EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1119 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do zadeklarowanych organizacji szkolenia

C/2018/4961

OJ L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1119

z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do zadeklarowanych organizacji szkolenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z wymogami określonymi w załączniku VII (część ORA) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (2) organizacje szkolące pilotów muszą ustanowić i utrzymywać system zarządzania obejmujący monitorowanie zgodności i system zarządzania bezpieczeństwem. Ogólna charakterystyka organizacji, jej procesy, procedury i działania muszą być określone w szczegółowej dokumentacji (instrukcjach).

(2)

Załącznik VII (część ORA) stanowi stosowne ramy prawne na potrzeby certyfikacji organizacji prowadzących szkolenia niezbędne do uzyskania licencji pilota zawodowego. Określone w nim wymogi są jednak niepotrzebnie uciążliwe i nieproporcjonalne w odniesieniu do organizacji, które prowadzą jedynie szkolenia niezbędne do uzyskania licencji pilota niezawodowego oraz określonych uprawnień, przywilejów i certyfikatów, biorąc pod uwagę ponoszone koszty, charakter i skalę działalności tych organizacji oraz ryzyko i korzyści w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Jak stwierdzono w Planie działania w zakresie lotnictwa ogólnego (3) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, na potrzeby tych organizacji powinien zatem zostać opracowany system uproszczony.

(3)

Z tych względów organizacje te powinny zostać objęte zestawem szczególnych wymagań, nie powinny natomiast podlegać wymaganiu wcześniejszego zatwierdzenia przez właściwy organ. Zamiast tego dopuszczalne powinno być deklarowanie przez nie właściwemu organowi, że spełniają one wymagania mające do nich zastosowanie.

(4)

Szczególne wymagania dotyczące takich zadeklarowanych organizacji szkolenia (ang. declared training organisation, DTO) powinny obejmować uproszczone procedury bezpieczeństwa, tak aby uwzględnić zarówno niższy poziom ryzyka w środowisku, w jakim działają piloci niezawodowi, a także potrzebę sprawowania przez właściwe organy odpowiedniego nadzoru. W trosce o bezpieczeństwo należy również przewidzieć przepisy dotyczące przedkładania właściwemu organowi programów szkolenia, jak również składania deklaracji, prowadzenia dokumentacji, monitorowania zgodności w drodze corocznego przeglądu wewnętrznego oraz mianowania przedstawicieli DTO odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa.

(5)

Z tych samych względów przepisy dotyczące sprawowania nadzoru i egzekwowania przepisów przez właściwe organy, określone w załączniku VI (część ARA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, powinny zostać zmienione w odniesieniu do DTO, aby zapewnić, by były one proporcjonalne, dostatecznie elastyczne, osadzone w podejściu opartym na analizie ryzyka i spójne ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi DTO.

(6)

Należy także zmienić pewne inne przepisy rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 dotyczące organizacji szkolących pilotów, w szczególności w celu ich doprecyzowania, skreślenia przepisów przejściowych, które nie są już istotne, oraz zmiany załącznika I (część FCL) do wspomnianego rozporządzenia, tak aby odnosił się on zarówno do zatwierdzonych organizacji szkolenia, jak i do zadeklarowanych organizacji szkolenia.

(7)

Ponadto należy przewidzieć dodatkowy czas na wdrożenie środków dotyczących szkolenia w zakresie zapobiegania sytuacjom krytycznym i wyprowadzania statku powietrznego z takich sytuacji.

(8)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przedłożyła Komisji projekt przepisów wykonawczych w opinii nr 11/2016.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się definicje w brzmieniu:

„14)

»akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (ang. acceptable means of compliance, AMC)« oznaczają niewiążące normy przyjęte przez Agencję w celu przedstawienia sposobów spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego;

15)

»alternatywne sposoby spełnienia wymagań (ang. alternative means of compliance, AltMoC)« oznaczają sposoby alternatywne do istniejących akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań lub sposoby polegające na zastosowaniu nowych środków służących zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego, w odniesieniu do których Agencja nie przyjęła żadnych powiązanych akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań;

16)

»zatwierdzona organizacja szkolenia (ang. approved training organisation, ATO)« oznacza organizację, która jest uprawniona do prowadzenia szkolenia pilotów na podstawie zatwierdzenia wydanego zgodnie z art. 10a ust. 1 akapit pierwszy;

17)

»urządzenie do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (ang. basic instrument training device, BITD)« oznacza naziemne urządzenie szkoleniowe przeznaczone do szkolenia pilotów, będące odwzorowaniem stanowiska ucznia-pilota w danej klasie samolotów, w którym mogą być wykorzystywane ekranowe panele przyrządowe i sprężynowe urządzenia sterowania lotem, oraz stanowiące platformę szkoleniową obejmującą przynajmniej proceduralne aspekty lotu według wskazań przyrządów;

18)

»specyfikacje certyfikacyjne (ang. certification specifications, CS)« oznaczają normy techniczne przyjęte przez Agencję, w których określono środki, z których organizacja może korzystać do celów certyfikacji;

19)

»instruktor szkolenia praktycznego (ang. flight instructor, FI)« oznacza instruktora posiadającego przywileje prowadzenia szkolenia, zgodnie z podczęścią J załącznika I (część FCL), na statkach powietrznych;

20)

»szkoleniowe urządzenie symulacji lotu (ang. flight simulation training device, FSTD)« oznacza urządzenie przeznaczone do szkolenia pilotów, które:

a)

w przypadku samolotów jest pełnym symulatorem lotu (ang. full flight simulator, FFS), urządzeniem do szkolenia lotniczego (ang. flight training device, FTD), urządzeniem do szkolenia w zakresie procedur lotu i procedur nawigacji (ang. flight and navigation procedures trainer, FNPT) lub urządzeniem do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD);

b)

w przypadku śmigłowców jest pełnym symulatorem lotu (FFS), urządzeniem do szkolenia lotniczego (FTD) lub urządzeniem do szkolenia w zakresie procedur lotu i procedur nawigacji (FNPT);

21)

»kwalifikacja FSTD« oznacza poziom technicznych możliwości FSTD określony w specyfikacjach certyfikacyjnych dotyczących danego FSTD;

22)

»główne miejsce prowadzenia działalności« organizacji oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową organizacji, w której wykonywane są główne czynności finansowe i kontrola operacyjna działań, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu;

23)

