EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0347

2016 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/347, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su tiksliu viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatu ir tų sąrašų atnaujinimu (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/1409

OJ L 65, 11.3.2016, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/347/oj

11.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/347

2016 m. kovo 10 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su tiksliu viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatu ir tų sąrašų atnaujinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 18 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 18 straipsnį emitentai, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai, aukcionų platformos, aukcionų rengėjai ir aukcionų stebėtojai ar bet kurie kiti jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys turi tiksliu formatu parengti ir nuolat atnaujinti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus;

(2)

nustačius tikslų formatą, taip pat naudojant standartinius šablonus, turėtų būti lengviau vienodai taikyti Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nustatytą reikalavimą parengti ir atnaujinti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus. Tai taip pat turėtų užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms būtų pateikta informacija, būtina tam, kad jos galėtų įvykdyti užduotį apsaugoti finansų rinkų vientisumą ir tirti galimus piktnaudžiavimo rinka atvejus;

(3)

kadangi subjekte vienu metu gali būti įvairios viešai neatskleistos informacijos, tokios informacijos turinčių asmenų sąrašuose reikėtų tiksliai identifikuoti konkrečias viešai neatskleistos informacijos dalis, prie kurios turėjo prieigą asmenys, dirbantys emitentams, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams, aukcionų platformoms, aukcionų rengėjams ir aukcionų stebėtojams (ar tai būtų, inter alia, sandoris, projektas, įmonės ar finansinis įvykis, finansinių ataskaitų skelbimas ar įspėjimai dėl pelno). Tuo tikslu viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas turėtų būti padalytas į skyrius: kiekvienai viešai neatskleistos informacijos daliai būtų numatytas atskiras skyrius. Kiekviename skyriuje turėtų būti išvardyti visi asmenys, kurie turi prieigą prie tos pačios konkrečios viešai neatskleistos informacijos dalies;

(4)

siekiant išvengti daugkartinių su tais pačiais asmenimis susijusių įrašų skirtinguose viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų skyriuose, emitentai, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai, aukcionų platformos, aukcionų rengėjai ir aukcionų stebėtojai ar bet kurie kiti jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys gali nuspręsti rengti ir atnaujinti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo papildomą skyrių, kuris būtų vadinamas nuolatinių viešai neatskleistos informacijos turėtojų skyriumi ir kurio pobūdis skirtųsi nuo kitų sąrašo skyrių, nes jis nebūtų sukurtas dėl konkrečios viešai neatskleistos informacijos dalies egzistavimo. Tokiu atveju nuolatinių viešai neatskleistos informacijos turėtojų skyriuje turėtų būti nurodyti tik tie asmenys, kurie dėl savo funkcijos ar pareigų pobūdžio nuolat turi prieigą prie visos viešai neatskleistos informacijos, priklausančios emitentui, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui, aukcionų platformai, aukcionų rengėjui ar aukcionų stebėtojui;

(5)

viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąraše iš principo turėtų būti pateikti asmens duomenys, palengvinantys viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų identifikavimą. Tokia informacija turėtų apimti atitinkamo asmens gimimo datą, asmeninį adresą ir, kai taikoma, nacionalinį identifikavimo numerį;

(6)

į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą taip pat turėtų būti įtraukti duomenys, kurie gali padėti kompetentingoms institucijoms atlikti tyrimus, greitai analizuoti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų prekybos elgseną, nustatyti sąsajas tarp viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų ir asmenų, susijusių su įtartina prekyba, ir nustatyti jų ryšius kritiniais momentais. Šiuo atžvilgiu labai svarbūs telefono numeriai, nes jie padeda kompetentingai institucijai veikti greitai ir prireikus pareikalauti duomenų srauto išklotinių. Be to, tokie duomenys turėtų būti pateikti iš pat pradžių, kad nebūtų pakenkta tyrimo vientisumui dėl to, kad kompetentinga institucija tyrimo metu būtų priversta vėl kreiptis į emitentą, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvį, aukcionų platformą, aukcionų rengėją, aukcionų stebėtoją ir viešai neatskleistos informacijos turintį asmenį su prašymu pateikti papildomos informacijos;

