EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0709

2007/709/WE: Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 287 z 1.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/709/oj

1.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/29


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 października 2007 r.

zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/709/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), a w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy w Wielkiej Brytanii została przyjęta decyzja Komisji 2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (3) w celu wzmocnienia środków zwalczania przedsięwziętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy (4).

(2)

Decyzja 2007/554/WE ustanawia zasady mające zastosowanie do wysyłania z obszarów wysokiego i niskiego ryzyka w Wielkiej Brytanii produktów uznanych za bezpieczne, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń w Zjednoczonym Królestwie, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy.

(3)

Przyjmując decyzję 2007/664/WE, Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w dodatkowym załączniku III, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed ubojem i które spełniają niektóre określone warunki.

(4)

Na podstawie informacji przekazanych przez Zjednoczone Królestwo, obecnie, gdy od wystąpienia ostatniego potwierdzonego ogniska choroby upłynął czas dłuższy niż okres inkubacji, właściwe jest dalsze uchylenie niektórych ograniczeń stosowanych w odniesieniu do mięsa i zamrożonego nasienia, komórek jajowych i zarodków, uzyskanych od zwierząt przebywających na obszarach, w których w 2007 r. nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy.

(5)

Jednakże z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Zjednoczonym Królestwie i jego regionalizację oraz uwzględniając warunki odzyskania statusu obszaru wolnego od pryszczycy, konieczne jest przedłużenie stosowania decyzji 2007/554/WE do dnia 15 grudnia 2007 r.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/554/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/554/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.   Zakaz określony w ust. 2 nie ma zastosowania do mięsa opatrzonego znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, pod warunkiem że:

a)

mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz było transportowane i przechowywane od daty produkcji oddzielnie od mięsa, które zgodnie z niniejszą decyzją nie kwalifikuje się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I;

b)

mięso spełnia jeden z następujących warunków:

(i)

zostało uzyskane przed dniem 15 lipca 2007 r.; lub

(ii)

pochodzi ze zwierząt hodowanych przez co najmniej 90 dni przed datą uboju i poddanych ubojowi; lub w przypadku mięsa uzyskanego z dziczyzny podatnej na pryszczycę (»dziczyzna«), ze zwierząt zabitych poza obszarami wymienionymi w załączniku I i II; lub

(iii)

spełnia warunki określone w lit. c), d) i e);

c)

mięso zostało uzyskane z hodowlanych zwierząt kopytnych lub dziczyzny hodowlanej podatnej na pryszczycę (»dziczyzna hodowlana«), zgodnie z wyszczególnieniem właściwej kategorii mięsa w jednej z odpowiednich kolumn od 4 do 7 w załączniku III, i spełnia następujące warunki:

(i)

zwierzęta były hodowane przez co najmniej 90 dni przed datą uboju w gospodarstwach znajdujących się na obszarach wymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III, w których co najmniej w tym okresie nie wystąpiło ognisko pryszczycy;

(ii)

przez 21 dni przed datą transportu do rzeźni lub w przypadku dziczyzny hodowlanej przed datą uboju na terenie gospodarstwa zwierzęta pozostawały pod nadzorem właściwych organów weterynaryjnych na terenie jednego gospodarstwa znajdującego się w środku okręgu o promieniu co najmniej 10 km, w którym nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu 30 dni poprzedzających datę załadunku;

(iii)

żadne zwierzę z gatunku podatnego na pryszczycę nie zostało wprowadzone na teren gospodarstwa, o którym mowa w pkt (ii), w ciągu 21 dni przed datą załadunku lub w przypadku dziczyzny hodowlanej przed datą uboju na terenie gospodarstwa, z wyjątkiem świń pochodzących z gospodarstwa zaopatrującego spełniającego warunki określone w ppkt (ii), w którym to przypadku okres 21 dni może zostać skrócony do 7 dni;

