EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0598

Verordening (EG) nr. 598/2008 van de Commissie van 24 juni 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de handelsnormen voor eieren

OJ L 164, 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

25.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/14


VERORDENING (EG) Nr. 598/2008 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de handelsnormen voor eieren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 121, onder d), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Als gevolg van de vereenvoudiging van de handelsnormen voor eieren mogen de lidstaten vrijstelling van de merkplicht enkel toestaan op verzoek van de betrokken marktdeelnemer. Om de diensten van de lidstaten de tijd te geven de nieuwe regels ten uitvoer te leggen, is, met betrekking tot het merken van in de Gemeenschap of in derde landen geproduceerde eieren die geleverd worden voor verwerking, bij artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 557/2007 van de Commissie van 23 mei 2007 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1028/2006 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (2) evenwel voorzien in een redelijke overgangsperiode van een jaar, namelijk van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008.

(2)

Met ingang van 1 juli 2008 mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vrijstelling van de merkplicht verlenen voor in de Gemeenschap geproduceerde eieren die bestemd zijn voor verwerking. Dergelijke overgangsmaatregelen zijn niet vastgesteld voor uit derde landen ingevoerde eieren. In verband met het in artikel 2, punt 1, van de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen vastgelegde „nationalebehandelingsprincipe” dient de mogelijkheid tot vrijstelling van de merkplicht ook onverkort te gelden voor uit derde landen ingevoerde producten.

(3)

Voor de gevallen waarin vrijstelling van de merkplicht wordt verleend, dient te worden voorzien in voorschriften om erop toe te zien dat de ongemerkte eieren wel degelijk aan de levensmiddelenindustrie worden geleverd.

(4)

Verordening (EG) nr. 589/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Om te voorkomen dat in de Gemeenschap geproduceerde eieren en ingevoerde eieren na het verstrijken van de overgangsperiode verschillend worden behandeld, dient deze verordening van toepassing te zijn met ingang van 1 juli 2008.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 589/2008 wordt vervangen door:

„Artikel 11

Het merken van rechtstreeks aan de levensmiddelenindustrie geleverde eieren

1.   Tenzij in de gezondheidsvoorschriften anders is bepaald, mogen de lidstaten marktdeelnemers die daarom verzoeken, vrijstellen van de in bijlage XIV, deel A, punt III.1, en bijlage XIV, deel A, punt IV.3, bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde merkplicht, voor zover de eieren van de productie-inrichting rechtstreeks aan de levensmiddelenindustrie worden geleverd.

2.   In de in lid 1 bedoelde gevallen:

a)

stelt de lidstaat waar de productie-inrichting is gevestigd, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten ervan in kennis dat vrijstelling van de merkplicht is verleend, vóórdat enige levering plaatsvindt;

b)

worden, indien de vrijstelling betrekking heeft op een in een derde land gevestigde leverancier, de eieren slechts aan de industrie geleverd op voorwaarde dat de uiteindelijke levering voor verwerking wordt gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die de vrijstelling heeft verleend;

c)

valt de levering volledig onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf, die zich ertoe verbindt de eieren uitsluitend te gebruiken voor verwerking.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 510/2008 van de Commissie (PB L 149 van 7.6.2008, blz. 61).

(2)  PB L 132 van 24.5.2007, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1336/2007 (PB L 298 van 16.11.2007, blz. 3). Verordening (EG) nr. 557/2007 wordt vervangen door Verordening (EG) nr. 589/2008 (PB L 163 van 24.6.2008, blz. 6) met ingang van 1 juli 2008.


Top