EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:344:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 344, 28 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 344
44e jaargang
28 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2558/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad, met betrekking tot de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop ("forward rate agreements") (1) 1
*Verordening (EG) nr. 2559/2001 van de Raad van 17 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten 5
*Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro 13
*Verordening (EG) nr. 2561/2001 van de Raad van 17 december 2001 ter bevordering van de omschakeling van vaartuigen en vissers die tot in 1999 afhankelijk waren van de visserijovereenkomst met Marokko 17
*Verordening (EG) nr. 2562/2001 van de Raad van 17 december 2001 betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de voor de periode van 21 mei 2001 tot en met 20 mei 2004 geldende vangstmogelijkheden en financiële bijdrage, als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Democratische Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar 21
*Verordening (EG) nr. 2563/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot vaststelling, voor het visseizoen 2002, van de oriëntatieprijzen voor de in de bijlagen I en II van Verordening (EG) nr. 104/2000 genoemde visserijproducten en van de communautaire productieprijs voor de in bijlage III van die verordening genoemde visserijproducten 26
Verordening (EG) nr. 2564/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1280/2001 tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector zuivel 29
*Verordening (EG) nr. 2565/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2002 en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1439/95 31
*Verordening (EG) nr. 2566/2001 van de Commissie van 21 december 2001 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor 2002 voor producten van de GN-codes 07141010, 07141091 en 07141099, van oorsprong uit Thailand 35
*Verordening (EG) nr. 2567/2001 van de Commissie van 21 december 2001 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren 40
*Verordening (EG) nr. 2568/2001 van de Commissie van 21 december 2001 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren 41
*Verordening (EG) nr. 2569/2001 van de Commissie van 20 december 2001 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2002 uit de markt genomen visserijproducten die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot 42
*Verordening (EG) nr. 2570/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2002 44
*Verordening (EG) nr. 2571/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2002 45
*Verordening (EG) nr. 2572/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling, voor het visseizoen 2002, van de ophoudprijzen en de verkoopprijzen voor de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten 47
*Verordening (EG) nr. 2573/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de verkoopprijzen voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2002 55
*Verordening (EG) nr. 2574/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2002 57
*Verordening (EG) nr. 2575/2001 van de Commissie van 27 december 2001 inzake de stopzetting van de visserij op langoustine door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren 60
Verordening (EG) nr. 2576/2001 van de Commissie van 27 december 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 61
Verordening (EG) nr. 2577/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 63
Verordening (EG) nr. 2578/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 66
*Verordening (EG) nr. 2579/2001 van de Commissie van 27 december 2001 tot derde wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 68
*Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme 70
*Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 76
Verklaring van de Commissie 82

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/927/EC
*Besluit van de Raad van 27 december 2001 tot vaststelling van de lijst, als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme 83
Commissie
2001/928/EURATOM
*Aanbeveling van de Commissie van 20 december 2001 betreffende de bescherming van de bevolking tegen blootstelling aan radon in drinkwater (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4580) 85
Europese Centrale Bank
2001/929/EC
*Beschikking van de Europese Centrale Bank van 20 december 2001 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2002 (BCE/2001/19) 89
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001 inzake terrorismebestrijding 90
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme 93
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top