Jednakże właściwy organ może zezwolić na wprowadzenie do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii), zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę spełniających warunki określone w ppkt (i) i (ii), jeśli zwierzęta te:

pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 21 dni poprzedzających datę transportu do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii) nie wprowadzono żadnego zwierzęcia z gatunku podatnego na pryszczycę, z wyjątkiem świń pochodzących z gospodarstwa zaopatrującego, w którym to przypadku okres 21 dni może zostać skrócony do 7 dni; lub

poddano, z wynikiem negatywnym, testowi na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi pryszczycy, przeprowadzonego na próbce krwi pobranej w ciągu 10 dni poprzedzających datę transportu do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii); lub

pochodzą z gospodarstwa poddanego, z wynikiem negatywnym, badaniu serologicznemu zgodnie z procedurą pobierania próbek umożliwiającą wykrycie chorobowości pryszczycy wynoszącej 5 %, przy co najmniej 95 % przedziale ufności;

(iv)

zwierzęta lub, w przypadku dziczyzny hodowlanej, której uboju dokonano na terenie gospodarstwa, tusze, zostały przetransportowane pod urzędowym nadzorem środkami transportu, które zostały wyczyszczone i zdezynfekowane przed załadunkiem w gospodarstwie, o którym mowa w ppkt (ii), do wyznaczonej rzeźni;

(v)

uboju zwierząt dokonano w ciągu mniej niż 24 godzin od chwili przywiezienia do rzeźni, oddzielnie od zwierząt, których mięso nie kwalifikuje się do wysłania z obszaru wymienionego w załączniku I;

d)

mięso, jeśli jest oznaczone znakiem (+) w kolumnie 8 załącznika III, zostało uzyskane z dziczyzny zabitej na obszarach, na których nie wystąpiło ognisko pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed datą zabicia i w odległości co najmniej 20 km od obszarów niewymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III;

e)

mięso, o którym mowa w lit. c) i d), musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

(i)

zgoda na wysyłkę takiego mięsa jest wydawana przez właściwy organ weterynaryjny Zjednoczonego Królestwo wyłącznie, jeśli

zwierzęta, o których mowa w lit. c) ppkt (iv), zostały przetransportowane do zakładu niemającego kontaktu z gospodarstwami znajdującymi się na obszarach niewymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III; oraz

zakład ten nie jest położony w hrabstwie Surrey;

(ii)

mięso jest przez cały czas wyraźnie zidentyfikowane, przenoszone, przechowywane i transportowane oddzielnie od mięsa niekwalifikującego się do wysłania z obszaru wymienionego w załączniku I;

(iii)

w czasie badania poubojowego prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie dokonującym wysyłki lub w przypadku uboju dziczyzny hodowlanej na terenie gospodarstwa, o którym mowa w lit. c) ppkt (ii), lub w przypadku dziczyzny w zakładzie przetwórstwa dziczyzny, nie stwierdzono objawów klinicznych pryszczycy ani nie znaleziono pośmiertnych dowodów na jej obecność;

(iv)

mięso pozostawało w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit e) ppkt (iii), przez co najmniej 24 godziny od badania poubojowego zwierząt, o których mowa w lit. c) i d);

(v)

wstrzymuje się dalsze przygotowywanie mięsa do wysyłki poza obszar wymieniony w załączniku I:

w przypadku zdiagnozowania pryszczycy w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit. e) ppkt (iii), do chwili zakończenia uboju wszystkich obecnych tam zwierząt oraz usunięcia całego mięsa i wszystkich martwych zwierząt oraz do upływu co najmniej 24 godzin od zakończenia czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów i gospodarstw pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, oraz

w przypadku uboju w tym samym zakładzie zwierząt podatnych na pryszczycę pochodzących z gospodarstw znajdujących się w obszarach wymienionych w załączniku I, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4 lit. c) lub d), do chwili zakończenia uboju wszystkich takich zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

(vi)

centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów i gospodarstw zatwierdzonych dla celów stosowania lit. c), d) i e).”

