EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2580

Uredba Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma

OJ L 344, 28.12.2001, p. 70–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 169 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 169 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 5 - 10

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj

18/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

5


32001R2580


L 344/70

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.12.2001.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2580/2001

od 27. prosinca 2001.

o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 60., 301. i 308.,

uzimajući u obzir Zajedničko stajalište 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera za borbu protiv terorizma (1), koje je Vijeće donijelo 27. prosinca 2001.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Europsko vijeće je na svom izvanrednom sastanku 21. rujna 2001. izjavilo da je terorizam stvarni problem za cijeli svijet i Europu te da će borba protiv terorizma biti prioritetni cilj za Europsku uniju.

(2)

Europsko vijeće izjavilo je da je borba protiv financiranja terorizma odlučujući element u borbi protiv terorizma i pozvalo je Vijeće da poduzme potrebne mjere za borbu protiv bilo kojega oblika financiranja terorističkih aktivnosti.

(3)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u svojoj Rezoluciji 1373(2001) odlučilo je 28. rujna 2001. da bi sve države trebale uvesti zamrzavanje financijskih sredstava i ostale financijske imovine ili gospodarskih izvora i to protiv osoba koje počine, ili pokušaju počiniti teroristička djela, ili koje sudjeluju u terorističkim djelima ili pomažu u njihovom izvršenju.

(4)

Osim toga, Vijeće sigurnosti odlučilo je da bi trebalo poduzeti mjere kojima bi se spriječilo da financijska sredstva i ostala financijska imovina ili gospodarski izvori budu dostupni takvim osobama te mjere kojima bi se zabranilo da se u korist takvih osoba pružaju financijske ili neke druge srodne usluge.

(5)

Za provedbu elemenata ZVSP-a Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, nužno je djelovanje Zajednice.

(6)

Ova je Uredba mjera koja je potrebna na razini Zajednice te je dopuna upravnim i sudskim postupcima koji se vode protiv terorističkih organizacija u Europskoj uniji i trećim državama.

(7)

U smislu ove Uredbe, područje Zajednice obuhvaća sva područja država članica u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice, pod uvjetima utvrđenim u ovom Ugovoru.

(8)

S ciljem zaštite interesa Zajednice, mogu se odobriti neke iznimke.

(9)

U odnosu na postupke osnivanja te izmjene popisa iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe, samo bi Vijeće trebalo koristiti odgovarajuće provedbene ovlasti, s obzirom na specifična sredstva koja stoje na raspolaganju njezinim članicama u tu svrhu.

(10)

Izbjegavanje postupanja prema ovoj Uredbi trebalo bi spriječiti odgovarajućim sustavom obavješćivanja i, kad je moguće, pravnim sredstvima, uključujući i dodatno zakonodavstvo Zajednice.

(11)

Nadležna tijela država članica trebala bi, kad je to potrebno, biti ovlaštena da osiguraju poštovanje odredbi ove Uredbe.

(12)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za kršenje odredbi ove Uredbe i osigurati da se one provode. Te kazne trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(13)

Komisija i države članice bi se trebale međusobno izvještavati o mjerama poduzetim prema ovoj Uredbi i o ostalim bitnim podatcima koje imaju na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom.

(14)

Popis iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe može obuhvaćati osobe i subjekte povezane s trećim državama te one koji su i inače ključni elementi ZVSP aspekata Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP. Za donošenje odredbi ove Uredbe u vezi s ovim potonjima, Ugovor predviđa ovlasti samo prema članku 308.

(15)

Europska zajednica je već provela UNSCR 1267(1999) i 1333(2000) donošenjem Uredbe (EZ) br. 467/2001 (3) kojom se propisuje zamrzavanje imovine određenih osoba i skupina te se zbog toga ova Uredba ne odnosi na te osobe i skupine,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U smislu ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„Financijska sredstva, ostala financijska imovina i gospodarski izvori” jest imovina svake vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na koji način stečena te pravni dokumenti i instrumenti bilo kojeg oblika, uključujući elektroničkog ili digitalnog, koji dokazuju pravo na ili interes za takvu imovinu, a uključuje, iako se ne ograničava na bankovne kredite, putničke čekove, bankovne čekove, novčane naloge, dionice, vrijednosne papire, obveznice, mjenice i akreditive.

