EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0347

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/347 (2016. gada 10. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz precīzu formātu iekšējās informācijas turētāju sarakstu sastādīšanai un to atjaunināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/1409

OJ L 65, 11.3.2016, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/347/oj

11.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/347

(2016. gada 10. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz precīzu formātu iekšējās informācijas turētāju sarakstu sastādīšanai un to atjaunināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (1), un jo īpaši tās 18. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 18. pantu emitentiem, emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, izsoļu platformām, izsoļu rīkotājiem un izsoļu uzraugiem vai citām personām, kas rīkojas to uzdevumā vai uz to rēķina, ir jāsastāda iekšējās informācijas turētāju saraksti un tie pastāvīgi jāatjaunina, ievērojot precīzu formātu.

(2)

Precīza formāta noteikšanai, tai skaitā standarta veidņu izmantošanai, vajadzētu veicināt to, ka tiek vienādi piemērota Regulā (ES) Nr. 596/2014 noteiktā prasība sastādīt un atjaunināt iekšējās informācijas turētāju sarakstus. Tai arī būtu jānodrošina, ka kompetento iestāžu rīcībā ir informācija, kas vajadzīga, lai izpildītu pienākumu aizsargāt finanšu tirgu integritāti un izmeklētu iespējamus tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus.

(3)

Tā kā vienības ietvaros vienlaikus var pastāvēt vairāki iekšējās informācijas elementi, iekšējās informācijas turētāju sarakstos vajadzētu precīzi norādīt, kādiem konkrētiem iekšējās informācijas elementiem ir bijusi piekļuve personām, kuras strādā pie emitentiem, emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, izsoļu platformām, izsoļu rīkotājiem un izsoļu uzraugiem (citstarp to, vai tas ir darījums, projekts, korporatīvs vai finanšu notikums, finanšu pārskatu publicēšana vai brīdinājumi par peļņu). Šajā nolūkā iekšējās informācijas turētāju sarakstiem vajadzētu būt sadalītiem iedaļās, katram iekšējās informācijas elementam paredzot atsevišķu iedaļu. Katrā iedaļā būtu jāuzskaita visas personas, kurām ir piekļuve vienam un tam pašam konkrētajam iekšējās informācijas elementam.

(4)

Lai izvairītos no vairākiem ierakstiem par vienām un tām pašām fiziskām personām iekšējās informācijas turētāju sarakstu dažādās iedaļās, emitenti, emisijas kvotu tirgus dalībnieki, izsoļu platformas, izsoļu rīkotāji un izsoļu uzraugi vai personas, kas rīkojas to uzdevumā vai uz to rēķina, var nolemt sastādīt un pastāvīgi atjaunināt iekšējās informācijas turētāju saraksta papildu iedaļu, kuru apzīmē kā pastāvīgo iekšējās informācijas turētāju iedaļu un kura no pārējām iekšējās informācijas turētāju saraksta iedaļām atšķiras ar to, ka tā neattiecas uz kādu konkrētu iekšējās informācijas elementu. Šajā gadījumā pastāvīgo iekšējās informācijas turētāju iedaļā būtu jāiekļauj vienīgi tās personas, kurām to veikto funkciju vai ieņemamā amata rakstura dēļ ir pastāvīga piekļuve iekšējai informācijai pie emitenta, emisijas kvotu tirgus dalībnieka, izsoļu platformas, izsoļu rīkotāja vai izsoļu uzrauga.

(5)

Iekšējās informācijas turētāju sarakstam principā būtu jāietver personas dati, kas ļauj identificēt iekšējās informācijas turētājus. Šādai informācijai būtu jāietver attiecīgo fizisko personu dzimšanas datums, privātā adrese un attiecīgā gadījumā arī valsts piešķirtais personas identifikācijas numurs.

(6)

Iekšējās informācijas turētāju sarakstā būtu jāiekļauj arī dati, kas var palīdzēt kompetentajām iestādēm veikt izmeklēšanu, ātri analizēt iekšējās informācijas turētāju rīcību tirdzniecībā, konstatēt saiknes starp iekšējās informācijas turētājiem un aizdomīgos tirdzniecības darījumos iesaistītām personām un to, kādi kontakti starp tiem pastāvējuši izšķirošos brīžos. Šajā ziņā būtiski ir tālruņa numuri, jo tie ļauj kompetentajai iestādei rīkoties ātri un nepieciešamības gadījumā pieprasīt datu plūsmas ierakstus. Turklāt šādi dati būtu jāsniedz jau sākumā, lai netiktu apdraudēta izmeklēšanas integritāte, ja kompetentajai iestādei izmeklēšanas gaitā nāktos atkārtoti vērsties pie emitenta, emisijas kvotu tirgus dalībnieka, izsoļu platformas, izsoļu rīkotāja, izsoļu uzrauga vai iekšējās informācijas turētāja ar papildu informācijas pieprasījumiem.