»przewodnik do testów kwalifikacyjnych (ang. qualification test guide, QTG)« oznacza dokument sporządzony do celów wykazania, że osiągi i właściwości użytkowe FSTD odpowiadają charakterystykom statku powietrznego, klasie samolotu lub typowi śmigłowca, które są symulowane przez to urządzenie w wyznaczonych granicach, a także że wszystkie obowiązujące wymagania zostały spełnione. QTG zawiera zarówno dane statku powietrznego, klasę samolotu lub typ śmigłowca, jak i dane FSTD wykorzystywane w procesie testów dowodowych;

24)

»zadeklarowana organizacja szkolenia (ang. declared training organisation, DTO)« oznacza organizację, która jest uprawniona do prowadzenia szkolenia pilotów na podstawie deklaracji złożonej zgodnie z art. 10a ust. 1 akapit drugi;

25)

»program szkolenia DTO« oznacza dokument sporządzony przez daną DTO i przedstawiający szczegółowo prowadzone przez nią kursy szkoleniowe.”;

2)

w art. 10a wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 organizacje są uprawnione do prowadzenia szkolenia pilotów uczestniczących w eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 216/2008, wyłącznie w przypadku, gdy organizacje te uzyskały od właściwego organu zatwierdzenie potwierdzające, że spełniają one zasadnicze wymagania określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz wymagania określone w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz od akapitu pierwszego niniejszego ustępu, organizacje są jednak uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt DTO.GEN.110 załącznika VIII do niniejszego rozporządzenia, bez konieczności uzyskania takiego zatwierdzenia, jeżeli przedłożyły właściwemu organowi deklarację zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie DTO.GEN.115 wspomnianego załącznika oraz, w przypadku gdy jest to wymagane na podstawie pkt DTO.GEN.230 lit. c) tegoż załącznika, właściwy organ zatwierdził program szkolenia.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Do dnia 8 kwietnia 2019 r. organizacjom szkolącym zgodnym z JAR zezwala się na prowadzenie szkoleń w zakresie zgodnej z częścią FCL licencji pilota turystycznego (PPL), związanych z nią uprawnień objętych rejestracją oraz w zakresie licencji pilota lekkich statków powietrznych (LAPL) bez konieczności spełniania wymagań określonych w załącznikach VII i VIII, pod warunkiem że organizacje te zostały zarejestrowane przed dniem 8 kwietnia 2015 r.”;

3)

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu do dnia 8 kwietnia 2020 r.:

1)

przepisów załącznika I dotyczących licencji pilotów szybowców i balonów;

2)

przepisów załączników VII i VIII w odniesieniu do organizacji szkolących prowadzących szkolenie wyłącznie w zakresie licencji krajowej, która kwalifikuje się zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 do konwersji na zgodną z częścią FCL licencję pilota lekkich statków powietrznych (LAPL) na szybowce lub balony, zgodną z częścią FCL licencję pilota szybowcowego (SPL) lub zgodną z częścią FCL licencję pilota balonowego (BPL);

3)

przepisów załącznika I podczęść B.”;

b)

dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8.   W drodze odstępstwa od ust. 1 przepisy załącznika I (część FCL) pkt FCL.315.A, pkt FCL.410.A lit. a) zdanie drugie oraz pkt FCL.725.A lit. c) stosuje się od dnia 8 kwietnia 2019 r.”;

4)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

6)

w załączniku VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

7)

dodaje się załącznik VIII w brzmieniu określonym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 (część FCL) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt FCL.010 skreśla się definicję terminu „urządzenie do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów”;

2)

w pkt FCL.025 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)

Osoby wnioskujące przystępują do egzaminu z wiedzy teoretycznej tylko po uzyskaniu zaświadczenia zadeklarowanej organizacji szkolenia (DTO) lub zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO) odpowiedzialnej za ich szkolenie, wydawanego po zadowalającym ukończeniu przez nie odpowiednich elementów kursu szkoleniowego z zakresu wiedzy teoretycznej.

3)

Zaświadczenie wydane przez DTO lub ATO zachowuje ważność przez 12 miesięcy. W przypadku gdy osoba wnioskująca nie przystąpi w tym okresie do co najmniej jednego egzaminu teoretycznego, DTO lub ATO ustala w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej, czy istnieje potrzeba dodatkowego szkolenia.”;

b)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pierwszym akapicie pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)

Jeżeli osoba wnioskująca nie zaliczy jednego z testów z wiedzy teoretycznej w czterech podejściach, bądź jeżeli nie zaliczy wszystkich testów w ciągu sześciu sesji lub w okresie, o którym mowa w pkt 2, musi ponownie przystąpić do całego zestawu testów egzaminacyjnych.

Przed ponownym przystąpieniem do egzaminów z wiedzy teoretycznej osoba wnioskująca musi przejść dodatkowe szkolenie w DTO lub ATO. Poziom i zakres potrzebnego szkolenia jest ustalany przez DTO lub ATO w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej.”;

(ii)

skreśla się akapit drugi;

3)

pkt FCL.115 otrzymuje brzmienie:

FCL.115   LAPL – szkolenie

a)

Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi ukończyć szkolenie w DTO lub ATO.

b)

Szkolenie to musi obejmować szkolenie z wiedzy teoretycznej oraz szkolenie w locie, odpowiednie do przywilejów LAPL, o którą ubiega się dana osoba.

c)

Szkolenie z wiedzy teoretycznej i szkolenie w locie można ukończyć w DTO lub ATO innej niż ta, w której osoba ubiegająca się rozpoczęła swoje szkolenie.”;

4)

w pkt FCL.110.A lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b)

Szczegółowe wymagania dla kandydatów posiadających LAPL(S) lub SPL z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne. Osoba ubiegająca się o LAPL(A) posiadająca LAPL(S) lub SPL z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne musi mieć wykonane co najmniej 21 godzin czasu lotu na motoszybowcach turystycznych po wpisaniu rozszerzenia na TMG do licencji oraz spełniać wymagania określone w pkt FCL.135.A lit. a) dotyczące samolotów.

c)

Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).

Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez DTO lub ATO, w której pilot ten przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:

1)

wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy;

2)

wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a);

3)

obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2.”;

5)

pkt FCL.110.H lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).

Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez DTO lub ATO, w której pilot ten przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:

1)

wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy;

2)

wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a);

3)

obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2.”;

6)

pkt FCL.110.S lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).

Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez DTO lub ATO, w której pilot ten przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:

1)

wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy;

2)

wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a);

3)

obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2, 3 i 4.”;

7)

w pkt FCL.135.S zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienia wynikające z LAPL(S) rozszerza się na motoszybowce turystyczne, jeżeli pilot zaliczył w DTO lub ATO co najmniej:”;

8)

pkt FCL.110.B lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca balonu może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).

Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez DTO lub ATO, w której pilot ten przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:

1)

przekroczyć całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy balonu;

2)

wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a);

3)

obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2 i 3.”;

9)

w pkt FCL.135.B zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienia wynikające z LAPL(B) są ograniczone do klasy balonów, na której przeprowadzono egzamin praktyczny. Ograniczenie to może zostać zniesione, jeżeli pilot zaliczy na innej klasie balonów, w DTO lub ATO, co najmniej:”;

10)

pkt FCL.210 otrzymuje brzmienie:

FCL.210   Szkolenie

a)

Osoba ubiegająca się o BPL, SPL lub PPL musi ukończyć szkolenie w DTO lub ATO.

b)

Szkolenie to musi obejmować szkolenie z wiedzy teoretycznej oraz szkolenie w locie, odpowiednie do przywilejów BPL, SPL lub PPL, o którą ubiega się dana osoba.

c)

Szkolenie z wiedzy teoretycznej i szkolenie w locie można ukończyć w DTO lub ATO innej niż ta, w której osoba ubiegająca się rozpoczęła swoje szkolenie.”;

11)

w pkt FCL.210.A lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b)

Szczegółowe wymagania dla kandydatów posiadających LAPL(A). Osoba ubiegająca się o PPL(A) posiadająca już LAPL(A) musi po uzyskaniu LAPL(A) zaliczyć co najmniej 15 godzin czasu lotu na samolotach, z czego co najmniej 10 godzin musi stanowić szkolenie w locie zaliczone w ramach szkolenia w DTO lub ATO. Szkolenie to musi obejmować co najmniej cztery godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej dwie godziny czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej jeden lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwóch lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

c)

Szczegółowe wymagania dla kandydatów posiadających LAPL(S) lub SPL z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne. Osoba ubiegająca się o PPL(A) posiadająca już LAPL(S) lub SPL z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne musi zaliczyć:

1)

co najmniej 24 godziny czasu lotu na motoszybowcu turystycznym po uzyskaniu wpisu rozszerzenia na TMG do licencji; oraz

2)

co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na samolotach w ramach szkolenia w DTO lub ATO, obejmującego przynajmniej wymagania określone w lit. a) pkt 2.”;

12)

pkt FCL.210.H lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Szczegółowe wymagania dla kandydatów posiadających LAPL(H). Osoba ubiegająca się o PPL(H) posiadająca już LAPL(H) musi ukończyć szkolenie w DTO lub ATO. Szkolenie to musi obejmować co najmniej pięć godzin szkolenia w locie z instruktorem oraz co najmniej jeden samodzielny lot nawigacyjny pod nadzorem na odległość co najmniej 185 km (100 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwóch lotniskach innych niż lotnisko odlotu.”;

13)

pkt FCL.725 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Szkolenie. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia na klasę lub typ statku powietrznego musi ukończyć szkolenie w ATO. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia na klasę jednosilnikowych tłokowych statków powietrznych nieposiadających wysokich osiągów, uprawnienia na klasę motoszybowców turystycznych lub uprawnienia na typ jednosilnikowych śmigłowców, o którym mowa w załączniku VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.110 lit. a) pkt 2 lit. c), może odbyć szkolenie w DTO. Szkolenie w zakresie uprawnienia na typ musi obejmować obowiązkowe elementy szkolenia dotyczące odpowiedniego typu statku powietrznego, określone w danych dotyczących zgodności operacyjnej ustalonych zgodnie z załącznikiem I (część 21) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012.”;

14)

pkt FCL.740 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Wznowienie ważności. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia na klasę lub typ statku powietrznego kandydat podejmuje następujące działania:

1)

uzyskuje zaliczenie kontroli umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszego załącznika;

2)

przed poddaniem się kontroli umiejętności, o której mowa w pkt 1, podejmuje szkolenie odświeżające w ATO, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie poziomu umiejętności niezbędnego do bezpiecznej eksploatacji odpowiedniej klasy lub typu statku powietrznego. Kandydat może jednak podjąć szkolenie:

(i)

w DTO lub w ATO, jeżeli uprawnienie, które wygasło, było uprawnieniem na klasę jednosilnikowych tłokowych statków powietrznych nieposiadających wysokich osiągów, uprawnieniem na klasę motoszybowców turystycznych lub uprawnieniem na typ jednosilnikowych śmigłowców, o którym mowa w załączniku VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.110 lit. a) pkt 2 lit. c);

(ii)

w DTO bądź w ATO lub z instruktorem, jeżeli uprawnienie wygasło przed nie więcej niż trzema laty i było ono uprawnieniem na klasę jednosilnikowych tłokowych statków powietrznych nieposiadających wysokich osiągów lub uprawnieniem na klasę motoszybowców turystycznych.”;

15)

w pkt FCL.800 lit. b) pkt 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2)

musi ukończyć szkolenie w DTO lub ATO, obejmujące:”;

16)

w pkt FCL.805 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. b) pkt 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2)

musi ukończyć szkolenie w DTO lub ATO, obejmujące:”;

b)

w lit. c) pkt 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2)

musi ukończyć szkolenie w DTO lub ATO, obejmujące:”;

17)

w pkt FCL.810 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) pkt 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1)

Aby korzystać z uprawnień wynikających z licencji LAPL, SPL lub PPL na samoloty, motoszybowce turystyczne lub sterowce w warunkach VFR w nocy, kandydat musi mieć ukończone szkolenie w DTO lub ATO. Szkolenie to musi obejmować:”;

b)

w lit. b) pkt 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2)

musi ukończyć szkolenie w DTO lub ATO. Szkolenie musi zostać ukończone w ciągu sześciu miesięcy i musi obejmować:”;

18)

pkt FCL.815 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Szkolenie. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do wykonywania lotów w terenie górzystym musi ukończyć, w ciągu 24 miesięcy, szkolenie teoretyczne i szkolenie w locie w DTO lub ATO. Zakres szkolenia musi odpowiadać przywilejom wnioskowanego uprawnienia do wykonywania lotów w terenie górzystym.”;

