Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

Komission asetus (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta

C/2018/4961

OJ L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/13


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1119,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lentäjien koulutusorganisaatioiden on komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 (2) liitteessä VII (osa ORA) säädettyjen vaatimusten mukaisesti perustettava vaatimustenmukaisuuden valvonnan sisältävä hallintojärjestelmä ja turvallisuudenhallintajärjestelmä ja pidettävä niitä yllä. Yleinen organisaatio, prosessit, menettelyt ja toiminnot on dokumentoitava yksityiskohtaisesti (käsikirjat).

(2)

Liite VII (osa ORA) on asianmukainen oikeudellinen kehys sellaisten organisaatioiden sertifiointiin, jotka antavat koulutusta ansiolentäjän lupakirjan myöntämistä varten. Siinä säädetyt vaatimukset ovat kuitenkin tarpeettoman raskaita eivätkä ne ole oikeasuhteisia niiden organisaatioiden osalta, jotka tarjoavat koulutusta ainoastaan muiden kuin ansiolentäjän lupakirjojen ja tiettyjen kelpuutusten, oikeuksien ja valtuutuksien myöntämistä varten, kun otetaan huomioon aiheutuvat kustannukset, organisaatioiden toiminnan luonne ja laajuus sekä riskit ja hyödyt ilmailun turvallisuudelle. Euroopan lentoturvallisuusviraston yleisilmailua koskevassa etenemissuunnitelmassa (3) todettiinkin, että näille organisaatioille olisi tämän vuoksi kehitettävä yksinkertaisempi järjestelmä.

(3)

Näistä syistä asianomaisille organisaatioille olisi asetettava erityisvaatimuksia eikä edellytettävä niiltä toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää. Sen sijaan niille olisi annettava mahdollisuus toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus siitä, että ne täyttävät niihin sovellettavat vaatimukset.

(4)

Tällaisille ilmoituksenvaraisille koulutusorganisaatioille (DTO) asetettaviin erityisvaatimuksiin olisi sisällyttävä yksinkertaistetut turvallisuusmenettelyt, jotta voidaan ottaa huomioon sekä muiden kuin ansiolentäjien pienempiriskinen toimintaympäristö että toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisen valvonnan tarve. Lisäksi olisi turvallisuuden vuoksi säädettävä säännöistä, jotka koskevat koulutusohjelmien toimittamista toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä ilmoituksen kanssa, kirjanpitoa, vaatimustenmukaisuuden seurantaa vuotuisen sisäisen arvioinnin avulla ja ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden turvallisuuspolitiikasta vastaavien edustajien nimeämistä.

(5)

Samoista syistä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa ARA) säädettyjä sääntöjä ilmoituksenvaraisia koulutusorganisaatioita koskevasta toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja täytäntöönpanon varmistamisesta olisi myös muutettava sen varmistamiseksi, että säännöt ovat oikeasuhteisia, riittävän joustavia, pohjautuvat riskiperusteiseen lähestymistapaan ja ovat johdonmukaisia ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden erityisvaatimusten kanssa.

(6)

On aiheellista muuttaa myös tiettyjä muita lentokoulutusorganisaatioita koskevia asetuksen (EU) N:o 1178/2011 säännöksiä etenkin niiden selkeyttämiseksi, merkityksettömiksi tulleiden siirtymäkauden säännösten kumoamiseksi ja liitteen I (osa FCL) muuttamiseksi siten, että sillä viitataan sekä hyväksyttyihin että ilmoituksenvaraisiin koulutusorganisaatioihin.

(7)

Epätavallisten lentoasentojen välttämistä ja niistä oikaisua koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon olisi annettava lisäaikaa.

(8)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto antoi komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti täytäntöönpanosääntöjen luonnoksen lausuntona nro 11/2016.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan seuraavat määritelmät:

”14)

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;

15)

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’ vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut AMC:tä;

16)

’hyväksytyllä koulutusorganisaatiolla (ATO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän perusteella;

17)

’perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD)’ lentäjien koulutukseen maassa käytettävää koulutuslaitetta, joka jäljittelee tietyn lentokoneluokan mukaista lento-oppilaan paikkaa; mittaritaulu voidaan esittää myös näyttölaitteella ja ohjaimet voivat olla jousikuormitteiset, ja laitteen on tarjottava asianmukainen koulutusympäristö ainakin mittarilennon menetelmien harjoittelua varten;

18)

’sertifiointieritelmillä (CS)’ viraston hyväksymiä teknisiä standardeja, joissa esitetään menetelmät, joita organisaatio voi käyttää sertifiointitarkoituksiin;

19)

’lennonopettajalla (FI)’ opettajaa, jolla on oikeus antaa koulutusta ilma-aluksessa liitteessä I (osa FCL) olevan J luvun mukaisesti;

20)

’lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD)’ lentäjien koulutukseen käytettävää laitetta, joka on

a)

lentokoneiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD), lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT) tai perusmittarilennon harjoituslaite (BITD);

b)

helikoptereiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT);

21)

