EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

2018 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1119, kuriuo dėl deklaruotųjų mokymo organizacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

C/2018/4961

OJ L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1119

2018 m. liepos 31 d.

kuriuo dėl deklaruotųjų mokymo organizacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

laikydamosi Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (2) VII priede (ORA dalyje) nustatytų reikalavimų pilotų mokymo organizacijos turi sukurti ir prižiūrėti valdymo sistemą, kuri, be kita ko, apimtų atitikties stebėseną, ir saugos valdymo sistemą. Organizacijos bendrosios charakteristikos, jos procesai, procedūros ir veikla turi būti aprašyti išsamiuose dokumentuose (vadovuose);

(2)

VII priedas (ORA dalis) yra tinkamas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis sertifikuojamos organizacijos, rengiančios komercinės aviacijos piloto licencijai gauti skirtus mokymo kursus. Tačiau tame priede nustatyti reikalavimai yra pernelyg sudėtingi ir nepritaikyti tik nekomercinės aviacijos piloto licencijai ir konkrečioms kvalifikacijoms, teisėms ir pažymėjimams gauti skirtus mokymo kursus rengiančioms organizacijoms, atsižvelgiant į patiriamas išlaidas, jų veiklos pobūdį ir mastą, taip pat aviacijos saugai keliamą pavojų ir teikiamą naudą. Kaip nurodyta Europos aviacijos saugos agentūros Bendrosiose aviacijos gairėse (3), toms organizacijoms reikėtų parengti paprastesnę sistemą;

(3)

dėl minėtų priežasčių šioms organizacijoms turėtų būti taikomi specialieji reikalavimai ir neturėtų būti reikalaujama išankstinio kompetentingos institucijos patvirtinimo. Joms veikiau turėtų būti leista kompetentingai institucijai teikti deklaraciją, patvirtinančią, kad laikosi taikytinų reikalavimų;

(4)

siekiant atsižvelgti į tai, jog nekomercinės aviacijos pilotai vykdo skrydžius mažiau rizikingomis sąlygomis, ir į tai, kad kompetentingos institucijos turi vykdyti tinkamą priežiūrą, į tokioms deklaruotosioms mokymo organizacijoms taikomus specialiuosius reikalavimus turėtų būti įtrauktos supaprastintos saugos procedūros. Siekiant užtikrinti saugą, taip pat reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamas mokymo programų ir deklaracijos teikimas kompetentingai institucijai, įrašų saugojimas, metiniu vidaus vertinimu grindžiama atitikties stebėsena ir už saugos politiką atsakingų DTO atstovų skyrimas;

(5)

dėl tų pačių priežasčių taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priede (ARA dalyje) nustatytas kompetentingų institucijų vykdomos DTO priežiūros ir vykdymo užtikrinimo taisykles ir taip užtikrinti, kad tos taisyklės būtų proporcingos, pakankamai lanksčios, pagrįstos rizikos vertinimo metodu ir derėtų su DTO taikomais specialiaisiais reikalavimais;

(6)

taip pat reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras kitas Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatas dėl pilotų mokymo organizacijų, visų pirma siekiant suteikti aiškumo, išbraukti pereinamojo laikotarpio nuostatas, kurios nebėra aktualios, ir iš dalies pakeisti to reglamento I priedą (FCL dalį), kad jame būtų daroma nuoroda ir į patvirtintas, ir į deklaruotąsias mokymo organizacijas;

(7)

reikėtų skirti daugiau laiko su kritinės padėties susidarymo prevencijos ir grįžimo į pirmykštę skrydžio padėtį mokymu susijusioms priemonėms įgyvendinti;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 19 straipsnio 1 dalį Europos aviacijos saugos agentūra Komisijai pateikė į Nuomonę Nr. 11/2016 įtrauktą įgyvendinimo taisyklių projektą;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis papildomas šiomis apibrėžtimis:

„(14)   priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės (AMC)– neprivalomi standartai, kuriuos agentūra priėmė siekdama paaiškinti atitikties Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms užtikrinimo priemones;

(15)   alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės (AltMoC)– atitikties užtikrinimo priemonės, kurios yra alternatyva esamoms priimtinoms atitikties užtikrinimo priemonėms arba kurios yra naujos atitikties Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms, dėl kurių agentūra nepriėmė susijusių priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių, užtikrinimo priemonės;

(16)   patvirtinta mokymo organizacija (ATO)– organizacija, kuri, remiantis pagal 10a straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą suteiktu patvirtinimu, yra įgijusi teisę rengti pilotams skirtus mokymo kursus;

(17)   pradinio mokymo pagal prietaisus priemonė (BITD)– pilotams mokyti skirtas antžeminis mokymo įrenginys – atitinkamos lėktuvų klasės piloto mokinio kabina, kurioje gali būti naudojami ekraniniai prietaisų skydai ir spyruokliniai vairai ir kurioje mokoma bent skrydžio pagal prietaisus procedūrų aspektų;

(18)   sertifikavimo specifikacijos (CS)– agentūros priimti techniniai standartai, kuriuose nurodomos priemonės, organizacijos taikytinos sertifikavimo tikslais;

(19)   skrydžio instruktorius (FI)– instruktorius, turintis teisę mokyti pagal I priedo (FCL dalies) J skyrių;

(20)   imituojamo skrydžio treniruoklis (FSTD)– pilotams mokyti skirtas įrenginys, kuriuo laikomas:

a)

jei mokoma skristi lėktuvu, viso skrydžio imituoklis (FFS), skrydžio treniruoklis (FTD), skrydžio ir navigacijos procedūrų treniruoklis (FNPT) arba pradinio mokymo pagal prietaisus priemonė (BITD);

b)

jei mokoma skristi sraigtasparniais, viso skrydžio imituoklis (FFS), skrydžio treniruoklis (FTD) arba skrydžio ir navigacijos procedūrų treniruoklis (FNPT);

(21)   FSTD kvalifikacija– techninės kompetencijos naudotis FSTD laipsnis, nurodomas su tuo FSTD susijusiose sertifikavimo specifikacijose;

