EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

Kommissionens förordning (EU) 2018/1119 av den 31 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer

C/2018/4961

OJ L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1119

av den 31 juli 2018

om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 7.6, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kraven i bilaga VII (Del-ORA) till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (2) ska pilotutbildningsorganisationer upprätta och upprätthålla ett ledningssystem, inbegripet övervakning av överensstämmelse, och ett säkerhetsledningssystem. Den övergripande organisationen, dess processer, förfaranden och verksamhet måste anges i detaljerad dokumentation (manualer).

(2)

Bilaga VII (Del-ORA) utgör en lämplig rättslig ram för certifiering av organisationer som tillhandahåller utbildning för erhållande av trafikflygarcertifikat. De krav som fastställs där är emellertid onödigt betungande och är inte proportionella för organisationer som tillhandahåller utbildning enbart för erhållande av andra flygcertifikat än trafikflygarcertifikat och specifika behörigheter, befogenheter och certifikat, med beaktande av de kostnader som uppkommer, karaktären hos och omfattningen av deras verksamhet och riskerna och nyttan för flygsäkerheten. Såsom noteras i General Aviation Road Map (3) från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet bör därför ett enklare system utvecklas för dessa organisationer.

(3)

Av dessa skäl bör dessa organisationer omfattas av en uppsättning specifika krav och inte omfattas av ett krav på förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten. I stället bör de tillåtas lämna en deklaration till den behöriga myndigheten i vilken de intygar att de uppfyller de krav som gäller för dem.

(4)

De specifika kraven för sådana deklarerade utbildningsorganisationer (Declared Training Organisation, DTO) bör inbegripa förenklade säkerhetsförfaranden så att hänsyn tas till både den mindre riskutsatta miljö i vilken piloter inom icke-kommersiell luftfart är verksamma och behovet av att behöriga myndigheter utövar lämplig tillsyn. Av säkerhetsskäl bör det också fastställas regler för inlämning av utbildningsprogram till den behöriga myndigheten tillsammans med deklarationen, och för arkiv och registerhantering, övervakning av överensstämmelse genom en årlig intern översyn samt utnämning av DTO-företrädare med ansvar för säkerhetspolicy.

(5)

Av samma skäl bör reglerna om de behöriga myndigheternas tillsyns- och verkställighetsuppgifter med avseende på deklarerade utbildningsorganisationer, vilka fastställs i bilaga VI (Del-ARA) till förordning (EU) nr 1178/2011, också ändras, för att säkerställa att de är proportionella, tillräckligt flexibla, grundade på en riskbaserad metod och förenliga med de specifika kraven för deklarerade utbildningsorganisationer.

(6)

Det är lämpligt att också ändra vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 1178/2011 om pilotutbildningsorganisationer, särskilt för att klargöra dem, stryka övergångsbestämmelser som inte längre är relevanta och ändra bilaga I (Del-FCL) till den förordningen så att den hänvisar till både godkända och deklarerade utbildningsorganisationer.

(7)

Ytterligare tid bör ges för genomförandet av åtgärderna avseende utbildning i återhämtning vid överstegring och turbulenser samt förebyggande av dessa.

(8)

I enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008 har Europeiska byrån för luftfartssäkerhet överlämnat utkast till tillämpningsföreskrifter till kommissionen i yttrande nr 11/2016.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande definitioner läggas till:

”14.    godtagbart sätt att uppfylla kraven (Acceptable Means of Compliance, AMC) : icke-bindande standarder som antas av byrån för att visa sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter.

15.    alternativt sätt att uppfylla kraven (Alternative Means of Compliance, AltMoC) : sätt att uppfylla kraven som föreslås som alternativ till ett existerande godtagbart sätt att uppfylla kraven eller som utgör ett förslag till ett nytt sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter för vilka byrån inte har antagit några tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven.

16.    godkänd utbildningsorganisation (Approved Training Organisation, ATO) : en organisation som har rätt att tillhandahålla utbildning för piloter på grundval av ett godkännande som utfärdats i enlighet med artikel 10a.1 första stycket.

17.    utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentflygning (Basic Instrument Training Device, BITD) : markbaserat utbildningshjälpmedel för utbildning av piloter vilket motsvarar elevstationen för en flygplansklass och vilket kan använda skärmbaserade instrumentpaneler och fjäderbelastade styrorgan och utgör en utbildningsplattform för åtminstone de procedurmässiga aspekterna av instrumentflygning.

18.    certifieringsspecifikationer (Certification Specifications, CS) : tekniska standarder som antagits av byrån och som anger metoder som kan användas av en organisation i certifieringssyfte.

19.    flyginstruktör (Flight Instructor, FI) : instruktör med befogenhet att tillhandahålla utbildning, i enlighet med kapitel J i bilaga I (Del-FCL), i ett luftfartyg.

20.    utbildningshjälpmedel för flygsimulering (Flight Simulation Training Device, FSTD) : ett hjälpmedel för utbildning av piloter vilket

a)

för flygplan utgörs av flygsimulator (Full Flight Simulator, FFS), flygutbildningshjälpmedel (Flight Training Device, FTD), utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (Flight and Navigation Procedures Trainer, FNPT) eller utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentflygning (Basic Instrument Training Devices, BITD),

b)

för helikoptrar utgörs av flygsimulator (Full Flight Simulator, FFS), flygutbildningshjälpmedel (Flight Training Device, FTD) eller utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (Flight and Navigation Procedures Trainer, FNPT).

