EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0347

A Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete (2016. március 10.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentesek jegyzékének elkészítéséhez és frissítéséhez használt pontos formátumra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/1409

OJ L 65, 11.3.2016, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/347/oj

11.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/49


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/347 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 10.)

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentesek jegyzékének elkészítéséhez és frissítéséhez használt pontos formátumra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 18. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 596/2014/EU rendelet 18. cikke értelmében a kibocsátóknak, a kibocsátási egységek piaca szereplőinek, az aukciós platformoknak, az árverezőknek és aukcióellenőröknek vagy bármely más, nevükben vagy javukra eljáró személynek egy pontos formátumnak megfelelően jegyzékeket kell készíteniük a bennfentesekről, és e jegyzékeket naprakészen kell tartaniuk.

(2)

A bennfentesek jegyzékének összeállítására és frissítésére vonatkozóan az 596/2014/EU rendeletben meghatározott követelmény egységes alkalmazását elősegíti a pontos formátum meghatározása, beleértve standard formanyomtatványok használatát. Azt is biztosítja, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek a pénzügyi piacok integritásának védelmére és az esetleges piaci visszaélések vizsgálatára irányuló feladatuk ellátásához szükséges információkkal.

(3)

Mivel egy szervezeten belül több bennfentes információ is létezhet egyidejűleg, a bennfentesek jegyzékének pontosan azonosítania kell a konkrét bennfentes információkat, amelyekhez a kibocsátók, a kibocsátási egységek piacának szereplői, az aukciós platformok, az árverezők és aukcióellenőrök számára munkát végző személyek hozzáfértek (vagyis hogy például ügyletről, projektről, vállalati vagy pénzügyi eseményről, pénzügyi beszámoló vagy profitfigyelmeztetés [profit warning] közzétételéről van-e szó). E célból a bennfentesek jegyzékét szakaszokra kell felosztani, és minden egyes bennfentes információt külön szakaszba kell sorolni. Minden szakaszban fel kell sorolni az összes olyan személyt, aki hozzáfér ugyanazon konkrét bennfentes információhoz.

(4)

Annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazon egyének tekintetében több bejegyzés kerüljön a bennfentesek jegyzékének különböző szakaszaiba, a kibocsátók, a kibocsátási egységek piacának szereplői, az aukciós platformok, az árverezők és aukcióellenőrök vagy a nevükben vagy javukra eljáró személyek dönthetnek úgy, hogy a bennfentesek jegyzékében egy, az állandó bennfentesek szakaszának nevezett kiegészítő szakaszt állítanak össze és tartanak naprakészen, amely jellegében különbözik a bennfentesek jegyzékének többi szakaszától, mivel nem egy konkrét bennfentes információ létezése okán hozzák létre. Ilyen esetben az állandó bennfentesek szakaszának csak azokat a személyeket kell tartalmaznia, akik funkciójuk vagy pozíciójuk jellege miatt mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz a kibocsátónál, a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél, az aukciós platformnál, az árverezőnél vagy az aukcióellenőrnél.

(5)

A bennfentesek jegyzékének alapvetően a bennfentesek azonosítását megkönnyítő személyes adatokat kell tartalmaznia. Ezen információk közé tartozik az érintett egyének születési dátuma, a lakcíme, és ahol alkalmazandó, a nemzeti azonosító száma.

(6)

A bennfentesek jegyzékének tartalmaznia kell olyan adatokat is, amelyek segíthetnek az illetékes hatóságoknak a vizsgálatok lefolytatásában, a bennfentesek kereskedési magatartásának gyors elemzésében, a bennfentesek és a gyanús kereskedésben részt vevő személyek közötti kapcsolatok megállapításában, és a kritikus időszakokban köztük fennálló kapcsolatok azonosításában. E tekintetben elengedhetetlen a telefonszámok megadása, mivel ezáltal lehetővé válik az illetékes hatóságok számára, hogy gyorsan cselekedjenek és szükség esetén adatforgalmi adatokat kérjenek. Az ilyen adatokat továbbá már a kezdetektől rendelkezésre kell bocsátani, hogy a vizsgálat integritását ne veszélyeztesse az, ha az illetékes hatóságoknak valamely vizsgálat folyamán további információkéréssel kell fordulniuk a kibocsátóhoz, a kibocsátási egységek piacának szereplőjéhez, az aukciós platformhoz, az árverezőhöz és aukcióellenőrhöz vagy a bennfenteshez.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentesek jegyzéke kérésre a lehető leghamarabb az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátható legyen, és hogy ne veszélyeztessen egy vizsgálatot az, hogy a bennfentesek jegyzékén szereplő személyektől kell információt kérni, a bennfentesek jegyzékét elektronikus formátumban kell elkészíteni és haladéktalanul frissíteni kell minden esetben, amikor az 596/2014/EU rendeletben meghatározott, a bennfentesek jegyzékének frissítését kiváltó körülmények fennállnak.