(22)   pagrindinė verslo vieta– pagrindinė organizacijos buveinė arba registruotoji buveinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir šiame reglamente nurodytas operacinis veiklos valdymas;

(23)   kvalifikacijos tikrinimo vadovas (QTG)– dokumentas, skirtas parodyti, kad FSTD eksploatacinės savybės ir valdumas atitinka laikantis nustatytų apribojimų imituojamas orlaivio, tam tikros klasės lėktuvo arba tam tikro tipo sraigtasparnio eksploatacines savybes bei valdumą ir kad įvykdyti visi taikytini reikalavimai. QTG pateikiami orlaivio, tam tikros klasės lėktuvo arba tam tikro tipo sraigtasparnio duomenys ir FSTD duomenys, kuriais grindžiamas tvirtinimas;

(24)   deklaruotoji mokymo organizacija (DTO)– organizacija, kuri pagal 10a straipsnio 1 dalies antrą pastraipą pateiktą deklaraciją yra įgijusi teisę rengti pilotų mokymo kursus;

(25)   DTO mokymo programa– DTO parengtas dokumentas, kuriame išsamiai apibūdinamas DTO mokymo kursas.“;

2)

10a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Organizacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 7 straipsnio 3 dalį turi teisę mokyti pilotus, vykdančius skrydžius Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytais orlaiviais tik tuo atveju, jei toms organizacijoms kompetentinga institucija yra suteikusi patvirtinimą, kad jos laikosi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento VII priede nustatytų reikalavimų.

Tačiau, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 216/2008 7 straipsnio 3 dalies ir šios dalies pirmos pastraipos, organizacijos turi teisę šio reglamento VIII priedo DTO.GEN.110 dalyje nurodytus mokymo kursus rengti be tokio patvirtinimo, jei laikydamosi to priedo DTO.GEN.115 dalyje nustatytų reikalavimų yra pateikusios kompetentingai institucijai deklaraciją ir, kai reikalaujama pagal to priedo DTO.GEN.230 dalies c punktą, kompetentinga institucija yra patvirtinusi mokymo programą.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   JAR atitinkančioms mokymo organizacijoms iki 2019 m. balandžio 8 d. leidžiama rengti mokymą pagal FCL dalį išduodamai piloto mėgėjo licencijai (PPL), susijusioms registruojamoms kvalifikacijoms ir lengvųjų orlaivių piloto licencijai (LAPL) gauti nesilaikant VII ir VIII priedų nuostatų, jeigu jos buvo įregistruotos iki 2015 m. balandžio 8 d.“;

3)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2a dalis pakeičiama taip:

„2a.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2020 m. balandžio 8 d. netaikyti:

(1)

I priedo nuostatų, susijusių su sklandytuvų ir oro balionų pilotų licencijomis;

(2)

VII ir VIII priedų nuostatų mokymo organizacijai, rengiančiai tik mokymą nacionalinei licencijai, kurią pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 3 dalį galima pakeisti į FCL dalį atitinkančią lengvojo orlaivio piloto licenciją (LAPL) skraidyti sklandytuvais ir oro balionais, FCL dalį atitinkančią sklandytuvo piloto licenciją (SPL) arba FCL dalį atitinkančią oro baliono piloto licenciją (BPL), gauti;

(3)

I priedo B skyriaus nuostatų.“;

b)

įrašoma nauja 8 dalis:

„8.   Nukrypstant nuo 1 dalies, I priedo (FCL dalies) FCL.315.A dalis, FCL.410.A dalies a punkto antras sakinys ir FCL.725.A dalies c punktas taikomi nuo 2019 m. balandžio 8 d.“;

4)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

5)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

6)

VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

7)

pridedamas VIII priedas, pateiktas šio reglamento IV priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedas (FCL dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

FCL.010 dalyje termino „pradinio mokymo pagal prietaisus priemonė“ apibrėžtis išbraukiama;

2)

FCL.025 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 2 ir 3 papunkčiai pakeičiami taip:

„2.

Prašymo teikėjai laiko teorijos egzaminą tik tuo atveju, jei už jų mokymą atsakinga deklaruotoji mokymo organizacija (DTO) arba patvirtinta mokymo organizacija (ATO) rekomenduoja tą egzaminą laikyti ir jei jie pakankamai gerai baigia atitinkamas teorijos mokymo kurso dalis.

3.

DTO arba ATO rekomendacija galioja 12 mėnesių. Jei prašymo teikėjas per šios rekomendacijos galiojimo laiką nebando laikyti bent vieno teorijos egzamino, sprendimą dėl tolesnio mokymo priima DTO arba ATO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius.“;

b)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirmos pastraipos 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3.

Jei prašymo teikėjas neišlaiko vieno iš teorijos egzaminų per keturis bandymus arba neišlaiko visų egzaminų per šešias sesijas ar per 2 papunktyje nurodytą laikotarpį, jis pakartotinai laiko visą egzaminų ciklą.

Prieš pakartotinai laikydamas teorijos egzaminus prašymo teikėjas toliau mokosi DTO arba ATO. Reikiamo mokymo apimtį ir sritį nustato DTO arba ATO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius.“;

ii)

antra pastraipa išbraukiama;

3)

FCL.115 dalis pakeičiama taip:

FCL.115.   LAPL. Mokymo kursas

a)

Prašymo išduoti LAPL teikėjas baigia DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą.

b)

Šį kursą sudaro teorijos mokymas ir skrydžio mokymas, atitinkantys prašomas LAPL teises.

c)

Teorijos mokymas ir skrydžio mokymas gali būti baigti kitoje DTO arba ATO nei ta, kurioje prašymo teikėjas pradėjo mokytis.“;

4)

FCL.110.A dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

Specialieji reikalavimai LAPL(S) arba SPL, kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(S) arba SPL, kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turintis prašymo išduoti LAPL(A) teikėjas po leidimo skristi TMG patvirtinimo TMG turi būti išskraidęs bent 21 valandą skrydžio laiko ir įvykdęs FCL.135.A dalies a punkte nurodytus su lėktuvais susijusius reikalavimus.

c)

Patirties įskaitymas. Taikant a punkte nurodytus reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priima DTO arba ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1)