21.    kvalificering för FSTD : nivå som anger den tekniska kapaciteten hos ett utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) enligt dess certifieringsspecifikationer.

22.    huvudsakligt verksamhetsställe : en organisations huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen av den verksamhet som avses i denna förordning utövas.

23.    kvalificeringsguide för FSTD (Qualification Test Guide, QTG) : dokument som är upprättat för att visa att prestandan och egenskaperna för handhavande i ett utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) representerar prestandan och egenskaperna i luftfartyg, flygplansklass eller helikoptertyp, simulerade inom föreskrivna begränsningar, och att alla tillämpliga krav har uppfyllts. Dokumentet innehåller både data för luftfartyget, flygplansklassen eller helikoptertypen och FSTD-data som används för att stödja valideringen.

24.    deklarerad utbildningsorganisation (Declared Training Organisation, DTO) : en organisation som har rätt att tillhandahålla utbildning för piloter på grundval av en deklaration som lämnats i enlighet med artikel 10a.1 andra stycket.

25.    DTO-utbildningsprogram : ett dokument som upprättats av en DTO och som i detalj beskriver den utbildningskurs som tillhandahålls av denna DTO.”

2.

Artikel 10a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Organisationer ska i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 216/2008 ha rätt att tillhandahålla utbildning för piloter som deltar i trafik med luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c i förordning (EG) nr 216/2008 endast om dessa organisationer av den behöriga myndigheten har tilldelats ett godkännande som bekräftar att de uppfyller de grundläggande krav som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i bilaga VII till denna förordning.

Med avvikelse från artikel 7.3 i förordning (EG) nr 216/2008 och första stycket i denna punkt ska organisationer emellertid ha rätt att tillhandahålla den utbildning som avses i punkt DTO.GEN.110 i bilaga VIII till denna förordning utan sådant godkännande om de har lämnat en deklaration till den behöriga myndigheten i enlighet med kraven i punkt DTO.GEN.115 i den bilagan och, om så krävs enligt punkt DTO.GEN.230 c i den bilagan, den behöriga myndigheten har godkänt utbildningsprogrammet.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   JAR-förenliga utbildningsorganisationer ska tillåtas tillhandahålla utbildning för ett privatflygarcertifikat (PPL) inom Del-FCL, för tillhörande behörigheter som omfattas av registreringsförfarandet och för flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL) till och med den 8 april 2019 utan att iaktta bestämmelserna i bilagorna VII och VIII, under förutsättning att de registrerats före den 8 april 2015.”

3.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa följande bestämmelser till och med den 8 april 2020:

1.

Bestämmelserna i bilaga I om flygcertifikat för segelflygplan och ballonger.

2.

Bestämmelserna i bilagorna VII och VIII avseende en utbildningsorganisation som tillhandahåller utbildning enbart för ett nationellt certifikat som i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1178/2011 berättigar till omvandling till ett flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL) för segelflygplan eller ballonger enligt Del-FCL, ett segelflygarcertifikat (SPL) enligt Del-FCL eller ett ballongflygarcertifikat (BPL) enligt Del-FCL.

3.

Bestämmelserna i kapitel B i bilaga I.”

b)

En ny punkt 8 med följande lydelse ska läggas till:

”8.   Genom undantag från punkt 1 ska punkt FCL.315.A, andra meningen i punkt a i punkt FCL.410.A och punkt c i punkt FCL.725.A i bilaga I (Del-FCL) tillämpas från och med den 8 april 2019.”

4.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

5.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

6.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

7.

Bilaga IV till denna förordning ska läggas till som bilaga VIII.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL) ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt FCL.010 ska definitionen av ”utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentutbildning” utgå.

2.

Punkt FCL.025 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna a.2 och a.3 ska ersättas med följande:

”2.

En sökande ska genomföra ett teoriprov endast efter rekommendation från den deklarerade utbildningsorganisation (DTO) eller den godkända utbildningsorganisation (ATO) som ansvarar för den sökandes utbildning, och sedan den sökande genomgått lämpliga delar av den teoretiska utbildningskursen med tillfredsställande resultat.

3.

En DTO:s eller ATO:s rekommendation är giltig i 12 månader. Om sökanden har underkänts på minst ett teoriprov under denna giltighetsperiod, ska behovet av ytterligare utbildning fastställas av DTO:n eller ATO:n på grundval av sökandens behov.”

b)

Punkt b ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

En sökande ska skriva om hela provet om han/hon har erhållit godkänt på en (1) enskild teoriprovskrivning efter fyra provtillfällen, eller om han/hon inte har erhållit godkänt på alla provskrivningar efter antingen sex provtillfällen eller inom den period som anges i punkt 2.

Innan sökanden skriver om teoriprovet ska han/hon genomgå ytterligare utbildning vid en DTO eller en ATO. Utbildningsbehovets omfattning och räckvidd ska fastställas av DTO:n eller ATO:n på grundval av sökandens behov.”

ii)

Andra stycket ska utgå.

3.

Punkt FCL.115 ska ersättas med följande:

FCL.115   LAPL – Utbildningskurs

a)

Den som ansöker om ett LAPL ska genomgå en utbildningskurs vid en DTO eller en ATO.

b)

Kursen ska omfatta teori- och flygutbildning som lämpar sig för de LAPL-befogenheter som ansökan avser.

c)

Teoriutbildning och flygutbildning får genomföras vid en annan DTO eller ATO än den där sökanden har påbörjat sin utbildning.”

4.