(8)

A bennfentesek jegyzékének benyújtásához az illetékes hatóságok által meghatározott specifikus elektronikus formátumok használata várhatóan csökkentené az illetékes hatóságok, a kibocsátók, a kibocsátási egységek piacának szereplői, az aukciós platformok, az árverezők és aukcióellenőrök és a nevükben vagy javukra eljáró személyek adminisztratív terheit is. Az elektronikus formátumok vélhetően lehetővé teszik a bennfentesek jegyzékében szereplő információk bizalmas kezelését, és az uniós jogszabályokban a személyes adatok kezelésére és az ilyen adatok továbbítására vonatkozóan megállapított szabályok betartását is.

(9)

Mivel azonban a kkv-tőkefinanszírozási piacon lévő kibocsátók mentesülnek a bennfentesek jegyzékének elkészítése és naprakészen tartása alól, és ezért az adott információkat előállíthatják és tarthatják az e rendelet által a többi kibocsátó számára előírt elektronikus formátumtól eltérő formátumban is, szükséges, hogy a kkv-tőkefinanszírozási piacon lévő kibocsátókra ne vonatkozzon az a követelmény, hogy a bennfentesek jegyzékét elektronikus formátum használatával kell benyújtani az illetékes hatóságoknak. Ugyanígy indokolt az is, hogy ne legyen előírás bizonyos személyes adatok benyújtása, amennyiben az ilyen adatok nem állnak az említett kibocsátók rendelkezésére a bennfentesek jegyzékére irányuló kérés pillanatában. A bennfentesek jegyzékeit minden esetben az információk teljességét, bizalmas jellegét és integritását biztosító módon kell benyújtani.

(10)

Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(11)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével létrehozott Értékpapír-piaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(12)

A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

„elektronikus eszközök”: az adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést), tárolására és továbbítására szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben vezetékeket, rádiós és optikai technológiákat vagy bármely más elektromágneses eszközöket alkalmaznak.

2. cikk

A bennfentesek jegyzéke összeállításának és frissítésének formátuma

(1)   A kibocsátók, a kibocsátási egységek piacának szereplői, az aukciós platformok, az árverezők és aukcióellenőrök vagy a nevükben vagy javukra eljáró személyek biztosítják, hogy bennfentesekre vonatkozó jegyzékeik a különböző bennfentes információknak megfelelő külön szakaszokra legyenek bontva. A bennfentesek jegyzékét új szakaszokkal kell kiegészíteni, amint az 596/2014/EU rendelet 7. cikkének meghatározása szerinti új bennfentes információ azonosítására kerül sor.

A bennfentesek jegyzékének egyes szakaszaiban csak az adott szakasz szempontjából releváns bennfentes információhoz hozzáférő egyének adatait kell szerepeltetni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek egy kiegészítő szakaszt illeszthetnek be a bennfentesekre vonatkozó jegyzékeikbe, amely azon egyének adatait tartalmazza, akik mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz („állandó bennfentesek”).

Az első albekezdésben említett kiegészítő szakaszban feltüntetett állandó bennfentesek adatai nem szerepeltethetők a bennfentesek jegyzékének az (1) bekezdésben említett többi szakaszában.

(3)   Az (1) bekezdésben említett személyek az I. melléklet 1. formanyomtatványának megfelelő elektronikus formátumban állítják össze és tartják naprakészen a bennfentesek jegyzékét.

Amennyiben a bennfentesek jegyzéke tartalmazza a (2) bekezdésben említett kiegészítő szakaszt, az (1) bekezdésben említett személyek ezt a szakaszt az I. melléklet 2. formanyomtatványának megfelelő elektronikus formátumban állítják össze és tartják naprakészen.

(4)   A (3) bekezdésben említett elektronikus formátumoknak mindenkor biztosítaniuk kell a következőket:

a)

a feltüntetett információk bizalmas jellege, biztosítva, hogy a bennfentesek jegyzékéhez való hozzáférés a kibocsátónál, a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél, az aukciós platformnál, az árverezőnél és aukcióellenőrnél, vagy a nevükben vagy javukra eljáró személyeknél egyértelműen azonosított személyekre korlátozódjon, akiknek funkciójuk vagy pozíciójuk jellege miatt szükségük van a hozzáférésre;

b)

a bennfentesek jegyzékében foglalt információk pontossága;

c)

a bennfentesek jegyzékének korábbi változataihoz való hozzáférés és annak lekérdezése.

(5)   A (3) bekezdésben említett bennfentesek jegyzékét az illetékes hatóság által meghatározott elektronikus eszközök használatával kell benyújtani. Az illetékes hatóságok közzéteszik weboldalukon a használandó elektronikus eszközöket. Ezeknek az elektronikus eszközöknek biztosítaniuk kell, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során.