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas įvykdė kaip įgulos vadas, bendro laiko;

2)

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3)

neapima a punkto 2 papunktyje nurodyto laiko.“;

5)

FCL.110.H dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Patirties įskaitymas. Taikant a punkte nurodytus reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priima DTO arba ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1)

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas įvykdė kaip įgulos vadas, bendro laiko;

2)

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3)

neapima a punkto 2 papunktyje nurodyto laiko.“;

6)

FCL.110.S dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Patirties įskaitymas. Taikant a punkte nurodytus reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priima DTO arba ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1)

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas įvykdė kaip įgulos vadas, bendro laiko;

2)

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3)

neapima a punkto 2, 3 ir 4 papunkčiuose nurodyto laiko.“;

7)

FCL.135.S dalies punkto įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„LAPL(S) turėtojui suteikiamos papildomos teisės valdyti TMG tuo atveju, jei pilotas DTO arba ATO:“;

8)

FCL.110.B dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Patirties įskaitymas. Taikant a punkte nurodytus reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant oro baliono įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priima DTO arba ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1)

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas atliko kaip oro baliono įgulos vadas, bendro laiko;

2)

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3)

neapima a punkto 2 ir 3 papunkčiuose nurodyto laiko.“;

9)

FCL.135.B dalies punkto įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„LAPL(B) suteikiamos teisės valdyti tik tos klasės oro balioną, kuriuo buvo išlaikytas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas kitos klasės oro balionu DTO arba ATO:“;

10)

FCL.210 dalis pakeičiama taip:

FCL.210.   Mokymo kursas

a)

Prašymo išduoti BPL, SPL ar PPL teikėjas privalo baigti DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą.

b)

Šį kursą sudaro teorijos mokymas ir skrydžio mokymas, atitinkantys prašomas BPL, SPL ar PPL teises.

c)

Teorijos mokymas ir skrydžio mokymas gali būti baigti kitoje DTO arba ATO nei ta, kurioje prašymo teikėjas pradėjo mokytis.“;

11)

FCL.210.A dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

Specialieji reikalavimai LAPL(A) turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(A) turintis prašymo išduoti PPL(A) teikėjas po LAPL(A) išdavimo lėktuvu turi būti išskraidęs bent 15 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 10 valandų turi sudaryti skrydžio mokymas, baigtas per DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą. Į tą mokymo kursą įtraukiamos bent keturios valandos savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko, įskaitant bent dvi valandas savarankiško maršrutinio skrydžio laiko, įskaitant bent vieną ne trumpesnį kaip 270 km (150 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį dviejuose kituose nei išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant.

c)

Specialieji reikalavimai LAPL(S) arba SPL, kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(S) ar SPL, kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turintis prašymo išduoti PPL(A) teikėjas:

1.

po to, kai patvirtinamas LAPL(S) taikymas TMG, turi būti išskraidęs TMG bent 24 valandas skrydžio laiko ir

2.

turi būti baigęs bent 15 valandų skrydžio lėktuvu mokymą per DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant bent a punkto 2 papunktyje nurodytą laiką.“;

12)

FCL.210.H dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Specialieji reikalavimai LAPL(H) turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(H) turintis prašymo išduoti PPL(H) teikėjas privalo baigti DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą. Į tą mokymo kursą įtraukiamos bent penkios valandos skrydžio su instruktoriumi laiko ir bent vienas ne trumpesnis kaip 185 km (100 jūrmylių) savarankiškas maršrutinis skrydis prižiūrint instruktoriui, per kurį dviejuose kituose nei išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant.“;

13)

FCL.725 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Mokymo kursas. Prašymo suteikti atitinkamos orlaivių klasės ar tipo kvalifikaciją teikėjas baigia ATO rengiamą mokymo kursą. Prašymo suteikti mažos galios vieno stūmoklinio variklio lėktuvų klasės kvalifikaciją, TMG klasės kvalifikaciją arba vieno variklio sraigtasparnių tipo kvalifikaciją, nurodytą VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.110 dalies a punkto 2 papunkčio c dalyje, gali baigti mokymo kursą DTO. Į orlaivio tipo kvalifikacijos mokymo kursą įtraukiami privalomi atitinkamo tipo mokymo elementai, kaip apibrėžta pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį) nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse.“;

14)

FCL.740 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Atnaujinimas. Jei orlaivių klasės ar tipo kvalifikacija baigia galioti, prašymo teikėjas privalo imtis šių veiksmų:

1.

išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šio priedo 9 priedėlį;

2.

prieš 1 punkte nurodytą kvalifikacijos patikrinimo egzaminą prireikus baigti ATO rengiamą kvalifikacijos kėlimo mokymą, kad įgytų atitinkamos klasės ar tipo orlaiviui saugiai valdyti reikiamo lygio kvalifikaciją. Tačiau prašymo teikėjas gali mokytis:

i)

DTO ar ATO, jei baigusi galioti kvalifikacija buvo mažos galios vieno stūmoklinio variklio lėktuvų klasės kvalifikacija, TMG klasės kvalifikacija arba vieno variklio sraigtasparnių tipo kvalifikacija, nurodyta VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.110 dalies a punkto 2 papunkčio c dalyje;

ii)

DTO, ATO arba su instruktoriumi, jei kvalifikacija baigė galioti ne anksčiau kaip prieš trejus metus ir ta kvalifikacija buvo mažos galios vieno stūmoklinio variklio lėktuvų klasės kvalifikacija arba TMG klasės kvalifikacija.“;

15)

FCL.800 dalies b punkto 2 papunkčio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.

būti išklausęs DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:“;

16)

FCL.805 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punkto 2 papunkčio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.

būti išklausęs DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:“;

b)

c punkto 2 papunkčio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.

būti išklausęs DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:“;

17)

FCL.810 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 1 papunkčio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„1.