I punkt FCL.110.A ska punkterna b och c ersättas med följande:

”b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG. Den som ansöker om ett LAPL(A) och som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG ska ha genomfört minst 21 timmars flygtid på TMG efter godkännandet av behörighetstillägget för TMG samt ha uppfyllt kraven i punkt FCL.135.A a för flygplan.

c)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkt a.2.”

5.

Punkt FCL.110.H b ska ersättas med följande:

”b)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkt a.2.”

6.

Punkt FCL.110.S c ska ersättas med följande:

”c)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkterna 2, 3 och 4 i punkt a.”

7.

I punkt FCL.135.S ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Befogenheterna för ett LAPL(S) ska utökas till ett TMG när piloten vid en DTO eller vid en ATO har genomfört minst”.

8.

Punkt FCL.110.B b ska ersättas med följande:

”b)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet på ballonger får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare på ballonger,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkterna 2 och 3 i punkt a.”

9.

I punkt FCL.135.B ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Befogenheterna för ett LAPL(B) ska begränsas till den ballongklass som flygprovet har genomförts på. Denna begränsning får avlägsnas när piloten i en annan klass har genomfört minst följande vid en DTO eller vid en ATO:”

10.

Punkt FCL.210 ska ersättas med följande:

FCL.210   Utbildningskurs

a)

Den som ansöker om ett BPL, SPL eller PPL ska genomgå utbildning vid en DTO eller vid en ATO.

b)

Kursen ska omfatta teori- och flygutbildning som lämpar sig för de BPL-, SPL- eller PPL-befogenheter som ansökan avser.

c)

Teoriutbildning och flygutbildning får genomföras vid en annan DTO eller ATO än den där sökanden har påbörjat sin utbildning.”

11.

I punkt FCL.210.A ska punkterna b och c ersättas med följande:

”b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(A). Den som ansöker om ett PPL(A) och som innehar ett LAPL(A) ska ha genomfört minst 15 timmars flygtid på flygplan efter utfärdandet av LAPL(A). Minst 10 av dessa 15 timmar ska vara flygutbildning som har genomförts inom ramen för en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO. Den utbildningen ska omfatta minst fyra timmars övervakad ensamflygning, inbegripet minst två timmars distansflygning på egen hand med minst en distansflygning på minst 270 km (150 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

c)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG. Den som ansöker om ett PPL(A) och som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG ska ha genomfört

1.

minst 24 timmars flygtid på TMG efter godkänt behörighetstillägg för TMG och

2.

minst 15 timmars flygutbildning på flygplan inom ramen för en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO, som åtminstone inbegriper kraven under punkt a.2.”

12.

Punkt FCL.210.H b ska ersättas med följande:

”b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(H). Den som ansöker om ett PPL(H) och som innehar ett LAPL(H) ska genomgå utbildning vid en DTO eller en ATO. Den utbildningen ska omfatta minst fem timmars utbildningstid i dubbelkommando och minst en övervakad distansflygning på egen hand på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.”

13.

Punkt FCL.725 a ska ersättas med följande:

”a)

Utbildningskurs. Den som ansöker om en klass- eller typbehörighet ska genomgå en utbildningskurs vid en ATO. Den som ansöker om en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda, en klassbehörighet för TMG eller en typbehörighet för enmotoriga helikoptrar som avses i punkt DTO.GEN.110 a.2 c i bilaga VIII (Del-DTO) får genomgå utbildningskursen vid en DTO. Typbehörighetskursen ska omfatta de obligatoriska utbildningsdelarna för den relevanta typen, som har fastställts i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med bilaga I (Del-21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012.”

14.

Punkt FCL.740 b ska ersättas med följande:

”b)

Förnyelse. Om en klass- eller typbehörighet har upphört att gälla, ska sökanden vidta följande åtgärder:

1.

Genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del.

2.

Före den kompetenskontroll som avses i punkt 1: genomgå repetitionsutbildning vid en ATO, om det är nödvändigt för att nå den kompetensnivå som krävs för att kunna framföra den relevanta klassen eller typen av luftfartyg på ett säkert sätt. Sökanden får emellertid genomgå utbildningen

i)

vid en DTO eller vid en ATO, om den behörighet som har upphört att gälla var en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda, en klassbehörighet för TMG eller en typbehörighet för enmotoriga helikoptrar som avses i punkt DTO.GEN.110 a.2 c i bilaga VIII (Del-DTO),

ii)

vid en DTO, vid en ATO eller med en instruktör, om behörigheten har upphört att gälla för högst tre år sedan och behörigheten var en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda eller en klassbehörighet för TMG.”

15.

I punkt FCL.800 b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

16.

Punkt FCL.805 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

b)

I punkt c.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

17.

Punkt FCL.810 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt a.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.

Om befogenheterna för ett LAPL, ett SPL eller ett PPL för flygplan, turmotorsegelflygplan eller luftskepp ska utövas under VFR-förhållanden under mörker, ska sökandena ha genomgått en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO. Kursen ska omfatta”.

b)

I punkt b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

genomgått en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO. Kursen ska genomföras inom en sexmånadersperiod och omfatta följande:”.

18.

Punkt FCL.815 b ska ersättas med följande:

”b)

Utbildningskurs. Den som ansöker om en bergsbehörighet ska inom en 24-månadersperiod ha erhållit teori- och flygutbildning på en kurs vid en DTO eller vid en ATO. Kursinnehållet ska vara lämpligt för de befogenheter för bergsbehörighet som ansökan avser.”

19.