’FSTD:n hyväksynnällä’ FSTD:n teknisten valmiuksien tasoa sellaisena kuin se on määritetty kyseisen FSTD:n sertifiointieritelmässä;

22)

’päätoimipaikalla’ organisaation pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, jossa keskeisiä taloudellisia toimintoja ja tässä asetuksessa tarkoitetun lentotoiminnan valvontaa harjoitetaan;

23)

’hyväksyntätestioppaalla (QTG)’ asiakirjaa, joka on laadittu sen osoittamiseksi, että FSTD:n suorituskyky ja käsittelyominaisuudet vastaavat ilma-aluksen, lentokoneluokan tai helikopterityypin vastaavia ominaisuuksia, että niitä jäljitellään asetettujen rajojen mukaisesti ja että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät. Hyväksyntätestioppaaseen sisältyvät sekä ilma-alusta, lentokoneluokkaa tai helikopterityyppiä koskevat tiedot että FSTD-tiedot, joita käytetään hyväksynnän tukena;

24)

’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella;

25)

’DTO-koulutusohjelmalla’ DTO:n laatimaa asiakirjaa, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kyseisen DTO:n antama kurssi.”

2)

Muutetaan 10 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Organisaatiolla on asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeus antaa koulutusta asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuville lentäjille vain, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt organisaatiolle hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että se täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetut vaatimukset.

Poiketen kuitenkin siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklan 3 kohdassa ja tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, organisaatiolla on oikeus antaa tämän asetuksen liitteessä VIII olevassa DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta ilman hyväksyntää, jos se on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen mainitun liitteen DTO.GEN.115 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman silloin, kun tätä edellytetään mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c kohdan nojalla.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   JAR-vaatimusten mukaisten koulutusorganisaatioiden on sallittava antaa koulutusta osan FCL mukaista yksityislentäjän lupakirjaa (PPL), siihen liittyviä kouluttajan rekisteröintiin sisältyviä kelpuutuksia sekä kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL) varten liitteiden VII ja VIII säännöksiä noudattamatta 8 päivään huhtikuuta 2019 asti sillä edellytyksellä, että kouluttaja on rekisteröity ennen 8 päivää huhtikuuta 2015.”

3)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 8 päivään huhtikuuta 2020 asti

1)

liitteen I säännöksiä, jotka liittyvät purjelentokoneiden ja ilmapallojen lentäjien lupakirjoihin;

2)

liitteiden VII ja VIII säännöksiä koulutusorganisaatioon, joka antaa koulutusta ainoastaan sellaista kansallista lupakirjaa varten, joka voidaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti muuntaa osan FCL mukaiseksi kevyiden ilma-alusten lupakirjaksi (LAPL) purjelentokoneita tai ilmapalloja varten, osan FCL mukaiseksi purjelentäjän lupakirjaksi (SPL) tai osan FCL mukaiseksi ilmapallolentäjän lupakirjaksi (BPL).

3)

liitteessä I olevan B luvun säännöksiä.”

b)

Lisätään uusi 8 kappale seuraavasti:

”8.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I (osa FCL) olevaa FCL.315.A kohtaa, FCL.410.A kohdan a kohdan toista virkettä ja FCL.725.A kohdan c kohtaa sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2019 alkaen.”

4)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

5)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

6)

Muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

7)

Lisätään liite VIII tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite I (osa FCL) seuraavasti:

1)

Poistetaan FCL.010 kohdassa oleva perusmittarilennon harjoituslaitteen määritelmä.

2)

Muutetaan FCL.025 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a kohdan 2 ja 3 alakohta seuraavasti:

”2)

Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi ja kun koulutuksesta vastaava ilmoituksenvarainen (DTO) tai hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO) suosittelee sitä.

3)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation suositus on voimassa 12 kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen osakokeeseen, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.”

b)

Muutetaan b kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen kohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

Jos hakija ei ole onnistunut suorittamaan tiettyä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei ole onnistunut suorittamaan kaikkia osakokeita kuudella yrityskerralla tai 2 alakohdassa mainitun ajan kuluessa, hänen on suoritettava uudelleen kaikki osakokeet.

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta tai hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.”

ii)

Poistetaan toinen kohta;

3)

Korvataan FCL.115 kohta seuraavasti:

FCL.115   LAPL – Koulutus

a)

LAPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

b)

Kurssin on sisällettävä haettavan LAPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

c)

Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.”

4)

Korvataan FCL.110.A kohdan b ja c kohta seuraavasti:

”b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus. LAPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava lentänyt TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia lentoaikaa ja hänen on täytettävä FCL.135.A kohdan a kohdan vaatimukset lentokoneella.

c)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.”

5)

Korvataan FCL.110.H kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.”

6)

Korvataan FCL.110.S kohdan c kohta seuraavasti:

”c)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2, 3 ja 4 alakohdan vaatimuksia.”

7)

Korvataan FCL.135.S kohdan johdantolause seuraavasti:

”LAPL(S)-lupakirjan oikeudet laajennetaan TMG-moottoripurjelentokoneisiin, kun lentäjä on suorittanut ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään”

8)

Korvataan FCL.110.B kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta toiminnasta ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloissa, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2 ja 3 alakohdan vaatimuksia.”

