EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

Komisjoni määrus (EL) 2018/1119, 31. juuli 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas

C/2018/4961

ELT L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 204/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1119,

31. juuli 2018,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 (2) VII lisas (ORA-osa) sätestatud nõuete kohaselt peavad piloodikoolitusorganisatsioonid kehtestama juhtimissüsteemi, mis hõlmab nõuetele vastavuse jälgimist, ja ohutusjuhtimissüsteemi, ning kõnealuseid süsteeme haldama. Juhtimissüsteemi üldine korraldus ning sellega seotud protsessid, menetlused ja toimingud tuleb kindlaks määrata üksikasjalikes dokumentides (käsiraamatud).

(2)

VII lisas (ORA-osa) on kehtestatud asjakohane õigusraamistik sertifitseerimisorganisatsioonidele, kes korraldavad koolitusi ametipiloodi loa saamiseks. Siiski on kõnealuses lisas kehtestatud nõuded tarbetult koormavad ja ebaproportsionaalsed selliste organisatsioonide jaoks, kes korraldavad koolitusi vaid mitteäriliste lendude käitamiseks vajalike piloodilubade ning konkreetsete pädevusmärgete, õiguste ja sertifikaatide saamiseks, võttes arvesse kõnealuste organisatsioonide kulutusi, nende tegevuse laadi ja ulatust ning seda, kuidas mõjutavad lennuohutust nende nõuete täitmata jätmisega seotud riskid ja nende täitmisest saadav kasu. Nagu on märgitud Euroopa Lennundusohutusameti koostatud üldlennunduse tegevuskavas, (3) tuleks selliste organisatsioonide jaoks välja töötada lihtsustatud süsteem.

(3)

Seepärast tuleks eespool nimetatud organisatsioonide suhtes kehtestada teatavad erinõuded ja tühistada varasem nõue, mille kohaselt kõnealused organisatsioonid pidid taotlema pädeva asutuse eelnevat heakskiitu. Selle asemel peaks neil olema võimalik esitada pädevale asutusele deklaratsioon, et nad vastavad kohaldatavatele nõuetele.

(4)

Selliste deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide suhtes kohaldatavad konkreetsed nõuded peaksid sisaldama lihtsustatud ohutusmenetlusi, võttes arvesse nii seda, et mitteärilisi lende käitavad piloodid tegutsevad madalama riskitasemega keskkonnas, kui ka asjaolu, et pädev asutus peab teostama nõuetekohast järelevalvet. Ohutuse huvides tuleks lisaks sätestada eeskirjad, mis hõlmavad koolitusprogrammide pädevale asutusele esitamise korda, deklareerimist, andmete säilitamist, nõuetele vastavuse jälgimist iga-aastase siseläbivaatuse kaudu ja deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni ohutuspoliitika eest vastutavate esindajate määramist.

(5)

Samadel põhjustel tuleks muuta määruse (EL) nr 1178/2011 VI lisas (ARA osa) sätestatud eeskirju, milles käsitletakse pädeva asutuse järelevalvet deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide üle ja täitemeetmete võtmist selle tagamiseks, et need eeskirjad oleksid proportsionaalsed, piisavalt paindlikud, rajaneksid riskipõhisel lähenemisviisil ja oleksid kooskõlas deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide suhtes kohaldatavate erinõuetega.

(6)

Samuti on asjakohane muuta määruse (EL) nr 1178/2011 teatavaid muid piloodikoolitusorganisatsioone käsitlevaid sätteid, eelkõige selleks, et suurendada selgust, jätta välja tarbetuks muutunud üleminekusätted ja muuta kõnealuse määruse I lisa (FCL osa), et see sisaldaks viiteid nii sertifitseeritud koolitusorganisatsioonidele kui ka deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonidele.

(7)

Tuleks anda lisaaega häireolukorra ennetamise ja lahendamise koolitust käsitlevate meetmete rakendamiseks.

(8)

Euroopa Lennundusohutusamet on vastavalt määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 19 lõikele 1 esitanud komisjonile arvamusena nr 11/2016 rakenduseeskirjade eelnõu.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1178/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse järgmised mõisted:

„(14)   „nõuete täitmise aktsepteeritud meetodid (AMC)“– ameti vastu võetud mittesiduvad standardid, millega selgitatakse määruse (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakenduseeskirjade täitmise kontrollimise vahendeid;

(15)   „nõuete täitmise alternatiivsed meetodid (AltMoC)“– olemasolevate nõuete täitmise aktsepteeritud meetodite (AMC) alternatiivid või uued võimalikud meetodid määruse (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakenduseeskirjade täitmiseks, mille puhul amet ei ole nõuete täitmise aktsepteeritud meetodeid kehtestanud;

(16)   „sertifitseeritud koolitusorganisatsioon (ATO)“– organisatsioon, kellel on õigus korraldada piloodikoolitusi artikli 10a lõike 1 esimese lõigu kohaselt välja antud tunnistuse alusel;

(17)   „instrumentaallennu esmaimitaator (BITD)“– maapealne treeningseade, mis kujutab teatava lennukiklassi piloodiõpilase töökohta, mille juurde võivad kuuluda ekraanile projitseeritud instrumendipaneelid ja vedruga juhtimisseadmed, mis annavad ettekujutuse vähemalt instrumentaallennu protseduurilistest aspektidest;

(18)   „sertifitseerimistingimused (CS)“– ameti vastu võetud tehnilised standardid, mida organisatsioonid saavad kasutada sertifitseerimiseks;

(19)   „lennuinstruktor (FI)“– instruktor, kellel on õigus anda õhusõidukiga koolitust vastavalt I lisa (FCL osa) J alajaole;

(20)   „lennutreeningseade (FSTD)“– pilootide treeningseade, mis on:

a)

lennukite puhul lennu täisimitaator (FFS), lennuelementide imitaator (FTD), lennuimitaator (FNPT) või instrumentaallennu esmaimitaator (BITD);

b)

kopterite puhul lennu täisimitaator (FFS), lennuelementide imitaator (FTD) või lennuimitaator (FNPT);

(21)   „lennutreeningseadme (FSTD) kvalifikatsioon“– vastavusdokumendis kindlaks määratud lennutreeningseadme (FSTD) tehniliste võimaluste tase;

(22)   „peamine tegevuskoht“– organisatsiooni peakontor või registreeritud asukoht, mille kaudu juhitakse käesolevas määruses osutatud toiminguid ja kus toimub nendega seotud põhiline finantsjuhtimine;

(23)   „lennutreeningseadme katsetamisjuhend (QTG)“– dokument, mille eesmärk on tõendada, et lennutreeningseadme (FSTD) lennu- ja juhitavusomadused vastavad ettenähtud piires simuleerimisel õhusõiduki, lennukiklassi või kopteritüübi omadele ning täidetud on kõik kohaldatavad nõuded. Lennutreeningseadme katsetamisjuhend (QTG) sisaldab nii õhusõiduki, lennukiklassi või kopteritüübi andmeid kui ka valideerimiseks kasutatud lennutreeningseadme (FSTD) andmeid;