19)

w pkt FCL.830 lit. b) pkt 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2)

szkolenie w DTO lub ATO, obejmujące:”;

20)

pkt FCL.930 otrzymuje brzmienie:

FCL.930   Szkolenie

a)

Osoba ubiegająca się o uprawnienie instruktorskie przechodzi szkolenie w zakresie wiedzy teoretycznej i szkolenie w locie w ATO. Osoba ubiegająca się o uprawnienie instruktorskie na szybowce lub balony może przejść szkolenie w zakresie wiedzy teoretycznej i szkolenie w locie w DTO.

b)

Oprócz poszczególnych elementów określonych w niniejszym załączniku (część FCL) w odniesieniu do każdej kategorii instruktora, szkolenie musi zawierać elementy wymagane na podstawie pkt FCL.920.”;

21)

w pkt FCL.910.FI lit. a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„a)

Uprawnienia FI ograniczają się do prowadzenia szkolenia w locie pod nadzorem innego FI na tę samą kategorię statku powietrznego wyznaczonego w tym celu przez DTO lub ATO, w następujących przypadkach:”;

22)

pkt FCL.1015 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Osoba ubiegająca się o upoważnienie egzaminatora musi przejść kurs standaryzacyjny prowadzony przez właściwy organ lub prowadzony przez ATO i zatwierdzony przez właściwy organ. Osoba ubiegająca się o upoważnienie egzaminatora na szybowce lub balony może przejść kurs standaryzacyjny prowadzony przez DTO i zatwierdzony przez właściwy organ.”;

23)

pkt FCL.1025 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

w ostatnim roku okresu ważności uczestniczył w szkoleniu odświeżającym dla egzaminatorów prowadzonym przez właściwy organ lub prowadzonym przez ATO i zatwierdzonym przez właściwy organ. Egzaminator posiadający upoważnienie na szybowce lub balony może w ostatnim roku okresu ważności przejść szkolenie odświeżające dla egzaminatorów prowadzone przez DTO i zatwierdzone przez właściwy organ.”.

ZAŁĄCZNIK II

W załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 (część ARA) wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się pkt ARA.GEN.105;

2)

pkt ARA.GEN.200 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Właściwy organ ustanawia procedury dotyczące udziału we wzajemnej wymianie wszelkich niezbędnych informacji i pomocy z pozostałymi zainteresowanymi właściwymi organami, w tym wymianie informacji na temat wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości, następczych działań naprawczych podjętych w odniesieniu do tych nieprawidłowości oraz środków egzekwowania prawa zastosowanych w wyniku nadzoru nad osobami i organizacjami, które prowadzą działalność na terytorium państwa członkowskiego, ale zostały certyfikowane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego lub Agencję albo złożyły deklaracje właściwemu organowi innego państwa członkowskiego lub Agencji.”;

3)

w pkt ARA.GEN.220 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)

procesów certyfikacji i przyjmowania deklaracji, a także sprawowania nadzoru nad certyfikowanymi i zadeklarowanymi organizacjami;”;

b)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Właściwy organ sporządza i na bieżąco aktualizuje wykaz wszystkich wydanych przez siebie certyfikatów dla organizacji, certyfikatów kwalifikacji FSTD oraz licencji, certyfikatów/upoważnień i świadectw dla personelu, deklaracji otrzymanych od DTO, a także programów szkolenia DTO, które zweryfikował lub zatwierdził pod kątem zgodności z przepisami załącznika I (część FCL).”;

4)

pkt ARA.GEN.300 lit. a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

ciągłą zgodność z wymaganiami mającymi zastosowanie do posiadaczy licencji, uprawnień i certyfikatów/upoważnień, organizacji, którym przyznał certyfikat, posiadaczy certyfikatu kwalifikacji FSTD oraz organizacji, od których otrzymał deklarację;”;

5)

w pkt ARA.GEN.305 dodaje się literę f) w brzmieniu:

„f)

Niezależnie od przepisów lit. b), c), i ca) program sprawowania nadzoru nad DTO opracowuje się z uwzględnieniem szczególnego charakteru organizacji, złożoności prowadzonej przez nią działalności i wyników wcześniejszych działań w zakresie nadzoru oraz opiera się go na ocenie ryzyka związanego z rodzajem prowadzonego przez tę organizację szkolenia. Działania w zakresie nadzoru obejmują inspekcje, w tym inspekcje niezapowiedziane, oraz – jeżeli właściwy organ uzna to za niezbędne – mogą obejmować audyty.”;

6)

w pkt ARA.GEN.330 dodaje się literę d) w brzmieniu:

„d)

Niezależnie od przepisów lit. a), b) i c), w przypadku zmian w informacjach podanych w deklaracjach otrzymanych od DTO lub w realizowanym przez DTO programie szkolenia zgłoszonym właściwemu organowi zgodnie z pkt DTO.GEN.116 załącznika VIII (część DTO) właściwy organ podejmuje działania zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt ARA.DTO.105 i ARA.DTO.110, stosownie do przypadku.”;

7)

w pkt ARA.GEN.350 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się lit. da) w brzmieniu:

„da)

Niezależnie od przepisów lit. a)–d), w przypadku DTO, jeżeli podczas sprawowania nadzoru lub w inny sposób właściwy organ znajdzie dowody wskazujące na to, że DTO nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 lub wymagań określonych w załączniku I (część FCL) i załączniku VIII (część DTO) do niniejszego rozporządzenia, właściwy organ:

1)

zgłasza niezgodność, wpisuje ją do rejestru, powiadamia o niej na piśmie przedstawiciela DTO i wyznacza rozsądny okres, w jakim DTO ma poczynić kroki wskazane w załączniku VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.150;

2)

podejmuje natychmiastowe i odpowiednie działania w celu ograniczenia lub zakazania działalności szkoleniowej, na którą dana niezgodność ma wpływ, do czasu aż DTO podejmie działania naprawcze, o których mowa w pkt 1, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

(i)

stwierdzono zagrożenie bezpieczeństwa;

(ii)

DTO nie podejmuje działań naprawczych wymaganych zgodnie z pkt DTO.GEN.150;

3)

w odniesieniu do programów szkolenia, o których mowa w załączniku VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.230 lit. c), ogranicza, zawiesza lub cofa zatwierdzenie programu szkolenia;