3. cikk

Kkv-tőkefinanszírozási piacokon lévő kibocsátók

Az 596/2014/EU rendelet 18. cikke (6) bekezdése b) pontjának alkalmazásában a kkv-tőkefinanszírozási piacra bevezetett pénzügyi eszközök kibocsátója kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a bennfentesek jegyzékét a II. mellékletben található formanyomtatványnak megfelelően és olyan formátumban, amely biztosítja, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


1. MELLÉKLET

1. FORMANYOMTATVÁNY

A bennfentesek jegyzéke: [az ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentes információ megnevezése]-hoz/-hez/-höz kapcsolódó szakasz

Dátum és időpont (a bennfentesek jegyzéke e szakaszának létrehozásáé, azaz amikor ezt a bennfentes információt azonosították): [ éééé-hh-nn; óó:pp UTC (egyeztetett világidő) ]

Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [ éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő) ]

Az illetékes hatósághoz történő továbbítás dátuma: [ éééé-hh-nn ]

A bennfentes utóneve(i)

A bennfentes vezetékneve(i)

A bennfentes születéskori vezetékneve(i) (ha eltér)

Munkahelyi telefonszám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok)

Társaság neve és címe

Funkció és a bennfentesség oka

Hozzáférés (annak dátuma és időpontja, amikor a személy hozzáférést kapott bennfentes információkhoz)

Megszűnés (annak dátuma és időpontja, amikor a személy bennfentes információhoz való hozzáférése megszűnt)

Születési idő

Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó)

Magántelefonszámok (vezetékes és mobiltelefonszámok)

Teljes magánlakcím: utca; házszám; város; irányítószám; ország)

[Szöveg]

[Szöveg]

[Szöveg]

[Számok (szóköz nélkül)]

[A bennfentes kibocsátójának/kibocsátási egységek piaca szereplőjének/aukciós platformjának/árverezőjének/aukcióellenőrének vagy harmadik felének címe]

[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg]

[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]

[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]

[éééé-hh-nn]

[Szám és/vagy szöveg]

[Számok (szóköz nélkül)]

[Szöveg: a bennfentes részletes lakcíme

utca és házszám

város

irányítószám

ország]

2. FORMANYOMTATVÁNY

A bennfentesek jegyzékének az állandó bennfentesekre vonatkozó szakasza

Dátum és időpont (az állandó bennfentesek szakaszának létrehozásáé) [ éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő) ]

Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [ éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő) ]

Az illetékes hatósághoz történő továbbítás dátuma: [ éééé-hh-nn ]

A bennfentes utóneve(i)

A bennfentes vezetékneve(i)

A bennfentes születéskori vezetékneve(i) (ha eltér)

Munkahelyi telefonszám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok)

Társaság neve és címe

Funkció és a bennfentesség oka

Felvétel

(a személy állandó bennfentesek szakaszába való felvételének dátuma és időpontja)

Születési idő

Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó)

Magántelefonszámok (vezetékes és mobiltelefonszámok)

Teljes magánlakcím

(utca; házszám; város; irányítószám; ország)

[Szöveg]

[Szöveg]

[Szöveg]

[Számok (szóköz nélkül)]

[A bennfentes kibocsátójának/kibocsátási egységek piaca szereplőjének/aukciós platformjának/árverezőjének/aukcióellenőrének vagy harmadik felének címe]

[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg]

[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]

[éééé-hh-nn]

[Szám és/vagy szöveg]

[Számok (szóköz nélkül)]

[Szöveg: a bennfentes részletes lakcíme

utca és házszám

város

irányítószám

ország]


II. MELLÉKLET

A kkv-tőkefinanszírozási piacokra bevezetett pénzügyi eszközök kibocsátói által benyújtandó bennfentesek jegyzékére vonatkozó formanyomtatvány

Dátum és időpont (létrehozás): [ éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő) ]

Az illetékes hatósághoz történő továbbítás dátuma: [ éééé-hh-nn ]

A bennfentes utóneve(i)

A bennfentes vezetékneve(i)

A bennfentes születéskori vezetékneve(i) (ha eltér)

Munkahelyi telefonszám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok)

Társaság neve és címe

Funkció és a bennfentesség oka

Hozzáférés (annak dátuma és időpontja, amikor a személy hozzáférést kapott bennfentes információkhoz)

Megszűnés (annak dátuma és időpontja, amikor a személy bennfentes információhoz való hozzáférése megszűnt)

Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó)

vagy egyéb esetben születési dátum

Teljes magánlakcím (utca; házszám; város; irányítószám; ország)

(ha az illetékes hatóság kérésének időpontjában rendelkezésre áll)

Magántelefonszámok (vezetékes és mobiltelefonszámok)

(ha az illetékes hatóság kérésének időpontjában rendelkezésre áll)

[Szöveg]

[Szöveg]

[Szöveg]

[Számok (szóköz nélkül)]

[A bennfentes kibocsátójának vagy harmadik felének címe]

[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg]

[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]

[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]

[Szám és/vagy szöveg vagy éééé-hh-nn a születési dátum esetében]

[Szöveg: a bennfentes részletes lakcíme

utca és házszám

város

irányítószám

ország]

[Számok (szóköz nélkül)]


Top