32001R2580Oficiālais Vēstnesis L 344 , 28/12/2001 Lpp. 0070 - 0075


Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001

(2001. gada 27. decembris)

par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 60., 301. un 308. pantu,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu [1], ko Padome pieņēma 2001. gada 27. decembrī,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Eiropadome ārkārtas sanāksmē 2001. gada 21. septembrī paziņoja, ka terorisms ir nopietna problēma gan visai pasaulei, gan Eiropai un ka terorisma apkarošana būs Eiropas Savienības prioritārais mērķis.

(2) Eiropadome paziņoja, ka terorisma finansēšanas apkarošana ir izšķirošs aspekts terorisma apkarošanā, un aicināja Padomi veikt nepieciešamos pasākumus, lai apkarotu jebkāda veida finansējumu teroristu darbībām.

(3) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2001. gada 28. septembrī Rezolūcijā 1373(2001) nolēma, ka visām valstīm jāpiemēro līdzekļu un citu finanšu aktīvu vai saimniecisko resursu iesaldēšana personām, kas veic vai mēģina veikt terorisma aktus, kas piedalās tajos vai veicina šādu aktu veikšanu.

(4) Turklāt Drošības padome nolēma, ka jāveic pasākumi, lai aizliegtu pieeju līdzekļiem un citiem finanšu aktīviem vai saimnieciskajiem resursiem šādu personu labā, kā arī lai aizliegtu finanšu vai citus saistītus pakalpojumus šādu personu labā.

(5) Ir nepieciešama Kopienas darbība, lai īstenotu Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP kopējās ārpolitikas un drošības politikas aspektus.

(6) Šī regula ir nepieciešama Kopienas līmenī, un tā papildina administratīvos un tiesas procesus, kas attiecas uz teroristiskajām organizācijām Eiropas Savienībā un trešās valstīs.

(7) Ņemot vērā Līguma noteikumus, šajā regulā par Kopienas teritoriju uzskata visas dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums.

(8) Lai aizsargātu Kopienas intereses, var tikt piemēroti atsevišķi izņēmumi.

(9) Attiecībā uz procedūru, lai izveidotu un grozītu šīs regulas 2. panta 3. punktā minēto sarakstu, Padomei pašai jāīsteno atbilstīgās izpildes pilnvaras, ņemot vērā īpašos līdzekļus, kādi tās locekļiem šim nolūkam ir pieejami.

(10) Šīs regulas noteikumu apiešana jānovērš ar atbilstīgu informācijas sistēmu un, ja nepieciešams, ar pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, tostarp papildu Kopienas tiesību aktiem.

(11) Ja nepieciešams, dalībvalstu kompetentās iestādes ir jāpilnvaro, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu ievērošanu.

(12) Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas jāpiemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un jānodrošina, ka tie tiek īstenoti. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(13) Komisijai un dalībvalstīm jāapmainās ar informāciju par pasākumiem, ko tās veikušas saskaņā ar šo regulu, kā arī ar citu būtisku informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu.

(14) Šīs regulas 2. panta 3. punktā minētais saraksts var ietvert personas un organizācijas, kas saistītas ar trešām valstīm, kā arī personas un organizācijas, kurām citādi pievērsta Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP kopējās ārpolitikas un drošības politikas aspektu uzmanība. Lai šajā regulā pieņemtu noteikumus attiecībā uz pēdējiem no iepriekš minētajiem, Līgumā piešķirtas vienīgi tādas pilnvaras, kas ir saskaņā ar 308. pantu.

(15) Eiropas Kopiena jau īstenojusi ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1267(1999) un 1333(2000), pieņemot Regulu (EK) Nr. 467/2001 [3], ar kuru iesaldē konkrētu personu un grupu aktīvus, tādēļ šī regula neattiecas uz minētajām personām un grupām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1. "Līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi" ir jebkāda veida — materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami — aktīvi neatkarīgi no to iegūšanas veida, kā arī juridiskā dokumentācija vai instrumenti jebkādā formā, tostarp elektroniskā vai digitālā, kuri apliecina īpašumtiesības uz visiem aktīviem vai daļu no tiem, tostarp uz banku kredītiem, ceļojumu čekiem, bankas čekiem, maksājumu uzdevumiem, kapitāla daļām, vērtspapīriem, obligācijām, vekseļiem un akreditīviem.