(7)

Lai nodrošinātu, ka iekšējās informācijas turētāju sarakstu var darīt pieejamu kompetentajai iestādei iespējami drīz pēc pieprasījuma, un lai neapdraudētu izmeklēšanu ar nepieciešamību iegūt informāciju no iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautām personām, iekšējās informācijas turētāju saraksts būtu jāsastāda elektroniskā formātā un jāatjaunina nekavējoties ikreiz, kad izveidojušies Regulā (ES) Nr. 596/2014 minētie apstākļi attiecībā uz iekšējās informācijas turētāju saraksta atjaunināšanu.

(8)

Izmantojot konkrētus, kompetento iestāžu noteiktus elektroniskos formātus iekšējās informācijas turētāju sarakstu iesniegšanai, tiek arī mazināts administratīvais slogs kompetentajām iestādēm, emitentiem, emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, izsoļu platformām, izsoļu rīkotājiem un izsoļu uzraugiem vai personām, kas rīkojas to uzdevumā vai uz to rēķina. Elektroniskajiem formātiem būtu jādod iespēja saglabāt iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās informācijas konfidencialitāti un ievērot noteikumus, kas ietverti Savienības tiesību aktos par personas datu apstrādi un šādu datu nosūtīšanu.

(9)

Tomēr, tā kā emitenti MVU izaugsmes tirgū ir atbrīvoti no pienākuma sastādīt un pastāvīgi atjaunināt iekšējās informācijas turētāju sarakstus un tādējādi tie var izstrādāt un glabāt šo informāciju citā formātā, nevis elektroniskajā formātā, kā šajā regulā prasīts citiem emitentiem, ir nepieciešams emitentiem MVU izaugsmes tirgū nepiemērot prasību izmantot elektronisku formātu iekšējās informācijas turētāju sarakstu iesniegšanai kompetentajām iestādēm. Tāpat ir lietderīgi arī nepieprasīt noteiktu personas datu iesniegšanu, ja brīdī, kad tiek pieprasīts iekšējās informācijas turētāju saraksts, šādi dati attiecīgajiem emitentiem nav pieejami. Iekšējās informācijas turētāju saraksti jebkurā gadījumā būtu jāiesniedz tādā veidā, kas nodrošina informācijas pilnīgumu, konfidencialitāti un integritāti.

(10)

Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(11)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(12)

Lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams, ka šī regula stājas spēkā steidzami un ka šajā regulā izklāstītos noteikumus piemēro no tās pašas dienas, kurā sāk piemērot Regulā (ES) Nr. 596/2014 izklāstītos noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādu definīciju:

 

“elektroniskie līdzekļi” ir elektroniskais aprīkojums datu apstrādei (tostarp datu saspiešanai), uzglabāšanai un pārraidīšanai, izmantojot kabeļus, radio viļņus, optiskās tehnoloģijas vai citus elektromagnētiskos līdzekļus.

2. pants

Iekšējās informācijas turētāju saraksta sastādīšanas un atjaunināšanas formāts

1.   Emitenti, emisijas kvotu tirgus dalībnieki, izsoļu platformas, izsoļu rīkotāji un izsoļu uzraugi vai jebkura persona, kas rīkojas to uzdevumā vai uz to rēķina, nodrošina, ka to iekšējās informācijas turētāju saraksts ir sadalīts atsevišķās iedaļās, kuras attiecas uz dažādu iekšējo informāciju. Ja tiek identificēta jauna iekšējā informācija, kas definēta Regulas (ES) Nr. 596/2014 7. pantā, iekšējās informācijas turētāju sarakstam pievieno jaunas iedaļas.

Katrā iekšējās informācijas turētāju saraksta iedaļā iekļauj informāciju tikai par tām fiziskajām personām, kurām ir pieeja iekšējai informācijai, uz kuru attiecas attiecīgā iedaļa.

2.   Personas, kas minētas 1. punktā, savā iekšējās informācijas turētāju sarakstā var iekļaut papildu iedaļu ar ziņām par fiziskām personām, kam ir pastāvīga piekļuve visai iekšējai informācijai (turpmāk “pastāvīgie iekšējās informācijas turētāji”).

Pirmajā daļā minētajā papildu iedaļā iekļautās ziņas par pastāvīgajiem iekšējās informācijas turētājiem neiekļauj citās iekšējās informācijas turētāju saraksta iedaļās, kas minētas 1. punktā.