9)

Korvataan FCL.135.B kohdan johdantolause seuraavasti:

”LAPL(B)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitus voidaan poistaa, kun ohjaaja on suorittanut toisella ilmapalloluokalla ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään”

10)

Korvataan FCL.210 kohta seuraavasti:

FCL.210   Koulutus

a)

BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

b)

Kurssin on sisällettävä haettavan BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

c)

Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.”

11)

Korvataan FCL.210.A kohdan b ja c kohta seuraavasti:

”b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(A)-lupakirja. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(A)-lupakirja, on oltava suorittanut lentokoneilla LAPL(A)-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 15 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 10 tuntia on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla saatua lentokoulutusta. Kurssin on sisällettävä vähintään neljä tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään kaksi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

c)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava

1)

suorittanut vähintään 24 tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen myöntämisen jälkeen, ja

2)

saanut vähintään 15 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla, mukaan lukien vähintään a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.”

12)

Korvataan FCL.210.H kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(H)-lupakirja. PPL(H)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(H)-lupakirja, on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä vähintään viisi tuntia koululentoaikaa ja ainakin yksi vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen valvottu yksinmatkalento, joka sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.”

13)

Korvataan FCL.725 kohdan a kohta seuraavasti:

”a)

Koulutus. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutuksen, TMG-luokkakelpuutuksen tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitetun yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutuksen hakija voi suorittaa koulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Tyyppikurssin on sisällettävä kyseistä tyyppiä koskevat pakolliset koulutusosuudet sellaisina kuin ne määritellään komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa.”

14)

Korvataan FCL.740 kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Uusiminen. Jos luokka- tai tyyppikelpuutus on vanhentunut, hakijan on toimittava seuraavasti:

1)

suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisesti;

2)

saatava ennen 1 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentoa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos se on tarpeen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi. Hakija voi kuitenkin hankkia koulutuksen

i)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos kelpuutus, jonka voimassaolo on päättynyt, oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus, TMG-luokkakelpuutus tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutus;

ii)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai opettajan kanssa, jos kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja kyseessä oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus tai TMG-luokkakelpuutus.”

15)

Korvataan FCL.800 kohdan b kohdan 2 alakohdan johdantolause seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

16)

Muutetaan FCL.805 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

b)

Korvataan c kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

17)

Muutetaan FCL.810 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a kohdan 1 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”1)

Jos LAPL- tai SPL-lupakirjan taikka lentokoneen, TMG-moottoripurjelentokoneen tai ilmalaivan PPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olosuhteissa yöllä, hakijan on suoritettava sitä varten kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä”;

b)

Korvataan b kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssi on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa ja sen on sisällettävä”;

18)

Korvataan FCL.815 kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Koulutus. Vuoristolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa 24 kuukauden kuluessa. Kurssin sisällön on vastattava haettavan vuoristolentokelpuutuksen oikeuksia.”

19)

Korvataan FCL.830 kohdan b kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

20)

Korvataan FCL.930 kohta seuraavasti:

FCL.930   Koulutus

a)

Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Purjelentokoneen tai ilmapallojen opettajakelpuutuksen hakijan on mahdollista suorittaa teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.

b)

Kurssin on sisällettävä tässä liitteessä (osa FCL) kutakin opettajakelpuutuksen luokkaa varten vahvistettujen erityisten osien lisäksi FCL.920 kohdassa vaaditut seikat.”

21)

Korvataan FCL.910.FI kohdan a kohdan johdantolause seuraavasti:

”a)

Lennonopettajan oikeudet on rajoitettu lentokoulutuksen antamiseen ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän saman ilma-alusryhmän lennonopettajan valvonnassa seuraavissa tapauksissa:”

22)

Korvataan FCL.1015 kohdan a kohta seuraavasti:

”a)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen järjestämä tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämä ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä standardointikurssi. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjän valtuutuksen hakija voi suorittaa ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämän standardointikurssin, joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.”

23)

Korvataan FCL.1025 kohdan b kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

osallistunut voimassaoloajan viimeisenä vuonna toimivaltaisen viranomaisen järjestämään tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämään ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään tarkastuslentäjien kertauskoulutukseen. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjä on voinut osallistua voimassaoloajan viimeisenä vuonna ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämään tarkastuslentäjien kertauskoulutukseen, joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.”

LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VI (osa ARA) seuraavasti:

1)

Poistetaan ARA.GEN.105 kohta;

2)

Korvataan ARA.GEN.200 kohdan c kohta seuraavasti:

”c)

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava menettelyt, joilla voidaan osallistua tarvittavaan vastavuoroiseen tiedonvaihtoon ja avustamiseen muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, mukaan luettuina tiedot havainnoista, jotka ovat tulleet esiin sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden valvonnassa, jotka harjoittavat toimintaa yhden jäsenvaltion alueella mutta ovat saaneet hyväksyntänsä virastolta tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tehneet toiminnastaan ilmoituksen virastolle tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, sekä tällaisten havaintojen seurauksena toteutetuista korjaavista seurantatoimista ja täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteistä.”

