EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

Komisjoni määrus (EÜ) nr 598/2008, 24. juuni 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses munade turustusnormidega

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 598/2008,

24. juuni 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses munade turustusnormidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast munade turustusnormide lihtsustamist peaksid liikmesriigid tegema erandeid märgistamisnõuetest ainult käitlejate taotluse korral. Kuid selleks, et võimaldada liikmesriikide ametiasutustel rakendada uusi eeskirju, on komisjoni 23. mai 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 557/2007 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1028/2006 (munade turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) kehtestatud ühenduses või kolmandates riikides toodetud ja ümbertöötamiseks ette nähtud munade märgistamise suhtes mõistlik üheaastane üleminekuaeg 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008.

(2)

Alates 1. juulist 2008 võib liikmesriigi pädev asutus ühenduse ümbertöötamiseks ette nähtud munad märgistamisnõudest vabastada. Kolmandatest riikidest imporditud toodete suhtes ei ole selliseid meetmeid ette nähtud. Tehniliste kaubandustõkete lepingu artikliga 2.1 kehtestatud võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt tuleks sellist võimalikku märgistamist käsitlevat erandit kohaldada vahet tegemata ka kolmandatest riikidest imporditud toodete suhtes.

(3)

Kui tehakse selline märgistamist käsitlev erand, tuleks kehtestada eeskirjad selliste toiduainetetööstuse jaoks ette nähtud märgistamata munade tegeliku lõppsihtkoha kontrollimiseks.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 589/2008 vastavalt muuta.

(5)

Selleks et vältida pärast üleminekuperioodi lõppemist ühenduses toodetud munade ja imporditud munade vahel ebavõrdset kohtlemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. juulist 2008.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 589/2008 artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Otse toiduainetööstusele tarnitavate munade märgistamine

1.   Kui sanitaaralaste õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud, võivad liikmesriigid vabastada käitlejad nende taotluse korral määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa punkti A.III alapunktiga 1 ja XIV lisa punkti A.IV alapunktiga 3 ette nähtud märgistamisnõuetest, kui munad tarnitakse tootmiskohast otse toiduainetööstusele.

2.   Lõikes 1 osutatud juhtudel:

a)

teavitavad liikmesriigid, kus tootmiskoht on asutatud, asjaomase liikmesriigi pädevaid asutusi nõuetekohaselt märgistamist käsitleva erandi tegemisest enne tarnimise algust;

b)

kui erand käsitleb kolmandas riigis asuvat tarnijat, siis tarnitakse munad tööstusele üksnes sel tingimusel, et erandi teinud liikmesriigi pädev asutus kontrollib munade töötlemiseks ette nähtud lõppsihtkohta;

c)

vastutab tarnimise eest täielikult toiduainetööstuse käitleja, kes kohustub kasutama mune üksnes ümbertöötamiseks.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  ELT L 132, 24.5.2007, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1336/2007 (ELT L 298, 16.11.2007, lk 3). Määrus (EÜ) nr 557/2007 asendatakse määrusega (EÜ) nr 589/2008 (ELT L 163, 24.6.2008, lk 6) 1. juulil 2008.


Top