(24)   „deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon (DTO)“– organisatsioon, kellel on õigus korraldada piloodikoolitusi artikli 10a lõike 1 teise lõigu kohaselt välja antud deklaratsiooni alusel;

(25)   „DTO koolitusprogramm“– deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni välja antud dokument, milles kirjeldatakse üksikasjalikult asjaomase deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni pakutavat koolituskursust.“

(2)

Artiklit 10a muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Organisatsioonidel on vastavalt määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 7 lõikele 3 lubatud pakkuda koolitust määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõike 1 punktides b ja c osutatud õhusõidukite käitamisega seotud pilootidele vaid tingimusel, et pädev asutus on neile välja andnud sertifikaadi, milles kinnitatakse, et nad vastavad määruse (EÜ) nr 216/2008 III lisas sätestatud olulistele nõuetele ja käesoleva määruse VII lisa nõuetele.

Erandina määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 7 lõikest 3 ja käesoleva lõike esimesest lõigust on organisatsioonidel lubatud pakkuda käesoleva määruse VIII lisa punktis DTO.GEN.110 osutatud koolitust sellist sertifikaati omamata tingimusel, et nad on esitanud pädevale asutusele kõnealuse lisa punktis DTO.GEN.115 sätestatud nõuetele vastava deklaratsiooni, ja et pädev asutus on juhul, kui see on sätestatud kõnealuse lisa punkti DTO.GEN.230 alapunktis c, asjaomase koolitusprogrammi heaks kiitnud.“;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   JAR-nõuetele vastavatel koolitusorganisatsioonidel on lubatud pakkuda koolitust FCL osa kohase erapiloodiloa (PPL) ja sellega seotud registreeritud pädevusmärgete ning kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL) saamiseks kuni 8. aprillini 2019, ilma et nad peaksid vastama VII ja VIII lisas sätestatud nõuetele, tingimusel et kõnealused koolitusorganisatsioonid on registreeritud enne 8. aprilli 2015.“

(3)

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2a asendatakse järgmisega:

„2a.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid otsustada mitte kohaldada kuni 8. aprillini 2020 järgmisi sätteid:

(1)

I lisa sätted purilennukipiloodi ja õhupallipiloodi lubade kohta;

(2)

VII ja VIII lisa sätted, milles käsitletakse koolitusorganisatsioone, kellel on lubatud pakkuda koolitust ainult selliste riiklike lubade saamiseks, mida saab vastavalt määruse (EL) nr 1178/2011 artikli 4 lõikele 3 muuta FCL osa kohaseks purilennuki või õhupalli kergõhusõidukipiloodi loaks (LAPL), FCL osa kohaseks purilennukipiloodiloaks (SPL) või FCL osa kohaseks õhupallipiloodiloaks (BPL);

(3)

I lisa B alajao sätted.“;

b)

lisatakse uus lõige 8:

„8.   Erandina I lisa (FCL osa) punkti FCL.315.A alapunktist 1 kohaldatakse punkti FCL.410.A alapunkti a teist lauset ja punkti FCL.725.A alapunkti c alates 8. aprillist 2019.“

(4)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

(5)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

(6)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

(7)

Lisatakse VIII lisa, mis on esitatud käesoleva määruse IV lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


I LISA

Määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa (FCL osa) muudetakse järgmiselt:

(1)

punktist FCL.010 jäetakse välja mõiste „instrumentaallennu esmaimitaator (BITD)“.;

(2)

punkti FCL.025 muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkti a alapunktid 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„(2)

Taotlejad sooritavad teooriaeksami pärast seda, kui koolituse eest vastutav deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsioon on andnud neile soovituse pärast teoreetilise õppe kursusel nõutavate elementide rahuldaval tasemel omandamist.

(3)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni soovitus kehtib 12 kuud. Kui taotleja ei ole selle tähtaja jooksul püüdnud sooritada vähemalt üht teooriaeksamit, määrab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsioon talle vajaduse korral lisakoolituse, lähtudes taotleja vajadustest.“;

b)

alapunkti b muudetakse järgmiselt:

i)

esimese lõigu alapunkt 3 asendatakse järgmisega:

„(3)

Kui taotleja ei ole suutnud üht teooriaeksamidokumenti neljal katsel edukalt täita või ta ei ole kõiki eksamidokumente edukalt täitnud kuue korraga või alapunktis 2 nimetatud tähtaja jooksul, peab ta kõik eksamidokumendid uuesti täitma.

Enne teooriaeksami uuesti sooritamist peab taotleja läbima deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis lisakoolituse. Vajaliku lisakoolituse mahu ja ulatuse määrab kindlaks deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsioon, lähtudes taotleja vajadustest.“;

ii)

teine lõik jäetakse välja;

(3)

punkt FCL.115 asendatakse järgmisega:

FCL.115   Kergõhusõiduki piloodi luba – koolituskursus

a)

Kergõhusõiduki piloodi loa taotlejad peavad läbima koolituskursuse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis.

b)

Kursus peab hõlmama teoreetilisi teadmisi ja lennuõpet vastavalt taotletava kergõhusõidukipiloodiloaga antavatele õigustele.

c)

Teoreetilisi teadmisi ja lennuõpet hõlmava koolituse võib lõpule viia muus deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis kui selles, kus taotleja koolituskursust alustas.“;

(4)

punkti FCL.110.A alapunktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

Erinõuded taotlejale, kellel on kergpurilennuki piloodiluba (LAPL(S)) või purilennuki piloodi luba (SPL) koos fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennuki (TMG) pädevusmärkega. Kerglennuki piloodi loa taotlejad, kellel on kergpurilennuki piloodiluba või purilennuki piloodi luba koos fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennuki pädevusmärkega, peavad olema alates fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennuki pädevusmärke saamisest lennanud vähemalt 21 tundi fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukil ning vastama punkti FCL.135.A alapunktis a lennukite suhtes kehtestatud nõuetele.

c)

Kogemuste arvestamine. Taotlejate eelnevat õhusõiduki kaptenina juhtimise kogemust võib arvestada alapunkti a nõuete täitmisena.

Arvestamise ulatuse üle otsustab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsioon, mille korraldatud koolituskursustel piloot osaleb, lähtudes sisseastumisel sooritatud lennukatsest, kuid see ei või:

(1)

olla pikem kui kogu lennuaeg õhusõiduki kaptenina;

(2)

ületada 50 % alapunktis a sätestatud lennutundidest;

(3)

hõlmata alapunkti a alapunkti 2 nõudeid.“

(5)

punkti FCL.110.H alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Kogemuste arvestamine. Taotlejate eelnevat õhusõiduki kaptenina juhtimise kogemust võib arvestada alapunkti a nõuete täitmisena.