4)

stosuje wszelkie dalsze środki egzekwowania przepisów niezbędne do zapewnienia wyeliminowania braku zgodności oraz, w stosownych przypadkach, zaradzenia jej skutkom.”;

b)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych środków egzekwowania przepisów, w przypadku gdy organ państwa członkowskiego działający zgodnie z przepisami pkt ARA.GEN.300 lit. d) stwierdzi, że organizacja, która została certyfikowana przez właściwy organ innego państwa członkowskiego lub Agencję albo złożyła deklarację właściwemu organowi innego państwa członkowskiego lub Agencji, nie spełnia któregokolwiek z zasadniczych wymagań określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 lub wymagań określonych w załączniku I (część FCL) i załączniku VIII (część DTO) do niniejszego rozporządzenia, powiadamia o takim braku zgodności ten właściwy organ.”;

8)

po podczęści MED dodaje się podczęść DTO w brzmieniu:

„PODCZĘŚĆ DTO

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADEKLAROWANYCH ORGANIZACJI SZKOLENIA (DTO)

ARA.DTO.100   Deklaracja składana właściwemu organowi

a)

Po otrzymaniu deklaracji od DTO właściwy organ sprawdza, czy deklaracja ta zawiera wszystkie informacje wyszczególnione w załączniku VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.115, i potwierdza otrzymanie deklaracji, w tym przyznanie indywidualnego numeru referencyjnego DTO przedstawicielowi DTO.

b)

Jeżeli deklaracja nie zawiera wymaganych informacji lub zawiera informacje wskazujące na brak zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 lub z wymaganiami określonymi w załączniku I (część FCL) i załączniku VIII (część DTO) do niniejszego rozporządzenia, właściwy organ podejmuje działania zgodnie z pkt ARA.GEN.350 lit. da).

ARA.DTO.105   Zmiany w deklaracjach

Po otrzymaniu powiadomienia o zmianach w informacjach podanych w deklaracji DTO właściwy organ podejmuje działania zgodnie z pkt ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Weryfikacja zgodności programu szkolenia

a)

Po otrzymaniu od DTO jej programu szkolenia oraz jakichkolwiek informacji o zmianach w tym programie, zgłoszonych zgodnie z załącznikiem VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.115 lit. c), lub po otrzymaniu wniosku DTO o zatwierdzenie jej programu szkolenia, przedłożonego mu zgodnie z pkt DTO.GEN.230 lit. c) wspomnianego załącznika, właściwy organ sprawdza zgodność tych programów szkolenia z wymaganiami określonymi w załączniku I (część FCL).

b)

W przypadku uznania, że program szkolenia DTO oraz wszelkie późniejsze zmiany w nim są zgodne z tymi wymaganiami, właściwy organ powiadamia o tym przedstawiciela DTO na piśmie lub, w przypadku, o którym mowa w załączniku VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.230 lit. c), zatwierdza program szkolenia. Do celów takiego zatwierdzenia właściwy organ korzysta z formularza zawartego w dodatku VIII do niniejszego załącznika (część ARA).

c)

W przypadku stwierdzenia braku zgodności właściwy organ podejmuje działania zgodnie z pkt ARA.GEN.350 lit. da) lub, w przypadku, o którym mowa w załączniku VIII (część DTO) pkt DTO.GEN.230 lit. c), odrzuca wniosek o zatwierdzenie programu szkolenia.”;

9)

dodaje się dodatek VIII w brzmieniu:

Dodatek VIII do załącznika VI (część ARA)

Zatwierdzenie programu szkolenia

zadeklarowanej organizacji szkolenia (DTO)

Unia Europejska (*1)

Właściwy organ

Organ wydający:

Nazwa DTO:

Numer referencyjny DTO:

 

Zatwierdzony(-e) program(y) szkolenia:

 

Kurs standaryzacyjny na egzaminatorów – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Seminarium odświeżające dla egzaminatorów – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Numer referencyjny dokumentu:

Uwagi:

Wyżej wymienione programy szkoleniowe zostały zweryfikowane przez wyżej wymieniony właściwy organ i uznane za zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku I (część FCL) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011.

Data wydania:

Podpis: [właściwy organ]

Formularz EASA XXX wydanie 1 – strona 1/1

”.

(*1)  W przypadku państw spoza UE skreślić słowa »Unia Europejska«.

(*2)  Dostosować odpowiednio do przypadku.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 (część ORA) zdanie wprowadzające w pkt ORA.ATO.120 otrzymuje brzmienie:

„Następująca dokumentacja musi być przechowywana w trakcie szkolenia oraz przez okres trzech lat po jego zakończeniu:”.


ZAŁĄCZNIK IV

ZAŁĄCZNIK VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADEKLAROWANYCH ORGANIZACJI SZKOLENIA (DTO)

[CZĘŚĆ DTO]

DTO.GEN.100   Wymagania ogólne

Zgodnie z art. 10a ust. 1 akapit drugi w niniejszym załączniku (część DTO) określono wymagania mające zastosowanie do organizacji szkolących pilotów, które na podstawie deklaracji złożonej zgodnie z pkt DTO.GEN.115 prowadzą szkolenia, o których mowa w pkt DTO.GEN.110.

DTO.GEN.105   Właściwy organ

Do celów niniejszego załącznika (część DTO) właściwym organem w odniesieniu do DTO jest organ wyznaczony przez państwo członkowskie, na którego terytorium DTO ma główne miejsce prowadzenia działalności.

