EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

Nařízení Komise (ES) č. 598/2008 ze dne 24. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 598/2008

ze dne 24. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku zjednodušení obchodních norem pro vejce by členské státy měly udělit výjimky z požadavku na označování pouze na žádost podniků. Aby však správní orgány členských států mohly provést nová pravidla, bylo v čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce (2), pro označování vajec určených pro zpracování a pocházejících ze Společenství nebo ze třetích zemí stanoveno přiměřené přechodné období jednoho roku od 1. července 2007 do 30. června 2008.

(2)

Ode dne 1. července 2008 mohou být vejce pocházející ze Společenství a určená ke zpracování osvobozena příslušnými orgány členských států od požadavku na označování. Pro vejce dovezená ze třetích zemí nejsou podobná opatření stanovena. S ohledem na zásadu národního zacházení stanovenou v článku 2.1 dohody o technických překážkách obchodu by tato možná výjimka z označování měla být nerozdílně uplatňována také na vejce dovážená ze třetích zemí.

(3)

Pokud je taková výjimka z označování udělena, měla by být pro potravinářský průmysl stanovena pravidla pro kontrolu skutečného konečného místa určení těchto neoznačených vajec.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Aby se zamezilo nerovnému zacházení mezi vejci pocházejícími ze Společenství a vejci dovezenými po uplynutí přechodného období, toto nařízení by se mělo použít od 1. července 2008.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 11 nařízení (ES) č. 589/2008 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Označování vajec dodávaných přímo potravinářskému průmyslu

1.   Nestanoví-li právní a správní předpisy v oblasti hygieny jinak, členské státy mohou pro hospodářské subjekty na jejich žádost stanovit výjimku z povinnosti označovat vejce podle přílohy XIV části A hlavy III bodu 1 a přílohy XIV části A hlavy IV bodu 3 nařízení (ES) č. 1234/2007, jestliže jsou vejce dodávána potravinářskému průmyslu přímo z místa produkce.

2.   V případech uvedených v odstavci 1:

a)

členské státy, na jejichž území se nachází místo produkce, před zahájením dodávek odpovídajícím způsobem informují příslušné orgány dotyčného členského státu o udělení odchylky od označování;

b)

pokud se odchylka týká dodavatele usazeného ve třetí zemi, vejce se dodávají potravinářskému průmyslu pouze pod podmínkou, že jejich konečné místo určení s ohledem na zpracování je zkontrolováno příslušnými orgány členského státu, který výjimku uděluje;

c)

plnou zodpovědnost za dodávku nese provozovatel potravinářského podniku, který tudíž zodpovídá i za to, že vejce budou použita pouze ke zpracování.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1336/2007 (Úř. věst. L 298, 16.11.2007, s. 3). Nařízení (ES) č. 557/2007 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 589/2008 (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6) ode dne 1. července 2008.


Top