Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0497

1999 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimas dėl bendrojo techninio reglamento, skirto skaitmeninio patobulinto belaidžio nuotolinio ryšio (SPBR) SPBR/GSM dualiojo veikimo galiniams įrenginiams (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2026)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 192, 24.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/497/oj

31999D0497Oficialusis leidinys L 192 , 24/07/1999 p. 0058 - 0059


Komisijos Sprendimas

1999 m. liepos 7 d.

dėl bendrojo techninio reglamento, skirto skaitmeninio patobulinto belaidžio nuotolinio ryšio (SPBR) SPBR/GSM dualiojo veikimo galiniams įrenginiams

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2026)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/497/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/13/EB dėl telekomunikacijų galinių įrenginių ir palydovinių antžeminių stočių įrangos, taip pat dėl abipusio jų atitikties pripažinimo [1], ypač į jos 7 straipsnio 2 dalies antrąją įtrauką,

(1) kadangi Komisija patvirtino priemones, nustatančias, kokio tipo galiniams įrenginiams bendrasis techninis reglamentas turi būti priimtas, kartu pagal 7 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką apibrėžiant jo taikymo sritį;

(2) kadangi turėtų būti patvirtinti atitinkami darnieji standartai arba jų dalys, įgyvendinantys esminius reikalavimus, kurie turės būti pakeisti bendraisiais techniniais reglamentais;

(3) kadangi užtikrinant, kad gamintojai ir toliau galės patekti į rinkas, reikia numatyti pereinamojo laikotarpio priemones, taikytinas įrenginiams, patvirtintiems pagal nacionalinius tipo patvirtinimo reglamentus;

(4) kadangi, kaip numatyta 29 straipsnio 2 dalyje, komitetui (TITK) buvo pateiktas pasiūlymas;

(5) kadangi šiuo sprendimu priimamas bendrasis techninis reglamentas atitinka TITK nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Šis sprendimas taikomas galiniams įrenginiams, numatytiems prijungti prie viešojo telekomunikacijų tinklo ir įtrauktiems į 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto darniojo standarto taikymo sritį.

2. Šiuo sprendimu nustatomas bendrasis techninis reglamentas, taikomas SPBR įrangos, naudojamos GSM tinkluose, prijungimo reikalavimams.

2 straipsnis

1. Bendrajame techniniame reglamente pateikiamas darnusis standartas, parengtas atitinkamos standartizacijos įstaigos, kuri tinkamu mastu įgyvendina Direktyvos 98/13/EB 5 straipsnio c–g punktuose nurodytus esminius reikalavimus. Nuoroda į standartą pateikiama priede.

2. Galiniai įrenginiai, kuriems taikomas šis sprendimas, atitinka arba šio straipsnio 1 dalyje minimą bendrąjį techninį reglamentą, arba taikytinus bendruosius techninius reglamentus, apibrėžtus Komisijos sprendimuose 97/523/EB [2], 97/524/EB [3], 97/525/EB [4], 98/574/EB [5], 98/542/EB [6], 98/575/EB [7], 98/543/EB [8] ir 1999/310/EB [9]. Be to, jie atitinka Direktyvos 98/13/EB 5 straipsnio a ir b punktuose nurodytus esminius reikalavimus ir visų kitų taikytinų direktyvų, ypač Tarybos direktyvų 73/23/EEB [10] ir 89/336/EEB [11], reikalavimus.

3 straipsnis

Notifikuotosios įstaigos, kurioms yra skirta atlikti Direktyvos 98/13/EB 10 straipsnyje nurodytas procedūras, nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos galiniams įrenginiams, kuriems taikoma jo 1 straipsnio 1 dalis, taiko priede nurodytą darnųjį standartą arba užtikrina jo taikymą ar pasirinktinai taiko Sprendimų 97/523/EB, 97/524/EB, 97/525/EB, 98/574/EB, 98/542/EB, 98/575/EB, 98/543/EB ir 1999/310/EB prieduose nurodytus darniuosius standartus arba užtikrina jų taikymą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

Karel van Miert

Komisijos narys

[1] OL L 74, 1998 3 12, p. 1.

[2] OL L 215, 1997 8 7, p. 48.

[3] OL L 215, 1997 8 7, p. 51.

[4] OL L 215, 1997 8 7, p. 54.

[5] OL L 278, 1998 10 15, p. 30.

[6] OL L 254, 1998 9 16, p. 28.

[7] OL L 278, 1998 10 15, p. 35.

[8] OL L 254, 1998 9 16, p. 32.

[9] OL L 119, 1999 5 7, p. 57.

[10] OL L 77, 1973 3 26, p. 29.

[11] OL L 139, 1989 5 23, p. 19.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Nuoroda į taikytiną darnųjį standartą

Šio sprendimo 2 straipsnyje minimas darnusis standartas yra:

Skaitmeninis patobulintas belaidis nuotolinis ryšys (SPBR); globalioji judriųjų ryšių sistema (GSM); SPBR/GSM dualiojo veikimo galinių įrenginių prijungimo reikalavimai

ETSI

Europos telekomunikacijų standartų institutas

Sekretoriatas

EN 301439 VI.1.1–1999 m. sausio mėn.

(išskyrus įžangą)

Papildoma informacija

Europos telekomunikacijų standartų institutas yra pripažintas pagal Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 98/34/EB.

Pirmiau nurodytas darnusis standartas yra parengtas vadovaujantis Tarybos ir Europos Parlamento direktyvoje 98/34/EB nustatyta tvarka suteiktu įgaliojimu.

Visą pirmiau nurodyto darniojo standarto tekstą galima gauti iš:

European Telecommunications Standards Institute

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

arba

European Commission

DG XIII/A/2–(BU 31, 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

arba iš bet kurios kitos už ETSI standartų platinimą atsakingos organizacijos, kurių sąrašą galima rasti internete (www.ispo.cec.be).

--------------------------------------------------

Top