteno:

a)

drošības pasākumus, kuru īstenošanu kompetentā iestāde tai uzdevusi saskaņā ar ARA.GEN.135. punkta c) apakšpunktu;

b)

pienākumus saistībā ar Aģentūras izdoto obligāto drošības informāciju, tostarp lidojumderīguma direktīvām.

DTO.GEN.210.   Prasības personālam

a)

DTO ieceļ:

1)

pārstāvi, kurš ir atbildīgs un pienācīgi pilnvarots veikt vismaz šādas darbības:

i)

nodrošināt DTO un tās darbību atbilstību piemērojamajām prasībām un tās deklarācijai;

ii)

izstrādāt un izveidot drošības politiku, ar ko nodrošina, ka DTO darbības tiek veiktas droši, un nodrošināt, ka DTO ievēro minēto drošības politiku un veic nepieciešamos pasākumus minētās drošības politikas mērķu sasniegšanai;

iii)

veicināt drošību DTO;

iv)

nodrošināt pietiekamus resursus DTO, lai i), ii) un iii) apakšpunktā minētās darbības varētu veikt efektīvi;

2)

mācību kursu vadītāju, kurš ir atbildīgs un atbilstīgi kvalificēts, lai vismaz nodrošinātu:

i)

ka sniegtā apmācība atbilst I pielikuma (FCL daļa) prasībām un DTO mācību programmai;

ii)

gaisa kuģī vai lidojumu simulācijas trenažieru iekārtā (FSTD) veiktās lidojuma apmācības un teorētisko mācību kursu veiksmīgu integrēšanu;

iii)

studentu progresa uzraudzību;

iv)

DTO.GEN.250. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā – mācību kursu vadītāja vietnieka vai vietnieku pārraudzību.

b)

Par savu pārstāvi un mācību kursu vadītāju DTO var iecelt vienu personu.

c)

DTO par savu pārstāvi vai mācību kursu vadītāju neieceļ personu, ja objektīvas pazīmes norāda, ka aviācijas drošības nodrošināšanas un veicināšanas nolūkos šai personai nevar uzticēt a) apakšpunktā norādītos uzdevumus Tas, ka personai pēdējo trīs gadu laikā ir piemēroti izpildes nodrošināšanas pasākumi saskaņā ar ARA.GEN.355. punktu, ir uzskatāms par pietiekamu šādu objektīvu pazīmi, ja vien minētā persona nevar pierādīt, ka konstatējums, kā rezultātā ir piemēroti minētie pasākumi, pēc savas būtības, apmēra vai ietekmes uz aviācijas drošību, nav tāds, kas norāda, ka viņai nevar uzticēt minētos uzdevumus šādā veidā.

d)

DTO nodrošina, ka tās teorētisko mācību instruktoriem ir viena no šādām kvalifikācijām:

1)

praktiskas zināšanas tajās aviācijas jomās, kas attiecas uz nodrošināto apmācību, un ir pabeigti instruktāžas metožu apmācības kursi;

2)

iepriekšēja pieredze teorētisko mācību kursu pasniegšanā un piemērotas teorētiskās zināšanas par tematu, kādā viņi sniedz teorētiskās zināšanas.

e)

Lidojumu instruktoriem un trenažiera instruktoriem ir kvalifikācija atbilstīgi I pielikuma (FCL daļa) prasībām apmācības jomā, kuru viņi nodrošina.

DTO.GEN.215.   Prasības telpām

DTO ir telpas, kur visas tās darbības var veikt un vadīt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikuma pamatprasībām un šā pielikuma (DTO daļa) prasībām.