3)

Muutetaan ARA.GEN.220 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a kohdan 4 alakohta seuraavasti:

”4)

hyväksyntä- ja ilmoittamismenettelyt ja hyväksyttyjen ja ilmoituksen tehneiden organisaatioiden valvonta;”

b)

Korvataan b kohta seuraavasti:

”b)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava ja pidettävä ajan tasalla luetteloa kaikista myöntämistään organisaatioiden hyväksyntätodistuksista, FSTD:n hyväksyntätodistuksista ja henkilöille myönnetyistä lupakirjoista, hyväksyntätodistuksista ja kelpoisuustodistuksista, vastaanottamistaan koulutusorganisaatioiden ilmoituksista ja ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden koulutusohjelmista, joiden osalta se on tarkastanut tai hyväksynyt liitteen I (osa FCL) noudattamisen.”

4)

Korvataan ARA.GEN.300 kohdan a kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

sen hyväksymät organisaatiot, henkilöt ja FSTD:n hyväksyntätodistuksen haltijat sekä organisaatiot, joilta se on vastaanottanut ilmoituksen, täyttävät lupakirjojen, kelpuutusten ja hyväksyntätodistusten haltijoihin sovellettavat vaatimukset jatkuvasti;”

5)

Lisätään ARA.GEN.305 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

Sen estämättä, mitä b, c ja ca kohdassa säädetään, ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden valvontaohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon organisaation erityisluonne, sen toiminnan vaativuus sekä aikaisempien valvontatoimien tulokset, ja valvontaohjelman on perustuttava annettavaan koulutukseen liittyvien riskien arviointiin. Valvontatoimiin on sisällyttävä tarkastuksia, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina, ja auditointeja, jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

6)

Lisätään ARA.GEN.330 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

Sen estämättä, mitä a, b ja c kohdassa säädetään, jos ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta vastaanotettuihin ilmoituksiin sisältyvät tiedot tai sen käyttämä, toimivaltaiselle viranomaiselle liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.116 kohdan mukaisesti ilmoitettu koulutusohjelma muuttuvat, toimivaltaisen viranomaisen on soveltuvin osin toimittava ARA.DTO.105 ja ARA.DTO.110 kohdan vaatimusten mukaisesti.”

7)

Muutetaan ARA.GEN.350 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään da kohta seuraavasti:

”da)

Sen estämättä, mitä kohdassa a–d säädetään, jos toimivaltainen viranomainen havaitsee ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation osalta valvonnan aikana tai muulla tavalla todisteita siitä, etteivät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset tai tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset täyty, toimivaltaisen viranomaisen on

1)

tehtävä poikkeamahavainto, kirjattava se, ilmoitettava siitä kirjallisesti ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajalle ja asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutettava liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.150 kohdassa määritetyt toimet;

2)

toteutettava välittömät ja asianmukaiset toimenpiteet, joiden tavoitteena on rajoittaa tai kieltää koulutustoiminta, johon vaatimusten täyttymättä jääminen vaikuttaa, kunnes ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on toteuttanut 1 kohdassa tarkoitetut korjaavat toimet, kun

i)

on havaittu turvallisuusongelma;

ii)

ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei toteuta korjaavia toimenpiteitä DTO.GEN.150 kohdan mukaisesti;

3)

rajoitettava liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa tarkoitettujen koulutusohjelmien hyväksyntää taikka keskeytettävä tai peruutettava se;

4)

toteutettava muut täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että puutteet vaatimusten noudattamisessa korjataan ja että siitä aiheutuneisiin seurauksiin puututaan tarvittaessa.”

b)

Korvataan e kohta seuraavasti:

”e)

Sanotun rajoittamatta mitään lisätoimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi, kun jäsenvaltion viranomainen ARA.GEN.300 kohdan d kohdan mukaisesti toimiessaan havaitsee, ettei jokin viraston tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä taikka virastolle tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen tehnyt organisaatio täytä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia tai tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimuksia, viranomaisen on ilmoitettava vaatimusten täyttymättä jäämisestä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.”

8)

Lisätään osan MED jälkeen osa DTO seuraavasti:

”OSA DTO

ILMOITUKSENVARAISIA KOULUTUSORGANISAATIOITA (DTO) KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

ARA.DTO.100   Toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä ilmoitus

a)

Saatuaan ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta ilmoituksen toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava, että ilmoitus sisältää kaikki liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.115 kohdassa määritellyt tiedot, ja annettava ilmoituksen vastaanottovahvistus, jossa on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajalle annettava yksilöllinen DTO-viitenumero.

b)

Jos ilmoitus ei sisällä vaadittuja tietoja tai sisältää tietoja, jotka osoittavat, etteivät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset täyty, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava ARA.GEN.350 kohdan da kohdan mukaisesti.

ARA.DTO.105   Ilmoitusten muuttaminen

Saatuaan tiedon, että ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation ilmoituksen sisältämät tiedot muuttuvat, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava ARA.DTO.100 kohdan mukaisesti.