I punkt FCL.830 b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

20.

Punkt FCL.930 ska ersättas med följande:

FCL.930   Utbildningskurs

a)

Den som ansöker om en instruktörsbehörighet ska ha genomgått teori- och flygutbildning på en kurs vid en ATO. Den som ansöker om en instruktörsbehörighet för segelflygplan eller ballonger får ha genomgått teori- och flygutbildning på en kurs vid en DTO.

b)

Utöver de särskilda moment som anges i denna bilaga (Del-FCL) för varje kategori av instruktör ska utbildningskursen innehålla de moment som krävs enligt punkt FCL.920.”

21.

I punkt FCL.910.FI a ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”a)

En FI:s befogenheter är begränsade till att leda flygutbildning under övervakning av en FI för samma kategori av luftfartyg som har utsetts av DTO:n eller ATO:n för detta ändamål i följande fall:”.

22.

Punkt FCL.1015 a ska ersättas med följande:

”a)

Den som ansöker om en kontrollantbehörighet ska genomgå en standardiseringskurs som ges av den behöriga myndigheten eller som ges av en ATO och är godkänd av den behöriga myndigheten. Den som ansöker om en kontrollantbehörighet för segelflygplan eller ballonger får genomgå en standardiseringskurs som ges av en DTO och är godkänd av den behöriga myndigheten.”

23.

Punkt FCL.1025 b.2 ska ersättas med följande:

”2.

under giltighetsperiodens sista år genomgått en repetitionskurs för kontrollanter som ges av den behöriga myndigheten eller som ges av en ATO och som är godkänd av den behöriga myndigheten. En kontrollant som innehar ett certifikat för segelflygplan eller ballonger får ha genomgått, under giltighetsperiodens sista år, en repetitionskurs för kontrollanter som ges av en DTO och är godkänd av den behöriga myndigheten.”

BILAGA II

Bilaga VI till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-ARA) ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt ARA.GEN.105 ska utgå.

2.

Punkt ARA.GEN.200 c ska ersättas med följande:

”c)

Den behöriga myndigheten ska fastställa förfaranden för deltagande i ett ömsesidigt utbyte av all nödvändig information och assistans med andra berörda behöriga myndigheter, inklusive information om alla brister som noterats, korrigerande uppföljningsåtgärder som vidtagits till följd av sådana brister och verkställighetsåtgärder som vidtagits som ett resultat av tillsyn över personer och organisationer som bedriver verksamhet på en medlemsstats territorium men certifieras av eller har lämnat deklarationer till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat eller byrån.”

3.

Punkt ARA.GEN.220 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a.4 ska ersättas med följande:

”4.

certifierings- och deklarationsförfaranden samt tillsyn över certifierade och deklarerade organisationer,”.

b)

Punkt b ska ersättas med följande:

”b)

Den behöriga myndigheten ska upprätta och fortlöpande uppdatera en förteckning över alla organisationscertifikat, FSTD-kvalificeringscertifikat och personalcertifikat, certifikat och intyg som den utfärdat, DTO-deklarationer den har mottagit och DTO-utbildningsprogram den har kontrollerat eller godkänt med avseende på överensstämmelse med bilaga I (Del-FCL).”

4.

Punkt ARA.GEN.300 a.2 ska ersättas med följande:

”2.

det fortlöpande uppfyllandet av de krav som gäller för de personer som innehar certifikat, behörigheter och behörighetsbevis, de organisationer den har certifierat, innehavarna av en FSTD-kvalificering och de organisationer från vilka den har mottagit en deklaration,”.

5.

I punkt ARA.GEN.305 ska följande punkt läggas till som punkt f:

”f)

Trots vad som sägs i punkterna b, c och ca ska tillsynsprogrammet för DTO:er utarbetas med hänsyn till organisationens specifika karaktär, komplexiteten i dess verksamhet och resultaten av tidigare tillsynsverksamhet, och det ska grundas på bedömningen av risker som hänger samman med den typ av utbildning som tillhandahålls. Tillsynsverksamheten ska omfatta inspektioner, inklusive oanmälda inspektioner, och får, i den mån det anses nödvändigt av den behöriga myndigheten, omfatta kontroller.”

6.

I punkt ARA.GEN.330 ska följande punkt läggas till som punkt d:

”d)

Trots vad som sägs i punkterna a, b och c ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med kraven i punkterna ARA.DTO.105 och ARA.DTO.110, beroende på vad som är tillämpligt, vid ändringar, vilka meddelats myndigheten i enlighet med punkt DTO.GEN.116 i bilaga VIII (Del-DTO), av uppgifterna i de deklarationer som mottagits från en DTO eller av det utbildningsprogram som används av DTO:n.”

7.

Punkt ARA.GEN.350 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt da:

”da)

När det gäller DTO:er ska den behöriga myndigheten, trots vad som sägs i punkterna a–d, om den i samband med tillsyn eller på annat sätt påträffar bevis som tyder på att en DTO har brustit i efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 eller kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning, göra följande:

1.

Notera en brist, registrera den, skriftligen underrätta företrädaren för DTO:n om den och fastställa en rimlig tidsperiod inom vilken DTO:n ska vidta de åtgärder som anges i punkt DTO.GEN.150 i bilaga VIII (Del-DTO).

2.

Omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda den utbildningsverksamhet som påverkas av den bristande efterlevnaden till dess att DTO:n har vidtagit de korrigerande åtgärder som avses i punkt 1, om någon av följande situationer uppstår:

i)

Ett säkerhetsproblem har identifierats.

ii)

DTO:n underlåter att vidta korrigerande åtgärder i enlighet med punkt DTO.GEN.150.