2.

„Zamrzavanje financijskih sredstava, ostale financijske imovine i gospodarskih izvora” jest sprečavanje svakog premještanja, prijenosa, preinake, korištenja ili transakcija s financijskim sredstvima na bilo koji način koji bi doveo do promjene njihovog obujma, iznosa, mjesta, vlasništva, posjeda, naravi, odredišta ili do drugih promjena kojima bi se omogućilo korištenje financijskih sredstava, uključujući i upravljanje portfeljima.

3.

„Financijske usluge” jesu bilo kakve usluge financijske prirode, uključujući bilo koje usluge osiguranja, ili njima srodne usluge te sve bankovne i ostale financijske usluge (osim osiguranja) i to:

 

Usluge osiguranja i u vezi s osiguranjem

i.

izravno osiguranje (uključujući suosiguranje):

(A)

životno osiguranje;

(B)

neživotno osiguranje;

ii.

reosiguranje i ponovno ustupanje;

iii.

posredovanje pri osiguranju, kao što je zastupanje i agencijsko posredništvo;

iv.

pomoćne usluge u vezi s osiguranjem, kao što su konzultantske i aktuarske usluge, usluge ocjene rizika i usluge namirenja tražbina.

 

Bankovne i ostale financijske usluge (osim i osiguranja)

v.

prihvaćanje depozita i ostalih novčanih sredstava koja se vraćaju;

vi.

davanje zajmova svih vrsta, uključivo potrošačkih i hipoterkarnih kredita, preuzimanja naplate dugova i financiranje trgovinskog poslovanja;

vii.

financijski leasing;

viii.

sve usluge plaćanja i prijenosa novca, što uključuje kreditne kartice, kreditne kartice dobavljača, debitne kartice, putničke i bankarske čekove;

ix.

jamstva i preuzimanje obveza;

x.

trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenta, bez obzira obavlja li se na burzovnom ili vanburzovnom tržištu, ili drukčije:

(A)

vrijednosnim papirima (uključuju čekove, mjenice, i potvrde o depozitu);

(B)

devizama;

(C)

izvedenim proizvodima koji uključuju, iako nisu ograničeni na, terminske ugovore i opcije;

(D)

tečajnim razlikama i instrumentima tečajnih razlika, uključivo proizvodima poput swapova i dogovora o tečajevima;

(E)

prenosivim vrijednosnim papirima;

(F)

drugim prenosivim instrumentima i financijskim sredstvima, uključivo sa zlatom u polugama;

xi.

sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnih papira, uključivo njihovu (javnu ili privatnu) kupnju i plasiranje u svojstvu agenta te pružanje usluga koje se odnose na takva izdavanja;

xii.

brokerski novčani poslovi;

xiii.

upravljanje financijskim sredstvima, poput upravljanja gotovinom i upravljanja portfeljima, svi oblici upravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanje mirovinskim fondovima, čuvanje, usluge deponiranja i povjerbe;

xiv.

usluge obračunavanja i prebijanja financijskih sredstava, uključivo vrijednosnih papira, izvedenih proizvoda i drugih utrživih instrumenata;

xv.

pružanje i prijenos financijskih informacija i obrada financijskih podataka i pripadajućih programa po pružateljima drugih financijskih usluga;

xvi.

savjetodavne, posredničke i druge pomoćne financijske usluge vezano za sve poslove navedene u podstavcima v. do xv., uključivo s informacijama o kreditima i analizama kredita, istraživanjima i savjetima vezanima za ulaganja i portfelje, savjete vezane uz kupnju i vezano za korporativno prestrukturiranje i strategije

4.

U smislu ove Uredbe, definicija „terorističkog djela” jest ona iz članka 1. stavka 3. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP.

