EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0347

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/347, 10. märts 2016, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses insaiderite nimekirjade täpse vormingu ja ajakohastamisega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/1409

OJ L 65, 11.3.2016, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/347/oj

11.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/49


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/347,

10. märts 2016,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses insaiderite nimekirjade täpse vormingu ja ajakohastamisega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (1), eriti selle artikli 18 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 596/2014 artikli 18 kohaselt on emitendid, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised, enampakkumisplatvormid, enampakkumise korraldajad ja enampakkumise seire teostajad või nende nimel või arvel tegutsevad isikud kohustatud koostama insaiderite nimekirjad ja ajakohastama neid täpse vormingu kohaselt.

(2)

Täpse vormingu kehtestamine, sealhulgas standardvormide kasutamine, peaks lihtsustama määrusega (EL) nr 596/2014 sätestatud insaiderite nimekirjade koostamise ja ajakohastamise nõude ühetaolist kohaldamist. See peaks tagama ka selle, et pädevad asutused saavad teabe, mida on vaja finantsturgude usaldusväärsuse kaitsmise ülesande täitmiseks ja võimaliku turukuritarvituse uurimiseks.

(3)

Kuna ühel üksusel võib samal ajal olla mitut eri liiki siseteavet, tuleks insaiderite nimekirjadesse märkida konkreetne siseteave, millele emitentide, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osaliste, enampakkumisplatvormide, enampakkumise korraldajate ja enampakkumise seire teostajate heaks töötavatel isikutel on olnud juurdepääs (ükskõik, kas tegemist on muu hulgas tehingu, projekti, korporatiivse või finantssündmuse, finantsaruannete või kasumihoiatuste avaldamisega). Seepärast peaks insaiderite nimekirja jagama osadeks ja selles peaksid olema erineva siseteabe jaoks eraldi osad. Igas osas tuleks loetleda kõik isikud, kellel on juurdepääs samale konkreetsele siseteabele.

(4)

Selleks et vältida samade isikute kandmist insaiderite nimekirja eri osadesse, võivad emitendid, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised, enampakkumisplatvormid, enampakkumise korraldajad ja enampakkumise seire teostajad või nende nimel või arvel tegutsevad isikud otsustada koostada täiendava insaiderite nimekirja osa, mida nimetatakse püsivaid insaidereid käsitlevaks osaks ja mis on oma olemuselt nimekirja muudest osadest erinev, kuna seda ei koostata konkreetse siseteabe tekkimise korral, ning seda ajakohastada. Sellisel juhul peaks püsivaid insaidereid käsitlev osa hõlmama ainult neid isikuid, kellel on emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja ja enampakkumise seire teostaja juures töö- või ametiülesande või kohustuse tõttu igal ajal kogu siseteabele juurdepääs.

(5)

Insaiderite nimekiri peaks põhimõtteliselt sisaldama isikuandmeid, mis lihtsustavad insaiderite tuvastamist. Sellise teabe hulgas peaks olema asjaomaste isikute sünnikuupäev, kodune aadress ja võimaluse korral riiklik isikukood.

(6)

Insaiderite nimekiri peaks sisaldama ka teavet, mis võib aidata pädevatel asutustel korraldada uurimisi, analüüsida kiiresti insaiderite käitumist kauplemisel, teha kindlaks seosed insaiderite ja kahtlase kauplemisega seotud isikute vahel ning nendevahelised kontaktid kriitilistel aegadel. Sellega seoses on väga olulised telefoninumbrid, kuna need võimaldavad pädevatel asutustel tegutseda kiiresti ja küsida vajaduse korral andmeliiklusandmeid. See teave tuleks esitada kohe alguses, et uurimise usaldusväärsus ei saaks kahjustada, kuna pädev asutus peab uurimise käigus täiendavaks teabe taotlemiseks emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja, enampakkumise seire teostaja või insaideri poole pöörduma.