3.

När det gäller de utbildningsprogram som avses i punkt DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO): begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla godkännandet av utbildningsprogrammet.

4.

Vidta eventuella ytterligare verkställighetsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den bristande efterlevnaden åtgärdas och, i tillämpliga fall, att konsekvenserna av den avhjälps.”

b)

Punkt e ska ersättas med följande:

”e)

Om myndigheten i en medlemsstat som agerar i enlighet med punkt ARA.GEN.300 d konstaterar att en organisation som certifierats av eller har lämnat en deklaration till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat eller byrån har brustit i efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 eller kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning, ska den, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella ytterligare verkställighetsåtgärder, informera den behöriga myndigheten om denna bristande efterlevnad.”

8.

Följande kapitel ska införas efter kapitel MED som kapitel DTO:

”KAPITEL DTO

SÄRSKILDA KRAV FÖR DEKLARERADE UTBILDNINGSORGANISATIONER (DTO)

ARA.DTO.100   Deklaration till den behöriga myndigheten

a)

Efter att ha mottagit en deklaration från en DTO ska den behöriga myndigheten kontrollera att deklarationen innehåller alla uppgifter som specificeras i punkt DTO.GEN.115 i bilaga VIII (Del-DTO) och bekräfta mottagandet av deklarationen, inbegripet tilldelning av ett individuellt DTO-referensnummer till företrädaren för DTO:n.

b)

Om deklarationen inte innehåller de erforderliga uppgifterna, eller innehåller uppgifter som tyder på bristande efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 eller av kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning, ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med punkt ARA.GEN.350 da.

ARA.DTO.105   Ändringar av deklarationer

Efter att ha mottagit ett meddelande om en ändring av uppgifterna i en deklaration från en DTO, ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med punkt ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Kontroll av utbildningsprogrammets överensstämmelse med kraven

a)

Den behöriga myndigheten ska, efter att ha mottagit utbildningsprogrammet för en DTO, och eventuella ändringar av detta, vilka meddelats myndigheten i enlighet med punkt DTO.GEN.115 c i bilaga VIII (Del-DTO), eller ansökan om godkännande av utbildningsprogrammet för en DTO, vilken inlämnats till myndigheten i enlighet med punkt DTO.GEN.230 c i den bilagan, kontrollera att dessa utbildningsprogram uppfyller kraven i bilaga I (Del-FCL).

b)

Efter att ha försäkrat sig om att DTO-utbildningsprogrammet, och eventuella ändringar av detta, uppfyller dessa krav, ska den behöriga myndigheten informera företrädaren för DTO:n om detta skriftligen eller, i det fall som avses i punkt DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO), godkänna utbildningsprogrammet. För sådant godkännande ska den använda blanketten i tillägg VIII till denna bilaga (Del-ARA).

c)

I alla fall av bristande efterlevnad ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med punkt ARA.GEN.350 da eller, i det fall som avses i punkt DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO), avslå ansökan om godkännande av utbildningsprogrammet”.

9.

Följande tillägg ska läggas till som tillägg VIII:

Tillägg VIII till bilaga VI (Del-ARA)

Godkännande av utbildningsprogram

för en deklarerad utbildningsorganisation (DTO)

Europeiska unionen (*1)

Behörig myndighet

Utfärdande myndighet:

Namn på DTO:

Referensnummer för DTO:

 

Godkända utbildningsprogram:

 

Standardiserade arrangemang för kontrollanter – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Fortbildningsseminarium för kontrollanter – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Hänvisning till dok.

Anm.:

Ovannämnda utbildningsprogram har kontrollerats av ovannämnda behöriga myndighet och har befunnits uppfylla kraven i bilaga I (Del-FCL) till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011.

Datum för utfärdande:

Namnteckning: [behörig myndighet]

Easa-blankett XXX utgåva 1 – Sida 1/1

”.

(*1)  ”Europeiska unionen” stryks för stater som inte är medlemmar i EU

(*2)  Anpassas efter behov.


BILAGA III

I bilaga VII till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-ORA) ska inledningsfrasen i punkt ORA.ATO.120 ersättas med följande:

”Följande dokumentation ska arkiveras under den tid kursen pågår och under tre år efter avslutad utbildning:”.


BILAGA IV

BILAGA VIII

KRAV FÖR DEKLARERADE UTBILDNINGSORGANISATIONER (DTO)

[DEL-DTO]

DTO.GEN.100   Allmänt

I enlighet med artikel 10a.1 andra stycket anges i denna bilaga (Del-DTO) de krav som gäller för pilotutbildningsorganisationer som tillhandahåller den utbildning som avses i punkt DTO.GEN.110 på grundval av en deklaration som lämnats i enlighet med punkt DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Behörig myndighet

I denna bilaga (Del-DTO) ska den behöriga myndigheten för en DTO vara den myndighet som utses av den medlemsstat på vars territorium DTO:n har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

DTO.GEN.110   Utbildningens omfattning

a)

En DTO ska ha rätt att tillhandahålla följande utbildning, förutsatt att DTO:n har lämnat en deklaration i enlighet med punkt DTO.GEN.115:

1.

För flygplan:

a)

Teoriutbildning för LAPL(A) och PPL(A).

b)

Flygutbildning för LAPL(A) och PPL(A).

c)

Utbildning för klassbehörighet för SEP(land), SEP(sjö) och TMG.

d)

Utbildning för tilläggsbehörigheter: mörker, avancerad flygning, berg, bogsering av segelflygplan och släp.

