EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 598/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos kiaušiniais standartų

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 598/2008

2008 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos kiaušiniais standartų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 121 straipsnio d punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Laikydamosi supaprastintų prekybos kiaušiniais standartų, valstybės narės turėtų leisti netaikyti ženklinimo reikalavimo tik operatoriams paprašius. Tačiau, siekiant valstybių narių valdžios institucijoms suteikti galimybę įgyvendinti naująsias taisykles, 2007 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 557/2007, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1028/2006 dėl prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles (2), 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrįstas vienerių metų pereinamasis laikotarpis nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d., kurio nuostatos taikomos ženklinant perdirbimui naudojamus Bendrijoje ar trečiosiose šalyse pagamintus kiaušinius.

(2)

Nuo 2008 m. liepos 1 d. valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti netaikyti ženklinimo reikalavimo perdirbimui naudojamiems Bendrijoje pagamintiems kiaušiniams. Iš trečiųjų šalių importuotiems produktams panašios priemonės nebuvo numatytos. Atsižvelgiant į nacionalinio režimo principą, nustatytą Susitarimo dėl techninių prekybos kliūčių 2.1 straipsnyje, lygiai taip pat turėtų būti leidžiama netaikyti šio ženklinimo reikalavimo ir iš trečiųjų šalių importuotiems produktams.

(3)

Leidus netaikyti šio ženklinimo reikalavimo, turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos kontroliuoti tikrąją galutinę tokių nepaženklintų kiaušinių paskirtį maisto pramonėje.

(4)

Dėl to reglamentas (EB) Nr. 589/2008 turėtų būti iš dalies pakeistas.

(5)

Siekiant, kad Bendrijoje pagamintiems ir importuotiems kiaušiniams nebūtų taikomos nelygios taisyklės pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 589/2008 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Maisto pramonės įmonei tiesiogiai tiekiamų kiaušinių ženklinimas

1.   Jei su higienos reikalavimais susijusiuose teisės aktuose nenumatyta kitaip, operatoriams paprašius, valstybės narės gali jiems leisti nesilaikyti ženklinimo įsipareigojimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III skyriaus 1 punkte ir XIV priedo A dalies IV skyriaus 3 punkte, jei kiaušiniai iš gamybos vietos tiesiogiai tiekiami maisto pramonei.

2.   Pirmoje dalyje nurodytais atvejais:

a)

valstybės narės, kuriose nustatyta gamybos vieta, atitinkamai praneša suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie leidimą netaikyti ženklinimo reikalavimo prieš tiekiant kiaušinius;

b)

kai reikalavimo leidžiama netaikyti tiekėjui, kurio buveinė yra trečiojoje šalyje, kiaušiniai pramonei tiekiami tik tada, kai leidimą netaikyti reikalavimo duodančios valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, kokia jų galutinė paskirtis, atsižvelgdamos į tai, kad jie perdirbami;

c)

už pristatymą visiškai atsako maisto pramonės operatorius, kuris atitinkamai įsipareigoja kiaušinius naudoti tik perdirbimui.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 132, 2007 5 24, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1336/2007 (OL L 298, 2007 11 16, p. 3). Reglamentas (EB) Nr. 557/2007 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 589/2008 (OL L 163, 2008 6 24, p. 6) nuo 2008 m. liepos 1 d.


Top