Jei lėktuvo, TMG ar dirižablio LAPL, SPL ar PPL teisėmis ketinama naudotis naktį pagal VFR, prašymo teikėjas privalo būti baigęs DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą. Kursą sudaro:“;

b)

b punkto 2 papunkčio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.

būti išklausęs DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą. Šis kursas turi būti baigtas per šešis mėnesius ir jį turi sudaryti:“;

18)

FCL.815 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Mokymo kursas. Prašymo suteikti skrydžio virš kalnų kvalifikaciją teikėjas per 24 mėnesius privalo baigti DTO arba ATO parengtą teorijos mokymą ir skrydžio mokymą. Šio kurso turinys turi atitikti prašomas skrydžio virš kalnų kvalifikacijos teises.“;

19)

FCL.830 dalies b punkto 2 papunkčio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.

būti išklausęs DTO arba ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:“;

20)

FCL.930 dalis pakeičiama taip:

FCL.930.   Mokymo kursas

a)

Prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjas privalo būti baigęs ATO rengiamą teorijos kursą ir skrydžio mokymą. Prašymo išduoti sklandytuvų ar oro balionų instruktoriaus pažymėjimą teikėjas privalo būti baigęs DTO rengiamą teorijos kursą ir skrydžio mokymą.

b)

Mokymo kursą sudaro šiame priede (FCL dalyje) nurodyti konkretūs elementai, skirti kiekvienos kategorijos instruktoriams, ir FCL.920 dalyje nurodyti elementai.“;

21)

FCL.910.FI dalies a punkto įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„a)

FI turi teisę mokyti skrydžio tik prižiūrint FI, kuris turi teisę mokyti skrydžio tos pačios kategorijos orlaiviu ir kurį šias funkcijas vykdyti paskyrė DTO arba ATO, šiais atvejais:“;

22)

FCL.1015 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Prašymo išduoti egzaminuotojo pažymėjimą teikėjas privalo baigti kompetentingos institucijos ar ATO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą standartizavimo kursą. Prašymo išduoti sklandytuvų ar oro balionų srities egzaminuotojo pažymėjimą teikėjas gali baigti DTO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą standartizavimo kursą.“;

23)

FCL.1025 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

per paskutinius pažymėjimo galiojimo metus lankė kompetentingos institucijos ar ATO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminuotojo kvalifikacijos kėlimo kursą. Egzaminuotojas, turintis sklandytuvų ar oro balionų srities pažymėjimą, per paskutinius pažymėjimo galiojimo metus gali būti lankęs DTO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminuotojo kvalifikacijos kėlimo kursą.“

II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priedas (ARA dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

ARA.GEN.105 dalis išbraukiama;

2)

ARA.GEN.200 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Kompetentinga institucija nustato keitimosi visa būtina informacija su kitomis susijusiomis kompetentingomis institucijomis ir tarpusavio pagalbos procedūras, kurios, be kita ko, taikomos informacijai apie visus konstatuotus pažeidimus, taisomuosius tolesnius veiksmus, kurių imamasi konstatavus tuos pažeidimus, ir vykdymo užtikrinimo priemones, kurių imamasi dėl asmenų ir organizacijų, vykdančių veiklą valstybės narės teritorijoje, tačiau sertifikuotų kitos valstybės narės kompetentingos institucijos arba Agentūros ar pateikusių joms deklaracijas, priežiūros.“;

3)

ARA.GEN.220 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4.

sertifikavimo bei deklaravimo procesus ir sertifikuotų ir deklaruotų organizacijų priežiūrą;“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Kompetentinga institucija sudaro ir nuolat atnaujina visų savo išduotų organizacijų pažymėjimų, FSTD kvalifikacijos pažymėjimų ir personalo licencijų, pažymėjimų bei liudijimų, gautų DTO deklaracijų ir DTO mokymo programų, kurių atitiktį I priedui (FCL daliai) ji patikrino ar patvirtino, sąrašą.“;

4)

ARA.GEN.300 dalies a punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

nuolatinę licencijų, kvalifikacijos ir pažymėjimų turėtojų, jos sertifikuotų organizacijų, FSTD kvalifikacijos turėtojų ir organizacijų, iš kurių ji gavo deklaracijas, atitiktį taikytiniems reikalavimams;“;

5)

ARA.GEN.305 dalis papildoma f punktu:

„f)

Nepaisant b, c ir ca punktų, DTO priežiūros programa rengiama atsižvelgiant į konkretų organizacijos pobūdį, jos veiklos sudėtingumą ir ankstesnės priežiūros veiklos rezultatus ir grindžiama su mokymo tipu susijusios rizikos vertinimu. Priežiūros veikla apima patikrinimus, įskaitant neplaninius patikrinimus, ir, jei kompetentinga institucija mano esant reikalinga, gali apimti auditą.“;

6)

ARA.GEN.330 dalis papildoma d punktu:

„d)

Nepaisant a, b ir c punktų, jei DTO gautose deklaracijose pateikta informacija arba DTO naudojama mokymo programa pakeičiama ir apie tai kompetentingai institucijai pranešama pagal VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.116 dalį, ta kompetentinga institucija pagal atitinkamai ARA.DTO.105 ir ARA.DTO.110 dalyse nustatytus reikalavimus imasi veiksmų.“;

7)

ARA.GEN.350 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiamas da punktas:

„da)

Nepaisant a–d punktų, DTO atveju, jei vykdydama priežiūrą arba kitais būdais kompetentinga institucija randa įrodymų, kad DTO nesilaiko Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede arba šio reglamento I priede (FCL dalyje) ir VIII priede (DTO dalyje) nustatytų esminių reikalavimų, ji:

(1)

konstatuoja pažeidimą, jį užregistruoja, apie jį raštu praneša DTO atstovui ir nustato pagrįstą laikotarpį, per kurį DTO turi imtis VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.150 dalyje nustatytų priemonių;

(2)

toliau nurodytais atvejais nedelsdama imasi tinkamų veiksmų, kad apribotų arba uždraustų mokymo veiklą, kuriai padarė poveikį reikalavimų nesilaikymas, kol DTO imsis 1 papunktyje nurodytų taisomųjų veiksmų:

i)

nustatyta saugos problema;

ii)

DTO nesiima DTO.GEN.150 dalyje numatytų taisomųjų veiksmų;

