Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0497

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie wspólnej regulacji technicznej dla urządzeń końcowych ulepszonego systemu cyfrowej telekomunikacji bezprzewodowej (DECT) pracujących w dwóch trybach DECT/GSM (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 2026)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 192, 24.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/497/oj

31999D0497Dziennik Urzędowy L 192 , 24/07/1999 P. 0058 - 0059


Decyzja Komisji

z dnia 7 lipca 1999 r.

w sprawie wspólnej regulacji technicznej dla urządzeń końcowych ulepszonego systemu cyfrowej telekomunikacji bezprzewodowej (DECT) pracujących w dwóch trybach DECT/GSM

(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 2026)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(1999/497/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 1998 r. odnoszącą się do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz urządzeń naziemnych stacji satelitarnych, w tym wzajemnego uznawania ich zgodności [1], w szczególności jej art. 7 ust. 2 tiret drugie;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja przyjęła środek określający typ urządzeń końcowych, dla których jest wymagana wspólna regulacja techniczna, jak również związana z nią deklaracja w sprawie zakresu, zgodnie z art. 7 ust. 2 tiret pierwsze.

(2) Należy przyjąć odpowiednie zharmonizowane normy lub ich części, wdrażające zasadnicze wymagania, które mają zostać przekształcone we wspólną regulację techniczną.

(3) W celu zapewnienia producentom ciągłego dostępu do rynków należy wprowadzić regulacje przejściowe dotyczące urządzeń homologowanych zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie homologacji.

(4) Wniosek został przedłożony Komitetowi (ACTE), zgodnie z art. 29 ust. 2.

(5) Wspólna regulacja techniczna, która ma być przyjęta w niniejszej decyzji, jest zgodna z opinią ACTE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Niniejszą decyzje stosuje się do urządzeń końcowych przeznaczonych do podłączania do publicznej sieci telekomunikacyjnej i wchodzących w zakres zharmonizowanej normy określonej w art. 2 ust. 1.

2. Niniejsza decyzja ustanawia wspólną regulację techniczną dotyczącą wymagań przyłączeniowych dla urządzeń DECT łączących się z siecią GSM.

Artykuł 2

1. Wspólna regulacja techniczna obejmuje zharmonizowaną normę opracowaną przez właściwy organ normalizacyjny i wdrażającą w odpowiednim zakresie zasadnicze wymagania określone w art. 5 lit. c)-g) dyrektywy 98/13/WE. Odniesienie do normy przedstawione jest w Załączniku.

2. Urządzenia końcowe objęte niniejszą dyrektywą są zgodne albo ze wspólną regulacją techniczną, określoną w ust. 1 lub z mającymi zastosowanie wspólnymi regulacjami technicznymi określonymi w decyzjach Komisji 97/523/WE [2], 97/524/WE [3], 97/525/WE [4], 98/574/WE [5], 98/542/WE [6], 98/575/WE [7], 98/543/WE [8] i 1999/310/WE [9]. Ponadto urządzenia te spełniają zasadnicze wymagania określone w art. 5 lit. a) i b) dyrektywy 98/13/WE i spełniają wymogi wszystkich innych stosowanych dyrektyw, w szczególności dyrektyw Rady 73/23/EWG [10] i 89/336/EWG [11].

Artykuł 3

Notyfikowane organy wyznaczone do realizacji procedur określonych w art. 10 dyrektywy 98/13/WE w odniesieniu do urządzeń końcowych objętych art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji stosują lub zapewniają stosowanie zharmonizowanej normy określonej w Załączniku przed wejściem w życie niniejszej decyzji lub alternatywnie zharmonizowanej normy określonej w załącznikach do decyzji 97/523/WE, 97/524/WE, 97/525/WE, 98/574/WE, 98/542/WE, 98/575/WE, 98/543/WE lub 1999/310/WE.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 1999 r.

W imieniu Komisji

Karel van Miert

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 74 z 12.3.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 215 z 7.8.1997, str. 48.

[3] Dz.U. L 215 z 7.8.1997, str. 51.

[4] Dz.U. L 215 z 7.8.1997, str. 54.

[5] Dz.U. L 278 z 15.10.1998, str. 30.

[6] Dz.U. L 254 z 16.9.1998, str. 28.

[7] Dz.U. L 278 z 15.10.1998, str. 35.

[8] Dz.U. L 254 z 16.9.1998, str. 32.

[9] Dz.U. L 119 z 7.5.1999, str. 57.

[10] Dz.U. L 77 z 26.3.1973, str. 29.

[11] Dz.U. L 139 z 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Odniesienie do stosowanej zharmonizowanej normy

Zharmonizowaną normą określoną w art. 2 niniejszej decyzji jest:

Ulepszony system cyfrowej telekomunikacji bezprzewodowej (DECT); system globalnej łączności ruchomej (GSM); wymagania przyłączeniowe dla urządzeń końcowych pracujących w dwóch trybach DECT/GSM

ETSI

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

Sekretariat ETSI

EN 301439 V1.1.1 — styczeń 1999 r.

(oprócz przedmowy)

Dodatkowe informacje

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych jest organem uznanym zgodnie z dyrektywą Rady 98/34/WE.

Zharmonizowana norma określona wyżej została opracowana na podstawie zalecenia wydanego zgodnie z odpowiednim procedurami dyrektywy 98/34/WE.

Pełny tekst normy zharmonizowanej, do której odniesienie nastąpiło powyżej można otrzymać od:

Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia-Antipolis Cedex

lub

Komisji Europejskiej,

DGXIII/A.2 - (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruksela

lub od innych organizacji odpowiedzialnych za udostępnianie norm ETSI. Wykaz tych organizacji i instytucji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.ispo.cec.be.

--------------------------------------------------

Top