(7)

Selleks et tagada, et insaiderite nimekirja on võimalik taotluse korral võimalikult kiiresti pädevale asutusele kättesaadavaks teha ja et uurimist mitte ohtu seada insaiderite nimekirjas olevatelt isikutelt teabe küsimisega, tuleks insaiderite nimekiri koostada elektroonilises vormingus ja seda tuleks alati viivitusteta ajakohastada, kui esineb mõni määruses (EL) nr 596/2014 täpsustud asjaolu, mis eeldab insaiderite nimekirja ajakohastamist.

(8)

Pädevate asutuste kindlaks määratud konkreetsed elektroonilised vormingud insaiderite nimekirjade edastamiseks peaksid vähendama ka pädevate asutuste, emitentide, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osaliste, enampakkumisplatvormide, enampakkumise korraldajate või enampakkumise seire teostajate ja nende nimel või arvel tegutsevate isikute halduskoormust. Elektroonilised vormingud peaksid võimaldama hoida insaiderite nimekirjas kajastatud teavet konfidentsiaalsena ja täita norme, mis on sätestatud liidu õigusaktides isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta.

(9)

Kuna emitendid VKEde kasvuturul on insaiderite nimekirjade koostamisest ja ajakohastamisest vabastatud ning võivad seetõttu kõnealust teavet kajastada ja säilitada muus vormingus kui elektroonilises vormingus, mis on käesoleva määrusega nõutud muudelt emitentidelt, on vaja, et VKEde kasvuturul emitentide suhtes ei kehtestataks nõuet kasutada pädevatele asutustele insaiderite nimekirjade esitamisel elektroonilist vormingut. Samuti on asjakohane mitte nõuda teatavate isikuandmete esitamist, kui need andmed ei ole nendele emitentidele insaiderite nimekirja taotlemise ajal kättesaadavad. Insaiderite nimekirjad tuleb igal juhul esitada viisil, mis tagab teabe terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja usaldusväärsuse.

(10)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(11)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.

(12)

Finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti ja et selle sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast kui määruse (EL) nr 596/2014 sätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

„elektroonilised vahendid”– elektroonilised seadmed andmete töötlemiseks (sealhulgas digitaalne pakkimine), säilitamiseks ja edastamiseks kaabli, raadioside, optilise või muu elektromagnetilise tehnoloogia abil.

Artikkel 2

Insaiderite nimekirja koostamise ja ajakohastamise vorming

1.   Emitendid, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised, enampakkumisplatvormid, enampakkumise korraldajad ja enampakkumise seire teostajad või nende nimel või arvel tegutsevad isikud tagavad, et nende insaiderite nimekiri on jagatud erinevatesse, eri siseteabega seotud osadesse. Määruse (EL) nr 596/2014 artikli 7 kohase uue siseteabe tuvastamise korral lisatakse insaiderite nimekirja uus osa.

Insaiderite nimekirja iga osa sisaldab ainult selliste isikute üksikasjalikke andmeid, kellel on juurdepääs siseteabele, mida see osa puudutab.

2.   Lõikes 1 osutatud insaiderid võivad lisada oma insaiderite nimekirja täiendava osa, mis sisaldab selliste isikute üksikasjalikke andmeid, kellel on kogu siseteabele igal ajal juurdepääs (edaspidi „püsivad insaiderid”).

Esimeses lõigus osutatud täiendavasse osasse lisatud püsivate insaiderite andmeid ei esitata lõikes 1 osutatud insaiderite nimekirja muudes osades.

3.   Lõikes 1 osutatud isikud koostavad insaiderite nimekirja ja ajakohastavad seda elektroonilises vormingus kooskõlas I lisa vormiga 1.

Kui insaiderite nimekiri hõlmab lõikes 2 osutatud täiendavat osa, koostavad lõikes 1 osutatud isikud selle osa ja ajakohastavad seda elektroonilises vormingus kooskõlas I lisa vormiga 2.