2.

För helikoptrar:

a)

Teoriutbildning för LAPL(H) och PPL(H).

b)

Flygutbildning för LAPL(H) och PPL(H).

c)

Typbehörighet för enmotoriga helikoptrar för vilka den maximala certifierade säteskonfigurationen inte överstiger fem säten.

d)

Utbildning för mörkerbevis.

3.

För segelflygplan:

a)

Teoriutbildning för LAPL(S) och SPL.

b)

Flygutbildning för LAPL(S) och SPL.

c)

Utbildning för utökning av befogenheter till TMG i enlighet med punkt FCL.135.S.

d)

Utbildning för ytterligare startmetoder i enlighet med punkt FCL.130.S.

e)

Utbildning för tilläggsbehörigheter: avancerad flygning, bogsering av segelflygplan och molnflygningsbehörighet för segelflygplan.

f)

Utbildning för flyginstruktörsbehörighet FI(S).

g)

Fortbildningsseminarium för FI(S).

4.

För ballonger:

a)

Teoriutbildning för LAPL(B) och BPL.

b)

Flygutbildning för LAPL(B) och BPL.

c)

Utbildning för tillägg till klassbehörigheter i enlighet med punkt FCL.135.B.

d)

Utbildning för tillägg till klass- eller gruppbehörigheter i enlighet med punkt FCL.225.B.

e)

Utbildning för utökning av befogenheter till förankrade flygningar i enlighet med punkt FCL.130.B.

f)

Utbildning för mörkerbevis.

g)

Utbildning för flyginstruktörsbehörighet FI(B).

h)

Fortbildningsseminarium för FI(B).

b)

En DTO ska ha rätt att också tillhandahålla de kontrollantkurser som avses i punkterna FCL.1015 a och FCL.1025 b.2 i bilaga I (Del-FCL) för FE(S), FIE(S), FE(B) och FIE(B), förutsatt att DTO:n har lämnat en deklaration i enlighet med punkt DTO.GEN.115 och att den behöriga myndigheten har godkänt utbildningsprogrammet i enlighet med punkt DTO.GEN.230 c.

DTO.GEN.115   Deklaration

a)

Innan någon av de utbildningar som anges i punkt DTO.GEN.110 tillhandahålls ska en organisation som har för avsikt att tillhandahålla sådan utbildning lämna en deklaration till den behöriga myndigheten. Deklarationen ska innehålla minst följande uppgifter:

1.

DTO:ns namn.

2.

Kontaktuppgifter för DTO:ns huvudsakliga verksamhetsställe och, i tillämpliga fall, kontaktuppgifterna för DTO:ns flygplatser och utelandningsplatser.

3.

Namn och kontaktuppgifter för följande personer:

i)

Företrädaren för DTO:n.

ii)

DTO:ns skolchef.

iii)

Alla biträdande skolchefer, om det krävs enligt punkt DTO.GEN.250 b.1.

4.

Typen av utbildning, enligt specifikationen i punkt DTO.GEN.110, som tillhandahålls på varje flygplats och/eller utelandningsplats.

5.

En förteckning över alla luftfartyg och utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som ska användas för utbildningen, i tillämpliga fall.

6.

Planerat startdatum för utbildningen.

7.

En förklaring som bekräftar att DTO:n har utarbetat en säkerhetspolicy och kommer att tillämpa denna policy i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, i enlighet med punkt DTO.GEN.210 a.1 ii.

8.

En förklaring som bekräftar att DTO:n uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla, i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning.

b)

Deklarationen, och eventuella senare ändringar av denna, ska upprättas med hjälp av blanketten i tillägg 1.

c)

En DTO ska, tillsammans med deklarationen, till den behöriga myndigheten överlämna det eller de utbildningsprogram som den använder eller avser att använda för att tillhandahålla utbildningen, samt sin ansökan om godkännande av utbildningsprogrammen om sådant godkännande krävs i enlighet med punkt DTO.GEN.230 c.

d)

Med avvikelse från punkt c får en organisation som innehar ett godkännande som utfärdats i enlighet med kapitel ATO i bilaga VII (Del-ORA) tillsammans med deklarationen endast lämna in hänvisningarna till de redan godkända utbildningshandböckerna.

DTO.GEN.116   Meddelande om ändringar och upphörande av utbildningsverksamhet

En DTO ska utan otillbörligt dröjsmål meddela den behöriga myndigheten följande:

a)

Eventuella ändringar av de uppgifter som ingår i den deklaration som anges i punkt DTO.GEN.115 a och av de utbildningsprogram eller de godkända utbildningshandböcker som avses i punkterna DTO.GEN.115 c och d.

b)

Upphörande av viss eller all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen.

DTO.GEN.135   Uppsägning av rätt att tillhandahålla utbildning

En DTO ska inte längre ha rätt att tillhandahålla viss eller all utbildning som anges i dess deklaration på grundval av den deklarationen, om något av följande inträffar:

a)

DTO:n har meddelat den behöriga myndigheten om upphörande av viss eller all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen i enlighet med punkt DTO.GEN.116 b.

b)

DTO:n har inte tillhandahållit utbildningen under en sammanhängande tidsperiod på mer än 36 månader.