Arvestamise ulatuse üle otsustab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsioon, mille korraldatud koolituskursustel piloot osaleb, lähtudes sisseastumisel sooritatud lennukatsest, kuid see ei või:

(1)

olla pikem kui kogu lennuaeg õhusõiduki kaptenina;

(2)

ületada 50 % alapunktis a sätestatud lennutundidest;

(3)

hõlmata alapunkti a alapunktis 2 sätestatud nõudeid.“;

(6)

punkti FCL.110.S alapunkt c asendatakse järgmisega:

„c)

Kogemuste arvestamine. Taotlejate eelnevat õhusõiduki kaptenina juhtimise kogemust võib arvestada alapunkti a nõuete täitmisena.

Arvestamise ulatuse üle otsustab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsioon, mille korraldatud koolituskursustel piloot osaleb, lähtudes sisseastumisel sooritatud lennukatsest, kuid see ei või:

(1)

olla pikem kui kogu lennuaeg õhusõiduki kaptenina;

(2)

ületada 50 % alapunktis a sätestatud lennutundidest;

(3)

hõlmata alapunkti a alapunktides 2, 3 ja 4 sätestatud nõudeid.“;

(7)

punkti FCL.135.S sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Kergpurilennuki piloodiloa õigusi laiendatakse fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukile, kui piloot on deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis teinud vähemalt järgmist:“

(8)

punkti FCL.110.B alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Kogemuste arvestamine. Taotlejate eelnevat õhupalli kaptenina juhtimise kogemust võib arvestada alapunkti a nõuete täitmisena.

Arvestamise ulatuse üle otsustab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon või sertifitseeritud koolitusorganisatsioon, mille korraldatud koolituskursustel piloot osaleb, lähtudes sisseastumisel sooritatud lennukatsest, kuid see ei või:

(1)

olla pikem kui kogu lennuaeg kaptenina õhupallidel;

(2)

ületada 50 % alapunktis a sätestatud lennutundidest;

(3)

hõlmata alapunkti a alapunktides 2, ja 3 sätestatud nõudeid.“;

(9)

punkti FCL.135.B sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Kergõhupalli piloodi loa õigused kehtivad ainult lennueksamil kasutatud õhupalliklassi kohta. Selle piirangu võib tühistada, kui piloot on deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis teinud muusse klassi kuuluval õhupallil vähemalt järgmist:“;

(10)

jaotis FCL.210 asendatakse järgmisega:

FCL.210   Koolituskursus

a)

Õhupalli piloodi loa, purilennuki piloodi loa või erapiloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis.

b)

Kursus peab hõlmama teoreetilisi teadmisi ja lennuõpet vastavalt taotletava õhupallipiloodiloaga, purilennuki piloodi loaga või erapiloodiloaga antavatele õigustele.

c)

Teoreetilisi teadmisi ja lennuõpet hõlmava koolituse võib lõpule viia muus deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis kui selles, kus taotleja koolituskursust alustas.“;

(11)

punkti FCL.210.A alapunktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

Erinõuded kerglennuki piloodi luba omavatele taotlejatele. Lennuki erapiloodi loa taotlejad, kellel on kerglennuki piloodi luba, peavad olema alates kerglennuki piloodi loa väljaandmisest lennanud vähemalt 15 lennutundi lennukitel, mis muu hulgas hõlmab vähemalt kümmet tundi lennuõpet deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis läbitud koolituskursusel. Kõnealune koolituskursus peab sisaldama vähemalt neli tundi soololennuaega instruktori järelevalve all, sealhulgas vähemalt kaks tundi soololennuna toimuvaid marsruutlende ning vähemalt ühe marsruutlennu vähemalt 270 km (150 meremiili) kaugusele, mille käigus tehakse täieliku peatumisega maandumised kahel muul lennuväljal kui lähtelennuväljal.

c)

Erinõuded taotlejale, kellel on kergpurilennuki piloodiluba (LAPL(S)) või purilennuki piloodi luba (SPL) koos fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennuki (TMG) pädevusmärkega. Need lennuki erapiloodi loa taotlejad, kellel on kergpurilennuki piloodiluba või purilennuki piloodi luba koos fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennuki pädevusmärkega, peavad olema lennanud:

(1)

pärast fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennuki pädevusmärke kinnitamist vähemalt 24 lennutundi fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukil ning

(2)

vähemalt 15 tundi lennukitel lennuõpet deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni või sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni koolituskursuse raames, kusjuures täidetud peavad olema vähemalt alapunkti a alapunkti 2 nõuded.“;

(12)

punkti FCL.210.H alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Erinõuded kergkopteri piloodi luba omavatele taotlejatele. Kergkopteri piloodi luba omavad kopteri erapiloodi loa taotlejad peavad läbima koolituskursuse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis. Koolituskursus peab sisaldama vähemalt viis tundi instruktoriga lennuõpet ning vähemalt ühe marsruutlennu vähemalt 185 km (100 meremiili) kaugusele, mille käigus tehakse täieliku peatumisega maandumised kahel muul lennuväljal kui lähtelennuväljal.“;

(13)

punkti FCL.725 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

Koolituskursus. Klassi- või tüübipädevusmärke taotleja peab läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis. Mitte-kõrgtehniliste ühe kolbmootoriga lennukite klassipädevusmärke, fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukite klassipädevusmärke või VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.110 alapunkti a alapunkti 2 alapunktis c osutatud ühe mootoriga kopterite tüübipädevusmärke taotleja võib koolituskursuse läbida deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis. Tüübipädevuse koolituskursus peab hõlmama vastava tüübi kohustuslikke koolituselemente, mis on määratletud komisjoni määruse (EL) nr 748/2012 I lisa (osa 21) kohaselt kindlaks määratud kasutamissobivuse andmetes.“;

(14)

punkti FCL.740 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Taastamine. Klassi- või tüübipädevusmärke kehtivuse lõppedes peab taotleja tegema järgmist:

(1)

sooritama käesoleva lisa 9. liite kohase lennuoskuse tasemekontrolli;

(2)

enne alapunktis 1 osutatud tasemekontrolli läbima sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis täienduskoolituse, kui seda on vaja asjaomase õhusõidukiklassi või -tüübi ohutuks käitamiseks vajaliku lennuoskustaseme saavutamiseks. Siiski võib taotleja:

i)

mitte-kõrgtehniliste ühe kolbmootoriga lennukite klassipädevusmärke, fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukite klassipädevusmärke või VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.110 alapunkti a alapunkti 2 alapunktis c osutatud ühe mootoriga kopterite tüübipädevusmärke kehtivuse lõppemise korral läbida koolituskursuse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis;

ii)

sellise mitte-kõrgtehniliste ühe kolbmootoriga õhusõidukite klassipädevusmärke ja fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukite klassipädevusmärke korral, mille kehtivuse lõppemisest on möödunud kuni kolm aastat, võib koolituskursuse läbida deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis, sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis või instruktori juhendamisel.“;