ARA.DTO.110   Koulutusohjelman vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

a)

Saatuaan ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelman ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset, jotka on annettu sille tiedoksi liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.115 kohdan c kohdan mukaisesti, tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti jättämän koulutusohjelman hyväksyntää koskevan hakemuksen, toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava, että koulutusohjelmat täyttävät liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

b)

Kun toimivaltainen viranomainen on varmistunut siitä, että ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelma ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehdyt muutokset täyttävät mainitut vaatimukset, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajalle kirjallisesti tai, jos on kyse liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, hyväksyttävä koulutusohjelma. Hyväksynnässä on käytettävä tämän liitteen (osa ARA) lisäyksessä VIII olevaa lomaketta.

c)

Jos vaatimukset eivät täyty, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava ARA.GEN.350 kohdan da kohdan mukaisesti tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa hylättävä koulutusohjelman hyväksymistä koskeva hakemus.”

9)

Lisätään lisäys VIII seuraavasti:

Liitteen VI (osa ARA) lisäys VIII

Koulutusohjelman hyväksyntä

ilmoituksenvaraiselle koulutusorganisaatiolle (DTO)

Euroopan unioni (*1)

Toimivaltainen viranomainen

Myöntävä viranomainen:

DTO:n nimi:

DTO-viitenumero:

 

Hyväksytyt koulutusohjelmat:

 

Tarkastuslentäjien standardointikoulutus – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Tarkastuslentäjien kertauskoulutus – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Asiakirjaviite:

Huomautukset:

Edellä mainittu toimivaltainen viranomainen on tarkastanut edellä mainitut koulutusohjelmat ja todennut, että ne täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

Myöntämispäivä:

Allekirjoitus: [toimivaltainen viranomainen]

EASA XXX -lomake, versio 1 – sivu 1/1

”.

(*1)  ”Euroopan unioni” poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio.

(*2)  Mukautetaan tapauksen mukaan.


LIITE III

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VII (osa ORA) ORA.ATO.120 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Seuraavat tiedot on säilytettävä koko koulutuksen ajan ja kolmen vuoden ajan koulutuksen suorittamisen jälkeen:”


LIITE IV

LIITE VIII

ILMOITUKSENVARAISIA KOULUTUSORGANISAATIOITA (DTO) KOSKEVAT VAATIMUKSET

[OSA DTO]

DTO.GEN.100   Yleistä

Tässä liitteessä (osa DTO) vahvistetaan 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vaatimukset, joita sovelletaan DTO.GEN.115. kohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta antaviin lentokoulutusorganisaatioihin.

DTO.GEN.105   Toimivaltainen viranomainen

Tämän liitteen (osa DTO) soveltamiseksi ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation osalta toimivaltainen viranomainen on sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jonka alueella ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikka on.

DTO.GEN.110   Koulutuksen laajuus

a)

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa seuraavanlaista koulutusta edellyttäen, että se on tehnyt ilmoituksen DTO.GEN.115 kohdan mukaisesti:

1)

Lentokoneita varten:

a)

LAPL(A)- ja PPL(A)-teoriakoulutus;

b)

LAPL(A)- ja PPL(A)-lentokoulutus;

c)

SEP(land)-, SEP(sea)- ja TMG-luokkakelpuutukseen tähtäävä koulutus;

d)

muihin kelpuutuksiin tähtäävä koulutus: yölentokelpuutus, taitolentokelpuutus, vuoristolentokelpuutus, purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus;

2)

helikoptereita varten:

a)

LAPL(H)- ja PPL(H)-teoriakoulutus;

b)

LAPL(H)- ja PPL(H)-lentokoulutus;

c)

tyyppikelpuutus yksimoottorisiin helikoptereihin, joiden hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään viisi istuinpaikkaa;

d)

yölentokelpuutukseen tähtäävä koulutus;

3)

purjelentokoneita varten:

a)

LAPL(S)- ja SPL-teoriakoulutus;

b)

LAPL(S)- ja SPL-lentokoulutus;

c)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen TMG-moottoripurjelentokoneisiin FCL.135.S kohdan mukaisesti;

d)

koulutus muihin lentoonlähtötapoihin FCL.130.S kohdan mukaisesti;

e)

muihin kelpuutuksiin tähtäävä koulutus: taitolentokelpuutus, purjelentokoneen hinauskelpuutus ja purjelentäjän pilvilentokelpuutus;

f)

lennonopettajan FI(S)-kelpuutukseen tähtäävä koulutus;

g)

FI(S)-kertauskoulutus.

