EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0709

2007/709/EB: 2007 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/554/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Jungtinėje Karalystėje (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5284) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 287, 1.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/709/oj

1.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 31 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/554/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Jungtinėje Karalystėje

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5284)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/709/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ir ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ir ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Po pastarųjų snukio ir nagų ligos protrūkių Didžiojoje Britanijoje 2007 m. rugpjūčio 9 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2007/554/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Jungtinėje Karalystėje (3), kad būtų sustiprintos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonės, kurių ėmėsi ta valstybė narė pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių (4).

(2)

Sprendime 2007/554/EB nustatytos taisyklės, taikomos iš didelės ir mažos rizikos teritorijų Didžiojoje Britanijoje išsiunčiamiems produktams, kurie laikyti saugiais, nes buvo pagaminti iki ribojimų taikymo Jungtinėje Karalystėje pradžios iš žaliavų, gautų ne iš teritorijų, kurioms taikomi ribojimai, arba buvo apdoroti naudojant įrodyto veiksmingumo nukenksminant snukio ir nagų ligos virusą metodus.

(3)

Sprendimu 2007/664/EB Komisija nustatė tam tikrų kategorijų mėsos išsiuntimo iš tam tikrų teritorijų, kuriose snukio ir nagų ligos protrūkis nenustatytas bent 90 dienų iki skerdimo ir kuriose buvo laikomasi tam tikrų nurodytų sąlygų, taisykles.

(4)

Remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija, šiuo metu, pasibaigus inkubaciniam laikotarpiui nuo paskutinio patvirtinto protrūkio, yra tikslinga panaikinti dar daugiau tam tikrų mėsai ir užšaldytai spermai, kiaušialąstėms ir embrionams, gautiems iš gyvūnų, kurie buvo laikomi vietovėse, kuriose 2007 m. nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkio, taikomų apribojimų.

(5)

Tačiau, atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį Jungtinėje Karalystėje ir į jos regioninį skirstymą, taip pat į snukio ir nagų ligos nebuvimo statuso grąžinimo Jungtinei Karalystei sąlygas, yra būtina ir toliau taikyti Sprendimą 2007/554/EB iki 2007 m. gruodžio 15 d.

(6)

Todėl Sprendimą 2007/554/EB reikėtų atitinkamai pakeisti.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/554/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 4 dalis keičiama taip:

„4.   2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas mėsai, paženklintai sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriaus nuostatas, jeigu:

a)

mėsa yra aiškiai pažymėta ir nuo pagaminimo dienos buvo gabenama ir laikoma atskirai nuo mėsos, kuri pagal šį sprendimą yra laikoma netinkama išsiųsti iš I priede išvardytų vietovių;

b)

mėsa atitinka vieną iš šių sąlygų:

i)

ji buvo gauta iki 2007 m. liepos 15 d.; arba

ii)

ji gauta iš gyvūnų, augintų bent 90 dienų iki paskerdimo dienos ir paskerstų; arba, jei mėsa gauta iš užmuštų laukinių medžiojamųjų snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų (toliau – laukiniai medžiojamieji gyvūnai), gyvūnai sumedžioti už I ir II prieduose išvardytų vietovių ribų; arba

iii)

ji atitinka c, d ir e punktuose nustatytas sąlygas;

c)

mėsa buvo gauta iš naminių kanopinių ar ūkiuose auginamų medžiojamųjų snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų (toliau – ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai), kaip nurodyta atitinkamai III priedo 4–7 stulpeliuose pagal mėsos kategorijas, ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

i)

gyvūnai bent 90 dienų iki paskerdimo dienos buvo auginti ūkiuose, kurie yra III priedo 1, 2 ir 3 stulpeliuose nurodytose vietovėse, kur bent šiuo laikotarpiu nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkio;

ii)

bent 21 dieną iki vežimo į skerdyklą dienos (ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų atveju – iki skerdimo ūkyje dienos) gyvūnai buvo prižiūrimi kompetentingų veterinarijos institucijų viename ūkyje, kuris yra mažiausiai 10 km spindulio apskritimo formos teritorijos centre ir šioje teritorijoje bent 30 dienų iki pakrovimo dienos nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkio;

iii)

į ii punkte nurodytą ūkį 21 dieną iki pakrovimo dienos (ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų atveju – iki skerdimo ūkyje dienos) nebuvo atvežta snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų, išskyrus kiaules, atvežamas iš jas tiekiančio ūkio, atitinkančio ii punkte nustatytas sąlygas – pastaruoju atveju 21 dienos laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 7 dienų;