(15)

punkti FCL.800 alapunkti b alapunkti 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„(2)

läbinud deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis koolituskursuse, mis sisaldab järgmist:“;

(16)

punkti FCL.805 muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkti b alapunkti 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„(2)

läbinud deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis koolituskursuse, mis sisaldab järgmist:“;

b)

alapunkti c alapunkti 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„(2)

läbinud deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis koolituskursuse, mis sisaldab järgmist:“:

(17)

punkti FCL.810 muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkti a alapunkti 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„(1)

Kui kergõhusõiduki piloodi loast, purilennuki piloodi loast, või lennukite, fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukite või õhulaevade erapiloodi loast tulenevaid õigusi soovitakse kasutada visuaallennureeglite tingimustes öösel, peavad taotlejad olema läbinud koolituskursuse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis. Kursus peab sisaldama järgmist:“;

b)

alapunkti b alapunkti 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„(2)

ta peab olema läbinud koolituskursuse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis. Kursus tuleb läbida kuue kuu jooksul ning see peab sisaldama järgmist:“;

(18)

punkti FCL.815 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Koolituskursus. Mäelennupädevusmärke taotlejad peavad olema eelnenud 24 kuu jooksul läbinud teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe kursuse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis. Kursuse sisu peab vastama taotletava mäelennupädevusmärkega seotud õigustele.“;

(19)

punkti FCL.830 alapunkti b alapunkti 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„(2)

läbinud deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis koolituskursuse, mis sisaldab järgmist:“;

(20)

punkt FCL.930 asendatakse järgmisega:

FCL.930   Koolituskursus

a)

Instruktoritunnistuse taotleja peab olema läbinud teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe kursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis. Purilennuki-või õhupalliinstruktori tunnistuse taotleja võib teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe kursuse läbida deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis.

b)

Lisaks käesolevas lisas (FCL osa) iga instruktorikategooria jaoks ette nähtud erielementidele peab kursus sisaldama punkti FCL.920 kohaselt nõutavaid elemente.“;

(21)

punkti FCL.910.FI alapunkti a sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„a)

Lennuinstruktori õigused kehtivad ainult lennuõppe andmise kohta deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni või sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni määratud sama õhusõidukiliigi lennuinstruktori järelevalve all, kui õpet antakse:“;

(22)

punkti FCL.1015 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

Kontrollpiloodi tunnistuse taotlejad peavad läbima pädevas asutuses või sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis pädeva asutuse heakskiidetud standardimiskursuse. Purilennuki või õhupalli kontrollpiloodi tunnistuse taotlejad võivad läbida deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni korraldatud standardimiskursuse, mille pädev asutus on heaks kiitnud“;

(23)

punkti FCL.1025 alapunkti b alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„(2)

osalenud tunnistuse viimase kehtivusaasta jooksul pädevas asutuses või pädeva asutuse heakskiidul sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis korraldatud kontrollpilootide täienduskursusel. Purilennuki või õhupalli kontrollpiloodi tunnistuse omanik võib tunnistuse viimase kehtivusaasta jooksul olla osalenud deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni korraldatud kontrollpilootide täienduskursusel, mille pädev asutus on heaks kiitnud“.

II LISA

Määruse (EL) nr 1178/2011 VI lisa (ARA osa) muudetakse järgmiselt:

(1)

punkt ARA.GEN.105 jäetakse välja;

(2)

punkti ARA.GEN.200 alapunkt c asendatakse järgmisega:

„c)

Pädev asutus kehtestab menetlused, et osaleda kogu vajaliku teabe ja abi vastastikuses vahetamises teiste asjaomaste pädevate asutustega, mis muu hulgas hõlmab teavet liikmesriigi territooriumil tegutsevate, ent teise liikmesriigi või ameti poolt sertifitseeritud või neile deklaratsiooni esitanud isikute ja organisatsioonide üle teostatud järelevalve käigus avastatud kõikide puuduste, nende kõrvaldamiseks võetud järelmeetmete ja järelevalve tulemusel võetud täitemeetmete kohta.“;

(3)

punkti ARA.GEN.220 muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkti a alapunkt 4 asendatakse järgmisega:

„(4)

sertifitseerimis- ja deklareerimismenetlused ning järelevalve teostamine sertifitseeritud organisatsioonide ja deklaratsiooni esitanud organisatsioonide üle;“;

b)

alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Pädev asutus koostab loetelu kõikidest väljaantud organisatsioonisertifikaatidest, lennutreeningseadmete (FSTD-de) kvalifikatsiooni sertifikaatidest ning personali lubadest, sertifikaatidest ja tunnistustest, deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide esitatud deklaratsioonidest ja deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide koolitusprogrammidest, mille puhul ta on kontrollinud vastavust I lisa (FCL osa) nõuetele või mille vastavuse I lisa (FCL osa) nõuetele ta on heaks kiitnud, ning ajakohastab seda.“;

(4)

punkti ARA.GEN.300 alapunkti a alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„(2)

tema sertifitseeritud organisatsioonide ning loa, pädevusmärke ja tunnistuse saanud isikute, lennutreeningseadme (FSTD) kvalifikatsiooni sertifikaadi omanike ja talle deklaratsiooni esitanud organisatsioonide jätkuvat vastavust kohaldatavatele nõuetele;“;

(5)

punktile ARA.GEN.305 lisatakse alapunkt f:

„f)

Ilma et see piiraks alapunktide b, c ja ca kohaldamist, töötatakse deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide jaoks välja järelevalveprogramm, mis põhineb korraldatavate koolituste liigiga seotud riskide hindamisel, võttes arvesse asjaomaste organisatsioonide konkreetset olemust, tegevuse keerukust ning varasema järelevalvetegevuse tulemusi. Järelevalvetegevus hõlmab kontrollkäike, sealhulgas etteteatamata kontrollkäike, ja võib hõlmata ka auditeid, kui pädev asutus peab seda vajalikuks.“;

(6)

punktile ARA.GEN.330 lisatakse alapunkt d:

„d)

Ilma et see piiraks alapunktide a, b ja c kohaldamist, järgib pädev asutus juhul, kui deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni esitatud deklaratsioonis või deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni kasutatavas koolitusprogrammis (millest ta on pädevat asutust VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.116 kohaselt teavitanud) sisalduv teave on muutunud, punktide ARA.DTO.105 ja ARA.DTO.110 (vastavalt vajadusele) sätteid.“;

(7)

punkti ARA.GEN.350 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse alapunkt da:

„da)

Ilma et see piiraks alapunktide a–d kohaldamist, peab pädev asutus juhul, kui ta leiab järelevalve teostamise käigus või muude vahendite kaudu tõendeid selle kohta, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon ei vasta määruse (EÜ) nr 216/2008 III lisas sätestatud olulistele nõuetele või käesoleva määruse I lisas (FCL osa) ja VIII lisas (DTO osa) sätestatud nõuetele, tegema järgmist:

(1)

puuduse kindlaks määrama ja registreerima, saatma deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni esindajale sellekohase kirjaliku teate ning määrama kindlaks põhjendatud ajavahemiku, mille jooksul asjaomane deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon peab astuma VIII lisa (DTO osa) punktis DTO.GEN.150 kindlaksmääratud samme;

(2)

võtma viivitamata asjakohased meetmed nõuete rikkumisega seotud koolitustoimingute piiramiseks või nende peatamiseks seniks, kuni deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon on võtnud alapunktis 1 osutatud parandusmeetmed, kõikidel järgmistel juhtudel:

i)

tehakse kindlaks ohutusprobleem;

ii)

deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon ei võta punkti DTO.GEN.150 kohaseid parandusmeetmeid;

(3)

VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.230 alapunktis c osutatud koolitusprogrammide puhul peatama või tühistama asjaomasele koolitusprogrammile väljastatud sertifikaadi, või kehtestama sellele piirangud;

(4)

võtma kõik täiendavad täitemeetmed, mida on vaja rikkumise peatamiseks ja vajaduse korral selle tagajärgede kõrvaldamiseks.“;

b)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

Ilma et see piiraks täiendavate täitemeetmete võtmist, peab punkti ARA.GEN.300 alapunkti d kohaselt tegutsev liikmesriigi pädev asutus juhul, kui ta leiab tõendeid selle kohta, et teise liikmesriigi pädeva asutuse või ameti sertifitseeritud koolitusorganisatsioon või teise liikmesriigi pädevale asutusele või ametile deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon ei vasta määruse (EÜ) nr 216/2008 III lisas sätestatud olulistele nõuetele või käesoleva määruse I lisas (FCL osa) või VIII lisas (DTO osa) sätestatud nõuetele, teatama nõuete rikkumisest ajaomase liikmesriigi pädevale asutusele.“;

(8)

MED-alajao järele lisatakse DTO-alajagu:

„DTO-ALAJAGU

ERINÕUDED DEKLARATSIOONI ESITANUD KOOLITUSORGANISATSIOONILE

ARA.DTO.100   Pädevale asutusele esitatav deklaratsioon

a)

Pädev asutus kontrollib pärast deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonilt deklaratsiooni saamist, kas deklaratsioon sisaldab kogu VIII lisa (DTO osa) punktis DTO.GEN.115 kindlaksmääratud teavet ja saadab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni esindajale deklaratsiooni kättesaamise kinnituse, mis sisaldab asjaomasele koolitusorganisatsioonile antud individuaalset viitenumbrit.

b)

Kui deklaratsioon ei sisalda nõutavat teavet või sisaldab teavet, mis osutab sellele, et asjaomane koolitusorganisatsioon ei vasta määruse (EÜ) nr 216/2008 III lisas sätestatud olulistele nõuetele või käesoleva määruse I lisas (FCL osa) ja VIII lisas (DTO osa) sätestatud nõuetele, järgib pädev asutus punkti ARA.GEN.350 alapunkti da sätteid.

ARA.DTO.105   Deklaratsiooni muutmine

Kui pädev asutus saab teate, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni deklaratsioonis sisalduvat teavet on muudetud, järgib pädev asutus punkti ARA.DTO.100 sätteid.

ARA.DTO.110   Koolitusprogrammi nõuetelevastavuse kontrollimine

a)

Kui pädev asutus on kätte saanud deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni koolitusprogrammi ja selle muudatused, millest deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon on pädevat asutust VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.115 alapunkti c kohaselt teavitanud, või VIII lisa punkti DTO.GEN.230 alapunkti c kohase taotluse koolitusprogrammi heakskiitmise kohta, kontrollib pädev asutus asjaomaste koolitusprogrammide vastavust I lisas (FCL osa) sätestatud nõuetele.

b)

Kui pädev asutus on veendunud, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni koolitusprogramm ja kõik selle muudatused vastavad eespool nimetatud nõuetele, teatab pädev asutus deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni esindajale sellest kirjalikult või lisa VIII (DTO osa) punkti DTO.GEN.230 alapunktis c osutatud juhul kiidab asjaomase koolitusprogrammi heaks. Koolitusprogrammi heakskiitmiseks kasutatakse käesoleva lisa (ARA osa) VIII liites esitatud vormi.

c)

Nõuete rikkumise korral järgib pädev asutus punkti ARA.GEN.350 alapunkti da sätteid, või VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.230 alapunktis c osutatud juhul lükkab koolitusprogrammi heakskiitmise taotluse tagasi.“;

(9)

lisatakse VIII liide:

VI lisa (ARA osa) VIII liide

Koolitusprogrammi sertifikaat

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni

Euroopa Liit (*1)

Pädev asutus

Väljaandja:

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni nimi:

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni viitenumber:

 

Heaks kiidetud koolitusprogramm(id):

 

Kontrollpilootide standardimine – purilennukite kontrollpiloot (FE(S)), purilennukite lennuinstruktori kontrollipiloot (FIE(S)), õhupallide kontrollpiloot (FE(B)), õhupallide lennuinstruktori kontrollpiloot (FIE(B)) (*2)

 

Kontrollpilootide täiendusseminar – purilennukite kontrollpiloot (FE(S)), purilennukite lennuinstruktori kontrollipiloot (FIE(S)), õhupallide kontrollpiloot (FE(B)), õhupallide lennuinstruktori kontrollpiloot (FIE(B)) (*2)

Dokumendi number:

Märkused:

Eespool nimetatud pädev asutus on eespool nimetatud koolitusprogrammi/koolitusprogramme kontrollinud ja leidnud, et see/need on kooskõlas komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa (FCL osa) nõuetega.

Käibelelaskmise aeg:

Allkiri: [pädev asutus]

EASA vorm XXX, 1. väljaanne – lk 1/1

“.

(*1)  ELi mittekuuluvate riikide puhul sõnad „Euroopa Liit“ välja jätta.

(*2)  Kohandada vastavalt vajadusele.


III LISA

Määruse (EL) nr 1178/2011 VII lisa (ORA osa) punkti ORA.ATO.120 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Järgmisi andmeid säilitatakse kogu koolituskursuse jooksul ja kolm aastat pärast koolituskursuse lõppu:“.