(3)

apriboja VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.230 dalies c punkte nurodytų mokymo programų patvirtinimą, sustabdo arba atšaukia jo galiojimą;

(4)

imasi reikalavimų nesilaikymui nutraukti ir prireikus jo padariniams pašalinti būtinų tolesnių vykdymo užtikrinimo priemonių.“;

b)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

Nedarant poveikio papildomoms vykdymo užtikrinimo priemonėms, kai valstybės narės institucija, laikydamasi ARA.GEN.300 dalies d punkto, nustato, kad organizacija, kurią sertifikavo kitos valstybės narės kompetentinga institucija ar Agentūra arba kuri joms pateikė deklaraciją, nesilaiko Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede nustatytų esminių reikalavimų arba šio reglamento I priede (FCL dalyje) ir VIII priede (DTO dalyje) nustatytų reikalavimų, ji informuoja apie tą reikalavimų nesilaikymą minėtą kompetentingą instituciją.“;

8)

po MED skyriaus įterpiamas DTO skyrius:

„DTO SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DEKLARUOTOSIOMS MOKYMO ORGANIZACIJOMS (DTO)

ARA.DTO.100.   Kompetentingai institucijai teikiama deklaracija

a)

Gavusi DTO deklaraciją, kompetentinga institucija patikrina, ar deklaracijoje pateikta visa VIII priedo (DTO dalyje) DTO.GEN.115 dalyje nurodyta informacija, ir patvirtina, kad gavo deklaraciją, taip pat DTO atstovui suteikia individualų DTO registravimo numerį.

b)

Jei deklaracijoje nepateikta reikalaujama informacija arba joje pateikta informacija rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede nustatytų esminių reikalavimų arba šio reglamento I priede (FCL dalyje) ir VIII priede (DTO dalyje) nustatytų reikalavimų nesilaikoma, kompetentinga institucija pagal ARA.GEN.350 dalies da punktą imasi veiksmų.

ARA.DTO.105.   Deklaracijų pakeitimai

Gavusi pranešimą apie DTO deklaracijoje pateiktos informacijos pasikeitimą kompetentinga institucija pagal ARA.DTO.100 dalį imasi veiksmų.

ARA.DTO.110.   Mokymo programos atitikties tikrinimas

a)

Kompetentinga institucija, gavusi DTO mokymo programą ir jos pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta pagal VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.115 dalies c punktą, arba prašymą patvirtinti DTO mokymo programą, pateiktą jai pagal to priedo DTO.GEN.230 dalies c punktą, tikrina tų mokymo programų atitiktį I priedo (FCL dalies) reikalavimams.

b)

Įsitikinusi, kad DTO mokymo programa ir visi vėlesni jos pakeitimai atitinka tuos reikalavimus, kompetentinga institucija raštu praneša apie tai DTO atstovui arba VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.230 dalies c punkte nurodytu atveju patvirtina mokymo programą. Tokiam patvirtinimui ji naudoja šio priedo (ARA dalies) VIII priedėlyje pateiktą formą.

c)

Nustačiusi, kad nesilaikoma reikalavimų, kompetentinga institucija pagal ARA.GEN.350 dalies da punktą imasi priemonių arba VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.230 dalies c punkte nurodytu atveju atmeta prašymą patvirtinti mokymo programą.“

9)

pridedamas VIII priedėlis:

VI priedo (ARA dalies) VIII priedėlis

Mokymo programos patvirtinimas

deklaruotoji mokymo organizacija (DTO)

Europos Sąjunga (*1)

Kompetentinga institucija

Išduodančioji institucija:

DTO pavadinimas:

DTO registravimo numeris:

 

Patvirtinta (-os) mokymo programa (-os):

 

Egzaminuotojo kvalifikacijos standartizavimas – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Egzaminuotojo kvalifikacijos kėlimo seminaras – FE (S), FIE (S) ir FIE (B), FI (B) (*2)

Dokumento nuoroda:

Pastabos

Nurodytoji kompetentinga institucija patikrino nurodytą (-as) mokymo programą (-as) ir nustatė, kad ji (jos) atitinka Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus.

Išdavimo data:

Pasirašė: [kompetentinga institucija]

EASA forma XXX 1 leidimas – 1/1 psl.


(*1)  ES nepriklausančios valstybės atveju žodžiai „Europos Sąjunga“ išbraukiami.

(*2)  Prireikus pataisyti.


III PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priede (ORA dalyje) ORA.ATO.120 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Šie įrašai saugomi per visą mokymo kursą ir trejus metus nuo mokymo pabaigos:“.


IV PRIEDAS

VIII PRIEDAS

DEKLARUOTOSIOMS MOKYMO ORGANIZACIJOMS (DTO) TAIKOMI REIKALAVIMAI

[DTO DALIS]

DTO.GEN.100   Bendrosios nuostatos

Pagal 10a straipsnio 1 dalies antrą pastraipą šiame priede (DTO dalyje) nustatomi reikalavimai, taikomi pilotų mokymo organizacijoms, kurios, remdamosi pagal DTO.GEN.115 dalį pateikta deklaracija, rengia DTO.GEN.110 dalyje nurodytą mokymą.

DTO.GEN.105.   Kompetentinga institucija

Šiame priede (DTO dalyje) DTO kompetentinga institucija yra institucija, kurią paskyrė valstybė narė, kurios teritorijoje yra pagrindinė DTO verslo vieta.