4)

ilmapalloja varten:

a)

LAPL(B)- ja BPL-teoriakoulutus;

b)

LAPL(B)- ja BPL-lentokoulutus;

c)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen toiseen ilmapalloluokkaan FCL.135.B kohdan mukaisesti;

d)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen toiseen ilmapalloluokkaan tai -ryhmään FCL.225.B kohdan mukaisesti;

e)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen ankkuroituihin lentoihin FCL.130.B kohdan mukaisesti;

f)

yölentokelpuutukseen tähtäävä koulutus;

g)

lennonopettajan FI(B)-kelpuutukseen tähtäävä koulutus;

h)

FI(B)-kertauskoulutus.

b)

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on myös oikeus antaa liitteen I (osa FCL) FCL.1015 kohdan a kohdassa ja FCL.1025 kohdan b kohdan 2 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentäjän FE(S)-, FIE(S)-, FE(B)- ja FIE(B)-koulutusta edellyttäen, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on tehnyt ilmoituksen DTO.GEN.115 kohdan mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaisesti.

DTO.GEN.115   Ilmoitus

a)

Ennen kuin mitään DTO.GEN.110 kohdassa määriteltyä koulutusta annetaan, organisaation, joka aikoo antaa tällaista koulutusta, on tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation nimi;

2)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikan yhteystiedot sekä lentopaikkojen ja toimintapaikkojen yhteystiedot, jos sellaisia on;

3)

seuraavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot:

i)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustaja;

ii)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö; ja

iii)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation apulaiskoulutuspäälliköt, jos näitä edellytetään DTO.GEN.250 kohdan b kohdan 1 alakohdassa;

4)

koulutusorganisaation kullakin lentopaikalla ja/tai toimintapaikalla antaman koulutuksen tyyppi, sellaisena kuin se määritellään DTO.GEN.110 kohdassa;

5)

luettelo kaikista koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista ja FSTD-laitteista, jos sellaisia on;

6)

koulutustoiminnan aiottu aloittamispäivämäärä;

7)

lausunto, jossa vahvistetaan, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on laatinut DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 1 alakohdan ii alakohdan mukaisesti turvallisuuspolitiikan, jota se soveltaa kaikessa ilmoituksen kattamassa koulutustoiminnassa;

8)

lausunto, jossa vahvistetaan, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja kaiken ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan aikana jatkuvasti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset.

b)

Ilmoitus ja kaikki siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset on tehtävä lomakkeella, jonka malli esitetään lisäyksessä 1.

c)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toimitettava ilmoituksen mukana toimivaltaiselle viranomaiselle koulutusohjelmat, joita se käyttää tai aikoo käyttää koulutuksen antamiseen, sekä yhden tai useamman koulutusohjelman hyväksyntää koskeva hakemuksensa, jos sellaista vaaditaan DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti.

d)

Poiketen siitä, mitä c kohdassa säädetään, organisaatio, jolla on liitteen VII (osa ORA) luvun ATO mukaisesti myönnetty hyväksyntä, voi ilmoituksen yhteydessä pelkästään viitata yhteen tai useampaan jo hyväksyttyyn käsikirjaan.

DTO.GEN.116   Muutosten ja koulutustoiminnan lopettamisen tiedoksi antaminen

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on ilman aiheetonta viivytystä annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi seuraavat:

a)

DTO.GEN.115 kohdan a kohdassa määriteltyjen ilmoitukseen sisältyvien tietojen muutokset ja DTO.GEN.115 kohdan c kohdassa tarkoitettujen ohjelmien tai d kohdassa tarkoitettujen käsikirjojen muutokset;

b)

ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan.

DTO.GEN.135   Koulutusoikeuden päättyminen

Ilmoituksenvaraisen organisaation oikeus antaa sen ilmoituksen kattamaa koulutusta osittain tai kokonaan kyseisen ilmoituksen perusteella päättyy seuraavissa tapauksissa:

a)

ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle DTO.GEN.116 kohdan b alakohdan mukaisesti tiedoksi ilmoituksessa tarkoitetun koulutustoiminnan lopettamisen osittain tai kokonaan;

b)

ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei ole antanut koulutusta yli 36 peräkkäisen kuukauden aikana.

DTO.GEN.140   Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu

Sen määrittämiseksi, toimiiko ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ilmoituksensa mukaisesti, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on milloin tahansa annettava pääsy mihin tahansa tiloihin, ilma-aluksiin, asiakirjoihin, kirjanpitoon, tietoihin, menettelyihin tai muuhun ilmoituksen kattaman toiminnan kannalta olennaiseen aineistoon kaikille toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamille henkilöille.

DTO.GEN.150   Havainnot

Sen jälkeen, kun toimivaltainen viranomainen on ARA.GEN.350 kohdan da kohdan 1 alakohdan mukaisesti ilmoittanut havainnosta ilmoituksenvaraiselle koulutusorganisaatiolle, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutettava seuraavat toimet toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa määräajassa:

a)

määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen juurisyy;

b)

toteutettava tarvittavat korjaavat toimet vaatimusten täyttymättä jäämisen ja tarvittaessa sen seurausten korjaamiseksi;

c)

ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttamistaan korjaavista toimista.

DTO.GEN.155   Turvallisuusongelmaan reagoiminen

Turvallisuusongelmaan reagoimiseksi ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on

a)

toteutettava toimivaltaisen viranomaisen ARA.GEN.135 kohdan c alakohdan mukaisesti määräämät turvallisuustoimenpiteet;

b)

noudatettava viraston julkaisemia asiaankuuluvia pakollisia turvallisuustietoja, mukaan lukien lentokelpoisuusmääräykset.