Tačiau kompetentinga institucija gali leisti į ii punkte nurodytą ūkį atvežti snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnus, kurie atitinka i ir ii punktuose nustatytas sąlygas ir kurie:

atvežami iš ūkio, į kurį 21 dieną iki gabenimo į ii punkte nurodytą ūkį nebuvo atvežta snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų, išskyrus kiaules, atvežamas iš jas tiekiančio ūkio – pastaruoju atveju 21 dienos laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 7 dienų; arba

kurių snukio ir nagų ligos viruso antikūnių nustatymo testo, atlikto kraujo mėginį paėmus 10 dienų laikotarpiu iki gabenimo į ii punkte nurodytą ūkį dienos, rezultatai buvo neigiami; arba

atvežami iš ūkio, kuriame nustatyti neigiami serologinio tyrimo, atlikto pagal mėginių ėmimo protokolą, tinkamą 95 % patikimumu nustatyti 5 % snukio ir nagų ligos paplitimą, rezultatai;

iv)

gyvūnai (ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų, paskerstų ūkyje, atveju – skerdenos) buvo vežami oficialiai kontroliuojant transporto priemonėmis, kurios prieš pakraunant buvo išvalytos ir dezinfekuotos, iš ii punkte nurodyto ūkio į paskirtą skerdyklą;

v)

gyvūnai buvo paskersti mažiau negu po 24 valandų nuo atvežimo į skerdyklą laiko ir atskirai nuo gyvūnų, kurių mėsa nėra laikoma tinkama išsiųsti iš I priede išvardytų vietovių;

d)

mėsa, jei ji teigiamai pažymėta III priedo 8 stulpelyje, buvo gauta iš laukinių medžiojamųjų gyvūnų, kurie buvo užmušti teritorijose, kur snukio ir nagų ligos protrūkių nebuvo bent 90 dienų iki sumedžiojimo dienos, ir bent 20 km atstumu nuo III priedo 1, 2 ir 3 stulpeliuose nurodytų vietovių;

e)

mėsa, nurodyta c ir d punktuose, turi dar atitikti šias sąlygas:

i)

tokią mėsą išsiųsti galima tik leidus Jungtinės Karalystės kompetentingai veterinarijos institucijai, jeigu:

c punkto iv papunktyje nurodyti gyvūnai buvo gabenami į įmonę ir prieš tai nebuvo III priedo 1, 2 ir 3 skiltyse išvardytose vietovėse esančiuose ūkiuose; ir

įmonė nėra įsikūrusi Sario grafystėje;

ii)

visais atvejais mėsa yra aiškiai pažymėta, tvarkoma, laikoma ir vežama atskirai nuo mėsos, kuri nėra laikoma tinkama išsiųsti iš I priede nurodytų vietovių;

iii)

oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atlikto post-mortem patikrinimo išsiuntusioje įmonėje (ūkyje augintų medžiojamųjų gyvūnų skerdimo ūkyje atveju – c punkto ii papunktyje nurodytame ūkyje) metu nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos klinikinių požymių ar ligos post-mortem įrodymų;

iv)

mėsa buvo palikta įmonėse ar ūkiuose, nurodytuose e punkto iii papunktyje, bent 24 valandas po c ir d punktuose nurodytų gyvūnų post-mortem patikrinimo;

v)

bet koks tolesnis mėsos paruošimas išsiuntimui iš I priede išvardytų vietovių laikinai sustabdomas:

tuo atveju, jei snukio ir nagų liga buvo diagnozuota e punkto iii papunktyje nurodytose įmonėse ar ūkiuose prieš visų ten esančių gyvūnų paskerdimą, visos mėsos ir negyvų gyvūnų pašalinimą, ir nuo šių įmonių ir ūkių visiško išvalymo ir dezinfekavimo prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui užbaigimo praėjo bent 24 valandos, ir

tuo atveju, jei toje pačioje įmonėje skerdžiami snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvūnai yra atvežti iš ūkių, esančių I priede išvardytose vietovėse, ir neatitinka 4 dalies c ir d punktuose nustatytų sąlygų, iki visų šių gyvūnų paskerdimo ir šių įmonių visiško išvalymo ir dezinfekavimo prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui užbaigimo;

vi)

centrinės veterinarijos institucijos perduoda kitoms valstybėms narėms ir Komisijai šių įmonių ir ūkių, kuriuos jos patvirtino c, d ir e punktų taikymo tikslais, sąrašą.“