3.   Personas, kas minētas 1. punktā, sastāda un pastāvīgi atjaunina iekšējās informācijas turētāju sarakstu elektroniskā formātā atbilstīgi I pielikuma 1. veidnei.

Ja iekšējās informācijas turētāju saraksts ietver 2. punktā minēto papildu iedaļu, 1. punktā minētās personas sastāda un pastāvīgi atjaunina minēto iedaļu elektroniskā formātā atbilstīgi I pielikuma 2. veidnei.

4.   Elektroniskie formāti, kas minēti 3. punktā, vienmēr nodrošina:

a)

iekļautās informācijas konfidencialitāti, nodrošinot, ka iekšējās informācijas turētāju sarakstam var piekļūt vienīgi skaidri norādītas personas emitenta, emisijas kvotu tirgus dalībnieka, izsoļu platformas, izsoļu rīkotāja vai izsoļu uzrauga ietvaros vai jebkuras personas, kura rīkojas to uzdevumā vai uz to rēķina, kurai šī pieeja ir nepieciešama veikto funkciju vai ieņemamā amata rakstura dēļ;

b)

iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās informācijas precizitāti;

c)

piekļuvi iekšējās informācijas turētāju saraksta iepriekšējām versijām un to izguvi.

5.   Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, kas minēts 3. punktā, iesniedz, izmantojot kompetentās iestādes noteiktus elektroniskos līdzekļus. Kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē publicē norādi par izmantojamiem elektroniskajiem līdzekļiem. Šie elektroniskie līdzekļi nodrošina, ka informācijas nosūtīšanas laikā tiek saglabāts tās pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

3. pants

MVU izaugsmes tirgus emitenti

Piemērojot Regulas (ES) Nr. 596/2014 18. panta 6. punkta b) apakšpunktu, emitents, par kura finanšu instrumentiem ir saņemta atļauja tirdzniecībai MVU izaugsmes tirgū, pēc kompetentās iestādes pieprasījuma iesniedz tai iekšējās informācijas turētāju sarakstu atbilstīgi II pielikumā ietvertajai veidnei tādā formātā, kas nodrošina, ka informācijas nosūtīšanas laikā tiek saglabāts tās pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 3. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

1. VEIDNE

Iekšējās informācijas turētāju saraksts – iedaļa, kas attiecas uz [darījumam specifiskas vai uz notikumu balstītas iekšējās informācijas nosaukums]

Datums un laiks (kad izveidota iekšējās informācijas turētāju saraksta iedaļa, t. i., kad identificēta attiecīgā iekšējā informācija): [ gggg-mm-dd; hh:mm UTC (universālais koordinētais laiks) ]

Datums un laiks (nesenākais atjauninājums): [ gggg-mm-dd, hh:mm UTC (universālais koordinētais laiks) ]

Nosūtīšana kompetentajai iestādei (datums): [ gggg-mm-dd ]

Iekšējās informācijas turētāja vārds(-i)

Iekšējās informācijas turētāja uzvārds(-i)

Iekšējās informācijas turētāja uzvārds(-i) dzimšanas brīdī (ja atšķiras)

Darba tālruņa numurs(-i) (darba tiešā tālruņa līnija un darba mobilā tālruņa numuri)

Sabiedrības nosaukums un adrese

Veiktās funkcijas un iemesls, kāpēc attiecīgā persona ir iekšējās informācijas turētājs

Saņemta piekļuve (datums un laiks, kad persona ieguvusi piekļuvi iekšējai informācijai)

Pārtraukta piekļuve (datums un laiks, kad personai pārtraukta piekļuve iekšējai informācijai)

Dzimšanas datums

Valsts piešķirts personas identifikācijas numurs (ja ir)

Privātie tālruņa numuri (mājas tālruņa un privātie mobilā tālruņa numuri)

Personas pilna dzīvesvietas adrese: ielas nosaukums; mājas numurs; pilsēta; pasta indekss; valsts)

[Teksts]

[Teksts]

[Teksts]

[Numuri (bez atstarpēm)]

[Emitenta/emisijas kvotu tirgus dalībnieka/izsoļu platformas/izsoļu rīkotāja/izsoļu uzrauga vai iekšējās informācijas turētāja trešās personas adrese]

[Apraksts par personas statusu, funkcijām un iemesliem, kāpēc tā iekļauta šajā sarakstā]

[gggg-mm-dd, hh:mm UTC]

[gggg-mm-dd, hh:mm UTC]

[gggg-mm-dd]

[Numurs un/vai teksts]

[Numuri (bez atstarpēm)]

[Teksts: iekšējās informācijas turētāja detalizēta privātā adrese

Ielas nosaukums un mājas numurs

Pilsēta

Pasta indekss

Valsts]

