EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

Kommissionens förordning (EG) nr 598/2008 av den 24 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om handelsnormer för ägg

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 598/2008

av den 24 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om handelsnormer för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna) (1), särskilt artikel 121 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Efter förenklingen av handelsnormerna för ägg bör medlemsstaterna bevilja undantag från kraven på märkning endast när aktörerna begär det. För att göra det möjligt för medlemsstaternas förvaltningar att genomföra de nya bestämmelserna har emellertid en rimlig övergångsperiod på ett år, avseende tiden 1 juli 2007–30 juni 2008, införts för märkning av ägg producerade i gemenskapen eller tredjeland och avsedda för bearbetning; övergångsperioden fastställs i artikel 11.1 i kommissionens förordning (EG) nr 557/2007 av den 23 maj 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1028/2006 om handelsnormer för ägg (2).

(2)

Från och med den 1 juli 2008 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna undanta gemenskapsägg avsedda för bearbetning från kravet på märkning. Liknande bestämmelser är inte planerade för produkter som importeras från tredjeland. I enlighet med principen om nationell behandling, som fastställs i artikel 2.1 i avtalet om tekniska handelshinder, bör sådana eventuella undantag från märkning utan diskriminering även tillämpas på produkter som importeras från tredjeland.

(3)

När undantag från märkning beviljas bör även bestämmelser fastställas för att kontrollera den faktiska slutliga bestämmelseorten för sådana omärkta ägg avsedda för livsmedelsindustrin.

(4)

Förordning (EG) nr 589/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

För att undvika att ägg som produceras i gemenskapen och ägg som importeras inte behandlas på samma sätt när övergångsperioden löper ut, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 juli 2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 11 i förordning (EG) nr 589/2008 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Märkning av ägg som levereras direkt till livsmedelsindustrin

1.   Om inget annat föreskrivs i hälsoskyddslagstiftningen får medlemsstaterna, när aktörerna begär det, bevilja dem undantag från märkningskraven i punkt A.III.1 i bilaga XIV och punkt A.IV.3 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 när äggen levereras från en produktionsenhet direkt till livsmedelsindustrin.

2.   I de fall som avses i första stycket

a)

ska de medlemsstater där produktionsenheten är belägen innan någon leverans äger rum vederbörligen informera de beröriga myndigheterna i berörda medlemsstater om att undantaget från märkning har beviljats,

b)

ska äggen, när undantaget omfattar en leverantör som är belägen i ett tredjeland, levereras till industrin först när deras slutliga bestämmelseort inför bearbetningen har kontrollerats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljade undantaget,

c)

ska hela ansvaret för leveransen ligga hos aktören inom livsmedelsindustrin, som också åtar sig att endast använda äggen för bearbetning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 132, 24.5.2007, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1336/2007 (EUT L 298, 16.11.2007, s. 3). Med verkan från och med den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 557/2007 av förordning (EG) nr 589/2008 (EUT L 163, 24.6.2008, s. 6).


Top