IV LISA

VIII LISA

NÕUDED DEKLARATSIOONI ESITANUD KOOLITUSORGANISATSIOONIDELE

[DTO OSA]

DTO.GEN.100   Üldist

Käesolevas lisas (DTO osa) sätestatakse vastavalt artikli 10a lõike 1 teisele lõigule nõuded, mida kohaldatakse selliste piloodikoolitusorganisatsioonide suhtes, mis korraldavad punktis DTO.GEN.110 osutatud koolitusi punkti DTO.GEN.115 kohaselt esitatud deklaratsiooni alusel.

DTO.GEN.105   Pädev asutus

Käesoleva lisa (DTO osa) kohaldamisel on deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni pädev astutus selle liikmesriigi määratud pädev asutus, kelle territooriumil asub deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni peamine tegevuskoht.

DTO.GEN.110   Koolituse maht

a)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonil, kes on esitanud punkti DTO.GEN.115 kohase deklaratsiooni, on lubatud korraldada järgmisi koolitusi:

(1)

lennukite puhul:

a)

teooriaõpe kerglennuki piloodi loa ja lennuki erapiloodi loa taotlejatele;

b)

lennuõpe kerglennukipiloodi loa ja lennuki erapiloodi loa taotlejatele;

c)

koolitus ühe kolbmootoriga lennukite (SEP) klassi maismaa- ja merepädevusmärke ning fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukite klassipädevusmärke taotlejatele;

d)

koolitus täiendavate pädevusmärgete taotlejatele: öölennud, vigurlennud, mäelennud, purilennuki või plakati pukseerimine;

(2)

kopterite puhul:

a)

teooriaõpe kergkopteri piloodi loa ja kopteri erapiloodi loa taotlejatele;

b)

lennuõpe kergkopteri piloodi loa ja kopteri erapiloodi loa taotlejatele;

c)

koolitus ühe mootori ja kuni viie lubatud istekohaga kopteri tüübipädevuse taotlejatele;

d)

öölennupädevuskoolitus;

(3)

purilennukite puhul:

a)

teooriaõpe kergpurilennuki piloodi loa ja purilennuki piloodi loa taotlejatele;

b)

lennuõpe kergpurilennuki piloodi loa ja purilennuki piloodi loa taotlejatele;

c)

koolitus õiguste laiendamiseks fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukitele vastavalt punktile FCL.135.S;

d)

täiendavate stardimeetodite kasutamist käsitlev koolitus vastavalt punktile FCL.130.S;

e)

koolitus täiendavate pädevusmärgete taotlejatele: vigurlennud, purilennuki pukseerimine ja purilennuki pilvelennupädevus;

f)

koolitus purilennukite lennuinstruktori FI(S) pädevusmärke taotlejatele;

g)

purilennukite lennuinstruktori FI(S) täiendusseminar;

(4)

õhupallide puhul:

a)

teooriaõpe kergõhupalli piloodi loa ja õhupalli piloodi loa taotlejatele;

b)

lennuõpe kergõhupalli piloodi loa ja õhupalli piloodi loa taotlejatele;

c)

koolitus õiguste laiendamiseks muudele õhupalliklassidele vastavalt punktile FCL.135.B;

d)

koolitus õiguste laiendamiseks muule õhupalliklassile või -kategooriale vastavalt punktile FCL.225.B;

e)

koolitus õiguste laiendamiseks trossiga kinnitatud lendudele vastavalt punktile FCL.130.B;

f)

öölennupädevuskoolitus;

g)

koolitus õhupallide lennuinstruktori FI(B) pädevusmärke taotlejatele;

h)

õhupallide lennuinstruktori FI(B) täiendusseminar.

b)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonil on õigus pakkuda ka I lisa (FCL osa) punkti FCL.1015 alapunktis a ja punkti FCL.1025 alapunkti b alapunktis 2 osutatud kontrollpiloodikoolitusi purilennukite kontrollpilootidele (FE(S)), purilennukite lennuinstruktori kontrollpilootidele (FIE(S)), õhupallide kontrollpilootidele (FE(C)) ja õhupallide lennuinstruktori kontrollpilootidele (FIE)(B)), kui deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon on esitanud punkti DTO.GEN.115 kohase deklaratsiooni ja pädev astutus on koolituskursuse punkti DTO.GEN.230 alapunkti c kohaselt heaks kiitnud.

DTO.GEN.115   Deklaratsioon

a)

Enne punktis DTO.GEN.110 kindlaksmääratud koolituste alustamist peab koolituse korraldamist kavandav organisatsioon esitama pädevale asutusele deklaratsiooni. Deklaratsioon sisaldab vähemalt järgmist teavet:

(1)

deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni nimi;

(2)

deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni peamise tegevuskoha kontaktandmed ning (vajaduse korral) deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni lennuväljade ja käitamiskohtade kontaktandmed;

(3)

järgmiste isikute nimed ja kontaktandmed:

i)

deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni esindaja;

ii)

deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni koolitusjuht ning

iii)

punkti DTO.GEN.250 alapunkti b alapunktis 1 nõutavatel juhtudel kõikide koolitusjuhi asetäitjate nimed ja kontaktandmed;

(4)

kõikidel lennuväljadel ja/või käitamisekohtades toimuvate koolituste liigid vastavalt punktile DTO.GEN.110;

(5)

kõikide koolituse käigus kasutatavate õhusõidukite ja lennutreeningseadmete loetelu (vajaduse korral);

(6)

koolituskursuse alguse kavandatav kuupäev;

(7)

teade, milles kinnitatakse, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon on välja töötanud punkti DTO.GEN.210 alapunkti a alapunkti 1 alapunkti ii kohase ohutuspoliitika, mida kohaldatakse kogu deklaratsiooniga hõlmatud koolitustegevuse suhtes;

(8)

teade, milles kinnitatakse, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon vastab kõikide deklaratsiooniga hõlmatud koolituste jooksul jätkuvalt määruse (EÜ) nr 216/2008 III lisas sätestatud olulistele nõuetele ning käesoleva määruse I lisa (FCL osa) ja VIII lisa (DTO osa) nõuetele;

b)

Deklaratsiooni ja kõikide selle hilisemate muudatuste esitamiseks tuleb kasutada 1. liites sisalduvat vormi.

c)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon esitab pädevale asutusele lisaks koolitusprogrammi(de)le, mida ta kasutab või kavatseb kasutada koolituse korraldamiseks, ka koolitusprogrammi(de) heakskiitmise taotluse, kui selline heakskiit on punkti DTO.GEN.230 alapunkti c kohaselt ette nähtud.

d)

Erandina alapunktist c võib organisatsioon, kellele on välja antud VII lisa (ORA osa) ATO alajao kohane sertifikaat, lisada deklaratsioonile juba heakskiidetud koolituskäsiraamatu(d).