DTO.GEN.110.   Mokymo sritis

a)

DTO turi teisę rengti toliau nurodytą mokymą, jei ji yra pagal DTO.GEN.115 dalį pateikusi deklaraciją:

1.

jei mokymas susijęs su lėktuvais:

a)

LAPL(A) ir PPL(A) gauti skirtą teorijos mokymą;

b)

LAPL(A) ir PPL(A) gauti skirtą skrydžio mokymą;

c)

SEP (skrydžio virš žemės), SEP (skrydžio virš jūros) ir TMG klasės kvalifikacijai skirtą mokymą;

d)

papildomai kvalifikacijai (skrydžio naktį, akrobatinio skraidymo, skrydžio virš kalnų, sklandytuvų ir plakatų vilkimo kvalifikacijai) gauti skirtą mokymą;

2.

jei mokymas susijęs su sraigtasparniais:

a)

LAPL(H) ir PPL(H) gauti skirtą teorijos mokymą;

b)

LAPL(H) ir PPL(H) gauti skirtą skrydžio mokymą;

c)

vieno variklio sraigtasparnių, kurių sertifikuota keleivių krėslų konfigūracija ne didesnė kaip penki krėslai, tipo kvalifikacijai gauti skirtą mokymą;

d)

skrydžio naktį kvalifikacijai gauti skirtą mokymą;

3.

jei mokymas susijęs su sklandytuvais:

a)

LAPL(S) ir SPL gauti skirtą teorijos mokymą;

b)

LAPL(S) ir SPL gauti skirtą skrydžio mokymą;

c)

su papildomomis teisėmis valdyti TMG pagal FCL.135.S dalį susijusį mokymą;

d)

su FCL.130.S dalyje nurodytais papildomais išvilkimo būdais susijusį mokymą;

e)

papildomai kvalifikacijai (akrobatinio skraidymo, sklandytuvų vilkimo ir skraidymo per debesis sklandytuvais kvalifikacijai) gauti skirtą mokymą;

f)

skrydžio instruktoriaus kvalifikacijai FI(S) gauti skirtą mokymą;

g)

FI(S) kvalifikacijos kėlimo seminarą;

4.

jei mokymas susijęs su oro balionais:

a)

LAPL(B) ir BPL įgyti skirtą teorijos mokymą;

b)

LAPL(B) ir BPL įgyti skirtą skrydžio mokymą;

c)

mokymą, susijusį su papildomomis teisėmis valdyti kitos klasės oro balioną pagal FCL.135.B dalį;

d)

mokymą, susijusį su papildomomis teisėmis vykdyti skrydžius kitos klasės ar grupės oro balionu pagal FCL.225.B dalį;

e)

mokymą, susijusį su papildomomis teisėmis vykdyti skrydžius pririšamuoju oro balionu pagal FCL.130.B dalį;

f)

skrydžio naktį kvalifikacijai gauti skirtą mokymą;

g)

skrydžio instruktoriaus kvalifikacijai FI(B) įgyti skirtą mokymą;

h)

FI(B) kvalifikacijos kėlimo seminarą.

b)

DTO taip pat turi teisę rengti su FE(S), FIE(S), FE(B) ir FIE(B) kvalifikacija susijusius egzaminuotojų kursus, nurodytus I priedo (FCL dalies) FCL.1015 dalies a punkte ir FCL.1025 dalies b punkto 2 papunktyje, jei DTO pateikė deklaraciją pagal DTO.GEN.115 dalį ir kompetentinga institucija patvirtino mokymo programą pagal DTO.GEN.230 dalies c punktą.

DTO.GEN.115.   Deklaracija

a)

Prieš rengdama kurį nors iš DTO.GEN.110 dalyje nurodytų mokymo kursų organizacija, ketinanti rengti tokį mokymą, pateikia deklaraciją kompetentingai institucijai. Deklaracijoje nurodoma bent:

(1)

DTO pavadinimas;

(2)

DTO pagrindinės verslo vietos kontaktiniai duomenys ir, jei taikytina, DTO aerodromų ir skrydžių aikštelių kontaktiniai duomenys;

(3)

šių asmenų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys:

i)

DTO atstovo;

ii)

DTO mokymo vadovo ir

iii)

visų mokymo vadovo pavaduotojų, jei to reikalaujama pagal DTO.GEN.250 dalies b punkto 1 papunktį;

(4)

mokymo, rengiamo kiekviename aerodrome ir (arba) skrydžių aikštelėje, tipas, nurodytas DTO.GEN.110 dalyje;

(5)

visų mokymui skirtų orlaivių ir FSTD sąrašas, jei taikoma;

(6)

numatoma mokymo pradžios data;

(7)

pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad DTO yra parengusi saugos politiką ir ją taikys vykdydama deklaracijoje nurodytą visų rūšių mokymo veiklą, laikydamasi DTO.GEN.210 dalies a punkto 1 papunkčio ii dalies;

(8)

pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad vykdydama deklaracijoje nurodytą visų rūšių veiklą DTO laikosi ir laikysis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento I priede (FCL dalyje) ir VIII priede (DTO dalyje) nustatytų reikalavimų.

b)

Deklaracija rengiama ir visi vėlesni jos pakeitimai įforminami naudojant formą, kurios pavyzdys pateiktas 1 priedėlyje.

c)

DTO kartu su deklaracija kompetentingai institucijai pateikia mokymo programą arba programas, kurią (-ias) ji naudoja arba ketina naudoti mokymui rengti, taip pat prašymą patvirtinti mokymo programą ar programas, jei tokio patvirtinimo reikalaujama pagal DTO.GEN.230 dalies c punktą.

d)

Nukrypstant nuo c punkto, organizacija, kuriai pagal VII priedo ATO skyrių (ORA dalį) suteiktas patvirtinimas, kartu su deklaracija gali pateikti tik nuorodą į jau patvirtintą (-us) mokomąjį (-uosius) vadovą (-us).

DTO.GEN.116.   Pranešimas apie pakeitimus ir mokymo veiklos nutraukimą

DTO nedelsdama praneša kompetentingai institucijai apie:

a)

DTO.GEN.115 dalies a punkte nurodytoje deklaracijoje pateiktos informacijos ir mokymo programos ar programų arba patvirtinto (-ų) mokomojo (-ųjų) vadovo (-ų), nurodyto (-ų) atitinkamai DTO.GEN.115 dalies c ir d punktuose, pakeitimus;

b)

deklaracijoje nurodytos tam tikrų arba visų rūšių veiklos nutraukimą.

DTO.GEN.135.   Teisės rengti mokymą galiojimo pabaiga

DTO nebetenka teisės, remiantis pateikta deklaracija, rengti toje deklaracijoje nurodytų kai kurių arba visų rūšių mokymo, jei suklosto viena iš šių aplinkybių:

a)

DTO pagal DTO.GEN.116 dalies b punktą yra kompetentingai institucijai pranešusi apie deklaracijoje nurodytų kai kurių arba visų rūšių mokymo veiklos nutraukimą;

b)

DTO nerengė mokymo ilgiau kaip 36 mėnesius iš eilės.

