EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0709

2007/709/EF: Kommissionens beslutning af 31. oktober 2007 om ændring af beslutning 2007/554/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2007) 5284) (EØS-relevant tekst)

EUT L 287 af 1.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/709/oj

1.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. oktober 2007

om ændring af beslutning 2007/554/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer K(2007) 5284)

(EØS-relevant tekst)

(2007/709/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter udbruddene for nylig af mund- og klovesyge i Storbritannien vedtog Kommissionen beslutning 2007/554/EF af 9. august 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (3) for at understøtte de foranstaltninger, medlemsstaten havde truffet til bekæmpelse af mund- og klovesyge inden for rammerne af Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (4).

(2)

Ved beslutning 2007/554/EF er der fastsat bestemmelser om afsendelse fra høj- og lavrisikoområder i Storbritannien af produkter, der anses for sikre, og som enten blev fremstillet før indførelsen af restriktionerne i Det Forenede Kongerige af råvarer med oprindelse uden for de pågældende områder omfattet af restriktioner, eller som er blevet behandlet på en måde, der effektivt inaktiverer eventuelle mund- og klovesygevira.

(3)

Ved beslutning 2007/664/EF fastsatte Kommissionen regler for forsendelse af visse kategorier af kød fra visse områder, der blev opført i et nyt bilag III, hvori der i mindst 90 dage inden slagtningen ikke er konstateret udbrud af mund- og klovesyge, og som opfylder visse nærmere fastsatte betingelser.

(4)

På grundlag af oplysninger fremlagt af Det Forenede Kongerige bør der nu, efter at der er forløbet mere end en inkubationsperiode efter seneste bekræftede udbrud, ske en yderligere lempelse af visse restriktioner for kød og frossen sæd og frosne æg og embryoner fra dyr, der har været holdt i områder, hvor der ikke har været udbrud af mund- og klovesyge i 2007.

(5)

I lyset af den epidemiologiske situation og regionaliseringen i Det Forenede Kongerige og under hensyntagen til betingelserne for generhvervelse af status som mund- og klovesygefri er det dog nødvendigt at forlænge anvendelsen af beslutning 2007/554/EF til den 15. december 2007.

(6)

Beslutning 2007/554/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2007/554/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.   Forbuddet i stk. 2 finder ikke anvendelse på kød, der er forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004/EF, hvis:

a)

kødet er tydeligt identificeret og siden fremstillingsdatoen er blevet transporteret og oplagret adskilt fra kød, der i henhold til denne beslutning ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

b)

kødet opfylder en af følgende betingelser:

i)

det blev fremstillet før den 15. juli 2007, eller

ii)

det hidrører fra dyr, der i mindst 90 dage inden slagtetidspunktet er holdt og slagtet uden for de i bilag I og II angivne områder, eller, når det drejer sig om kød fra vildtlevende vildt af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (herefter benævnt »vildtlevende vildt«), er nedlagt uden for de i bilag I og II angivne områder, eller

iii)

det opfylder betingelserne i litra c), d) og e)

c)

kødet kommer fra tamhovdyr eller fra opdrættet vildt af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (herefter benævnt »opdrættet vildt«), jf. det angivne for den pågældende kategori af kød i en af de relevante kolonner (4-7) i bilag III, og det opfylder følgende betingelser:

i)

dyrene er i mindst 90 dage inden slagtetidspunktet holdt på bedrifter i de i kolonne 1-3 i bilag III angivne områder, hvor der ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge i mindst denne periode

ii)

i de sidste 21 dage inden datoen for transporten til slagteriet eller, når det drejer sig om opdrættet vildt, inden datoen for slagtningen på bedriften, har dyrene været under de kompetente veterinærmyndigheders tilsyn på en enkelt bedrift, der ligger i centrum af en cirkel omkring bedriften med en radius på mindst 10 km, hvor der ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge i mindst 30 dage inden datoen for pålæsningen

iii)

der er ikke blevet indsat nogen dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, på den i nr. ii) omhandlede bedrift i de sidste 21 dage inden datoen for pålæsningen eller, når det drejer sig om opdrættet vildt, inden datoen for slagtningen på bedriften, undtagen svin, der kommer fra en leverende bedrift, som opfylder betingelserne i nr. ii), idet perioden på 21 dage i dette tilfælde kan afkortes til 7 dage.

