EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:344:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 344, 28. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 344
44. årgang
28. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2558/2001 af 3. december 2001 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (1) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2559/2001 af 17. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 5
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 af 19. december 2001 om grænseoverskridende betalinger i euro 13
*Rådets forordning (EF) nr. 2561/2001 af 17. december 2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko 17
*Rådets forordning (EF) nr. 2562/2001 af 17. december 2001 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar for perioden 21. maj 2001 — 20. maj 2004 21
*Rådets forordning (EF) nr. 2563/2001 af 19. december 2001 om fastsættelse for fangståret 2002 af orienteringspriserne for fiskerivarer som anført i bilag I og II og af EF's producentpris for fiskerivarer som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2564/2001 af 27. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1280/2001 om forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for varer hidrørende fra mejeriprodukter 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2565/2001 af 27. december 2001 om åbning af EF-toldkontingenter for 2002 for får, geder, fårekød og gedekød og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2566/2001 af 21. december 2001 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for 2002 for varer henhørende under KN-kode 07141010, 07141091 og 07141099 med oprindelse i Thailand 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2567/2001 af 21. december 2001 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, som fører nederlandsk flag 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2568/2001 af 21. december 2001 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, som fører nederlandsk flag 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2569/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af den forudfastsatte værdi af fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2002, og som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2570/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af støtten til privat oplagring af visse fiskerivarer i fiskeriåret 2002 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskerivarer i fiskeriåret 2002 45
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2572/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse for fangståret 2002 af tilbagetagelses- og salgspriserne for fiskerivarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 47
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2573/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse for fangståret 2002 af salgspriserne for fiskerivarerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 55
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2574/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2002 57
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2575/2001 af 27. december 2001 om indstilling af fiskeri efter jomfruhummer fra fartøjer, som fører nederlandsk flag 60
Kommissionens forordning (EF) nr. 2576/2001 af 27. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 2577/2001 af 27. december 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 2578/2001 af 27. december 2001 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 66
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2579/2001 af 27. december 2001 om tredje ændring af forordning (EF) nr. 1209/2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999, for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød 68
*Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme 70
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge 76
Erklæring fra Kommissionen 82

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/927/EC
*Rådets afgørelse af 27. december 2001 om opstilling af den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme 83
Kommissionen
2001/928/EURATOM
*Kommissionens henstilling af 20. december 2001 om beskyttelse af befolkningen mod eksponering for radon i drikkevandsforsyninger (meddelt under nummer K(2001) 4580) 85
Den Europæiske Centralbank
2001/929/EC
*Den Europæiske Centralbanks beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19) 89
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 27. december 2001 om bekæmpelse af terrorisme 90
*Rådet fælles holdning af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 93
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top