DTO.GEN.140.   Prieiga

Kad būtų galima patikrinti, ar DTO laikosi savo deklaracijos, DTO bet kuriam kompetentingos institucijos įgaliotam asmeniui užtikrina prieigą prie bet kokio įrenginio, orlaivio, dokumento, įrašų, duomenų, procedūrų ar bet kokios kitos medžiagos, susijusios su deklaracijoje nurodyta DTO mokymo veikla.

DTO.GEN.150.   Pažeidimai

Kompetentingai institucijai pagal ARA.GEN.350 dalies da punkto 1 papunktį pranešus DTO apie pažeidimą, per kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį DTO imasi toliau nurodytų veiksmų:

a)

nustato pagrindinę reikalavimų nesilaikymo priežastį;

b)

imasi būtinų taisomųjų veiksmų, kad reikalavimų nesilaikymas būtų nutrauktas ir prireikus pašalinti reikalavimų nesilaikymo padariniai;

c)

informuoja kompetentingą instituciją apie tai, kokių taisomųjų veiksmų ėmėsi.

DTO.GEN.155.   Reagavimas į saugos problemą

Reaguodama į saugos problemą DTO taiko:

a)

saugos priemones, kurių imtis pagal ARO.GEN.135 dalies c punktą įpareigojo kompetentinga institucija;

b)

svarbią privalomą agentūros pateiktą saugos informaciją, įskaitant tinkamumo skraidyti nurodymus.

DTO.GEN.210.   Su darbuotojais susiję reikalavimai

a)

DTO paskiria:

(1)

atstovą, kuris įpareigojamas ir tinkamai įgaliojamas atlikti bent šiuos veiksmus:

i)

užtikrinti, kad DTO ir jos veikla atitiktų taikomus reikalavimus ir DTO deklaraciją;

ii)

parengti ir nustatyti saugos politiką, kuria užtikrinama, kad DTO veikla būtų vykdoma saugiai; užtikrinti, kad DTO laikytųsi tos saugos politikos, ir imtis būtinų priemonių tos saugos politikos tikslams pasiekti;

iii)

skatinti laikytis saugos reikalavimų DTO viduje;

iv)

užtikrinti, kad DTO turėtų pakankamai išteklių i, ii ir iii punktuose nurodytai veiklai veiksmingai vykdyti;

(2)

mokymo vadovą, kuris įpareigojamas ir turi būti kompetentingas užtikrinti bent:

i)

rengiamo mokymo atitiktį I priede (FCL dalyje) nustatytiems reikalavimams ir DTO mokymo programai;

ii)

pakankamą skrydžio mokymo orlaiviu arba imituojamo skrydžio treniruokliu (FSTD) ir teorijos mokymo integraciją;

iii)

studentų pažangos tikrinimą;

iv)

DTO.GEN.250 dalies b punkte nurodytu atveju – mokymo vadovo pavaduotojo ar pavaduotojų priežiūrą.

b)

DTO gali paskirti vieną asmenį ir savo atstovu, ir mokymo vadovu.

c)

DTO neskiria asmens savo atstovu arba mokymo vadovu, jei yra objektyvių priežasčių manyti, kad jam negali būti pavesta a punkte nurodytų užduočių atlikti taip, kad būtų užtikrinta ir didinama aviacijos sauga. Tai, kad per pastaruosius trejus metus asmeniui pagal ARA.GEN.355 dalį taikyta vykdymo užtikrinimo priemonė, laikoma minėta objektyvia priežastimi, išskyrus atvejus, kai tas asmuo gali įrodyti, kad pažeidimas, dėl kurio taikyta ta priemonė, dėl savo pobūdžio, masto ar poveikio aviacijos saugai nerodo, kad jam negali būti pavesta minėtu būdu atlikti tų užduočių.

d)

DTO užtikrina, kad jos teorijos mokymo instruktoriai turėtų kurios nors toliau nurodytos rūšies kvalifikaciją:

(1)

praktinių aviacijos žinių su rengiamu mokymu susijusiose srityse ir būtų baigę mokymo metodų mokymo kursą;

(2)

teorijos mokymo ankstesnės patirties ir tinkamų teorijos žinių tema, kuria rengs teorijos mokymą.

e)

Skrydžio instruktoriai ir imituojamo skrydžio treniruoklių instruktoriai turi turėti I priede (FCL dalyje) reikalaujamą jų rengiamo mokymo tipą atitinkančią kvalifikaciją.

DTO.GEN.215.   Įrangos reikalavimai

DTO turi turėti įrangos, kuri būtina visų rūšių jos veiklai vykdyti ir valdyti, laikantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede nustatytų esminių reikalavimų ir šiame priede (DTO dalyje) nustatytų reikalavimų.

DTO.GEN.220.   Įrašų saugojimas

a)

Per visą mokymo kursą ir trejus metus po paskutinio mokymo kurso užbaigimo DTO saugo šiuos įrašus apie kiekvieną studentą:

(1)

informaciją apie antžeminį mokymą, skrydžio mokymą ir imituojamo skrydžio mokymą;

(2)

informaciją apie individualią pažangą;

(3)

informaciją apie su mokymu susijusias licencijas ir atitinkamas kvalifikacijas, įskaitant kvalifikacijų ir sveikatos pažymėjimų galiojimo pabaigos datas.

b)

DTO saugo atitinkamai DTO.GEN.270 dalies a ir b punktuose nurodytą metinio vidaus vertinimo ir veiklos ataskaitas trejus metus nuo dienos, kurią DTO parengė tas ataskaitas.

c)

DTO savo mokymo programą saugo trejus metus nuo dienos, kurią ji pagal tą programą surengė paskutinį mokymo kursą.

d)

Laikydamasi galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų DTO saugo a punkte nurodytus įrašus taip, kad jie būtų tinkamomis priemonėmis ir protokolais apsaugoti, ir imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad su tais įrašais susipažinti galėtų tik tinkamai įgalioti asmenys.