4.   Lõikes 3 osutatud elektroonilised vormingud tagavad alati

a)

kajastatud teabe konfidentsiaalsuse, tagades, et juurdepääs insaiderite nimekirjale on ainult sellistel selgelt kindlaks määratud isikutel emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja ja enampakkumise seire teostaja juures või nende nimel või arvel tegutsevatel isikutel, kellel on oma töö- või ametiülesannete või kohustuste tõttu seda juurdepääsu vaja;

b)

insaiderite nimekirjas sisalduva teabe täpsuse;

c)

juurdepääsu insaiderite nimekirja eelmistele versioonidele ja nende taasesitamise.

5.   Lõikes 3 osutatud insaiderite nimekiri tuleb esitada pädeva asutuse täpsustatud elektrooniliste vahenditega. Pädevad asutused teevad kasutatavad elektroonilised vahendid teatavaks oma veebisaidil. Nende elektrooniliste vahenditega tagatakse, et teave püsib edastamise ajal terviklik, usaldusväärne ja konfidentsiaalne.

Artikkel 3

VKEde kasvuturu emitendid

Määruse (EL) nr 596/2014 artikli 18 lõike 6 punkti b kohaldamisel esitab emitent, kelle finantsinstrumentidega on lubatud kaubelda VKEde kasvuturul, pädevale asutusele taotluse korral insaiderite nimekirja kooskõlas II lisas sätestatud vormiga ja sellises vormingus, mis tagab, et teave püsib edastamise ajal terviklik, usaldusväärne ja konfidentsiaalne.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 3. juulist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


I LISA

VORM 1

Insaiderite nimekiri: osa, mis puudutab [konkreetse tehingu või sündmusega seotud siseteave]

Kuupäev ja kellaaeg (mil insaiderite nimekirja see osa koostati, st mil see siseteave tuvastati): [ aaaa-kk-pp; tt:mm UTC (koordineeritud maailmaaeg) ]

Kuupäev ja kellaaeg (viimane ajakohastus): [ aaaa-kk-pp, tt:mm UTC (koordineeritud maailmaaeg) ]

Pädevale asutusele edastamise kuupäev ja kellaaeg: [ aaaa-kk-pp ]

Insaideri eesnimi (eesnimed)

Insaideri perekonnanimi (perekonnanimed)

Insaideri sünnijärgne perekonnanimi (sünnijärgsed perekonnanimed) (kui on erinev(ad))

Telefoninumber (telefoninumbrid) töö juures (telefoni otseliini ja mobiiltelefoni number töö juures)

Äriühingu nimi ja aadress

Funktsioon ja insaideriks olemise põhjus

Saanud (kuupäev ja kellaaeg, mil isik sai siseteabele juurdepääsu)

Kaotanud (kuupäev ja kellaaeg, mil isik kaotas siseteabele juurdepääsu)

Sünnikuupäev

Riiklik isikukood (võimaluse korral)

Isiklikud telefoninumbrid (kodutelefoni ja isikliku mobiiltelefoni number)

Täielik isiklik kodune aadress: tänava nimi, majanumber, linn, sihtnumber, riik

[Tekst]

[Tekst]

[Tekst]

[Numbrid (tühikuteta)]

[Emitendi / lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise / enampakkumisplatvormi / enampakkumise korraldaja / enampakkumise seire teostaja või insaideri kolmanda isiku aadress]

[Töö- või ametialast positsiooni, töö- või ametialast ülesannet ja nimekirjas olemise põhjust kirjeldav tekst]

[aaaa-kk-pp, tt:mm UTC]

[aaaa-kk-pp, tt:mm UTC]

[aaaa-kk-pp]

[Number ja/või tekst]

[Numbrid (tühikuteta)]

[Tekst: insaideri täpne isiklik aadress

tänava nimi ja majanumber

linn

sihtnumber

riik]

VORM 2

Insaiderite nimekirja püsivaid insaidereid käsitlev osa

Kuupäev ja kellaaeg (mil püsivaid insaidereid käsitlev osa koostati [ aaaa-kk-pp, tt:mm UTC (koordineeritud maailmaaeg) ]

