EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

A Bizottság 598/2008/EK rendelete ( 2008. június 24. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 589/2008/EK rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/14


A BIZOTTSÁG 598/2008/EK RENDELETE

(2008. június 24.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 589/2008/EK rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 121. cikke d) pontjára, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A tojások forgalmazására vonatkozó előírások egyszerűsítése következtében kívánatos, hogy a tagállamok – kizárólag az érintett vállalkozások kérésére – mentességet adhassanak a tojások megjelölésére vonatkozó követelmény alól. A tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 1028/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról szóló, 2007. május 23-i 557/2007/EK bizottsági rendelet (2) 11. cikkének (1) bekezdése ugyanakkor a Közösségben vagy harmadik országban feldolgozás céljára termelt tojás jelölésére vonatkozóan – ésszerűségi megfontolásból – egy egyéves (2007. július 1-jétől2008. június 30-ig tartó) átmeneti időszakot állapított meg arra, hogy a tagállamok hatóságai végrehajtsák az új szabályokat.

(2)

2008. július 1-jétől a tagállamok illetékes hatóságai a Közösségben feldolgozás céljára termelt tojás esetében mentességet adhatnak a jelölési követelmény alól. A harmadik országokból behozott tojás vonatkozásában hasonló intézkedéseket nem állapítottak meg. A kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott nemzeti elbánás elvének értelmében a jelölés alóli mentesség lehetőségét megkülönböztetés nélkül alkalmazni kell a harmadik országokból behozott termékekre is.

(3)

Az ilyen jelölés alóli mentesség megadása esetén célszerű szabályokat megállapítani abból a célból, hogy ellenőrizni lehessen az élelmiszer-ipari felhasználásra szánt, jelöletlen tojások valódi rendeltetési helyét.

(4)

Az 589/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az átmeneti időszak után a Közösségben termelt tojás és a behozott tojás közötti egyenlőtlen bánásmód elkerülése érdekében ezt a rendeletet célszerű 2008. július 1-jétől alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 589/2008/EK rendelet 11. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A közvetlenül az élelmiszer-ipari feldolgozásra szállított tojások megjelölése

(1)   Amennyiben az egészségügyi jogszabályok másként nem rendelkeznek, a tagállamok a vállalkozás kérésére mentességet adhatnak az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. részének III.1. pontjában és XIV. melléklete A. részének IV.3. pontjában előírt jelölési kötelezettségek teljesítése alól, amennyiben a tojás szállítása a termelési helyről közvetlenül az élelmiszer-ipari vállalkozáshoz történik.

(2)   Az első bekezdésben említett esetekben:

a)

a termelés helye szerinti tagállamnak még a szállítás megkezdése előtt megfelelő módon tájékoztatnia kell az érintett tagállamok illetékes hatóságait a jelölés tekintetében engedélyezett eltérésről;

b)

ha egy harmadik országbeli beszállító kap mentességet, a feldolgozásra szánt tojást csak akkor lehet az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak leszállítani, ha a feldolgozás szerinti végső rendeltetési helyet a mentességet adó tagállam illetékes hatóságai ellenőrizték;

c)

a szállítás teljes mértékben az élelmiszer-ipari vállalkozás felelősségi körében történik, amely ennek megfelelően vállalja, hogy a tojást csak feldolgozás céljára használja fel.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 132., 2007.5.24., 5. o. Az 1336/2007/EK rendelettel (HL L 298., 2007.11.16., 3. o.) módosított rendelet. Az 557/2007/EK rendelet helyébe 2008. július 1-jétől az 589/2008/EK rendelet (HL L 163., 2008.6.24., 6. o.) lép.


Top