(7)

siekiant užtikrinti, kad viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą kompetentingai institucijai jos prašymu būtų galima pateikti kuo skubiau ir kad būtinybė prašyti informacijos iš asmenų, įrašytų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąraše, nekeltų pavojaus tyrimui, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas turėtų būti parengtas elektroniniu formatu ir nuolat atnaujinamas nedelsiant, kai tik atsiranda Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nurodytų aplinkybių, kurioms esant tą sąrašą būtina atnaujinti;

(8)

viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašams pateikti naudojant konkrečius kompetentingų institucijų nustatytus elektroninius formatus taip pat turėtų sumažėti administracinė našta kompetentingoms institucijoms, emitentams, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams, aukcionų platformoms, aukcionų rengėjams ar aukcionų stebėtojams ar bet kuriems kitiems jų vardu ar jų sąskaita veikiantiems asmenims. Elektroniniai formatai taip pat turėtų suteikti galimybę užtikrinti informacijos, įtrauktos į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, konfidencialumą ir laikytis taisyklių, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl asmens duomenų tvarkymo ir tokių duomenų perdavimo;

(9)

kadangi emitentai MVĮ augimo rinkoje yra atleisti nuo reikalavimo parengti ir atnaujinti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus ir todėl gali rengti ir laikyti tą informaciją ne elektroniniu formatu, kuris yra privalomas pagal šį reglamentą kitiems emitentams, o kitu formatu, tikslinga nenustatyti emitentams MVĮ augimo rinkoje reikalavimo naudoti elektroninį formatą pateikiant viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus kompetentingoms institucijoms. Taip pat nereikėtų reikalauti pateikti tam tikrų asmens duomenų, jei tuo metu, kai prašoma pateikti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, tų duomenų minėti emitentai neturi. Bet kuriuo atveju viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai turėtų būti pateikti tokiu būdu, kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas;

(10)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(11)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(12)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

elektroninės priemonės– elektroninė duomenų apdorojimo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), laikymo ir perdavimo laidais, radijo bangomis, taip pat naudojant optines technologijas arba bet kokias kitas elektromagnetines priemones, įranga.

2 straipsnis

Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo parengimo ir atnaujinimo formatas

1.   Emitentai, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai, aukcionų platformos, aukcionų rengėjai ir aukcionų stebėtojai ar bet kurie kiti jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys užtikrina, kad jų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas būtų padalytas į atskirus skyrius, susijusius su skirtinga viešai neatskleista informacija. Nustačius naują viešai neatskleistą informaciją, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 7 straipsnyje, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas papildomas naujais skyriais.

Kiekviename viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo skyriuje pateikiama išsami informacija tik apie tuos asmenis, kurie turi prieigą prie tam skyriui aktualios viešai neatskleistos informacijos.

2.   1 dalyje nurodyti asmenys į savo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą gali įtraukti papildomą skyrių ir jame pateikti išsamią informaciją apie asmenis, nuolat turinčius prieigą prie visos viešai neatskleistos informacijos (nuolatiniai viešai neatskleistos informacijos turėtojai).

Išsami informacija apie nuolatinius viešai neatskleistos informacijos turėtojus, įtraukta į pirmoje pastraipoje nurodytą papildomą skyrių, į kitus 1 dalyje nurodytus viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo skyrius neįtraukiama.

3.   1 dalyje nurodyti asmenys parengia ir atnaujina viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą elektroniniu formatu pagal I priede nustatytą 1 šabloną.

Kai viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąraše yra 2 dalyje nurodytas papildomas skyrius, 1 dalyje nurodyti asmenys parengia ir atnaujina tą skyrių elektroniniu formatu pagal I priede nustatytą 2 šabloną.

