EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0709

2007/709/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5284) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 287, 1.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/709/oj

1.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 31. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5284)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/709/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc nesenajiem mutes un nagu sērgas uzliesmojumiem Lielbritānijā tika pieņemts Komisijas 2007. gada 9. augusta Lēmums 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē (3), lai pastiprinātu mutes un nagu sērgas kontroles pasākumus, ko šī dalībvalsts veikusi saskaņā ar Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvu 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei (4).

(2)

Lēmumā 2007/554/EK paredzēti noteikumi, kas piemērojami, lai no augsta un zema riska apgabaliem Lielbritānijā veiktu tādu produktu sūtījumus, ko uzskata par nekaitīgiem un kas ražoti pirms ierobežojumu noteikšanas Apvienotajā Karalistē no izejmateriāliem, kas iegūti ārpus ierobežotajiem apgabaliem vai kam veikta pierādītas efektivitātes apstrāde, lai inaktivētu iespējamo mutes un nagu sērgas vīrusu.

(3)

Komisija ar Lēmumu 2007/664/EK pieņēma noteikumus konkrētu kategoriju gaļas sūtījumiem no noteiktiem apgabaliem, kuri iekļauti papildu III pielikumā un kuros vismaz 90 dienas pirms nokaušanas nav reģistrēti mutes un nagu sērgas uzliesmojumi, un kuri atbilst konkrētiem specifiskiem nosacījumiem.

(4)

Pamatojoties uz Lielbritānijas sniegto informāciju, šobrīd, kad kopš pēdējā apstiprinātā slimības uzliesmojuma pagājis vairāk nekā viens inkubācijas periods, ir lietderīgi atcelt vēl dažus ierobežojumus, ko piemēro gaļai un sasaldētai spermai, olšūnām un embrijiem, kas iegūti no tādos apgabalos turētiem dzīvniekiem, kuros 2007. gadā nav bijuši mutes un nagu sērgas uzliesmojumi.

(5)

Taču ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Apvienotajā Karalistē un tās sadalījumu reģionos, kā arī nosacījumus, lai atgūtu no mutes un nagu sērgas brīva apgabala statusu, Lēmumu 2007/554/EK jāturpina piemērot līdz 2007. gada 15. decembrim.

(6)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Lēmums 2007/554/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2007/554/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 2. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   Šā panta 2. punktā minēto aizliegumu nepiemēro gaļai, kurai ir veselības marķējums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I iedaļas III nodaļu,

a)

ja gaļa ir skaidri apzīmēta un kopš ražošanas dienas ir pārvadāta un uzglabāta atsevišķi no gaļas, kuru saskaņā ar šo lēmumu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

b)

ja gaļa atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

tā iegūta pirms 2007. gada 15. jūlija vai

ii)

tā iegūta no dzīvniekiem, kas pirms nokaušanas vismaz 90 dienas turēti un nokauti ārpus I un II pielikumā minētajiem apgabaliem; vai – attiecībā uz gaļu, kas iegūta no tādām savvaļas medījamo dzīvnieku sugām, kuras ir uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu (“savvaļas medījamie dzīvnieki”) – nogalināti ārpus I un II pielikumā minētajiem apgabaliem, vai

iii)

tā atbilst c), d) un e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

c)

ja gaļa ir iegūta no mājlopiem-nagaiņiem vai no saimniecībās audzētiem medījamiem dzīvniekiem, kuri pieder sugām, kas ir uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu (“saimniecībā audzēti medījamie dzīvnieki”), kā attiecībā uz konkrēto gaļas kategoriju norādīts III pielikuma attiecīgi 4. līdz 7. ailē, un tā atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

vismaz 90 dienas pirms nokaušanas dzīvnieki turēti saimniecībās, kas atrodas III pielikuma 1., 2. un 3. ailē norādītajos apgabalos, kuros minētajā laikposmā nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma;

ii)

21 dienu ilgā laikposmā pirms nosūtīšanas uz kautuvi vai – attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem – 21 dienu pirms saimniecībā veiktas kaušanas dzīvnieki ir bijuši kompetento veterināro iestāžu uzraudzībā vienā saimniecībā, kura atrodas vietā, ap kuru 10 km rādiusā vismaz 30 dienas pirms iekraušanas nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma;

iii)

saimniecībā, kas minēta ii) punktā, 21 dienas laikā pirms iekraušanas dienas vai – attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem – 21 dienas laikā pirms nokaušanas saimniecībā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas, kuras ievestas no piegādātājas saimniecības, kas atbilst ii) punktā noteiktajiem kritērijiem (šajā gadījumā 21 dienu ilgo laikposmu var samazināt līdz 7 dienām).