DTO.GEN.110   Zakres szkolenia

a)

DTO jest uprawniona, pod warunkiem złożenia przez nią deklaracji zgodnie z pkt DTO.GEN.115, do prowadzenia następujących szkoleń:

1)

w odniesieniu do samolotów:

a)

szkolenie teoretyczne na potrzeby uzyskania LAPL(A) i PPL(A);

b)

szkolenie w locie na potrzeby uzyskania LAPL(A) i PPL(A);

c)

szkolenie na uprawnienie na klasę SEP(lądowych), SEP(wodnych) i TMG;

d)

szkolenie na dodatkowe uprawnienia: do wykonywania lotów nocnych, akrobacji, lotów w terenie górzystym, do holowania szybowców i banerów;

2)

w odniesieniu do śmigłowców:

a)

szkolenie teoretyczne na potrzeby uzyskania LAPL(H) i PPL(H);

b)

szkolenie w locie na potrzeby uzyskania LAPL(H), PPL(H);

c)

szkolenie na uprawnienie na typ śmigłowców jednosilnikowych o maksymalnej certyfikowanej konfiguracji miejsc nieprzekraczającej pięciu miejsc;

d)

szkolenie na uprawnienie do wykonywania lotów nocnych;

3)

w odniesieniu do szybowców:

a)

szkolenie teoretyczne na potrzeby uzyskania LAPL(S) i SPL;

b)

szkolenie w locie na potrzeby uzyskania LAPL(S) i SPL;

c)

szkolenie na potrzeby rozszerzenia uprawnień na TMG zgodnie z pkt FCL.135.S;

d)

szkolenie w zakresie dodatkowych metod startu zgodnie z pkt FCL.130.S;

e)

szkolenie na dodatkowe uprawnienia: do wykonywania akrobacji, holowania szybowców i do wykonywania lotów chmurowych na szybowcach;

f)

szkolenie na uprawnienie instruktora szkolenia praktycznego FI(S);

g)

seminarium odświeżające dla FI(S);

4)

w odniesieniu do balonów:

a)

szkolenie teoretyczne na potrzeby uzyskania LAPL(B) i BPL;

b)

szkolenie w locie na potrzeby uzyskania LAPL(B) i BPL;

c)

szkolenie na potrzeby uzyskania rozszerzenia na inną klasę zgodnie z pkt FCL.135.B;

d)

szkolenie na potrzeby uzyskania rozszerzenia na inną klasę lub grupę zgodnie z pkt FCL.225.B;

e)

szkolenie na potrzeby uzyskania rozszerzenia na loty na uwięzi zgodnie z pkt FCL.130.B;

f)

szkolenie na uprawnienie do wykonywania lotów nocnych;

g)

szkolenie na uprawnienie instruktora szkolenia praktycznego FI(B);

h)

seminarium odświeżające dla FI(B);

b)

DTO jest uprawniona również do prowadzenia szkoleń dotyczących upoważnień egzaminatora, o których mowa w załączniku I (część FCL) pkt FCL.1015 lit. a) i pkt FCL.1025 lit. b) pkt 2, dla FE(S), FIE(S), FE(B) oraz FIE(B), pod warunkiem że złożyła deklarację zgodnie z pkt DTO.GEN.115, a właściwy organ zatwierdził program szkolenia zgodnie z pkt DTO.GEN.230 lit. c).

DTO.GEN.115   Deklaracja

a)

Przed rozpoczęciem któregokolwiek ze szkoleń wymienionych w pkt DTO.GEN.110 organizacja zamierzająca prowadzić takie szkolenia przedkłada właściwemu organowi deklarację. Deklaracja ta zawiera przynajmniej następujące informacje:

1)

nazwę DTO;

2)

dane teleadresowe głównego miejsca prowadzenia działalności DTO oraz, w stosownych przypadkach, dane teleadresowe lotnisk i miejsc operacji lotniczych DTO;

3)

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe następujących osób:

(i)

przedstawiciela DTO;

(ii)

kierownika szkolenia DTO; oraz

(iii)

wszystkich zastępców kierownika szkolenia, jeżeli jest to wymagane na podstawie pkt DTO.GEN.250 lit. b) pkt 1;

4)

rodzaj szkolenia, jak określono w punkcie DTO.GEN.110, prowadzonego na każdym lotnisku i/lub w każdym miejscu operacji lotniczej;

5)

wykaz wszystkich statków powietrznych i FSTD, które będą wykorzystywane do szkolenia, w stosownych przypadkach;

6)

datę planowanego rozpoczęcia szkolenia;

7)

oświadczenie potwierdzające, że DTO opracowała politykę bezpieczeństwa i będzie stosować tę politykę we wszystkich działaniach szkoleniowych objętych deklaracją, zgodnie z pkt DTO.GEN.210 lit. a) pkt 1 ppkt (ii);

8)

oświadczenie potwierdzające, że DTO spełnia i będzie – podczas wszystkich działań szkoleniowych objętych deklaracją – nadal spełniać zasadnicze wymagania określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz wymagania określone w załączniku I (część FCL) i załączniku VIII (część DTO) do niniejszego rozporządzenia.

b)

Deklarację i wszelkie późniejsze zmiany do niej przedkłada się przy użyciu formularza zawartego w dodatku 1.

c)

Wraz z deklaracją DTO przedkłada właściwemu organowi program lub programy szkolenia, z których korzysta lub zamierza korzystać do celów prowadzenia szkoleń, jak również wniosek o zatwierdzenie programu lub programów szkolenia, jeżeli takie zatwierdzenie jest wymagane zgodnie z pkt DTO.GEN.230 lit. c).

d)

W drodze odstępstwa od przepisów lit. c), organizacja, która posiada zatwierdzenie wydane zgodnie z podczęścią ATO załącznika VII (część ORA), może wraz z deklaracją przedłożyć jedynie odniesienie do już zatwierdzonych instrukcji szkolenia.

DTO.GEN.116   Powiadomienie o zmianach i zaprzestaniu prowadzenia działań szkoleniowych

DTO powiadamia właściwy organ bez zbędnej zwłoki o:

a)

wszelkich zmianach w informacjach podanych w deklaracji, określonych w pkt DTO.GEN.115 lit. a), oraz wszelkich zmianach w programie lub programach szkolenia albo w zatwierdzonych instrukcjach szkolenia, o których mowa w pkt DTO.GEN.115 w, odpowiednio, lit. c) i d);

b)

zaprzestaniu prowadzenia niektórych lub wszystkich działań szkoleniowych objętych deklaracją.

DTO.GEN.135   Utrata uprawnienia do prowadzenia szkolenia

DTO traci uprawnienia do prowadzenia na podstawie deklaracji niektórych lub wszystkich szkoleń określonych w tej deklaracji, jeżeli zajdzie jedna z następujących okoliczności:

a)

DTO powiadomiła właściwy organ o zaprzestaniu prowadzenia niektórych lub wszystkich działań szkoleniowych objętych deklaracją zgodnie z pkt DTO.GEN.116 lit. b);

b)

DTO nie prowadziła szkolenia przez okres dłuższy niż 36 kolejnych miesięcy.

