EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

Komisijas Regula (EK) Nr. 598/2008 ( 2008. gada 24. jūnijs ), ar kuru attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem groza Regulu (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 598/2008

(2008. gada 24. jūnijs),

ar kuru attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem groza Regulu (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 121. panta d) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc olu tirdzniecības standartu vienkāršošanas izņēmumus marķēšanas prasībās dalībvalstīm vajadzētu piešķirt tikai pēc attiecīgo tirgus dalībnieku pieprasījuma. Tomēr, lai dalībvalstu iestādes varētu īstenot jaunos noteikumus, 11. panta 1. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 557/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1028/2006 par olu tirdzniecības standartiem (2), attiecībā uz Kopienā vai trešās valstīs ražotu pārstrādei paredzētu olu marķēšanu tika noteikts viena gada pārejas posms (no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam).

(2)

No 2008. gada 1. jūlija dalībvalstu kompetentās iestādes drīkst atbrīvot no marķēšanas prasības Kopienā ražotas pārstrādei paredzētas olas. No trešām valstīm ievestām olām nav paredzēti līdzīgi pasākumi. Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes principu, kas noteikts 2. panta 1. punktā Līgumā par tehniskajām barjerām tirdzniecībā, šāds atbrīvojums no marķēšanas pienākuma bez izšķirības jāpiemēro arī produktiem, kas ievesti no trešām valstīm.

(3)

Ja tiek piešķirts šāds atbrīvojums no marķēšanas pienākuma, ir jāparedz noteikumi, kā tiek pārbaudīts faktiskais galamērķis, kur nonāk šīs pārtikas rūpniecībai paredzētās nemarķētās olas.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 589/2008.

(5)

Lai pēc pārejas posma beigām novērstu atšķirīgu attieksmi pret Kopienā ražotām un ievestām olām, šī regula jāpiemēro no 2008. gada 1. jūlija.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 589/2008 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Tādu olu marķēšana, ko piegādā tieši pārtikas rūpniecības uzņēmumiem

1.   Ja vien sanitārhigiēnisko prasību tiesību aktos nav noteikts citādi, dalībvalstis pēc attiecīgo tirgus dalībnieku pieprasījuma drīkst piešķirt atbrīvojumu no marķēšanas pienākuma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A iedaļas III daļas 1. punktā un XIV pielikuma A iedaļas IV daļas 3. punktā, ja olas piegādā tieši no ražotavas pārtikas rūpniecības uzņēmumiem.

2.   Gadījumos, kas minēti 1. punktā,

a)

dalībvalsts, kurā reģistrēta ražotava, pirms piegāžu veikšanas pienācīgi informē attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes par atbrīvojumu no marķēšanas pienākuma;

b)

ja atbrīvojums attiecas uz piegādātāju trešā valstī, olas uzņēmumam piegādā tikai tad, ja to faktisko galamērķi ir pārbaudījušas atbrīvojumu piešķīrušās dalībvalsts kompetentās iestādes;

c)

par piegādi pilnībā atbild pārtikas rūpniecības uzņēmums, kurš attiecīgi apņemas izmantot olas tikai pārstrādei.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 132, 24.5.2007., 5. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1336/2007 (OV L 298, 16.11.2007., 3. lpp.). Regulu (EK) Nr. 557/2007 aizstās ar Regulu (EK) Nr. 589/2008 (OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.


Top