EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0347

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på det exakta formatet för insiderförteckningar och för uppdatering av insiderförteckningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Text av betydelse för EES)

C/2016/1409

OJ L 65, 11.3.2016, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/347/oj

11.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/347

av den 10 mars 2016

om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på det exakta formatet för insiderförteckningar och för uppdatering av insiderförteckningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 18.9, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 596/2014 ska emittenter, deltagare på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformar, auktionsförrättare och auktionsövervakare eller andra personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning upprätta insiderförteckningar och uppdatera dem i enlighet med ett exakt format.

(2)

Upprättandet av ett exakt format, inklusive användningen av standardmallar, bör underlätta den enhetliga tillämpningen av kravet på att upprätta och uppdatera insiderförteckningar i förordning (EU) nr 596/2014. Det bör även säkerställa att behöriga myndigheter förses med nödvändig information för att kunna skydda finansmarknadernas integritet och utreda eventuellt marknadsmissbruk.

(3)

Eftersom åtskillig insiderinformation kan förekomma inom ett företag samtidigt bör insiderförteckningar exakt ange den specifika insiderinformation som personer som arbetar för emittenter, deltagare på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformar, auktionsförrättare och auktionsövervakare har haft tillgång till (huruvida det till exempel är en affär, ett projekt, en företagshändelse eller en ekonomisk händelse, offentliggörande av årsredovisningar eller vinstvarningar). I detta syfte bör insiderförteckningen vara uppdelad i avsnitt med ett separat avsnitt för varje insiderinformation. Varje avsnitt bör förteckna alla personer som har tillgång till samma specifika insiderinformation.

(4)

För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenterna, deltagarna på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformarna, auktionsförrättarna och auktionsövervakarna eller de personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation, som är av ett annat slag än resten av avsnitten i insiderförteckningen, eftersom det inte upprättas på grund av förekomsten av specifik insiderinformation. I ett sådant fall bör avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation endast innehålla de personer som, på grund av karaktären hos deras funktion eller befattning, alltid har tillgång till all insiderinformation hos emittenten, deltagaren på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformen, auktionsförrättaren eller auktionsövervakaren.

(5)

Insiderförteckningen bör i princip innehålla personuppgifter som underlättar identifieringen av de personer som har tillgång till insiderinformation. Sådan information bör innefatta födelsedatum, hemadress och, i tillämpliga fall, de berörda personernas nationella identifieringsnummer.

(6)

Insiderförteckningen bör också innehålla uppgifter som kan bistå de behöriga myndigheterna i genomförandet av utredningar, för att skyndsamt analysera handelsbeteendet hos personer som har tillgång till insiderinformation, för att upprätta kopplingar mellan personer som har tillgång till insiderinformation och personer som är inblandade i misstänkt handel, och för att identifiera kontakter mellan dem vid avgörande tidpunkter. I detta avseende är telefonnummer mycket viktiga eftersom de gör det möjligt för den behöriga myndigheten att agera skyndsamt och att vid behov begära ut trafikuppgifter. Sådana uppgifter bör dessutom tillhandahållas inledningsvis, så att utredningens integritet inte äventyras av att den behöriga myndigheten under utredningens gång måste återkomma till emittenten, deltagaren på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformen, auktionsförrättaren, auktionsövervakaren eller den person som har tillgång till insiderinformation med ytterligare begäranden om information.

(7)

För att säkerställa att insiderförteckningen kan göras tillgänglig för den behöriga myndigheten så snart som möjligt på begäran, och för att inte äventyra en utredning genom att behöva efterfråga information från personerna i insiderförteckningen, bör insiderförteckningen upprättas i elektroniskt format och alltid uppdateras utan dröjsmål när någon av de omständigheter som anges i förordning (EU) nr 596/2014 för uppdatering av insiderförteckningen inträffar.

(8)

Användningen av särskilda elektroniska format för inlämningen av insiderförteckningar enligt vad som fastställs av behöriga myndigheter bör också minska den administrativa bördan för behöriga myndigheter, emittenter, deltagare på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformar, auktionsförrättare och auktionsövervakare, och för dem som handlar på deras vägnar eller för deras räkning. De elektroniska formaten bör låta informationen i insiderförteckningen förbli konfidentiell och de regler som fastställs i unionslagstiftningen om behandling av personuppgifter och överföring av sådana uppgifter bör kunna följas.