4.   3 dalyje nurodytais elektroniniais formatais nuolat užtikrinama:

a)

pateiktos informacijos konfidencialumas, prieigą prie viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo suteikiant tik aiškiai identifikuotiems asmenims, kurie dirba emitentui, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui, aukcionų platformai, aukcionų rengėjui ir aukcionų stebėtojui ar bet kuriems kitiems jų vardu ar jų sąskaita veikiantiems asmenims ir kuriems ta prieiga yra reikalinga dėl jų funkcijų ar pareigų pobūdžio;

b)

viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąraše pateiktos informacijos tikslumas;

c)

prieiga prie ankstesnių viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo versijų ir galimybė jas gauti.

5.   3 dalyje nurodytas viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas pateikiamas naudojant kompetentingos institucijos nurodytas elektronines priemones. Kokias elektronines priemones naudoti, kompetentingos institucijos paskelbia savo interneto svetainėje. Tomis elektroninėmis priemonėmis užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.

3 straipsnis

MVĮ augimo rinkos emitentai

Taikant Reglamento (ES) Nr. 596/2014 18 straipsnio 6 dalies b punktą, emitentas, kurio finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, kompetentingai institucijai paprašius pateikia jai viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą pagal II priede nustatytą šabloną tokiu formatu, kuriuo užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

1 ŠABLONAS

Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas. Skyrius, susijęs su [viešai neatskleistos informacijos, susijusios su konkrečiu sandoriu ar įvykiu, pavadinimas]

Data ir laikas (šio viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo skyriaus sukūrimo, t. y. data ir laikas, kai ši viešai neatskleista informacija buvo nustatyta): [ mmmm-mm-dd; hh:mm UTC (suderintasis pasaulinis laikas) ]

Data ir laikas (paskutinio atnaujinimo): [ mmmm-mm-dd, hh:mm UTC (suderintasis pasaulinis laikas) ]

Perdavimo kompetentingai institucijai data: [ mmmm-mm-dd ]

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens vardas (-ai)

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens pavardė (-ės)

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus (jei skiriasi)

Darbo telefono numeris (-iai) (tiesioginė darbo telefono linija ir darbo mobiliojo telefono numeris)

Įmonės pavadinimas ir adresas

Funkcija ir priežastis, kodėl asmuo turi viešai neatskleistos informacijos

Prieiga gauta (data ir laikas, kai asmuo gavo prieigą prie viešai neatskleistos informacijos)

Prieigos pabaiga (data ir laikas, nuo kurio asmuo nebeturi prieigos prie viešai neatskleistos informacijos)

Gimimo data

Nacionalinis identifikavimo numeris (jei taikoma)

Asmeniniai telefono numeriai (namų ir asmeninis mobiliojo telefono numeris)

Tikslus asmens namų adresas: gatvės pavadinimas, namo numeris, miestas, pašto kodas, šalis)

[Tekstas]

[Tekstas]

[Tekstas]

[Skaičiai (be tarpų)]

[Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens emitento/apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio/aukcionų platformos/aukcionų rengėjo/aukcionų stebėtojo ar trečiosios šalies adresas]

[Vaidmens, funkcijos ar priežasties, dėl kurios asmuo yra įrašytas į šį sąrašą, aprašymas]

[mmmm-mm-dd, hh:mm UTC]

[mmmm-mm-dd, hh:mm UTC]

[mmmm-mm-dd]

[Skaičiai ir (arba) tekstas]

[Skaičiai (be tarpų)]

[Tekstas: viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens išsamus asmeninis adresas, t. y.

gatvės pavadinimas ir namo numeris

miestas

pašto kodas

šalis]

2 ŠABLONAS

Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo nuolatinių viešai neatskleistos informacijos turėtojų skyrius

Data ir laikas (nuolatinių viešai neatskleistos informacijos turėtojų skyriaus sukūrimo) [ mmmm-mm-dd, hh:mm UTC (suderintasis pasaulinis laikas) ]