Tomēr kompetentā iestāde ii) punktā minētajā saimniecībā var atļaut ievest pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvniekus, kas atbilst i) un ii) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un

kas ievesti no saimniecības, kurā 21 dienu ilgā laikposmā pirms nosūtīšanas uz ii) punktā minēto saimniecību nav ievesti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas, kuras ievestas no piegādātājas saimniecības (šajā gadījumā 21 dienu ilgo laikposmu var samazināt līdz 7 dienām), vai

kam veikti testi, lai noteiktu antivielas pret mutes un nagu sērgas vīrusu, un to rezultāti ir negatīvi; šie testi veikti asins paraugam, kas ņemts 10 dienas pirms nosūtīšanas uz ii) punktā minēto saimniecību, vai

kas ievesti no saimniecības, kurā atbilstīgi paraugu veikšanas procedūrai, kas ir piemērota, lai ar vismaz 95 % ticamību noteiktu mutes un nagu sērgas 5 % izplatību, veikta seroloģiskā pārbaude un tās rezultāti ir negatīvi;

iv)

dzīvnieki vai – saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gadījumā – liemeņi ir pārvadāti no ii) punktā minētās saimniecības uz izraudzīto kautuvi, veicot oficiālu kontroli, un tādā transportlīdzeklī, kas pirms iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts;

v)

dzīvnieki ir nokauti 24 stundu laikā pēc to ierašanās kautuvē un atsevišķi no dzīvniekiem, kuru gaļu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētā apgabala;

d)

ja gaļa III pielikuma 8. ailē ir apzīmēta kā pozitīva un iegūta no savvaļas medījamiem dzīvniekiem, kas nogalināti apgabalos, kuros vismaz 90 dienas pirms nogalināšanas ne mazāk kā 20 km rādiusā no vietām, kuras nav minētas III pielikuma 1., 2. un 3. ailē, nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma;

e)

turklāt uz gaļu, kas minēta c) un d) apakšpunktā, attiecas arī turpmāk minētās papildu prasības:

i)

šādas gaļas nosūtīšanu var atļaut tikai Apvienotās Karalistes kompetentā veterinārā iestāde, ja

dzīvnieki, kas minēti c) apakšpunkta iv) punktā, nosūtīšanas laikā uz kautuvi nav bijuši saskarē ar saimniecībām, kuras atrodas III pielikuma 1., 2. un 3. ailē neminētajos apgabalos, un

kautuve neatrodas Surrey grāfistē;

ii)

gaļa vienmēr ir skaidri apzīmēta, un tā tiek pārkrauta, uzglabāta un pārvadāta atsevišķi no gaļas, kuru nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētā apgabala;

iii)

pēckaušanas apskatē, ko nosūtītāja uzņēmuma telpās veic pilnvarots veterinārārsts, vai attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem – nokaušanas laikā saimniecībā, kas minēta c) apakšpunkta ii) daļā, vai attiecībā uz savvaļas medījamiem dzīvniekiem – medījamo dzīvnieku apstrādes uzņēmumā – nav konstatētas mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes vai pēcnāves pierādījumi;

iv)

gaļa ir atradusies e) apakšpunkta iii) punktā minētajā uzņēmumā vai saimniecībā vismaz 24 stundas pēc c) un d) apakšpunktā minēto dzīvnieku pēckaušanas apskates;

v)

jebkāda turpmāka gaļas sagatavošana nosūtīšanai ārpus I pielikumā minētā apgabala ir jāpārtrauc,

ja e) apakšpunkta iii) punktā minētajās kautuvēs vai saimniecībās ir diagnosticēta mutes un nagu sērga; pārtraukšana attiecas uz laiku, kamēr ir pabeigta visu tur esošo dzīvnieku nokaušana un visas gaļas un mirušo dzīvnieku aizvākšana un ir pagājušas vismaz 24 stundas pēc šo kautuvju vai saimniecību pilnīgas tīrīšanas un dezinfekcijas pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, un

ja tajā pašā kautuvē ir kauti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgi dzīvnieki, kuri ievesti no I pielikumā minētajos apgabalos esošām saimniecībām un neatbilst 4. punkta c) vai d) apakšpunktā minētajiem noteikumiem; pārtraukšana attiecas uz laiku, kamēr ir nokauti visi šādi dzīvnieki un ir pabeigta minēto kautuvju tīrīšana un dezinfekcija pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā;

vi)

centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu un saimniecību sarakstu, ko tās ir apstiprinājušas c), d) un e) apakšpunktā minēto noteikumu piemērošanai.”