2)

Artykuł 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do:

a)

nasienia, komórek jajowych i zarodków wyprodukowanych przed dniem 15 lipca 2007 r.;

b)

zamrożonego nasienia i zarodków bydła, zamrożonego nasienia świń, zamrożonego nasienia i zarodków owiec i kóz przywiezionych do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w dyrektywach 88/407/EWG, 89/556/EWG, 90/429/EWG lub 92/65/EWG, i które od chwili wprowadzenia do Zjednoczonego Królestwa były przechowywane i transportowane oddzielnie od nasienia, komórek jajowych i zarodków niekwalifikujących się do wysłania zgodnie z ust. 1;

c)

zamrożonego nasienia i zarodków uzyskanych od bydła, świń, owiec i kóz trzymanych przez co najmniej 90 dni poprzedzających datę pobrania tego nasienia i zarodków oraz w trakcie pobrania na obszarach wymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III, i które:

(i)

były przechowywane w zatwierdzonych warunkach przez okres co najmniej 30 dni przed datą wysłania, oraz

(ii)

zostały pobrane od zwierząt dawców znajdujących się w ośrodkach lub w gospodarstwach wolnych od pryszczycy przez co najmniej trzy miesiące przed datą pobrania nasienia i 30 dni po dacie jego pobrania oraz położonych w środku obszaru o promieniu 10 kilometrów, w którym nie wystąpił przypadek pryszczycy przez co najmniej 30 dni poprzedzających datę pobrania.

Przed wysłaniem nasienia, o którym mowa w lit. a), b) i c), centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz ośrodków i zespołów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.”

3)

W art. 17 „15 listopada 2007 r.” zastępuje się przez „15 grudnia 2007 r.”.

4)

Załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). Sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3)  Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/664/WE (Dz.U. L 270 z 13.10.2007, str. 21).

(4)  Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPA

ADNS

Jednostka administracyjna

B

O/K

WP

DZH

DZ

Wyspy Szkockie

131

Szetlandy

+

+

+

+

+

123

Wyspy Orkney

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Szkocja

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Miasto Aberdeen

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Miasto Dundee

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

Miasto Edynburg

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

Miasto Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

Anglia

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire, z wyjątkiem Selby

+

+

+

+

 

177

Okręg Selby

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

Miasto Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire składające się z

 

 

 

 

 

32

Okręg Wakefield

+

+

+

+

 

11

Okręg Kirklees

+

+

+

+

 

6

Okręg Calderdale

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire składające się z

 

 

 

 

 

1

Okręg Barnsley

+

+

+

+

 

8

Okręg Doncaster

+

+

+

+

 

20

Okręg Rotherham

+

+

+

+

 

24

Okręg Sheffield

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester składające się z

 

 

 

 

 

30

Okręg Tameside

+

+

+

+

 

18

Okręg Oldham

+

+

+

+

 

19

Okręg Rochdale

+

+

+

+

 

5

Okręg Bury

+

+

+

+

 

3

Okręg Bolton

+

+

+

+

 

21

Okręg Salford

+

+

+

+

 

31

Okręg Trafford

+

+

+

+

 

15

Okręg Manchester

+

+

+

+

 

27

Okręg Stockport

+

+

+

+

 

34

Okręg Wigan

+

+

+

+

 

 

Merseyside składające się z

 

 

 

 

 

12

Okręg Knowsley

+

+

+

+

 

14

Okręg Liverpool

+

+

+

+

 

23

Okręg Sefton

+

+

+

+

 

28

Okręg St. Helens

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Hrabstwo Cheshire

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Okręg Wirral

+

+

+

+

 

142

Hrabstwo Derbyshire

+

+

+

+

 

44

Miasto Derby

+

+

+

+

 

157

Hrabstwo Nottinghamshire

+

+

+

+

 

47

Miasto Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Hrabstwo Staffordshire

+

+

+

+

 

50

Miasto Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Hrabstwo Devon

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Hrabstwo Cornwall

+

+

+

+

 

143

Hrabstwo Dorset

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Hrabstwo Somerset

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

Miasto Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Hrabstwo Herefordshire

+

+

+

 

 

167

Hrabstwo Worcestershire

+

+

+

 

 

9

Okręg Dudley

+

+

+

 

 

2

Okręg Birmingham

+

+

+

 

 

22

Okręg Sandwell

+

+

+

 

 

36

Okręg Wolverhampton

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Walia

115

Sir Ynys Mon – Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin – Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr – Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen – Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd – Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili – Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd – Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy – Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

Kod systemu zgłaszania chorób zwierzęcych (decyzja 2005/176/WE)

B

=

mięso pochodzące z bydła

O/K

=

mięso owiec i kóz

WP

=

mięso wieprzowe

DZH

=

dziczyzna hodowlana podatna na pryszczycę

DZ

=

dziczyzna podatna na pryszczycę”


Top