Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0497

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 1999 o spoločnom technickom predpise pre duálne koncové zariadenia DECT/GSM digitálnych bezdrôtových telekomunikácií s rozšíreným dosahom (DECT) (oznámené pod číslom dokumentu C (1999) 2026)Text s významom pre EHP.

OJ L 192, 24.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/497/oj

31999D0497Úradný vestník L 192 , 24/07/1999 S. 0058 - 0059


Rozhodnutie Komisie

zo 7. júla 1999

o spoločnom technickom predpise pre duálne koncové zariadenia DECT/GSM digitálnych bezdrôtových telekomunikácií s rozšíreným dosahom (DECT)

(oznámené pod číslom dokumentu C (1999) 2026)

(Text s významom pre EHP)

(1999/513/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/13/ES z 12. februára 1998 o koncových telekomunikačných zariadeniach a zariadeniach družicových zemských staníc, vrátane vzájomného uznávania ich súladu [1] a najmä na druhú zarážku jej článku 7 ods. 2,

(1) keďže Komisia prijala opatrenia stanovujúce typ koncových zariadení, pre ktoré sa vyžaduje spoločný technický predpis, ako aj súvisiace vyjadrenie o rozsahu jeho pôsobnosti podľa prvej zarážky článku 7 ods. 2;

(2) keďže by sa mali prijať zodpovedajúce harmonizované normy, alebo ich časti, vykonávajúce základné požiadavky, ktoré je potrebné previesť do spoločných technických predpisov;

(3) keďže s cieľom zabezpečiť výrobcom nepretržitý prístup na trhy je potrebné zohľadniť prechodné opatrenia týkajúce sa zariadení schválených podľa vnútroštátnych právnych predpisov pre typové schvaľovanie;

(4) keďže Schvaľovaciemu výboru pre telekomunikačné vybavenie (ACTE) bol predložený návrh podľa článku 29 ods. 2;

(5) keďže spoločný technický predpis, ktorý má byť týmto rozhodnutím prijatý, je v súlade so stanoviskom ACTE,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Toto rozhodnutie platí pre koncové zariadenia určené na pripojenie k verejnej telekomunikačnej sieti, ktoré spadajú do pôsobnosti harmonizovanej normy označenej v článku 2 ods. 1

2. Toto rozhodnutie zavádza spoločný technický predpis, ktorý sa týka požiadaviek na pripojenie pre zariadenia DECT sprístupňujúce siete GSM.

Článok 2

1. Spoločný technický predpis zahŕňa harmonizovanú normu vypracovanú príslušným normalizačným orgánom, ktorá v použiteľnej miere vykonáva základné požiadavky uvedené v článku 5 písm. c) až g) smernice 98/13/ES. Odkaz na túto normu je stanovený v prílohe.

2. Koncové zariadenia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, spĺňajú buď požiadavky spoločného technického predpisu uvedeného v odseku 1, alebo alternatívne spĺňajú požiadavky spoločných technických predpisov uvedených v rozhodnutiach Komisie 97/523/ES, [2] 97/524/ES, [3] 97/525/ES, [4] 98/574/ES, [5] 98/542/ES, [6] 98/575/ES, [7] 98/543/ES [8] alebo 99/310/ES. [9] Okrem toho spĺňajú základné požiadavky uvedené v článku 5 písm. a) a b) smernice 98/13/ES a požiadavky všetkých ostatných uplatniteľných smerníc, najmä smerníc Rady 73/23/EHS [10] a 89/336/EHS. [11]

Článok 3

Po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia notifikované orgány určené na vykonávanie postupov uvedených v článku 10 smernice 98/13/ES, vzhľadom na koncové zariadenia, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 1 tohto rozhodnutia, začnú používať alebo zabezpečia používanie harmonizovanej normy uvedenej v prílohe I alebo alternatívne harmonizovaných noriem uvedených v prílohách k rozhodnutiam 97/523/ES, 97/524/ES, 97/525/ES, 98/574/ES, 98/542/ES, 98/575/ES, 98/543/ES alebo 1999/310/ES.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 7. júla 1999

Za Komisiu

Karel van Miert

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 74, 12.3.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 215, 7.8.1997, s. 48.

[3] Ú. v. ES L 215, 7.8.1997, s. 51.

[4] Ú. v. ES L 215, 7.8.1997, s. 54.

[5] Ú. v. ES L 278, 15.10.1998, s. 30.

[6] Ú. v. ES L 254, 16.9.1998, s. 28.

[7] Ú. v. ES L 278, 15.10.1998, s. 35.

[8] Ú. v. ES L 254, 16.9.1998, s. 32.

[9] Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 57.

[10] Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29.

[11] Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Odkaz na uplatniteľnú harmonizovanú normu

Harmonizovanou normou uvedenou v článku 2 rozhodnutia je:

Digitálne bezdrôtové telekomunikácie s rozšíreným dosahom (DECT); digitálna sieť pre mobilné komunikácie (GSM);

požiadavky na pripojenie duálnych koncových zariadení DECT/GSM

ETSI

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

Sekretariát

EN 301439 V1.1.1 — január 1999

(okrem predslovu)

Dodatočné informácie

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

je uznaný podľa smernice Rady a Európskeho parlamentu 98/34/ES.

Vyššie uvedená harmonizovaná norma bola vypracovaná na základe poverenia vydaného v súlade s príslušnými postupmi smernice Rady a Európskeho parlamentu 98/34/ES.

Úplné znenie vyššie uvedenej harmonizovanej normy je možné získať na adresách:

European Telecommunications Standards Institute

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia-Antipolis Cedex

alebo

European Commission,DGXIII/A.2 — (BU 31, 1/7),Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels

alebo vo všetkých ostatných organizáciách zodpovedných za dostupnosť noriem ETSI, ktorých zoznam sa nachádza na Internete (na adrese www.ispo.cec.be).

--------------------------------------------------

Top