DTO.GEN.220.   Uzskaite

a)

DTO par katru studentu visu kursa laiku un trīs gadus pēc pēdējās nodarbības uzglabā šādus dokumentus:

1)

informācija par nodrošināto apmācību uz zemes, mācību lidojumos un mācību lidojumu simulācijas trenažieros;

2)

informāciju par studenta individuālo progresu;

3)

tādu informāciju par apliecībām un ar to saistītajām kvalifikācijām, kas saistītas ar nodrošināto apmācību, tostarp informāciju par veselības apliecību un kvalifikācijas atzīmju derīguma termiņu.

b)

Ikgadējā iekšējā pārskata ziņojumu un darbības pārskatu, kas minēti DTO.GEN.270. punkta attiecīgi a) un b) apakšpunktā, DTO uzglabā trīs gadus no dienas, kad DTO minētos ziņojumus ir sagatavojusi.

c)

Savu mācību programmu DTO uzglabā trīs gadus no dienas, kad tā nodrošināja pēdējo nodarbību saskaņā ar minēto programmu.

d)

Saskaņā ar personas datu aizsardzībai piemērojamajiem tiesību aktiem a) apakšpunktā minētos ierakstus DTO glabā tā, lai ar attiecīgiem rīkiem un protokoliem nodrošinātu to aizsardzību, un veic nepieciešamos pasākumus, kas paredzēti, lai ierobežotu piekļuvi minētajiem ierakstiem, piekļuvi nodrošinot vienīgi personām, kas ir attiecīgi pilnvarotas tiem piekļūt.

DTO.GEN.230.   DTO mācību programma

a)

DTO izstrādā mācību programmu katrai mācību jomai, kas noteikta DTO.GEN.110. punktā un ko tā nodrošina.

b)

Mācību programma atbilst I pielikuma (FCL daļa) prasībām.

c)

DTO ir tiesīga nodrošināt DTO.GEN.110. punkta b) apakšpunktā minēto apmācību vienīgi tad, ja attiecībā uz tās apmācības mācību programmu un visām tās izmaiņām kompetentā iestāde saskaņā ar ARA.DTO.110. punktu pēc DTO pieteikuma ir izdevusi apstiprinājumu par to, ka mācību programma un visas tās izmaiņas atbilst I pielikuma (FCL daļa) prasībām. Lai saņemtu šādu apstiprinājumu, DTO to pieprasa, iesniedzot deklarāciju saskaņā ar DTO.GEN.115. punktu.

d)

Šā punkta c) apakšpunktu nepiemēro organizācijai, kurai ir arī saskaņā ar VII pielikuma (ORA daļa) ATO apakšdaļu izdots apstiprinājums, kas ietver tiesības uz minēto apmācību.

DTO.GEN.240.   Mācību gaisa kuģis un FSTD

a)

DTO izmanto piemērotu mācību gaisa kuģu floti vai FSTD iekārtas, kas atbilst paredzētajai apmācībai.

b)

DTO izveido un regulāri atjaunina savā apmācībā izmantoto gaisa kuģu, tostarp to reģistrācijas numuru, sarakstu.

DTO.GEN.250.   Lidlauki un ekspluatācijas vietas

a)

Nodrošinot mācību lidojumus gaisa kuģī, DTO izmanto vienīgi lidlaukus vai ekspluatācijas vietas ar piemērotām iekārtām un apstākļiem, lai nodrošinātu apmācību attiecīgajiem manevriem, ņemot vērā nodrošinātās apmācības veidu un izmantotā gaisa kuģa kategoriju un tipu.

b)

Ja DTO.GEN.110. punkta a) apakšpunkta 1) un 2) punktā paredzētās apmācības nodrošināšanai DTO izmanto vairāk nekā vienu lidlauku, tā:

1)

attiecībā uz katru papildu lidlauku ieceļ mācību kursu vadītāja vietnieku, kurš attiecīgajā lidlaukā ir atbildīgs par DTO.GEN.210. punkta a) apakšpunkta 2) punkta i) līdz iii) apakšpunktā minēto uzdevumu izpildi; un

2)

nodrošina pietiekamus resursus drošai darbībai visos lidlaukos atbilstoši šā pielikuma (DTO daļa) prasībām.

DTO.GEN.260.   Teorētisko mācību kursi

a)

Nodrošinot teorētisko mācību kursus, DTO var izmantot vai nu apmācību uz vietas, vai arī tālmācību.

b)

DTO uzrauga un reģistrē visu to studentu progresu, kas apgūst teorētisko mācību kursu.