5.

„Biti vlasnik pravne osobe, skupine ili subjekta” jest posjedovati 50 % ili više vlasničkih prava pravne osobe, skupine ili subjekta, ili imati većinski udjel u njima.

6.

„Nadziranje pravne osobe, skupine ili subjekta” jest sljedeće:

(a)

pravo na imenovanje ili smjenjivanje većine članova administrativnog, upravnog ili nadzornog tijela takve pravne osobe, skupine ili subjekta;

(b)

imenovanje, isključivo na temelju korištenja nečijih glasačkih prava, većine članova administrativnih, upravnih ili nadzornih tijela neke pravne osobe, skupine ili subjekta koji su obnašali dužnost u ovoj i prošloj financijskoj godini;

(c)

samostalni nadzor temeljem sporazuma s ostalim dioničarima u nekoj pravnoj osobi, skupini ili subjektu, ili s članovima neke pravne osobe, skupine ili subjekta, nad većinom glasačkih prava dioničara ili članova u toj pravnoj osobi, skupini ili subjektu;

(d)

pravo na ostvarivanje dominantnog utjecaja na neku pravnu osobu, skupinu ili subjekt na temelju sporazuma zaključenog s tom pravnom osobom, skupinom ili subjektom, ili na temelju odredbe u memorandumu ili statutu te pravne osobe, skupine ili subjekta, gdje pravo kojim je uređena ta pravna osoba, skupina ili subjekt, dozvoljava da ta pravna osoba, skupina ili subjekt bude predmetom takvog sporazuma ili odredbe;

(e)

ovlasti za ostvarivanje prava vladajućeg utjecaja iz točke (d), bez da se bude nositelj tog prava;

(f)

pravo na korištenje cjelokupne ili djelomične imovine neke pravne osobe, skupine ili subjekta;

(g)

upravljanje poslovima neke pravne osobe, skupine ili subjekta na jedinstvenim osnovama, dok se istovremeno objavljuju konsolidirana izvješća;

(h)

solidarno preuzimanje financijskih obveza neke pravne osobe, skupine ili subjekta, ili pružanje jamstava toj pravnoj osobi, skupini ili subjektu.

Članak 2.

1.   Osim iznimaka dopuštenih u skladu s člancima 5. i 6.:

(a)

sva financijska sredstva, ostala financijska imovina i gospodarski izvori koji pripadaju, ili koje ima u vlasništvu ili drži neka fizička ili pravna osoba, skupina ili subjekt navedeni u popisu iz stavka 3. ovog članka se zamrzavaju;

(b)

nikakva financijska sredstva, ostala financijska imovina ili gospodarski izvori nisu dostupni, neposredno ili posredno, u korist neke fizičke ili pravne osobe, skupine ili subjekta uključenog u popis iz stavka 3. ovog članka.

2.   Osim iznimaka dopuštenih u skladu s člancima 5. i 6., zabranjeno je pružanje financijskih usluga nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi, skupini ili subjektu navedenom u popisu iz stavka 3. ovog članka ili u njihovu korist.

3.   Odlučujući jednoglasno, Vijeće utvrđuje, ispituje i mijenja popis osoba, skupina i subjekata na koje se ova Uredba odnosi, u skladu s odredbama članka 1. stavaka 4., 5. i 6. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP; popis obuhvaća:

i.

fizičke osobe koje počine bilo koje terorističko djelo, ili ga pokušaju počiniti, ili u njemu sudjeluju, ili pomažu u njegovu počinjenju;

ii.

pravne osobe, skupine ili subjekte koji počine bilo koje terorističko djelo, ili ga pokušaju počiniti, ili u njemu sudjeluju, ili pomažu u njegovu počinjenju;

iii.

pravne osobe, skupine ili subjekte koji su u vlasništvu ili pod nadzorom jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba, skupine ili subjekta iz točaka i. i ii.; ili

iv.

fizičke pravne osobe, skupine ili subjekti koje djeluju u ime ili po nalogu jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba, skupina ili subjekata iz točaka i. i ii.