DTO.GEN.140   Tillträde

För att fastställa huruvida en DTO agerar i enlighet med sin deklaration ska DTO:n när som helst bevilja tillträde till alla anläggningar, luftfartyg, dokument, register, data, förfaranden eller allt annat material med relevans för dess utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, för alla personer som auktoriserats av den behöriga myndigheten.

DTO.GEN.150   Brister

Efter det att den behöriga myndigheten har underrättat en DTO om en brist i enlighet med punkt ARA.GEN.350 da.1 ska DTO:n vidta följande åtgärder inom den tidsperiod som fastställs av den behöriga myndigheten:

a)

Fastställa grundorsaken till den bristande efterlevnaden.

b)

Vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att åtgärda den bristande efterlevnaden och, i tillämpliga fall, avhjälpa konsekvenserna av den.

c)

Underrätta den behöriga myndigheten om de korrigerande åtgärder den har vidtagit.

DTO.GEN.155   Reaktion på ett säkerhetsproblem

Som en reaktion på ett säkerhetsproblem ska en DTO

a)

genomföra de säkerhetsåtgärder som föreskrivits av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt ARA.GEN.135 c,

b)

införa relevant obligatorisk säkerhetsinformation som utfärdas av byrån, inklusive luftvärdighetsdirektiv.

DTO.GEN.210   Personalkrav

a)

En DTO ska utse följande:

1.

En företrädare, som ska ha ansvaret för och vara vederbörligen bemyndigad att göra minst följande:

i)

Säkerställa att DTO:n och dess verksamhet överensstämmer med de tillämpliga kraven och med dess deklaration.

ii)

Utarbeta och inrätta en säkerhetspolicy som säkerställer att DTO:ns verksamhet genomförs på ett säkert sätt, säkerställa att DTO:n följer denna säkerhetspolicy och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen i denna säkerhetspolicy.

iii)

Främja säkerhet inom DTO:n.

iv)

Säkerställa tillgången på tillräckliga resurser inom DTO:n så att de verksamheter som avses i punkterna i, ii och iii kan genomföras på ett effektivt sätt.

2.

En skolchef, som ska ha ansvar och vara kvalificerad för att säkerställa minst följande:

i)

Överensstämmelse med kraven i bilaga I (Del-FCL) och med DTO:ns utbildningsprogram för den utbildning som tillhandahålls.

ii)

En tillfredsställande integrering av flygträning i ett luftfartyg eller ett utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) samt teoriutbildning.

iii)

Övervakning av elevers framsteg.

iv)

I det fall som avses i punkt DTO.GEN.250 b: tillsyn över biträdande skolchef(er).

b)

En DTO får utse en och samma person till sin företrädare och skolchef.

c)

En DTO får inte utse en person till sin företrädare eller skolchef om det finns objektiva indikationer på att han eller hon inte kan anförtros att utföra de uppgifter som förtecknas i punkt a på ett sätt som skyddar och främjar flygsäkerheten. Det faktum att en person har varit föremål för en verkställighetsåtgärd som vidtagits i enlighet med punkt ARA.GEN.355 under de senaste tre åren ska anses utgöra en sådan objektiv indikation, såvida inte den personen kan visa att den brist som lett till den åtgärden, på grund av bristens karaktär, omfattning eller inverkan på flygsäkerheten, inte är sådan att det föreligger någon indikation på att han eller hon inte kan anförtros att utföra dessa uppgifter på det sättet.

d)

En DTO ska säkerställa att dess teorilärare har någon av följande kvalifikationer:

1.

Praktisk bakgrund inom luftfart på de områden som är relevanta för den utbildning som tillhandahålls, och de ska ha genomgått en kurs i undervisningsmetodik.

2.

Tidigare erfarenhet av att ge teoriundervisning och lämplig teoretisk bakgrund inom det ämne där de ska ge teoriundervisning.

e)

Flyginstruktörer och instruktörer för flygträning i simulator ska inneha de kvalifikationer som krävs i bilaga I (Del-FCL) för den typ av utbildning som de tillhandahåller.

DTO.GEN.215   Krav på anläggningar

En DTO ska ha anläggningar på plats som gör det möjligt att utföra och leda alla dess verksamheter i enlighet med de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna bilaga (Part-DTO).

DTO.GEN.220   Arkiv och registerhantering

a)

En DTO ska bevara följande dokumentation för varje enskild elev under hela utbildningskursen och under tre år efter slutförandet av det senaste utbildningspasset:

1.

Uppgifter om markutbildning, flygutbildning och träning i simulerad flygning.

2.

Information om individuella framsteg.

3.

Information om certifikat och tillhörande behörigheter som är relevanta för den utbildning som tillhandahålls, inklusive sista giltighetsdag för behörigheter och medicinska intyg.

b)

En DTO ska bevara den rapport om den årliga interna översynen och den verksamhetsrapport som avses i punkterna DTO.GEN.270 a och b i tre år från det datum då DTO:n upprättade dessa rapporter.

c)

En DTO ska bevara sitt utbildningsprogram i tre år från det datum då den tillhandahöll den senaste utbildningskursen i enlighet med det programmet.

d)

En DTO ska, i enlighet med tillämplig lagstiftning om skyddet av personuppgifter, lagra den dokumentation som avses i punkt a på ett sätt som säkerställer skyddet med hjälp av lämpliga verktyg och protokoll och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att begränsa tillträdet till denna dokumentation till personer som är vederbörligen bemyndigade att få tillträde till den.