DTO.GEN.140   Dostęp

Do celów ustalenia, czy DTO działa zgodnie ze swoją deklaracją, organizacja ta udziela wszelkim osobom upoważnionym przez właściwy organ dostępu do wszelkich obiektów, statków powietrznych, dokumentów, rejestrów, danych, procedur lub wszelkich innych materiałów istotnych z punktu widzenia jej działań szkoleniowych objętych deklaracją.

DTO.GEN.150   Niezgodności

Po przekazaniu jej przez właściwy organ powiadomienia o niezgodności DTO czyni zgodnie z pkt ARA.GEN.350 lit. da) pkt 1 następujące kroki w okresie wyznaczonym przez właściwy organ:

a)

ustala przyczynę źródłową braku zgodności;

b)

podejmuje niezbędne działania naprawcze w celu wyeliminowania braku zgodności oraz, w stosownych przypadkach, zaradzenia jej skutkom;

c)

informuje właściwy organ o podjętych przez siebie działaniach naprawczych.

DTO.GEN.155   Reakcja na zagrożenie bezpieczeństwa

W reakcji na zagrożenie bezpieczeństwa DTO:

a)

wdraża środki bezpieczeństwa nakazane przez właściwy organ zgodnie z pkt ARA.GEN.135 lit. c);

b)

stosuje się do odpowiednich wydanych przez Agencję obowiązkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym dyrektyw zdatności.

DTO.GEN.210   Wymagania dotyczące personelu

a)

DTO wyznacza:

1)

przedstawiciela, który jest odpowiedzialny za wykonywanie przynajmniej poniższych zadań i należycie do tego upoważniony:

(i)

zapewnianie zgodności DTO i jej działań ze stosownymi wymaganiami oraz ze złożoną prze nią deklaracją;

(ii)

opracowanie i ustanowienie polityki bezpieczeństwa, która zapewnia bezpieczne prowadzenie działań przez DTO, zapewnienie przestrzegania przez DTO tej polityki bezpieczeństwa i podejmowanie niezbędnych działań w celu osiągnięcia celów tej polityki bezpieczeństwa;

(iii)

propagowanie bezpieczeństwa w obrębie DTO;

(iv)

zapewnianie dostępności wystarczających zasobów w obrębie DTO, tak by działania, o których mowa w ppkt (i), (ii) oraz (iii), mogły być wykonywane w sposób skuteczny;

2)

kierownika szkolenia, który posiada odpowiednie kwalifikacje i jest odpowiedzialny za zapewnienie przynajmniej następujących kwestii:

(i)

prowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku I (część FCL) i z programem szkolenia DTO;

(ii)

zadowalającej integracji szkolenia w locie na statku powietrznym lub na szkoleniowym urządzeniu symulacji lotu (FSTD) i szkolenia teoretycznego;

(iii)

monitorowania postępów studentów;

(iv)

w przypadku, o którym mowa w pkt DTO.GEN.250 lit. b), nadzoru nad zastępcą lub zastępcami kierownika szkolenia.

b)

DTO może wyznaczyć tę samą osobę jako swojego przedstawiciela i kierownika szkolenia.

c)

DTO nie wyznacza danej osoby jako swojego przedstawiciela ani kierownika szkolenia, jeżeli istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na to, że nie można mieć pewności, iż osoba ta będzie wykonywać zadania wymienione w lit. a) w sposób, który zapewni ochronę i rozwój bezpieczeństwa lotniczego. Fakt, że w ciągu ostatnich trzech lat wobec danej osoby podjęto działania wykonawcze zgodnie z pkt ARA.GEN.355, uznaje się za taką obiektywną przesłankę, chyba że osoba ta może wykazać, że niezgodność będąca podstawą podjęcia takiego działania, ze względu na jej charakter, stopień lub wpływ na bezpieczeństwo lotnicze, nie stanowi wystarczającej przesłanki wskazującej, że nie można mieć pewności, iż osoba ta będzie wykonywać powierzone jej zadania we wspomniany sposób.

d)

DTO zapewnia, by jej instruktorzy szkolenia teoretycznego posiadali jedną z następujących kwalifikacji:

1)

praktyczne doświadczenie lotnicze w dziedzinach istotnych z punktu widzenia prowadzonego szkolenia oraz odbyty kurs w zakresie technik szkoleniowych;

2)

doświadczenie w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i odpowiedni zakres wiedzy w dziedzinie, która będzie przedmiotem prowadzonego przez nich szkolenia teoretycznego.

e)

Instruktorzy szkolenia praktycznego i instruktorzy szkolenia praktycznego na symulatorze lotu muszą posiadać kwalifikacje wymagane zgodnie z załącznikiem I (część FCL) w odniesieniu do rodzaju prowadzonego przez nich szkolenia.

DTO.GEN.215   Wymagania dotyczące zaplecza

DTO musi dysponować zapleczem umożliwiającym jej wykonywanie wszystkich jej działań i zarządzanie nimi zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku (część DTO).

DTO.GEN.220   Prowadzenie dokumentacji

a)

DTO prowadzi dla każdego studenta dokumentację w czasie trwania kursu szkoleniowego i przechowuje ją przez trzy lata po zakończeniu ostatniej sesji szkoleniowej, a dokumentacja ta obejmuje:

(1)

szczegółowe informacje na temat szkolenia na ziemi, w locie i na symulatorze lotu;

(2)

informacje na temat indywidualnych postępów;

(3)

informacje na temat licencji i powiązanych uprawnień stosownie do prowadzonych szkoleń, w tym daty wygaśnięcia uprawnień i orzeczeń lekarskich.

b)

DTO przechowuje sprawozdanie z corocznego przeglądu wewnętrznego oraz sprawozdanie z działalności, o których mowa w, odpowiednio, lit. a) i b) w pkt DTO.GEN.270, przez okres trzech lat od dnia, w którym DTO sporządziła te sprawozdania.

c)

DTO przechowuje swój program szkolenia przez okres trzech lat od dnia, w którym przeprowadzono ostatni kurs szkoleniowy zgodnie z tym programem.

d)

DTO, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych, przechowuje dokumentację, o której mowa w lit. a), w sposób zapewniający ochronę przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi i protokołów oraz stosuje niezbędne środki, aby ograniczyć dostęp do tej dokumentacji do osób, które są do takiego dostępu należycie upoważnione.