Članak 3.

1.   Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak neposredno ili posredno zaobilaženje članka 2. ove Uredbe.

2.   Nadležna tijela država članica iz Priloga te Komisija obavještavaju se o svakom podatku o tome da se odredbe ove Uredbe zaobilaze, ili da su bile zaobiđene.

Članak 4.

1.   Ne dovodeći u pitanje važeća pravila u vezi s izvještavanjem, tajnosti i čuvanjem profesionalne tajne te ne dovodeći u pitanje odredbe članka 284. Ugovora, banke, ostale financijske institucije, osiguravajuća društva te ostala tijela i osobe:

dostavljaju bez odgode sve podatke koji bi omogućili poštovanje ove Uredbe, a koji se odnose na zamrznute račune i iznose na njima, u skladu s člankom 2. ove Uredbe te na transakcije izvršene u skladu s člancima 5. i 6. ove Uredbe:

nadležnim tijelima država članica iz Priloga prema njihovom boravištu ili lokaciji, i

preko tih nadležnih tijela, Komisiji,

surađuju u bilo kojoj vrsti provjera tih podataka s nadležnim tijelima iz Priloga.

2.   Svaki podatak dostavljen ili primljen u skladu s ovim člankom, koristi se samo u svrhu u koju je bio dostavljen ili primljen.

3.   Svaki podatak koji Komisija primi neposredno, dostupan je nadležnim tijelima zainteresiranih država članica te Vijeću.

Članak 5.

1.   Članak 2. stavak 1. točka (b) ove Uredbe ne primjenjuje se na pripis kamate na zamrznutim računima. Ta kamata se također zamrzava.

2.   Nadležna tijela država članica iz Priloga mogu dati posebna odobrenja, pod uvjetima koje drže prikladnim, za sprečavanje financiranja terorističkih djela i to za:

1.

korištenje zamrznutih financijskih sredstava za osnovne ljudske potrebe fizičkih osoba navedenih u popisu iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe ili člana njegove obitelji, što naročito podrazumijeva plaćanja za hranu, lijekove, najam stambenog prostora ili hipoteku za taj prostor te plaćanje troškova liječenja članova te obitelji, a koje se ostvaruje unutar Zajednice;

2.

plaćanja sa zamrznutih računa u sljedeće svrhe:

(a)

plaćanja poreza, premija obveznog osiguranja i naknade za komunalne usluge kao što su plin, voda, struja i telekomunikacijske usluge koje se plaćaju u Zajednici; i

(b)

plaćanje troškova održavanja računa u financijskim institucijama u Zajednici;

3.

plaćanja osobama ili subjektima navedenima na popisu iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe koja dospijevaju prema ugovorima, sporazumima ili obvezama zaključenim, ili nastalim prije stupanja na snagu ove Uredbe, pod uvjetom da se ta plaćanja izvršavaju na zamrznuti račun u Zajednici.

3.   Zahtjevi za odobrenje se podnose nadležnom tijelu države članice na čijem su području zamrznuta financijska sredstva, ostala financijska imovina ili ostali gospodarski izvori.

Članak 6.

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 2. te s ciljem zaštite interesa Zajednice, koji uključuju interese njezinih građana i stanovnika, nadležna tijela neke države članice mogu odobriti sljedeće:

da se odmrznu financijska sredstva, ostala financijska imovina ili ostali gospodarski izvori,

da se financijska sredstva, ostala financijska imovina ili ostali gospodarski izvori učine dostupnima osobi, subjektu ili tijelu navedenom u popisu iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe, ili

da se takvoj osobi, subjektu ili tijelu pružaju financijske usluge,

nakon što se provedu savjetovanja s ostalim državama članicama, Vijećem i Komisijom, sukladno s člankom 2. ove Uredbe.