DTO.GEN.210   Henkilöstövaatimukset

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on nimettävä

1)

vastuullinen edustaja, jolla on asianmukaiset valtuudet suorittaa ainakin seuraavat tehtävät:

i)

varmistaa, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja sen toiminta täyttävät sovellettavat vaatimukset ja ovat sen ilmoituksen mukaisia;

ii)

laatia ja ottaa käyttöön turvallisuuspolitiikka sen varmistamiseksi, että ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation toiminta toteutetaan turvallisesti, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio noudattaa laadittua turvallisuuspolitiikkaa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvallisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi;

iii)

edistää turvallisuutta ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa;

iv)

varmistaa, että ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa on saatavilla riittävät resurssit i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen toimien tehokkaaseen suorittamiseen.

2)

vastuullinen koulutuspäällikkö, jolla on pätevyys ainakin seuraavien varmistamiseen:

i)

annettava koulutus täyttää liitteen I (osa FCL) ja ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelman vaatimukset;

ii)

teoriakoulutus ja ilma-aluksella tai lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD) annettava lentokoulutus yhdistetään tyydyttävällä tavalla;

iii)

oppilaiden edistymisen valvonta;

iv)

apulaiskoulutuspäällikön tai apulaiskoulutuspäälliköiden valvonta DTO.GEN.250 kohdan b kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

b)

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio voi nimetä yhden henkilön sekä edustajakseen että koulutuspäällikökseen.

c)

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei saa nimetä henkilöä edustajakseen tai koulutuspäällikökseen, jos on olemassa objektiivista näyttöä siitä, ettei hänen voida luottaa hoitavan a kohdassa lueteltuja tehtäviä tavalla, joka turvaa ja edistää ilmailun turvallisuutta. Sen, että henkilöön on kolmen viime vuoden aikana kohdistunut kohdan ARA.GEN.355 mukaisesti toteutettu täytäntöönpanon varmistamistoimenpide, katsotaan muodostavan tällaisen objektiivisen näytön, jollei hän pysty osoittamaan, ettei toimenpiteeseen johtanut huomautus luonteeltaan, laajuudeltaan tai vaikutuksiltaan ilmailun turvallisuuteen ole omiaan osoittamaan, ettei hänen voitaisi luottaa hoitavan näitä tehtäviä mainitulla tavalla.

d)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on varmistettava, että sen teoriakouluttajilla on jompikumpi seuraavista pätevyyksistä:

1)

käytännön ilmailutausta niiltä osa-alueilta, jotka ovat koulutuksen kannalta olennaisia, ja suoritettu opetusmenetelmiä koskeva kurssi;

2)

aiempaa kokemusta teoriaopetuksesta ja soveltuva teoreettinen tausta siinä oppiaineessa, jossa he antavat teoriakoulutusta.

e)

Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava liitteessä I (osa FCL) vaadittu kelpoisuus antamaansa koulutusta varten.

DTO.GEN.215   Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation käytössä on oltava tilat ja välineet, jotka mahdollistavat sen toiminnan suorittamisen ja hallinnoinnin asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistettujen keskeisten vaatimusten ja tämän liitteen (osa DTO) vaatimusten mukaisesti.

DTO.GEN.220   Tietojen säilyttäminen

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä seuraavat tiedot kunkin yksittäisen oppilaan koko koulutuksen ajan ja kolmen vuoden ajan viimeisen koulutusosion suorittamisen jälkeen:

1)

yksityiskohtaiset tiedot maa-, lento- ja simulaattorikoulutuksesta;

2)

tiedot kunkin oppilaan edistymisestä;

3)

tiedot lupakirjoista sekä niihin liittyvistä kelpuutuksista, jotka ovat koulutuksen kannalta merkityksellisiä, mukaan lukien kelpuutusten ja lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon päättymispäivät.

b)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä DTO.GEN.270 kohdan a kohdassa tarkoitettu kertomus vuotuisesta sisäisestä arvioinnista ja DTO.GEN.270 kohdan b kohdassa tarkoitettu toimintakertomus kolmen vuoden ajan päivästä, jona ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio vahvisti nämä kertomukset.

c)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä koulutusohjelmansa kolmen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jona se on viimeksi antanut koulutusta kyseisen ohjelman mukaisesti.

d)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on henkilötietojen suojaa koskevan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tallennettava a kohdassa tarkoitetut tiedot siten, että niiden suojaaminen asianmukaisilla työkaluilla ja menettelyillä varmistetaan, ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla pääsy näihin tietoihin rajoitetaan henkilöihin, joilla on asianmukaiset valtuudet tutustua niihin.

