EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 598/2008

z dnia 24 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 121 lit. d) w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z uproszczeniem norm handlowych odnoszących się do jaj państwa członkowskie powinny zwalniać z wymogu znakowania wyłącznie na wniosek podmiotów gospodarczych. Jednakże w celu umożliwienia administracjom państw członkowskich wdrożenia nowych przepisów ustanowiono, w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (2), rozsądny okres przejściowy o długości jednego roku, trwający od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w odniesieniu do obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przetworzenia, uprzednio wyprodukowanych we Wspólnocie albo w krajach trzecich.

(2)

Od dnia 1 lipca 2008 r. pochodzące ze Wspólnoty jaja przeznaczone do przetworzenia mogą nie być objęte wymogiem znakowania na podstawie decyzji właściwych organów państw członkowskich. Dla produktów przywożonych z krajów trzecich nie przewidziano podobnych środków. W odniesieniu do klauzuli narodowej ustanowionej w art. 2.1 Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu takie ewentualne zwolnienie z wymogu znakowania powinno mieć zastosowanie przy jednoczesnym poszanowaniu zasady niedyskryminacji produktów przywożonych z krajów trzecich.

(3)

W przypadku przyznania takiego zwolnienia z wymogu znakowania należy ustanowić przepisy mające na celu kontrolę ostatecznego przeznaczenia takich nieoznakowanych jaj w przemyśle spożywczym.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 589/2008.

(5)

W celu uniknięcia nierównego traktowania jaj wyprodukowanych we Wspólnocie i jaj przywożonych do Wspólnoty po upływie okresu przejściowego niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 lipca 2008 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 589/2008 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Znakowanie jaj dostarczanych bezpośrednio do przemysłu spożywczego

1.   O ile przepisy sanitarne nie stanowią inaczej, państwa członkowskie mogą zwolnić przedsiębiorstwa z obowiązku znakowania jaj ustanowionego w załączniku XIV część A III ust. 1 oraz w załączniku XIV część A IV ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na wniosek tych przedsiębiorstw, w przypadku gdy jaja są dostarczane do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji.

2.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

a)

państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca produkcji, przed przystąpieniem do jakiejkolwiek dostawy odpowiednio informują właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich o przyznaniu zwolnienia z obowiązku znakowania;

b)

gdy zwolnienie dotyczy dostawcy, którego siedziba znajduje się w kraju trzecim, jaja dostarczane są dla przemysłu w celu przetworzenia pod warunkiem, że ich ostateczne przeznaczenie podlega kontroli właściwych organów państwa członkowskiego przyznającego zwolnienie;

c)

dostawa podlega całkowicie odpowiedzialności przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które w związku z tym zobowiązuje się do wykorzystania jaj wyłącznie w celu przetworzenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 132 z 24.5.2007, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1336/2007 (Dz.U. L 298 z 16.11.2007, s. 3). Rozporządzenie (WE) nr 557/2007 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 589 (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6) od dnia 1 lipca 2008 r.


Top