(9)

Eftersom emittenter på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag är undantagna från skyldigheten att upprätta och uppdatera insiderförteckningar, och därför får ta fram och lagra den informationen i ett annat format än ett elektroniskt format enligt kraven i denna förordning, till skillnad från övriga emittenter, är det nödvändigt att inte ålägga emittenter på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag att använda ett elektroniskt format för inlämning av insiderförteckningar till behöriga myndigheter. Det lämpar sig likaså att inte kräva att vissa personuppgifter lämnas in när sådana uppgifter inte finns tillgängliga för de emittenterna vid den tidpunkt då insiderförteckningen begärs. Insiderförteckningar bör i vilket fall lämnas in på ett sätt som säkerställer informationens fullständighet, konfidentialitet och integritet.

(10)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten översänt till kommissionen.

(11)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det utkast till tekniska standarder för genomförande som denna förordning grundar sig på, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar och efterfrågat ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader, som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

(12)

För att säkerställa väl fungerande finansmarknader måste denna förordning träda i kraft snabbt och bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i förordning (EU) nr 596/2014 tillämpas från samma dag som de i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

elektroniska medel : elektronisk utrustning för behandling (inbegripet digital signalkomprimering), lagring och överföring av data, med hjälp av ledningar, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel.

Artikel 2

Format för upprättande och uppdatering av insiderförteckningen

1.   Emittenter, deltagare på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformar, auktionsförrättare och auktionsövervakare eller personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning ska säkerställa att deras insiderförteckning är uppdelad i separata avsnitt med avseende på olika typer av insiderinformation. Nya avsnitt ska läggas till insiderförteckningen vid identifiering av ny insiderinformation, enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 596/2014.

Varje avsnitt i insiderförteckningen ska endast innehålla uppgifter om personer som har tillgång till insiderinformation som är relevant för det avsnittet.

2.   De personer som avses i punkt 1 får infoga ett tilläggsavsnitt i sin insiderförteckning med uppgifter om vilka personer som alltid har tillgång till all insiderinformation (nedan kallade personer med permanent tillgång till insiderinformation).

Uppgifter om de personer med permanent tillgång till insiderinformation som ingår i det tilläggsavsnitt som avses i första stycket får inte inkluderas i de övriga avsnitten i den insiderförteckning som avses i punkt 1.

3.   De personer som avses i punkt 1 ska upprätta och uppdatera insiderförteckningen i ett elektroniskt format i enlighet med mall 1 i bilaga I.

När insiderförteckningen innehåller det tilläggsavsnitt som avses i punkt 2 ska de personer som avses i punkt 1 upprätta och uppdatera det avsnittet i ett elektroniskt format i enlighet med mall 2 i bilaga I.

4.   De elektroniska format som avses i punkt 3 ska alltid säkerställa

a)

konfidentialitet för den information som ingår, genom att säkerställa att tillgången till insiderförteckningen är begränsad till tydligt identifierade personer från emittenten, deltagaren på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformen, auktionsförrättaren och auktionsövervakaren eller en person som handlar på dess vägnar eller för dess räkning som behöver den tillgången på grund av karaktären hos hans eller hennes funktion eller befattning,

b)

noggrannhet i fråga om den information som finns i insiderförteckningen,

c)

tillgång till och återvinning av tidigare versioner av insiderförteckningen.

5.   Den insiderförteckning som avses i punkt 3 ska lämnas in med hjälp av de elektroniska medel som anges av den behöriga myndigheten. De behöriga myndigheterna ska på sina webbplatser offentliggöra de elektroniska medel som ska användas. Dessa elektroniska medel ska säkerställa att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under överföringen.