2. "Līdzekļu, citu finanšu aktīvu un saimniecisko resursu iesaldēšana" ir liegums jebkurai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai vai tādām darbībām ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturs, galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, tādējādi sekmējot līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību.

3. "Finanšu pakalpojumi" ir jebkādi turpmāk minēti finanšu pakalpojumi, tostarp visa veida apdrošināšana un ar apdrošināšanu saistītie pakalpojumi, kā arī visi banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu).

Apdrošināšana un ar to saistītie pakalpojumi

i) tiešā apdrošināšana (ietverot kopapdrošināšanu):

A) dzīvības apdrošināšana;

B) nedzīvības apdrošināšana:

ii) pārapdrošināšana un retrocesija;

iii) apdrošināšanas starpniecība, piemēram, apdrošināšanas brokeru un aģentūru darbība;

iv) apdrošināšanas papildu pakalpojumi, piemēram, konsultācijas, aktuāra pakalpojumi, riska novērtēšana un pretenziju izskatīšanas pakalpojumi;

Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)

v) noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana;

vi) visa veida aizdevumi, tostarp patēriņa kredīts, hipotekārais kredīts, tirdzniecības darījuma faktūrkreditēšana un finansēšana;

vii) finanšu noma;

viii) visi maksājumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumi, tostarp kredītkartes, maksājumu kartes un debetkartes, ceļojumu čeki un bankas pārvedu vekseļi;

ix) galvojumi un saistības;

x) tirdzniecība uz savu rēķinu vai uz klientu rēķinu biržā, ārpus biržas tirgū vai citādi ar:

A) naudas tirgus instrumentiem (ietverot čekus, vērtspapīrus, depozītu sertifikātus);

B) ārvalstu valūtu;

C) atvasinātiem produktiem, tostarp ar standartizētiem nākotnes līgumiem un iespēju līgumiem;

D) valūtas maiņas kursu un procentu likmju līdzekļiem, tostarp ar tādiem produktiem kā mijmaiņas darījumiem un vienošanos par procentu likmi nākotnē;

E) vērtspapīriem;

F) citiem apgrozāmiem vērtspapīriem un finanšu aktīviem, tostarp dārgmetāliem;

xi) līdzdalība starpnieka statusā (publiski vai privāti) visu veidu vērtspapīru emisijās, tostarp parakstīšanā un izvietošanā, un ar šādām emisijām saistītu pakalpojumu sniegšana;

xii) starpniecība naudas darījumos;

xiii) aktīvu pārvaldīšana, piemēram, naudas vai vērtspapīru portfeļa pārvaldīšana, visu veidu kolektīvo ieguldījumu pārvaldīšana, pensiju fondu pārvaldīšana, uzraudzības, depozītu un trasta pakalpojumi;

xiv) finanšu aktīvu, tostarp vērtspapīru, atvasināto produktu un citu apgrozāmu līdzekļu, norēķinu un mijieskaita pakalpojumi;

xv) finanšu informācijas sniegšana un nodošana, finanšu datu apstrāde un ar šīm darbībām saistītas programmatūras izmantošana, ko veic citu finanšu pakalpojumu sniedzēji;

xvi) konsultācijas, starpniecība un citi papildu finanšu pakalpojumi visām no v) līdz xv) apakšpunktam uzskaitītajām darbībām, tostarp kredītu datu bāžu un kredītu analīzei, investīciju un portfeļu analīzei un konsultācijām, konsultācijām par pārņemšanu, uzņēmuma reorganizēšanu un stratēģiju.

4. Šajā regulā "terorisma akta" definīcija ir tā pati, kas ietverta Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 3. punktā.