Kuupäev ja kellaaeg (viimane ajakohastus): [ aaaa-kk-pp, tt:mm UTC (koordineeritud maailmaaeg) ]

Pädevale asutusele edastamise kuupäev ja kellaaeg: [ aaaa-kk-pp ]

Insaideri eesnimi (eesnimed)

Insaideri perekonnanimi (perekonnanimed)

Insaideri sünnijärgne perekonnanimi (sünnijärgsed perekonnanimed) (kui on erinev(ad))

Telefoninumber (telefoninumbrid) töö juures (telefoni otseliini ja mobiiltelefoni number töö juures)

Äriühingu nimi ja aadress

Töö- või ametialane ülesanne ja insaideriks olemise põhjus

Lisatud

(kuupäev ja kellaaeg, mil isik lisati püsivaid insaidereid käsitlevasse osasse)

Sünnikuupäev

Riiklik isikukood (võimaluse korral)

Isiklikud telefoninumbrid (kodutelefoni ja isikliku mobiiltelefoni number)

Täielik isiklik kodune aadress

(tänava nimi, majanumber, linn, sihtnumber, riik)

[Tekst]

[Tekst]

[Tekst]

[Numbrid (tühikuteta)]

[Emitendi / lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise / enampakkumisplatvormi / enampakkumise korraldaja / enampakkumise seire teostaja või insaideri kolmanda isiku aadress]

[Töö- või ametialast positsiooni, töö- või ametialast ülesannet ja nimekirjas olemise põhjust kirjeldav tekst]

[aaaa-kk-pp, tt:mm UTC]

[aaaa-kk-pp]

[Number ja/või tekst]

[Numbrid (tühikuteta)]

[Tekst: insaideri täpne isiklik aadress

tänava nimi ja majanumber

linn

sihtnumber

riik]


II LISA

Selliste emitentide esitatava insaiderite nimekirja vorm, kelle emiteeritavate finantsinstrumentidega on lubatud kaubelda VKEde kasvuturgudel

Kuupäev ja kellaaeg (koostamine): [ aaaa-kk-pp, tt:mm UTC (koordineeritud maailmaaeg) ]

Pädevale asutusele edastamise kuupäev ja kellaaeg: [ aaaa-kk-pp ]

Insaideri eesnimi (eesnimed)

Insaideri perekonnanimi (perekonnanimed)

Insaideri sünnijärgne perekonnanimi (sünnijärgsed perekonnanimed) (kui on erinev(ad))

Telefoninumber (telefoninumbrid) töö juures (telefoni otseliini ja mobiiltelefoni number töö juures)

Äriühingu nimi ja aadress

Töö- või ametialane ülesanne ja insaideriks olemise põhjus

Saanud (kuupäev ja kellaaeg, mil isik sai siseteabele juurdepääsu)

Kaotanud (kuupäev ja kellaaeg, mil isik kaotas siseteabele juurdepääsu)

Riiklik isikukood (võimaluse korral)

Muul juhul sünnikuupäev

Täielik isiklik kodune aadress (tänava nimi, majanumber, linn, sihtnumber, riik)

(kui see on pädeva asutuse taotluse ajal teada)

Isiklikud telefoninumbrid (kodutelefoni ja isikliku mobiiltelefoni number)

(kui need on pädeva asutuse taotluse ajal teada)

[Tekst]

[Tekst]

[Tekst]

[Numbrid (tühikuteta)]

[Emitendi või insaideri kolmanda isiku aadress]

[Töö- või ametialast positsiooni, töö- või ametialast ülesannet ja nimekirjas olemise põhjust kirjeldav tekst]

[aaaa-kk-pp, tt:mm UTC]

[aaaa-kk-pp, tt:mm UTC]

[Number ja/või tekst; sünnikuupäeva korral aaaa-kk-pp]

[Tekst: insaideri täpne isiklik aadress

tänava nimi ja majanumber

linn

sihtnumber

riik]

[Numbrid (tühikuteta)]


Top