DTO.GEN.230   Program szkolenia DTO

a)

DTO ustanawia program szkolenia dla każdego ze szkoleń określonych w pkt DTO.GEN.110, które DTO prowadzi.

b)

Programy szkolenia muszą spełniać wymagania określone w załączniku I (część FCL).

c)

DTO jest uprawniona do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt DTO.GEN.110 lit. b), jedynie w przypadku, gdy w odniesieniu do jej programu dla takich szkoleń oraz wszelkich jego zmian właściwy organ wydał, na wniosek DTO, zatwierdzenie potwierdzające, że ten program szkolenia i wszelkie zmiany w nim spełniają wymagania określone w załączniku I (część FCL), zgodnie z pkt ARA.DTO.110. DTO występuje z wnioskiem o takie zatwierdzenie poprzez przedłożenie deklaracji zgodnie z pkt DTO.GEN.115.

d)

Lit. c) nie ma zastosowania do organizacji posiadającej również zatwierdzenie wydane zgodnie z załącznikiem VII (część ORA) podczęść ATO, które obejmuje przywileje w zakresie takich szkoleń.

DTO.GEN.240   Szkolne statki powietrzne i FSTD

a)

DTO korzysta z odpowiedniej floty szkolnych statków powietrznych lub odpowiednich FSTD, stosownie do prowadzonych przez nią szkoleń.

b)

DTO sporządza i aktualizuje na bieżąco wykaz wszystkich statków powietrznych, włącznie z ich numerami rejestracyjnymi, wykorzystywanych w prowadzonych przez nią szkoleniach.

DTO.GEN.250   Lotniska i miejsca operacji lotniczych

a)

Prowadząc szkolenie w locie na statku powietrznym, DTO korzysta wyłącznie z lotnisk lub miejsc operacji lotniczych posiadających odpowiednie zaplecze i zapewniających warunki umożliwiające szkolenie w zakresie odpowiednich manewrów, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonego szkolenia oraz kategorii i typu wykorzystywanego statku powietrznego.

b)

W przypadku gdy DTO korzysta z więcej niż jednego lotniska do celów prowadzenia szkoleń określonych w pkt DTO.GEN.110 lit. a) pkt 1 i 2, DTO:

1)

dla każdego dodatkowego lotniska wyznacza zastępcę kierownika szkolenia, który na tym lotnisku jest odpowiedzialny za zadania, o których mowa w pkt DTO.GEN.210 lit. a) pkt 2 ppkt (i)–(iii); oraz

2)

zapewnia dostępność zasobów wystarczających do bezpiecznego wykonywania operacji na wszystkich lotniskach, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku (część DTO).

DTO.GEN.260   Szkolenie teoretyczne

a)

DTO może prowadzić szkolenie teoretyczne w formie szkolenia na miejscu lub szkolenia na odległość.

b)

DTO monitoruje i dokumentuje postępy każdego ze studentów przechodzących szkolenie teoretyczne.

DTO.GEN.270   Sprawozdanie z corocznego przeglądu wewnętrznego i roczne sprawozdanie z działalności

DTO podejmuje następujące działania:

a)

przeprowadza co roku przegląd wewnętrznych zadań i obowiązków określonych w pkt DTO.GEN.210 oraz sporządza sprawozdanie z tego przeglądu;

b)

sporządza roczne sprawozdanie z działalności;

c)

przedkłada sprawozdanie z corocznego przeglądu wewnętrznego i roczne sprawozdanie z działalności właściwemu organowi w terminie określonym przez ten organ.

Dodatek 1 do załącznika VIII (część DTO)

DEKLARACJA

na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011

☐ Deklaracja pierwotna

☐ Zgłoszenie zmian (1) – numer referencyjny DTO:

1.

Zadeklarowana organizacja szkolenia (DTO)

Nazwa:

2.

Miejsce(-a) prowadzenia działalności

Dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) głównego miejsca prowadzenia działalności DTO:

3.

Personel

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) przedstawiciela DTO:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) kierownika szkolenia DTO oraz, w stosownych przypadkach, zastępców kierownika szkolenia DTO:

4.

Zakres szkolenia

Wykaz wszystkich prowadzonych szkoleń:

Wykaz wszystkich programów szkolenia wykorzystywanych do prowadzenia szkoleń (dokumenty należy dołączyć do niniejszego formularza) lub, w przypadku, o którym mowa w pkt DTO.GEN.230 lit. d) załącznika VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, odniesienie do wszystkich zatwierdzonych instrukcji szkolenia wykorzystywanych do prowadzenia szkoleń:

5.

Szkolne statki powietrzne i FSTD

Wykaz statków powietrznych wykorzystywanych do szkolenia:

Wykaz kwalifikowanych FSTD wykorzystywanych do szkolenia (w stosownych przypadkach łącznie z kodem literowym podanym na certyfikacie kwalifikacji):

6.

Lotnisko(-a) i miejsce(-a) operacji lotniczych

Dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) wszystkich lotnisk i miejsc operacji lotniczych wykorzystywanych przez DTO do prowadzenia szkolenia:

7.

Data planowanego rozpoczęcia szkoleń:

8.

Wniosek o zatwierdzenie kursów standaryzacyjnych na egzaminatorów oraz seminariów odświeżających dla egzaminatorów (w stosownych przypadkach)

☐ DTO niniejszym zwraca się z wnioskiem o zatwierdzenie wyżej wymienionego(-ych) programu(-ów) szkolenia dla kursów egzaminatorskich w zakresie szybowców lub balonów zgodnie z pkt DTO.GEN.110 lit. b) oraz DTO.GEN.230 lit. c) załącznika VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

9.

Oświadczenia

DTO opracowała politykę bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, w szczególności z jego pkt DTO.GEN.210 lit. a) pkt 1 ppkt (ii), i będzie stosować tę politykę we wszystkich działaniach szkoleniowych objętych deklaracją.

DTO spełnia i będzie – podczas wszystkich działań szkoleniowych objętych deklaracją – nadal spełniać zasadnicze wymagania określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz wymagania określone w załączniku I (część FCL) i załączniku VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

Potwierdzamy, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej deklaracji, w tym w załącznikach do niej (w stosownych przypadkach), są kompletne i prawidłowe.

Imię, nazwisko, data i podpis przedstawiciela DTO

Imię, nazwisko, data i podpis kierownika szkolenia DTO


(1)  W przypadku zmian należy wypełnić tylko pkt 1 i pola, w których nastąpiły zmiany.


Top