DTO.GEN.116   Teatamine muudatustest ja koolitustegevuse peatamisest

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon teatab pädevale asutusele põhjendamatu viivituseta järgmisest:

a)

punkti DTO.GEN.115 alapunkti a kohases deklaratsioonis sisalduvas teabes, punkti DTO.GEN.115 alapunktis c osutatud koolitusprogrammi(de)s või punkti DTO.GEN.115 alapunktis d osutatud heakskiidetud koolituskäsiraamatu(te)s tehtud muudatustest;

b)

deklaratsiooniga hõlmatud koolituskursuste täielikust või osalisest peatamisest

DTO.GEN.135   Koolitusõiguse kaotamine

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon kaotab õiguse korraldada kas kõiki deklaratsiooni alusel kindlaks määratud koolitusi või teatavat osa nendest järgmistel juhtudel:

a)

deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon on teatanud pädevale asutusele vastavalt punkti DTO.GEN.116 alapunktile b, et ta peatab kõik deklaratsiooniga hõlmatud koolituskursused või osa nendest;

b)

deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon ei ole rohkem kui 36 kuud järjest koolitusi korraldanud.

DTO.GEN.140   Juurdepääs

Selle kindlakstegemiseks, kas deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon tegutseb vastavalt esitatud deklaratsioonile, peab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon võimaldama kõikidele pädeva asutuse volitatud isikutele igal ajal juurdepääsu kõikidele rajatistele, õhusõidukitele, dokumentidele, märkmetele, andmetele, protseduuridele või mis tahes muudele deklaratsiooniga hõlmatud koolitustegevust käsitlevatele materjalidele.

DTO.GEN.150   Puudused

Pärast seda, kui pädev asutus on deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni punkti ARA:GEN.350 alapunkti da alapunkti 1 kohaselt puudusest teavitanud, teeb deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon pädeva asutuse kindlaksmääratud aja jooksul järgmist:

a)

selgitab välja puuduse algpõhjuse;

b)

võtab vajalikud parandusmeetmed puuduse ja vajaduse korral selle tagajärgede kõrvaldamiseks;

c)

teatab pädevale asutusele võetud parandusmeetmest.

DTO.GEN.155   Reageerimine ohutusprobleemile

Ohutusprobleemile reageerimiseks kasutab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon järgmist:

a)

kõiki pädeva asutuse poolt punkti ARA.GEN.135 alapunkti c kohaselt kehtestatud ohutusmeetmeid;

b)

ameti väljastatud mis tahes kohustuslikku ohutusteavet, sealhulgas lennukõlblikkust käsitlevaid ettekirjutusi.

DTO.GEN.210   Töötajatele esitatavad nõuded

a)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon määrab

(1)

esindaja, kes kannab vastutust ja omab asjakohaseid volitusi, et teha vähemalt järgmist:

i)

tagada, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon ja selle tegevus oleks kooskõlas kohaldatavate nõuete ja esitatud deklaratsiooniga;

ii)

töötada välja ja kehtestada ohutuspoliitika, millega tagatakse, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon tegutseb vastavalt ohutusnõuetele, ning et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon järgib seda ohutuspoliitikat ja võtab selle eesmärkide täitmiseks vajalikke meetmeid;

iii)

edendab ohutust deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonis;

iv)

tagab, et deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonil oleks piisavalt vahendeid, et tõhusalt teha alapunktides i, ii ja iii osutatud toiminguid;

(2)

koolitusjuht, kes kannab vastutust ja omab ajakohaseid volitusi, et teha vähemalt järgmist:

i)

tagada, et pakutavad koolitused vastavad I lisa (FCL osa) ja deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni koolitusprogrammi nõuetele;

ii)

tagada, et õhusõidukil või lennutreeningseadmel (FSTD) toimuv lennutreening ning teooriaõpe oleksid nõuetekohaselt integreeritud;

iii)

kontrollida õpilaste edasijõudmist;

iv)

punkti DTO.GEN.250 alapunktis b osutatud juhtudel teha järelevalvet koolitusjuhi asetäitja(te) tegevuse üle.

b)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon võib oma esindajaks ja koolitusjuhiks määrata ühe ja sama isiku.

c)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon ei määra oma esindajaks või koolitusjuhiks isikut, kui objektiivsetest tõenditest lähtuvalt võib arvata, et ta ei suuda täita alapunktis a loetletud ülesandeid viisil, millega tagatakse ohutus ja aidatakse seda edendada. Sellise objektiivse tõendina käsitatakse asjaolu, et kõnealuse isiku suhtes on viimase kolme aasta jooksul kohaldatud punkti ARA.GEN.355 kohaselt võetud täitemeetmeid, välja arvatud juhul, kui see isik suudab tõendada, et meetme kohaldamise tinginud puuduse olemus, ulatus või mõju ohutusele ei anna alust arvata, et ta ei suuda täita eespool loetletud ülesandeid eespool nimetatud viisil.

d)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon tagab, et tema teooriaõpetajatel on üks järgmistest kvalifikatsioonidest:

(1)

praktilise lennundusalase töö kogemus pakutava koolitusega seotud valdkondades ning ta peab olema läbinud õpetamismeetodite koolituskursuse;

(2)

varasem töökogemus teooriaõppe läbiviimise valdkonnas ning nõuetekohased teoreetilised teadmised selles valdkonnas, milles ta teooriaõpet läbi viib.

e)

Lennuinstruktoritel ja lennutreeningseadme instruktoritel peab olema pakutavas koolitusliigis I lisa FCL-osa kohaselt nõutav kvalifikatsioon.

DTO.GEN.215   Nõuded töötingimustele

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonil on vahendid, mis võimaldavad tal teha ja juhtida kõiki toiminguid kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 III lisa oluliste nõuetega ja käesoleva lisa (DTO osa) oluliste nõuetega.

DTO.GEN.220   Märkmete säilitamine

a)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon teeb õpilase kohta kogu koolituskursuse jooksul järgmisi märkmeid, mida säilitatakse kolm aastat pärast viimase koolituskursuse lõppu:

(1)

üksikasjalikud andmed maapealse koolituse, lennutreeningu ja lennutreeningseadmel läbitud koolituse kohta;

(2)

teave iga õpilase edusammude kohta;

(3)

teave pakutava koolitusega seotud lubade ja asjaomaste pädevusmärgete kohta, sealhulgas pädevusmärgete ja tervisetõendite kehtivuse lõppemise kuupäevad.

b)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon säilitab punkti DTO.GEN.270 alapunkti a kohast iga-aastase siseläbivaatuse aruannet ja alapunkti b kohast tegevusaruannet kolm aastat alates kuupäevast, mil asjaomane deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon need aruanded koostas.

c)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon säilitab koolitusprogrammi kolm aastat pärast kuupäeva, mil asjaomane deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon korraldas selle põhjal viimase koolituskursuse.

d)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon säilitab alapunktis a osutatud andmeid kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate kohaldatavate õigusaktidega, kasutades kaitse tagamiseks asjakohaseid vahendeid ja protokolle, ning võtab meetmeid, mis on vajalikud selleks, et nendele andmetele pääseksid juurde ainult nõuetekohaselt volitatud isikud.