5. "Būt juridiskās personas, grupas vai organizācijas īpašniekam" nozīmē turēt valdījumā vismaz 50 % no juridiskās personas, grupas vai organizācijas īpašumtiesībām vai arī būt to akciju kontrolpaketes īpašniekam.

6. "Kontrolēt juridisko personu, grupu vai organizāciju" nozīmē vienu no šiem:

a) būt tiesīgam iecelt vai atcelt vairākumu locekļu no šādas juridiskās personas, grupas vai organizācijas administratīvās, pārvaldes vai uzraudzības iestādes;

b) būt iecēlušam vairākumu locekļu juridiskās personas, grupas vai organizācijas administratīvajā, pārvaldes vai uzraudzības iestādē pašreizējā un iepriekšējā finanšu gadā, izmantojot vienīgi savas balsstiesības;

c) atbilstīgi nolīgumam ar citiem juridiskās personas, grupas vai organizācijas akcionāriem vai dalībniekiem vienam pašam kontrolēt akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības šajā juridiskajā personā, grupā vai organizācijā;

d) būt tiesīgam izmantot dominējošu ietekmi pār juridisko personu, grupu vai organizāciju atbilstīgi nolīgumam, kas noslēgts ar šo juridisko personu, grupu vai organizāciju, vai saskaņā ar noteikumu tās dibināšanas līgumā vai statūtos, ja likumi, kas attiecas uz šo juridisko personu, grupu vai organizāciju, pieļauj, ka tā ir šāda nolīguma vai noteikuma priekšmets;

e) būt pilnvarotam izmantot tiesības izmantot dominējošo ietekmi, kas minēta d) apakšpunktā, pašam neesot šo tiesību īpašniekam;

f) būt tiesīgam izmantot visus juridiskās personas, grupas vai organizācijas aktīvus vai daļu no tiem;

g) vienoti pārvaldīt juridiskās personas, grupas vai organizācijas uzņēmējdarbību, publicējot konsolidētus pārskatus;

h) solidāri uzņemties atbildību par juridiskās personas, grupas vai organizācijas finanšu saistībām vai galvot par tām.

2. pants

1. Ja vien tas nav atļauts saskaņā ar 5. un 6. pantu, tad:

a) visi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, kas pieder 3. punktā minētajā sarakstā ietvertai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, tiek iesaldēti;

b) nekādi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi netiek darīti tieši vai netieši pieejami 3. punktā minētajā sarakstā ietvertai fiziskai vai juridiskai personai, grupai vai organizācijai vai šādas fiziskas vai juridiskas personas, grupas vai organizācijas labā.

2. Tiek aizliegts sniegt finanšu pakalpojumus 3. punktā minētajā sarakstā ietvertai fiziskai vai juridiskai personai, grupai vai organizācijai vai šādas fiziskas vai juridiskas personas, grupas vai organizācijas labā, ja vien tas nav atļauts saskaņā ar 5. un 6. pantu.

3. Pieņemot lēmumu vienbalsīgi, Padome saskaņā ar Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 4., 5. un 6. punkta noteikumiem izveido, pārskata un groza to personu, grupu un organizāciju sarakstu, uz kurām attiecas šī regula; šajā sarakstā iekļauj:

i) fiziskās personas, kas veic vai gatavojas veikt jebkādus terorisma aktus, piedalās tajos vai veicina terorisma aktu veikšanu;

ii) juridiskās personas, grupas vai organizācijas, kas veic vai gatavojas veikt jebkādus terorisma aktus, piedalās tajos vai veicina terorisma aktu veikšanu;

iii) juridiskās personas, grupas vai organizācijas, kuras pieder vai kuras kontrolē viena vai vairākas i) un ii) apakšpunktā minētās fiziskās vai juridiskās personas, grupas vai organizācijas; vai

iv) fiziskās vai juridiskās personas, grupas vai organizācijas, kas darbojas viena vai vairāku i) un ii) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, grupu vai organizāciju interesēs vai pēc to rīkojuma.