2)

Lēmuma 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro

a)

spermai, olšūnām vai embrijiem, kas iegūti pirms 2007. gada 15. jūlija;

b)

saldētai liellopu un cūku spermai un liellopu embrijiem, un saldētai aitu un kazu spermai un embrijiem, kas Apvienotajā Karalistē ievesti saskaņā ar attiecīgi Direktīvā 88/407/EEK, 89/556/EEK, 90/429/EEK vai 92/65/EEK izklāstītajiem nosacījumiem un kopš ievešanas Apvienotajā Karalistē uzglabāti un transportēti atsevišķi no spermas, olšūnām un embrijiem, kurus saskaņā ar 1. punktu aizliegts nosūtīt;

c)

saldētai spermai un embrijiem, kas iegūti no liellopiem, cūkām, aitām un kazām, kuri vismaz 90 dienas pirms tam un savākšanas laikā turēti III pielikuma 1., 2. un 3. ailē minētajos apgabalos un kuri

i)

glabāti apstiprinātos apstākļos vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas, un

ii)

iegūti no donordzīvniekiem, kuri atrodas centros vai saimniecībās, kurās vismaz trīs mēnešus pirms spermas savākšanas dienas un vismaz 30 dienas pēc tās nav bijis mutes un nagu sērgas un kuras atrodas vietā, ap kuru 10 km rādiusā vismaz 30 dienas pirms savākšanas dienas nav konstatēta mutes un nagu sērga.

Pirms a), b) un c) apakšpunktā minētās spermas nosūtīšanas centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to centru un brigāžu sarakstu, kuras ir apstiprinātas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.”

3)

Lēmuma 17. pantā vārdus “līdz 2007. gada 15. novembrim” aizstāj ar vārdiem “līdz 2007. gada 15. decembrim”.

4)

Ar šā lēmuma pielikuma tekstu aizstāj III pielikumu.

2. pants

Pasākumus, kurus dalībvalstis piemēro tirdzniecībai, tās groza tā, lai tie atbilstu šim lēmumam. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.). Labotā redakcija OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 210, 10.8.2007., 36. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/664/EK (OV L 270, 13.10.2007., 21. lpp.).

(4)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPA

ADNS

Administratīvā vienība

B

S/G

P

FG

WG

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

+

+

123

Orkney Islands

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Scotland

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Aberdeen City

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Dundee City

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

City of Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

England

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

+

 

177

Selby District

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

+

 

11

Kirklees District

+

+

+

+

 

6

Calderdale District

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

+

 

8

Doncaster District

+

+

+

+

 

20

Rotherham District

+

+

+

+

 

24

Sheffield District

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

+

 

18

Oldham District

+

+

+

+

 

19

Rochdale District

+

+

+

+

 

5

Bury District

+

+

+

+

 

3

Bolton District

+

+

+

+

 

21

Salford District

+

+

+

+

 

31

Trafford District

+

+

+

+

 

15

Manchester District

+

+

+

+

 

27

Stockport District

+

+

+

+

 

34

Wigan District

+

+

+

+

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

+

 

14

Liverpool District

+

+

+

+

 

23

Sefton District

+

+

+

+

 

28

St. Helens District

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Cheshire County

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Wirral District

+

+

+

+

 

142

Derbyshire County

+

+

+

+

 

44

City of Derby

+

+

+

+

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

+

 

47

City of Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Staffordshire County

+

+

+

+

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Devon County

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Cornwall County

+

+

+

+

 

143

Dorset County

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Somerset County

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

City of Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Herefordshire County

+

+

+

 

 

167

Worcestershire County

+

+

+

 

 

9

Dudley District

+

+

+

 

 

2

Birmingham District

+

+

+

 

 

22

Sandwell District

+

+

+

 

 

36

Wolverhampton District

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Wales

115

Sir Ynys Mon – Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin-Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr – Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen – Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd – Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili – Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd – Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy – Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēmas kods (Lēmums 2005/176/EK)

B

=

liellopu gaļa

S/G

=

aitu un kazu gaļa

P

=

cūkgaļa

FG

=

tādu saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļa, kas pieder sugām, kuras ir uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu

WG

=

tādu savvaļas medījamo dzīvnieku gaļa, kas pieder sugām, kuras ir uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu”


Top