DTO.GEN.230   Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni koolitusprogramm

a)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon koostab koolitusprogrammi kõikide punktis DTO.GEN.110 kindlaksmääratud koolituste kohta, mida ta pakub.

b)

Koolitusprogrammid peavad vastama I lisa (FCL osa nõuetele).

c)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon võib pakkuda punkti DTO.GEN.110 alapunktis b osutatud koolitust vaid juhul, kui pädev asutus on pärast deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonilt asjakohase taotluse saamist välja andnud punkti ARA.DTO.110 kohase sertifikaadi, milles kinnitatakse, et asjaomane koolitusprogramm ja selle muudatused on kooskõlas I lisa (FCL osa) nõuetega. Sellise sertifikaadi taotlemiseks esitab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon punkti DTO.GEN.115 kohase deklaratsiooni.

d)

Alapunkti c ei kohaldata selliste organisatsioonide suhtes, millele on välja antud VII lisa (ORA osa) ATO alajao kohane sertifikaat, mis hõlmab õigust korraldada kõnealuseid koolitusi.

DTO.GEN.240   Õppeõhusõidukid ja lennutreeningseadmed (FSTD)

a)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon kasutab koolituse pakkumiseks piisaval hulgal asjakohaseid õppeõhusõidukeid või lennutreeningseadmeid.

b)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon koostab nimekirja kõikidest koolituse käigus kasutatavatest õhusõidukitest koos registreerimisnumbritega ja ajakohastab seda.

DTO.GEN.250   Lennuväljad ja käitamiskohad

a)

Õhusõidukil toimuva lennutreeningu puhul peab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon kasutama vaid lennuvälju või käitamiskohti, millel on nõuetekohased vahendid ja omadused, mis võimaldavad harjutada pakutava koolituse ning kasutatava õhusõidukikategooria ja -tüübi jaoks vajalikke manöövreid.

b)

Kui deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon kasutab punkti DTO.GEN.110 alapunkti a alapunktides 1 ja 2 kindlaksmääratud koolituse pakkumiseks rohkem kui üht lennuvälja, peab ta tegema järgmist:

(1)

määrama iga täiendava lennuvälja jaoks koolitusjuhi asetäitja, kes vastutab sellel lennuväljal punkti DTO.GEN.210 alapunkti a alapunkti 2 alapunktides i–iii osutatud ülesannete täitmise eest ning

(2)

tagama, et koolitusorganisatsioonil on kõikidel lennuväljadel piisavalt vahendeid õhusõidukite ohutuks käitamiseks vastavalt käesoleva lisa (DTO osa) nõuetele.

DTO.GEN.260   Teooriaõpe

a)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon võib teooriaõppe läbiviimiseks kasutada nii kohapealset koolitust kui ka kaugõpet.

b)

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon jälgib kõikide teooriaõppes osalejate edusamme ja teeb selle kohta märkmeid.

DTO.GEN.270   Iga-aastane siseläbivaatus ja tegevusaruanne

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon teeb järgmist:

a)

korraldab igal aastal punktis DTO.GEN.210 kindlaksmääratud ülesannete ja kohustuste suhtes siseläbivaatuse ning koostab selle kohta aruande;

b)

koostab igal aastal tegevusaruande;

c)

esitab pädevale asutusele iga-aastase siseläbivaatuse aruande ja iga-aastase tegevusaruande pädeva asutuse kindlaksmääratud kuupäevaks.

VIII lisa (DTO osa) 1. liide

DEKLARATSIOON

vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 1178/2011

☐ Esialgne deklaratsioon

☐ Muudatustest teatamine (1) – deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni viitenumber:

1.

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon (DTO)

Nimi:

2.

Tegevuskoht/Tegevuskohad

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni peamise tegevuskoha kontaktandmed (aadress, telefon, e-post):

3.

Töötajad

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni esindaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post):

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni koolitusjuhi (vajaduse korral koolitusjuhtide) nimi/nimed ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post):

4.

Koolituse ulatus

Kõikide pakutavate koolituste loetelu:

Kõikide koolituse korraldamiseks kasutatavate koolitusprogrammide loetelu (lisada käesolevale deklaratsioonile asjakohased dokumendid) või määruse (EL) nr 1178/2011 VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.230 alapunktis d osutatud juhtudel viited kõikidele koolituse käigus kasutatavatele heakskiidetud koolituskäsiraamatutele:

5.

Õppeõhusõidukid ja lennutreeningseadmed (FSTDd)

Koolituseks kasutatavate õhusõidukite loetelu:

Koolituseks kasutatavate kvalifitseeritud lennutreeningseadmete loetelu (vajaduse korral koos kvalifikatsioonisertifikaadis osutatud tähtkoodiga):

6.

Lennuväli (lennuväljad) ja käitamiskoht (käitamiskohad)

Kõikide lennuväljade ja käitamiskohtade kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), mida deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon kasutab koolituse pakkumiseks:

7.

Kavandatav koolitustegevuse alustamise aeg:

8.

Taotlus kontrollpiloodi standardimiskursuste ja täiendusseminaride heakskiitmiseks (vajaduse korral)

☐ Käesolevaga esitab deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon taotluse kiita heaks eespool nimetatud koolitusprogrammid purilennukite või õhupallide kontrollpiloodi koolituste korraldamiseks kooskõlas määruse (EL) nr 1178/2011 VIII lisa (DTO osa) punkti DTO.GEN.110 alapunktiga b ja punkti DTO.GEN.230 alapunktiga c.

9.

Kinnitused

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon on kooskõlas määruse (EL) nr 1178/2011 VIII lisaga (DTO osa), eelkõige selle punkti DTO.GEN.210 alapunkti a alapunkti 1 alapunktiga ii välja töötanud ohutuspoliitika ja kohaldab seda kogu deklaratsiooniga hõlmatud koolitustegevuse suhtes.

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon vastab praegu ja kogu deklaratsiooniga hõlmatud koolitustegevuse jooksul jätkuvalt määruse (EÜ) nr 216/2008 III lisas sätestatud olulistele nõuetele ning määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa (FCL osa) ja VIII lisa (DTO osa) nõuetele.

Kinnitame, et käesolevas deklaratsioonis ja selle lisades (vajaduse korral) sisalduv teave on täielik ja tõene.

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni esindaja nimi, kuupäev ja allkiri

Deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsiooni koolitusjuhi nimi, kuupäev ja allkiri


(1)  Muudatuste korral tuleb täita ainult punkt 1 ja muudatustega seotud väljad.


Top