3. pants

1. Tiek aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir tieši vai netieši apiet 2. pantu.

2. Visa informācija par to, ka šīs regulas noteikumi tiek apieti vai tie bijuši apieti, tiek darīta zināma pielikumā uzskaitītajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai.

4. pants

1. Neskarot spēkā esošos noteikumus par ziņojumu iesniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumiem, kā arī Līguma 284. pantu, bankas, citas finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, kā arī citas iestādes un personas:

- tūlīt sniedz jebkādu informāciju, kas varētu atvieglot šīs regulas izpildi, piemēram, par kontu un summu iesaldēšanu saskaņā ar 2. pantu un darījumiem, kas veikti, ievērojot 5. un 6. pantu:

- pielikumā uzskaitītajām to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras ir to mītnes zeme vai kurās tās atrodas, un

- Komisijai ar minēto kompetento iestāžu starpniecību,

- sadarbojas ar pielikumā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm, pārbaudot jebkuru šādu informāciju.

2. Jebkura informācija, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, tiek izmantota tikai tādam nolūkam, kādam tā bija sniegta vai saņemta.

3. Jebkāda informācija, ko Komisija saņēmusi tieši, tiek darīta pieejama attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Padomei.

5. pants

1. Šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu nepiemēro papildinājumam, ko iesaldētiem kontiem rada tiem pienākošies procenti. Arī šādi procenti tiek iesaldēti.

2. Pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes, paredzot piemērotus noteikumus, lai nepieļautu terorisma aktu finansēšanu, var piešķirt īpašas atļaujas:

1) izmantot iesaldētos līdzekļus 2. panta 3. punktā minētajā sarakstā iekļautās fiziskās personas galvenajām vajadzībām vai viņa ģimenes loceklim, īpaši maksājumiem par pārtiku, medikamentiem, īres vai hipotēku kredīta maksājumiem par ģimenes dzīvesvietu un nodevām un maksājumiem par šīs ģimenes locekļu ārstēšanu, kas jāveic Kopienā;

2) veikt maksājumus no iesaldētajiem kontiem šādiem mērķiem:

a) nodokļu nomaksai, apdrošināšanas obligātajām prēmijām un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, par gāzi, ūdeni, elektrību un telekomunikācijām, kas jāmaksā Kopienā, un

b) maksājumu nomaksai, kas jāmaksā finanšu institūcijai Kopienā par kontu uzturēšanu;

3) personai, kas iekļauta 2. panta 3. punktā minētajā sarakstā, veikt maksājumus personai, organizācijai vai iestādei, kuri jāveic saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kas noslēgti vai radušies pirms šīs regulas stāšanās spēkā, ja šos maksājumus iemaksā iesaldētā kontā Kopienas teritorijā.

3. Atļaujas pieprasījumi tiek iesniegti tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras teritorijā līdzekļi, citi finanšu aktīvi vai citi saimnieciskie resursi ir iesaldēti.

6. pants

1. Neskarot 2. panta noteikumus un lai aizsargātu Kopienas intereses, kas ietver tās pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju intereses, dalībvalstu kompetentās iestādes var piešķirt īpašas atļaujas:

- atsaldēt līdzekļus, citus finanšu aktīvus vai citus saimnieciskos resursus,

- padarīt līdzekļus, citus finanšu aktīvus vai citus saimnieciskos resursus pieejamus 2. panta 3. punktā minētajā sarakstā iekļautai personai, organizācijai vai iestādei vai

- sniegt finanšu pakalpojumus šādai personai, organizācijai vai iestādei

pēc apspriešanās ar pārējām dalībvalstīm, Padomi un Komisiju saskaņā ar 2. punktu.

2. Kompetentā iestāde, kas saņem 1. punktā minēto atļaujas pieprasījumu, paziņo pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Padomei un Komisijai, kā uzskaitīts pielikumā, par pamatojumu, kura dēļ tā gatavojas noraidīt vai piešķirt īpašo atļauju, informējot tās par nepieciešamajiem noteikumiem, lai nepieļautu terorisma aktu finansēšanu.