Den kompetente myndighed kan dog tillade, at dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, indsættes på den i nr. ii) omhandlede bedrift, hvis dyrene opfylder betingelserne i nr. i) og ii) og

kommer fra en bedrift, hvor der er ikke blevet indsat nogen dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, i de sidste 21 dage inden datoen for transporten til den i nr. ii) omhandlede bedrift, undtagen svin, der kommer fra en leverende bedrift, idet perioden på 21 dage i dette tilfælde kan afkortes til 7 dage, eller

har reageret negativt på en undersøgelse for antistoffer mod mund- og klovesygevirus på en blodprøve, der er taget højst 10 dage før datoen for transport til den i nr. ii) omhandlede bedrift, eller

kommer fra en bedrift, der med negativt resultat har været underkastet en serologisk undersøgelse efter en prøvetagningsprotokol, som kan påvise en mund- og klovesygeprævalens på 5 % med et konfidensniveau på mindst 95 %

iv)

dyrene eller, når det drejer sig om opdrættet vildt slagtet på bedriften, slagtekroppene er blevet transporteret under officiel kontrol fra den i nr. ii) omhandlede bedrift til det udpegede slagteri i transportmidler, der er blevet rengjort og desinficeret før pålæsningen

v)

dyrene er blevet slagtet mindre end 24 timer efter ankomsten til slagteriet og adskilt fra dyr, hvis kød det ikke er tilladt at afsende fra det i bilag I angivne område

d)

kød, for hvilket der er angivet et »+« i kolonne 8 i bilag III, kommer fra vildtlevende vildt, der er nedlagt i områder, hvor der i mindst 90 dage inden datoen for nedlæggelsen ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge, og mindst 20 km fra områder, der ikke figurerer i kolonne 1-3 i bilag III

e)

kød som omhandlet i litra c) og d) skal desuden opfylde følgende betingelser:

i)

den kompetente veterinærmyndighed i Det Forenede Kongerige må kun give tilladelse til, at det pågældende kød afsendes, hvis

de i litra c, nr. iv), omhandlede dyr er blevet transporteret til virksomheden uden kontakt med bedrifter, der ikke ligger i de i kolonne 1-3 i bilag III angivne områder, og

virksomheden ikke ligger i grevskabet Surrey

ii)

kødet er til enhver tid tydeligt identificeret og håndteres, oplagres og transporteres adskilt fra kød, der ikke må sendes ud af det i bilag I angivne område

iii)

under embedsdyrlægens inspektion efter slagtning på afsendelsesvirksomheden eller, hvis der er tale om slagtning på bedriften af opdrættet vildt, på den i litra c), nr. ii), omhandlede bedrift eller, hvis det drejer sig om vildtlevende vildt, på vildthåndteringsvirksomheden er der ikke fundet kliniske tegn eller andre beviser på mund- og klovesyge

iv)

kødet har været opbevaret på de i nr. iii) nævnte virksomheder eller bedrifter i mindst 24 timer efter inspektionen efter slagtning af de i litra c) og d) omhandlede dyr

v)

al yderligere tilberedning af kød bestemt til afsendelse ud af det område, der er anført i bilag I, suspenderes:

hvis der er konstateret mund- og klovesyge på de i nr. iii) nævnte virksomheder eller bedrifter, indtil alle dyr på stedet er slagtet, og alt kød og alle døde dyr er fjernet, og indtil der er gået mindst 24 timer efter, at de pågældende virksomheder og bedrifter er fuldstændig rengjort og desinficeret under embedsdyrlægens tilsyn, og

hvis det drejer sig om slagtning på samme virksomhed af dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og som kommer fra bedrifter, der ligger i områder anført i bilag I, og som ikke opfylder betingelserne i litra c) eller d), indtil alle de pågældende dyr er slagtet, og de pågældende virksomheder er fuldstændig rengjort og desinficeret under embedsdyrlægens tilsyn

vi)

de centrale veterinærmyndigheder sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder og bedrifter, de har godkendt i henhold til litra c), d) og e).«