2.   Nadležno tijelo koje primi zahtjev za odobrenjem iz stavka 1. ovog članka, obavještava nadležna tijela drugih država članica, Vijeće i Komisiju, prema popisu u Prilogu, o razlozima zbog kojih namjerava ili odbiti zahtjev ili dati posebno odobrenje, obavještavajući ih o uvjetima koje smatra nužnima za sprečavanje financiranja terorističkih djela.

Nadležno tijelo koje namjerava dati posebno odobrenje razmatra mišljenja koja se u roku od dva tjedna prikupe od ostalih država članica, Vijeća i Komisije.

Članak 7.

Na temelju podataka dobivenih od država članica, Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog.

Članak 8.

Države članice, Vijeće i Komisija obavještavaju jedni druge o mjerama koje se poduzimaju sukladno s ovom Uredbom te dostavljaju jedni drugima odgovarajuće podatke koje imaju na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, osobito one prikupljene u skladu s člancima 3. i 4. ove Uredbe te one koje se odnose na probleme kršenja i provedbe, ili na presude nacionalnih sudova.

Članak 9.

Svaka država članica određuje sankcije za kršenje odredbi ove Uredbe. Te sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 10.

Ova se Uredba primjenjuje:

1.

na području Zajednice, uključujući i njezin zračni prostor;

2.

u svakom avionu ili na brodu u nadležnosti države članice;

3.

na svaku osobu koja se nalazi izvan Zajednice, a koja je državljanin neke države članice;

4.

na svaku pravnu osobu, skupinu ili subjekt koji su inkorporirani ili osnovani u skladu sa zakonodavstvom neke države članice;

5.

na svaku pravnu osobu, skupinu ili subjekt koja posluje unutar Zajednice.

Članak 11.

1.   Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

2.   U roku jedne godine od stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija podnosi izvještaj o učinku ove Uredbe i, ako je potrebno, predlaže njezine izmjene.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. prosinca 2001.

Za Vijeće

Predsjednik

L. MICHEL


(1)  SL L 344, 28.12.2001., str. 93.

(2)  Mišljenje doneseno 13. prosinca 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 67, 9.3.2001., str. 1.


PRILOG

POPIS NADLEŽNIH TIJELA NAVEDENIH U ČLANCIMA 3., 4. i 5.

 

BELGIJA

Ministère des finances

Trésorerie avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

 

DANSKA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

 

NJEMAČKA

pitanja zamrzavanja financijskih sredstava:

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr. 14

D-60431 Frankfurt/Main:

Tel. (00-49-69) 95 66

pitanja osiguranja:

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Tel. (00-49-228) 42 28

 

GRČKA

Ministarstvo za nacionalnu ekonomiju

Opća uprava za ekonomsku politiku

GR-105 63 Athens

Tel. (00-30-1) 333 27 81-2

Fax (00-30-1) 333 27 93

Yπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs

Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2

Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

 

ŠPANJOLSKA

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

 

FRANCUSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E 139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

 

IRSKA

Središnja irska banka

Odjel za financijska tržišta

PO Box 559

Dame Street Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Odjel za vanjske poslove

Odsjek za bilateralne ekonomske odnose

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

 

ITALIJA

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

 

NIZOZEMSKA

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

 

AUSTRIJA

Članak 3.

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85 290

Članak 4.

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85 290

Članak 5.

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351 21) 394 60 72

Fax: (351 21) 394 60 73

 

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

 

ŠVEDSKA

Članak 3.

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

tfn 08-401 90 00

faks 08-401 99 00

Članci 4. i 6.

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00

fax 08-24 13 35

Članak 5.

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

tfn 08-786 90 00

fax 08-411 27 89

 

UJEDINJENA KRALJEVINA

Državna blagajna Njezinog veličanstva

Tim za međunarodne financijske usluge

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel: (44-207) 270 55 50

Fax: (44-207) 270 43 65

Jedinica za financijske kazne Engleske banke

Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

 

EUROPSKA ZAJEDNICA

Komisija Europskih zajednica

Opća uprava za vanjske odnose

Uprava ZVSP-a

Jedinica; Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 68 80

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int


Top