2. VEIDNE

Iekšējās informācijas turētāju saraksta pastāvīgo iekšējās informācijas turētāju iedaļa

Datums un laiks (kad izveidota pastāvīgo iekšējās informācijas turētāju saraksta iedaļa) [ gggg-mm-dd, hh:mm UTC (universālais koordinētais laiks) ]

Datums un laiks (nesenākais atjauninājums): [ gggg-mm-dd, hh:mm UTC (universālais koordinētais laiks) ]

Nosūtīšana kompetentajai iestādei (datums): [ gggg-mm-dd ]

Iekšējās informācijas turētāja vārds(-i)

Iekšējās informācijas turētāja uzvārds(-i)

Iekšējās informācijas turētāja uzvārds(-i) dzimšanas brīdī (ja atšķiras)

Darba tālruņa numurs(-i) (darba tiešā tālruņa līnija un darba mobilā tālruņa numuri)

Sabiedrības nosaukums un adrese

Veiktās funkcijas un iemesls, kāpēc attiecīgā persona ir iekšējās informācijas turētājs

Iekļaušana

(datums un laiks, kad persona iekļauta pastāvīgo iekšējās informācijas turētāju iedaļā)

Dzimšanas datums

Valsts piešķirts personas identifikācijas numurs (ja ir)

Privātie tālruņa numuri (mājas tālruņa un privātie mobilā tālruņa numuri)

Personas pilna dzīvesvietas adrese

(ielas nosaukums; mājas numurs; pilsēta; pasta indekss; valsts)

[Teksts]

[Teksts]

[Teksts]

[Numuri (bez atstarpēm)]

[Emitenta/emisijas kvotu tirgus dalībnieka/izsoļu platformas/izsoļu rīkotāja/izsoļu uzrauga vai iekšējās informācijas turētāja trešās personas adrese]

[Apraksts par personas statusu, funkcijām un iemesliem, kāpēc tā iekļauta šajā sarakstā]

[gggg-mm-dd, hh:mm UTC]

[gggg-mm-dd]

[Numurs un/vai teksts]

[Numuri (bez atstarpēm)]

[Teksts: iekšējās informācijas turētāja detalizēta privātā adrese

Ielas nosaukums un mājas numurs

Pilsēta

Pasta indekss

Valsts]


II PIELIKUMS

Veidne: iekšējās informācijas turētāju saraksts, ko iesniedz MVU izaugsmes tirgos tirdzniecības atļauju saņēmuši finanšu instrumentu emitenti

Datums un laiks (izveide): [ gggg-mm-dd, hh:mm UTC (universālais koordinētais laiks) ]

Nosūtīšana kompetentajai iestādei (datums): [ gggg-mm-dd ]

Iekšējās informācijas turētāja vārds(-i)

Iekšējās informācijas turētāja uzvārds(-i)

Iekšējās informācijas turētāja uzvārds(-i) dzimšanas brīdī (ja atšķiras)

Darba tālruņa numurs(-i) (darba tiešā tālruņa līnija un darba mobilā tālruņa numuri)

Sabiedrības nosaukums un adrese

Veiktās funkcijas un iemesls, kāpēc attiecīgā persona ir iekšējās informācijas turētājs

Saņemta piekļuve (datums un laiks, kad persona ieguvusi piekļuvi iekšējai informācijai)

Pārtraukta piekļuve (datums un laiks, kad personai pārtraukta piekļuve iekšējai informācijai)

Valsts piešķirts personas identifikācijas numurs (ja ir)

Pretējā gadījumā – dzimšanas datums

Personas pilna dzīvesvietas adrese (ielas nosaukums; mājas numurs; pilsēta; pasta indekss; valsts)

(Ja šie dati pieejami kompetentās iestādes pieprasījuma brīdī)

Privātie tālruņa numuri (mājas tālruņa un privātie mobilā tālruņa numuri)

(Ja šie dati pieejami kompetentās iestādes pieprasījuma brīdī)

[Teksts]

[Teksts]

[Teksts]

[Numuri (bez atstarpēm)]

[Emitenta vai iekšējās informācijas turētāja trešās personas adrese]

[Apraksts par personas statusu, funkcijām un iemesliem, kāpēc tā iekļauta šajā sarakstā]

[gggg-mm-dd, hh:mm UTC]

[gggg-mm-dd, hh:mm UTC]

[Numurs un/vai teksts, vai gggg-mm-dd (dzimšanas datums)]

[Teksts: iekšējās informācijas turētāja detalizēta privātā adrese

Ielas nosaukums un mājas numurs

Pilsēta

Pasta indekss

Valsts]

[Numuri (bez atstarpēm)]


Top