Data ir laikas (paskutinio atnaujinimo): [ mmmm-mm-dd, hh:mm UTC (suderintasis pasaulinis laikas) ]

Perdavimo kompetentingai institucijai data: [ mmmm-mm-dd ]

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens vardas (-ai)

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens pavardė (-ės)

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus (jei skiriasi)

Darbo telefono numeris (-iai) (tiesioginė darbo telefono linija ir darbo mobiliojo telefono numeris)

Įmonės pavadinimas ir adresas

Funkcija ir priežastis, kodėl asmuo turi viešai neatskleistos informacijos

Įtrauktas

(data ir laikas, kai asmuo buvo įtrauktas į nuolatinių viešai neatskleistos informacijos turėtojų skyrių)

Gimimo data

Nacionalinis identifikavimo numeris (jei taikoma)

Asmeniniai telefono numeriai (namų ir asmeninis mobiliojo telefono numeris)

Tikslus asmens namų adresas

(gatvės pavadinimas, namo numeris, miestas, pašto kodas, šalis)

[Tekstas]

[Tekstas]

[Tekstas]

[Skaičiai (be tarpų)]

[Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens emitento/apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio/aukcionų platformos/aukcionų rengėjo/aukcionų stebėtojo ar trečiosios šalies adresas]

[Vaidmens, funkcijos ar priežasties, dėl kurios asmuo yra įrašytas į šį sąrašą, aprašymas]

[mmmm-mm-dd, hh:mm UTC]

[mmmm-mm-dd]

[Skaičiai ir (arba) tekstas]

[Skaičiai (be tarpų)]

[Tekstas: viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens išsamus asmeninis adresas, t. y.

gatvės pavadinimas ir namo numeris

miestas

pašto kodas

šalis]


II PRIEDAS

Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo, kurį turi pateikti emitentai, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkose, šablonas

Data ir laikas (sukūrimo): [ mmmm-mm-dd, hh:mm UTC (suderintasis pasaulinis laikas) ]

Perdavimo kompetentingai institucijai data: [ mmmm-mm-dd ]

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens vardas (-ai)

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens pavardė (-ės)

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus (jei skiriasi)

Darbo telefono numeris (-iai) (tiesioginė darbo telefono linija ir darbo mobiliojo telefono numeris)

Įmonės pavadinimas ir adresas

Funkcija ir priežastis, kodėl asmuo turi viešai neatskleistos informacijos

Prieiga gauta (data ir laikas, kai asmuo gavo prieigą prie viešai neatskleistos informacijos)

Prieigos pabaiga (data ir laikas, nuo kurio asmuo nebeturi prieigos prie viešai neatskleistos informacijos)

Nacionalinis identifikavimo numeris (jei taikoma)

arba, jei nėra, gimimo data

Tikslus asmens namų adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, miestas, pašto kodas, šalis)

(Jei turima tuo metu, kai kompetentinga institucija pateikia prašymą)

Asmeniniai telefono numeriai (namų ir asmeninis mobiliojo telefono numeris)

(Jei turima tuo metu, kai kompetentinga institucija pateikia prašymą)

[Tekstas]

[Tekstas]

[Tekstas]

[Skaičiai (be tarpų)]

[Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens emitento ar trečiosios šalies adresas]

[Vaidmens, funkcijos ar priežasties, dėl kurios asmuo yra įrašytas į šį sąrašą, aprašymas]

[mmmm-mm-dd, hh:mm UTC]

[mmmm-mm-dd, hh:mm UTC]

[Skaičiai ir (arba) tekstas arba mmmm-mm-dd, jei pateikiama gimimo data]

[Tekstas: viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens išsamus asmeninis adresas, t. y.

gatvės pavadinimas ir namo numeris

miestas

pašto kodas

šalis]

[Skaičiai (be tarpų)]


Top