2)

6 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   1 dalyje išdėstyti draudimai netaikomi:

a)

iki 2007 m. liepos 15 d. gautiems spermai, kiaušialąstėms ir embrionams;

b)

užšaldytai galvijų spermai ir embrionams, užšaldytai kuilių spermai, užšaldytai avinų ir ožių spermai bei avių ir ožkų embrionams, kurie yra importuojami į Jungtinę Karalystę, laikantis atitinkamai Direktyvų 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB arba 92/65/EEB sąlygų, ir kurie po įvežimo į Jungtinę Karalystę buvo laikomi ir transportuojami atskirai nuo spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, kurie yra netinkami išsiuntimui pagal 1 dalį;

c)

užšaldytai galvijų, kuilių, avinų ir ožių spermai ir galvijų, kiaulių, avių ir ožkų embrionams, jei gyvūnai bent 90 dienų prieš ir surinkimo proceso metu buvo laikomi III priedo 1, 2 ir 3 skiltyse išvardytose vietovėse ir kurie:

i)

buvo laikomi patvirtintomis sąlygomis mažiausiai 30 dienų iki išsiuntimo dienos, ir

ii)

buvo paimti iš gyvūnų donorų, esančių centruose arba ūkiuose, kuriuose bent prieš tris mėnesius iki ir 30 dienų po spermos paėmimo nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejų ir kurie yra 10 km spindulio teritorijos, kurioje bent prieš 30 dienų iki paėmimo nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos, centre.

Prieš siųsdamos a, b ir c punktuose nurodytą spermą centrinės veterinarijos institucijos kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pateikia šios dalies taikymo tikslais patvirtintų centrų ir grupių sąrašą.“

3)

17 straipsnyje „2007 m. lapkričio 15 d.“ pakeičiama „2007 m. gruodžio 15 d.“.

4)

III priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Valstybės narės iš dalies pakeičia prekybai taikomas priemones, kad jos atitiktų šį sprendimą. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33); pataisyta versija (OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 210, 2007 8 10, p. 36. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/664/EB (OL L 270, 2007 10 13, p. 21).

(4)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).


PRIEDAS

„III PRIEDAS

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPĖ

ADNS

Administracinis vienetas

G

A/O

K

ŪM

LM

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

+

+

123

Orkney Islands

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Scotland

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Aberdeen City

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Dundee City

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

City of Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

England

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

+

 

177

Selby District

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

+

 

11

Kirklees District

+

+

+

+

 

6

Calderdale District

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

+

 

8

Doncaster District

+

+

+

+

 

20

Rotherham District

+

+

+

+

 

24

Sheffield District

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

+

 

18

Oldham District

+

+

+

+

 

19

Rochdale District

+

+

+

+

 

5

Bury District

+

+

+

+

 

3

Bolton District

+

+

+

+

 

21

Salford District

+

+

+

+

 

31

Trafford District

+

+

+

+

 

15

Manchester District

+

+

+

+

 

27

Stockport District

+

+

+

+

 

34

Wigan District

+

+

+

+

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

+

 

14

Liverpool District

+

+

+

+

 

23

Sefton District

+

+

+

+

 

28

St. Helens District

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Cheshire County

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Wirral District

+

+

+

+

 

142

Derbyshire County

+

+

+

+

 

44

City of Derby

+

+

+

+

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

+

 

47

City of Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Staffordshire County

+

+

+

+

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Devon County

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Cornwall County

+

+

+

+

 

143

Dorset County

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Somerset County

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

City of Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Herefordshire County

+

+

+

 

 

167

Worcestershire County

+

+

+

 

 

9

Dudley District

+

+

+

 

 

2

Birmingham District

+

+

+

 

 

22

Sandwell District

+

+

+

 

 

36

Wolverhampton District

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Wales

115

Sir Ynys Mon – Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin-Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr–Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen-Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd-Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili-Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd-Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy-Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

pranešimo apie gyvūnų ligą sistemos kodas (Sprendimas 2005/176/EB)

G

=

galvijų mėsa

A/O

=

avių ir ožkų mėsa

K

=

kiauliena

ŪM

=

ūkiuose auginami medžiojamieji snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnai

LM

=

laukiniai medžiojamieji snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnai“


Top