DTO.GEN.270.   Ikgadējais iekšējais pārskats un ikgadējais darbības pārskats

DTO veic šādas darbības:

a)

sagatavo ikgadējo iekšējo pārskatu par uzdevumiem un pienākumiem, kas noteikti DTO.GEN.210. punktā, un sagatavo ziņojumu par minēto pārskatu;

b)

sagatavo ikgadējo darbības pārskatu;

c)

ziņojumu par ikgadējo iekšējo pārskatu un ikgadējo darbības pārskatu ne vēlāk kā kompetentās iestādes noteiktajā dienā iesniedz kompetentajai iestādei.

VIII pielikuma (DTO daļa) 1. papildinājums

DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011

☐ Sākotnējā deklarācija

☐ Paziņojums par izmaiņām (1)DTO atsauces numurs:

1.

Deklarētā mācību organizācija (DTO)

Nosaukums:

2.

Darījumdarbības vieta(-as)

DTO galvenās darījumdarbības vietas kontaktinformācija (adrese, tālruņa nr., e-pasts):

3.

Personāls

DTO pārstāvja vārds un uzvārds un kontaktinformācija (adrese, tālruņa nr., e-pasts):

DTO mācību kursu vadītāja un DTO mācību kursu vadītāja vietnieka(-u), ja tāds vai tādi ir, vārds un uzvārds un kontaktinformācija (adrese, tālruņa nr., e-pasts):

4.

Apmācības joma

Visu nodrošināto mācību saraksts:

Visu mācību nodrošināšanai izmantoto mācību programmu saraksts (dokumenti jāpievieno šai deklarācijai) vai, Regulas (ES) Nr. 1178/2011 VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.230. punkta d) apakšpunktā minētajā gadījumā, atsauce uz visām apstiprinātajām mācību rokasgrāmatām, ko izmanto mācību nodrošināšanai:

5.

Mācību gaisa kuģis un FSTD

Apmācībā izmantoto gaisa kuģu saraksts:

Apmācībā izmantoto kvalificēto FSTD saraksts (vajadzības gadījumā ietverot burtu kodu, kas norādīts kvalifikācijas sertifikātā):

6.

Lidlauks(-i) un ekspluatācijas vieta(-as)

Visu to lidlauku un ekspluatācijas vietu kontaktinformācija, ko DTO izmanto apmācības nodrošināšanā (adrese, tālruņa nr., e-pasts):

7.

Plānotais apmācības sākšanas datums:

8.

Pieteikums eksaminētāju standartizācijas kursu un prasmju atsvaidzināšanas semināru apstiprinājuma saņemšanai (ja nepieciešams)

☐ Ar šo DTO iesniedz pieteikumu iepriekš norādītās(-o) planieru vai gaisa balonu eksaminētāju kursu mācību programmas(-u) apstiprinājuma saņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1178/2011 VIII pielikuma (DTO daļa) DTO.GEN.110. punkta b) apakšpunktu un DTO.GEN.230. punkta c) apakšpunktu.

9.

Paziņojumi

DTO ir izstrādājusi drošības politiku atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1178/2011 VIII pielikumam (DTO daļa), proti, tā DTO.GEN.210. punkta a) apakšpunkta 1) punkta ii) apakšpunktam, un šo politiku piemēros visās apmācībās, uz kurām attiecas deklarācija.

DTO atbilst un visas tās apmācības laikā, uz kuru attiecas deklarācija, atbildīs Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikumā noteiktajām pamatprasībām un Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikumā (FCL daļa) un VIII pielikumā (DTO daļa) noteiktajām prasībām.

Mēs apstiprinām, ka visa šajā deklarācijā, tostarp tās pielikumos (ja tādi ir), ietvertā informācija ir pilnīga un pareiza.

DTO pārstāvja vārds un uzvārds, datums un paraksts

DTO mācību kursu vadītāja vārds un uzvārds, datums un paraksts


(1)  Izmaiņu gadījuma jāaizpilda vienīgi 1. punkts un tie lauki, kuros ir izmaiņas.


Top