2)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a)

sæd, æg og embryoner, der er fremstillet før den 15. juli 2007

b)

frossen tyresæd, frosne embryoner af kvæg, frossen ornesæd samt frossen sæd og frosne embryoner af får og geder, der er importeret til Det Forenede Kongerige i henhold til henholdsvis direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF, og som siden ankomsten til Det Forenede Kongerige er blevet opbevaret og transporteret adskilt fra sæd, æg og embryoner, der i henhold til stk. 1 ikke må afsendes

c)

frossen sæd og frosne embryoner fra kvæg, svin, får og geder, der i mindst 90 dage inden opsamlingen og på opsamlingstidspunktet er blevet holdt i de i kolonne 1-3 i bilag III angivne områder, hvis sæden/embryonerne:

i)

har været opbevaret under godkendte forhold i mindst 30 dage før afsendelsen, og

ii)

er blevet indsamlet fra donordyr, der har været holdt på stationer eller bedrifter, der har været fri for mund- og klovesyge i mindst tre måneder før og 30 dage efter sædopsamlingen, og som ligger midt i et område med en radius på 10 km, hvor der i mindst 30 dage før opsamlingsdatoen ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge.

Før afsendelse af den i litra a), b) og c), omhandlede sæd sender de centrale veterinærmyndigheder de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de stationer og team, de har godkendt i henhold til dette stykke.«

3)

I artikel 17 erstattes »15. november 2007« med »15. december 2007«.

4)

Bilag III erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender i handelen, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 210 af 10.8.2007, s. 36. Senest ændret ved beslutning 2007/664/EF (EUT L 270 af 13.10.2007, s. 21).

(4)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).


BILAG

»BILAG III

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPE

ADNS

Administrativ enhed

B

S/G

P

FG

WG

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

+

+

123

Orkney Islands

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Scotland

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Aberdeen City

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Dundee City

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

City of Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

England

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

+

 

177

Selby District

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

+

 

11

Kirklees District

+

+

+

+

 

6

Calderdale District

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

+

 

8

Doncaster District

+

+

+

+

 

20

Rotherham District

+

+

+

+

 

24

Sheffield District

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

+

 

18

Oldham District

+

+

+

+

 

19

Rochdale District

+

+

+

+

 

5

Bury District

+

+

+

+

 

3

Bolton District

+

+

+

+

 

21

Salford District

+

+

+

+

 

31

Trafford District

+

+

+

+

 

15

Manchester District

+

+

+

+

 

27

Stockport District

+

+

+

+

 

34

Wigan District

+

+

+

+

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

+

 

14

Liverpool District

+

+

+

+

 

23

Sefton District

+

+

+

+

 

28

St. Helens District

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Cheshire County

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Wirral District

+

+

+

+

 

142

Derbyshire County

+

+

+

+

 

44

City of Derby

+

+

+

+

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

+

 

47

City of Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Staffordshire County

+

+

+

+

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Devon County

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Cornwall County

+

+

+

+

 

143

Dorset County

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Somerset County

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

City of Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Herefordshire County

+

+

+

 

 

167

Worcestershire County

+

+

+

 

 

9

Dudley District

+

+

+

 

 

2

Birmingham District

+

+

+

 

 

22

Sandwell District

+

+

+

 

 

36

Wolverhampton District

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Wales

115

Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin — Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg — The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen — Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd — Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful — Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili — Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd — Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy — Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

Kode for anmeldelse af dyresygdomme (beslutning 2005/176/EF)

B

=

Oksekød

S/G

=

Fåre- og gedekød

P

=

Svinekød

FG

=

Opdrættet vildt af arter, som er modtagelige for mund- og klovesyge

WG

=

Vildtlevende vildt af arter, som er modtagelige for mund- og klovesyge«.


Top