DTO.GEN.230.   DTO mokymo programa

a)

DTO parengia mokymo programą kiekvienam DTO.GEN.110 dalyje nurodytam jos rengiamam mokymui.

b)

Mokymo programos turi atitikti I priedo (FCL dalies) reikalavimus.

c)

DTO turi teisę rengti DTO.GEN.110 dalies b punkte nurodytą mokymą tik jei kompetentinga institucija, gavusi DTO prašymą, pagal ARA.DTO.110 dalį patvirtino, kad tam mokymui parengta jos mokymo programa ir tos programos pakeitimai atitinka I priede (FCL dalyje) nustatytus reikalavimus. DTO tokio patvirtinimo prašo pateikdama savo deklaraciją pagal DTO.GEN.115 dalį.

d)

C punktas netaikomas organizacijai, kuri jau turi pagal VII priedo (ORA dalies) ATO skyrių suteiktą patvirtinimą, apimantį teises rengti tą mokymą.

DTO.GEN.240.   Mokomieji orlaiviai ir FSTD

a)

DTO naudoja tinkamą mokomųjų orlaivių parką arba jos rengiamam mokymui pritaikytus FSTD.

b)

DTO sudaro ir atnaujina visų mokymui rengti naudojamų orlaivių sąrašą, įskaitant jų valstybinio numerio ženklus.

DTO.GEN.250.   Aerodromai ir skrydžių aikštelės

a)

Rengdama skrydžio mokymą orlaiviu DTO naudoja tik aerodromus arba skrydžių aikšteles, turinčius tinkamą infrastruktūrą ir charakteristikas, kurių reikia mokyti atitinkamų manevrų, atsižvelgiant į rengiamą mokymą ir naudojamo orlaivio kategoriją bei tipą.

b)

Kai DTO naudoja kelis aerodromus DTO.GEN.110 dalies a punkto 1 ir 2 papunktyje nurodytų rūšių mokymui rengti, ji:

1.

paskiria už kiekvieną papildomą aerodromą atsakingą mokymo vadovo pavaduotoją, kuris atsako už tame aerodrome atliekamas DTO.GEN.210 dalies a punkto 2 papunkčio i–iii dalyse nurodytas užduotis, ir

2.

laikydamasi šiame priede (DTO dalyje) nustatytų reikalavimų, užtikrina, kad veiklai saugiai vykdyti visuose aerodromuose pakaktų išteklių.

DTO.GEN.260.   Teorijos mokymas

a)

Teorijos mokymui rengti DTO gali naudoti mokymą vietoje arba nuotolinį mokymąsi.

b)

DTO stebi kiekvieno teorijos mokymo kursą lankančio studento pažangą, o informaciją apie ją registruoja.

DTO.GEN.270.   Metinio vidaus vertinimo ataskaita ir metinė veiklos ataskaita

DTO imasi šių veiksmų:

a)

kasmet atlieka DTO.GEN.210 dalyje nurodytų užduočių ir pareigų vykdymo vidaus vertinimą ir parengia to vertinimo ataskaitą;

b)

parengia metinę veiklos ataskaitą;

c)

iki kompetentingos institucijos nustatytos dienos pateikia jai metinio vidaus vertinimo ir metinę veiklos ataskaitas.

VIII priedo (DTO dalies) 1 priedėlis

DEKLARACIJA

pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1178/2011

☐ Pradinė deklaracija

☐ Pranešimas apie pakeitimus (1) – DTO nuorodos numeris:

1.

Deklaruotoji mokymo organizacija (DTO)

Pavadinimas:

2.

Verslo vieta (-os)

DTO pagrindinės verslo vietos kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, e. paštas):

3.

Darbuotojai

DTO atstovo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, e. paštas):

DTO mokymo vadovo ir, jei yra, DTO mokymo vadovo pavaduotojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, e. paštas):

4.

Mokymo sritis

Visų mokymo rūšių sąrašas:

Visų mokymui rengti naudojamų mokymo programų sąrašas (dokumentai turi būti pridėti prie šios deklaracijos) arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.230 dalies d punkte nurodytu atveju – nuoroda į visus patvirtintus mokymui rengti naudojamus mokomuosius vadovus.

5.

Mokomieji orlaiviai ir FSTD

Mokymui naudojamų orlaivių sąrašas:

Mokymui naudojamų patvirtintų FSTD sąrašas (prireikus nurodyti į kvalifikacijos pažymėjimą įrašytą raidinį kodą):

6.

Aerodromas (-ai) ir skrydžių aikštelė (-ės)

Visų aerodromų ir skrydžių aikštelių, kuriuos DTO naudoja mokymui rengti, kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, e. paštas):

7.

Numatoma mokymo pradžios data:

8.

Prašymas patvirtinti egzaminuotojo standartizavimo kursus ir kvalifikacijos kėlimo seminarus (jei taikytina)

☐ DTO prašo pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VIII priedo (DTO dalies) DTO.GEN.110 dalies b punktą ir DTO.GEN.230 dalies c punktą patvirtinti minėtą (-as) mokymo programą (-as), naudojamą (-as) sklandytuvų ar oro balionų srities egzaminuotojų kursams.

9.

Pareiškimai

DTO pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VIII priedą (DTO dalį), visų pirma jo DTO.GEN.210 dalies a punkto 1 papunkčio ii dalį, parengė saugos politiką, kurią taikys vykdydama deklaracijoje nurodytą visų rūšių mokymo veiklą.

DTO, vykdydama deklaracijoje nurodytą visų rūšių mokymo veiklą, laikosi ir laikysis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede nustatytų esminių reikalavimų ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priede (FCL dalyje) ir VIII priede (DTO dalyje) nustatytų reikalavimų.

Patvirtiname, kad visa šioje deklaracijoje (įskaitant jos priedus, jei yra) pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

DTO atstovo vardas, pavardė, data ir parašas

DTO mokymo vadovo vardas, pavardė, data ir parašas


(1)  Jei yra pakeitimų, reikia pildyti tik 1 punktą ir laukelius, kuriuose pateikta informacija pasikeitė.


Top