DTO.GEN.230   DTO-utbildningsprogram

a)

En DTO ska upprätta ett utbildningsprogram för var och en av de utbildningar som specificeras i punkt DTO.GEN.110 som DTO:n tillhandahåller.

b)

Utbildningsprogrammen ska uppfylla kraven i bilaga I (Del-FCL).

c)

En DTO ska ha rätt att tillhandahålla den utbildning som avses i punkt DTO.GEN.110 b endast om dess utbildningsprogram för den utbildningen, och eventuella ändringar av detta, har utfärdats av den behöriga myndigheten, efter ansökan av DTO:n, med ett godkännande som bekräftar att utbildningsprogrammet och eventuella ändringar uppfyller kraven i bilaga I (Del-FCL), i enlighet med punkt ARA.DTO.110. En DTO ska ansöka om sådant godkännande genom att lämna sin deklaration i enlighet med punkt DTO.GEN.115.

d)

punkt c ska inte gälla för organisationer som också innehar ett godkännande som utfärdats i enlighet med kapitel ATO i bilaga VII (Del-ORA) som inbegriper befogenheter för den utbildningen.

DTO.GEN.240   Skolluftfartyg och utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)

a)

En DTO ska använda ett tillräckligt antal skolluftfartyg eller utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som är lämpliga för den utbildning den tillhandahåller.

b)

En DTO ska upprätta och fortlöpande uppdatera en förteckning över alla luftfartyg, inklusive deras registreringsbeteckningar, som används för den utbildning den tillhandahåller.

DTO.GEN.250   Flygplatser och utelandningsplatser

a)

När DTO:n tillhandahåller flygutbildning på ett luftfartyg ska den använda enbart flygplatser eller utelandningsplatser som har lämpliga anläggningar och egenskaper för att möjliggöra träning på relevanta manövrer, med beaktande av den utbildning som tillhandahålls och den kategori och typ av luftfartyg som används.

b)

När en DTO använder fler än en flygplats för att tillhandahålla någon utbildning som specificeras i punkterna DTO.GEN.110 a.1 och a.2 ska den

1.

för varje ytterligare flygplats utse en biträdande skolchef, som ska ha ansvaret för de uppgifter som avses i punkterna DTO.GEN.210 a.2 i–iii på den flygplatsen, och

2.

säkerställa tillgången på tillräckliga resurser för att det ska vara möjligt att på ett säkert sätt bedriva verksamhet på alla flygplatser, i enlighet med kraven i denna bilaga (Del-DTO).

DTO.GEN.260   Teoriutbildning

a)

Vid tillhandahållande av teoriutbildning får en DTO använda undervisning på plats eller distansundervisning.

b)

En DTO ska övervaka och registrera framstegen för varje elev som genomgår teoriutbildning.

DTO.GEN.270   Årlig intern översyn och årlig verksamhetsrapport

En DTO ska vidta följande åtgärder:

a)

Genomföra en årlig intern översyn av de uppgifter och ansvarsområden som specificeras i punkt DTO.GEN.210 och upprätta en rapport om den översynen.

b)

Upprätta en årlig verksamhetsrapport.

c)

Överlämna rapporten om den årliga interna översynen och den årliga verksamhetsrapporten till den behöriga myndigheten senast den dag som fastställs av den behöriga myndigheten.

Tillägg 1 till bilaga VIII (Del-DTO)

DEKLARATION

enligt förordning (EU) nr 1178/2011

☐ Första deklaration

☐ Meddelande om ändringar (1) – Referensnummer för DTO:

1.

Deklarerad utbildningsorganisation (DTO)

Namn:

2.

Verksamhetsställe(n)

Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för DTO:ns huvudsakliga verksamhetsställe:

3.

Personal

Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för DTO:ns företrädare:

Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för DTO:ns skolchef och, i tillämpliga fall, DTO:ns biträdande skolchef(er):

4.

Utbildningens omfattning

Förteckning över all utbildning som tillhandahålls:

Förteckning över alla utbildningsprogram som används för att tillhandahålla utbildningen (dokument som ska bifogas denna deklaration) eller, i det fall som avses i punkt DTO.GEN.230 d i bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011, hänvisningar till alla godkända utbildningshandböcker som används för att tillhandahålla utbildningen:

5.

Skolluftfartyg och utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)

Förteckning över luftfartyg som används för utbildningen:

Förteckning över kvalificerade utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som används för utbildningen (i tillämpliga fall, inklusive bokstavskod som anges på kvalificeringscertifikatet):

6.

Flygplats(er) eller utelandningsplats(er)

Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för alla flygplatser och utelandningsplatser som används av DTO:n för att tillhandahålla utbildningen:

7.

Planerat startdatum för utbildningen:

8.

Ansökan om godkännande av standardiseringskurser och fortbildningsseminarier för kontrollanter (i tillämpliga fall)

☐ DTO:n ansöker härmed om godkännande av ovannämnda utbildningsprogram för kontrollantkurser för segelflygplan eller ballonger i enlighet med punkterna DTO.GEN.110 b och DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011.

9.

Förklaringar

DTO:n har utarbetat en säkerhetspolicy i enlighet med bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011, i synnerhet med punkt DTO.GEN.210 a.1 ii, och kommer att tillämpa denna policy i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen.

DTO:n uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla, i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011.

Vi bekräftar att alla uppgifter i denna deklaration, inbegripet dess bilagor (i tillämpliga fall), är fullständiga och korrekta.

DTO-företrädarens namn och underskrift samt datum

DTO-skolchefens namn och underskrift samt datum


(1)  Vid ändringar behöver endast punkt 1 och de fält som innehåller ändringar fyllas i.


Top