DTO.GEN.230   Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelma

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on laadittava koulutusohjelma kutakin antamaansa DTO.GEN.110 kohdassa määriteltyä koulutusta varten.

b)

Koulutusohjelmien on täytettävä liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

c)

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa DTO.GEN.110 kohdan b kohdassa tarkoitettua koulutusta vain siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation hakemuksesta myöntänyt ARA.DTO.110 kohdan mukaisesti kyseisen koulutuksen koulutusohjelmalle ja sen mahdollisille muutoksille hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että koulutusohjelma ja sen mahdolliset muutokset täyttävät liitteen I (osa FCL) vaatimukset. Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on haettava hyväksyntää tekemällä ilmoitus DTO.GEN.115. kohdan mukaisesti.

d)

Edellä olevaa c kohtaa ei kuitenkaan sovelleta organisaatioon, jolla on myös liitteen VII (osa ORA) luvun ATO mukaisesti myönnetty hyväksyntä, jossa on tätä koulutusta koskevat oikeudet.

DTO.GEN.240   Koulutukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on käytettävä riittävästi antamaansa koulutukseen asianmukaisesti soveltuvia ilma-aluksia tai FSTD-laitteita.

b)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo kaikista sen antamaan koulutukseen käytettävistä ilma-aluksista, rekisteritunnukset mukaan luettuina.

DTO.GEN.250   Lentopaikat ja toimipaikat

a)

Antaessaan lentokoulutusta ilma-aluksella ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on käytettävä ainoastaan sellaisia lentopaikkoja tai toimipaikkoja, joilla on kyseisten lentoliikkeiden koulutukseen soveltuva varustus ja ominaisuudet, ottaen huomioon annettava koulutus ja käytettävän ilma-aluksen luokka ja tyyppi.

b)

Kun ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio käyttää useampaa kuin yhtä lentopaikkaa DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 1 ja 2 alakohdassa määritellyn koulutuksen antamiseen, sen on

1)

nimettävä jokaiselle lentopaikalle apulaiskoulutuspäällikkö, joka vastaa DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 2 alakohdan i–iii kohdassa tarkoitetuista tehtävistä kyseisellä lentopaikalla; ja

2)

varmistettava, että käytettävissä on riittävät resurssit tämän liitteen (osa DTO) vaatimukset täyttävään turvalliseen toimintaan kaikilla lentopaikoilla.

DTO.GEN.260   Teoriakoulutus

a)

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio voi antaa teoriaopetusta paikan päällä tai etäopetuksena.

b)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on seurattava kaikkien teoriakoulutuksessa olevien oppilaiden edistymistä ja pidettävä siitä kirjaa.

DTO.GEN.270   Vuotuinen sisäinen arviointi ja vuotuinen toimintakertomus

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

tehtävä vuosittain sisäinen arviointi DTO.GEN.210 kohdassa määriteltyjen tehtävien ja vastuualueiden tarkastelemiseksi ja laadittava siitä kertomus;

b)

laadittava vuotuinen toimintakertomus;

c)

toimitettava kertomus vuotuisesta sisäisestä arvioinnista ja vuotuinen toimintakertomus toimivaltaiselle viranomaiselle sen määräämänä päivänä.

Liitteen VIII (osa DTO) lisäys 1

ILMOITUS

Komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti

☐ Ensimmäinen ilmoitus

☐ Ilmoitus muutoksista (1) – DTO-viitenumero:

1.

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio (DTO)

Nimi:

2.

Toimipaikat

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

3

Henkilöstö

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön ja apulaiskoulutuspäällikön tai -päälliköiden, jos sellaisia on, nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

4.

Koulutuksen laajuus

Luettelo annettavasta koulutuksesta:

Luettelo koulutusta annettaessa käytettävistä koulutusohjelmista (asiakirjat on liitettävä tähän ilmoitukseen) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa viittaus kaikkiin koulutusta annettaessa käytettäviin hyväksyttyihin koulutuskäsikirjoihin:

5.

Koulukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet

Luettelo koulutukseen käytettävistä ilma-aluksista:

Luettelo koulutukseen käytettävistä hyväksytyistä FSTD-laitteista (tarvittaessa myös kirjaintunnus sellaisena kuin se ilmoitetaan laitteen hyväksymistodistuksessa):

6.

Lentopaikat ja toimintapaikat

Kaikkien ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutukseen käyttämien lentopaikkojen ja toimintapaikkojen yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

7

Koulutustoiminnan aiottu aloittamispäivämäärä:

8.

Tarkastuslentäjien standardointikurssien ja kertauskoulutuksen hyväksyntää koskeva hakemus (tarvittaessa)

☐ Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio hakee hyväksyntää edellä mainituille purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjäkurssien koulutusohjelmille asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan b kohdan ja DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti.

9.

Lausunnot

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) mukaisesti ja erityisesti sen DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 1 alakohdan ii alakohdan mukaisesti laatinut turvallisuuspolitiikan ja soveltaa sitä kaikessa ilmoituksen kattamassa koulutustoiminnassa.

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan aikana jatkuvasti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset.

Vahvistamme, että kaikki tähän ilmoitukseen sisältyvät tiedot, mukaan lukien sen liitteet (jos sellaisia on), ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimi, päiväys ja allekirjoitus


(1)  Muutoksia tehtäessä täytetään ainoastaan 1 kohta ja muutoksia sisältävät kentät.


Top