Artikel 3

Emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag

I enlighet med artikel 18.6 b i förordning (EU) nr 596/2014 ska en emittent vars finansiella instrument godkänts för handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, på begäran förse den behöriga myndigheten med en insiderförteckning i enlighet med mallen i bilaga II, i ett format som säkerställer att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under överföringen.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

MALL 1

Insiderförteckning: avsnitt kopplat till [Namn på den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen]

Datum och klockslag (för upprättandet av detta avsnitt i insiderförteckningen, dvs. när denna insiderinformation identifierades): [ åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid) ]

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [ åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid) ]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [ åååå-mm-dd ]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation

Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation

Efternamn vid födseln på den person som har tillgång till insiderinformation (om annat)

Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)

Företagsnamn och företagsadress

Funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation

Erhållen (datum och klockslag för när en person fick tillgång till insiderinformation)

Upphörd (datum och klockslag för när en person upphörde att ha tillgång till insiderinformation)

Födelsedatum

Nationellt identifieringsnummer (i tillämpliga fall)

Privata telefonnummer (hemnummer och privata mobilnummer)

Fullständig hemadress: gatunamn, gatunummer, ort, postnummer, land)

[Text]

[Text]

[Text]

[Nummer (inga blanksteg)]

[Adress till emittent/deltagare på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattform/auktionsförrättare/auktionsövervakare eller tredje part som har tillgång till insiderinformation]

[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i förteckningen]

[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]

[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]

[åååå-mm-dd]

[Nummer och/eller text]

[Nummer (inga blanksteg)]

[Text: fullständig hemadress till personen med tillgång till insiderinformation

Gatunamn och gatunummer

Ort

Postnummer

Land]

MALL 2

Avsnitt i insiderförteckningen med personer som har permanent tillgång till insiderinformation

Datum och klockslag (för upprättandet av avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation) [ åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid) ]

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [ åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid) ]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [ åååå-mm-dd ]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation

Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation

Efternamn vid födseln på den person som har tillgång till insiderinformation (om annat)

Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)

Företagsnamn och företagsadress

Funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation

Inkluderad

(datum och klockslag för när en person inkluderades i avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation)

Födelsedatum

Nationellt identifieringsnummer (i tillämpliga fall)

Privata telefonnummer (hemnummer och privata mobilnummer)

Fullständig hemadress

(gatunamn, gatunummer, ort, postnummer, land)

[Text]

[Text]

[Text]

[Nummer (inga blanksteg)]

[Adress till emittent/deltagare på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattform/auktionsförrättare/auktionsövervakare eller tredje part som har tillgång till insiderinformation]

[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i förteckningen]

[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]

[åååå-mm-dd]

[Nummer och/eller text]

[Nummer (inga blanksteg)]

[Text: fullständig hemadress till personen med tillgång till insiderinformation

Gatunamn och nummer

Ort

Postnummer

Land]


BILAGA II

Mall för den insiderförteckning som ska lämnas in av emittenter av finansiella instrument som godkänts för handel på tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Datum och klockslag (upprättande): [ åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid) ]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [ åååå-mm-dd ]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation

Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation

Efternamn vid födseln på den person som har tillgång till insiderinformation (om annat)

Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)

Företagsnamn och företagsadress

Funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation

Erhållen (datum och klockslag för när en person fick tillgång till insiderinformation)

Upphörd (datum och klockslag för när en person upphörde att ha tillgång till insiderinformation)

Nationellt identifieringsnummer (i tillämpliga fall)

I annat fall födelsedatum

Fullständig hemadress (gatunamn, gatunummer, ort, postnummer, land)

(Om tillgänglig vid den tidpunkt då detta begärs av den behöriga myndigheten)

Privata telefonnummer (hemnummer och privata mobilnummer)

(Om tillgänglig vid den tidpunkt då detta begärs av den behöriga myndigheten)

[Text]

[Text]

[Text]

[Nummer (inga blanksteg)]

[Adress till emittent eller tredje part med tillgång till insiderinformation]

[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i förteckningen]

[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]

[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]

[Nummer och/eller text eller åååå-mm-dd för födelsedatum]

[Text: fullständig hemadress till personen med tillgång till insiderinformation

Gatunamn och nummer

Ort

Postnummer

Land]

[Nummer (inga blanksteg)]


Top