Kompetentā iestāde, kas gatavojas piešķirt īpašo atļauju, pienācīgi ņem vērā divu nedēļu laikā iesniegtās pārējo dalībvalstu, Padomes un Komisijas atsauksmes.

7. pants

Komisija tiek pilnvarota grozīt pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

8. pants

Dalībvalstis, Padome un Komisija informē cita citu par pasākumiem, ko tās veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai visu to rīcībā esošo būtisko informāciju, kas saistīta ar šo regulu, īpaši informāciju, kas saņemta saskaņā ar 3. un 4. pantu, un informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām vai arī par valstu tiesu pieņemtajiem spriedumiem.

9. pants

Katra dalībvalsts nosaka sankcijas, ko piemērot gadījumos, kad pārkāpti šīs regulas noteikumi. Šīs sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

10. pants

Šo regulu piemēro:

1) Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

2) dalībvalstu jurisdikcijā esošās lidmašīnās un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

3) dalībvalstu pilsoņiem — arī tad, ja tie atrodas ārpus dalībvalstu teritorijām;

4) jebkurai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

5) jebkurai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā.

11. pants

1. Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz ziņojumu par šīs regulas ietekmi un, ja nepieciešams, iesniedz priekšlikumus par tās grozījumiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 27. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Michel

[1] OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2001. gada 13. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 67, 9.3.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

REGULAS 3., 4. UN 5. PANTĀ MINĒTO KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

BEĻĢIJA

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B

- 1040 Bruxelles

Fakss: (32-2) 233 75 18

DĀNIJA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK

- 2100 København Ø

Tālr.: (45) 35 46 60 00

Fakss: (45) 35 46 60 01

VĀCIJA

- attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr. 14

D

- 60431 Frankfurt/Main

Tālr.: (00–49–69) 95 66

- attiecībā uz apdrošināšanu:

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer Str. 108

D

- 53117 Bonn

Tālr.: (00–49–228) 42 28

GRIEĶIJA

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR

- 105 63 Athens

Tālr.: (00–30–1) 333 27 81-2

Fakss: (00–30–1) 333 27 93

Υπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs

Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs

Νίκηs 5,

10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (00–30–1) 333 27 81-2

Φαξ: (00–30–1) 333 27 93

SPĀNIJA

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E

- 28046 Madrid

Tālr.: (00-34) 91349 39 83

Fakss: (00-34) 91349 35 62

Dirección General del Tesoro y Politíca Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E

- 28014 Madrid

Tālr.: (00-34) 91209 95 11

Fakss: (00-34) 91209 96 56

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F

- 75572 Paris

Cedex 12

Tālr.: (33-1) 44 87 17 17

Fakss: (33-1) 53 18 36 15

ĪRIJA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tālr.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78Harcourt Street

Dublin 2

Tālr.: (353-1) 408 24 92

ITĀLIJA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUKSEMBURGA

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L

- 1016 Luxembourg

Tālr.: (352) 478-1 vai 478-2350

Fakss: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L

- 1352 Luxembourg

Tālr.: (352) 478-2712

Fakss: (352) 47 52 41

NĪDERLANDE

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tālr.: (31-70) 342 82 27

Fakss: (31-70) 342 79 05

AUSTRIJA

- attiecībā uz 3. pantu

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A

- 1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz l

Tālr.: (431) 313 45-0

Fakss: (431) 313 45–85290

- attiecībā uz 4. pantu

Oestereichische Nationalbank

A

- 1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tālr.: (431) 404 20-0

Fakss: (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A

- 1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz l

Tālr.: (431) 313 45-0

Fakss: (431) 313 45–85290

- attiecībā uz 5. pantu

Oestereichische Nationalbank

A

- 1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tālr.: (431) 404 20-0

Fakss: (431) 404 20-73 99

PORTUGĀLE

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o l, C 2.o

P

- 1100 Lisboa

Tālr.: (351-1) 882 32 40/47

Fakss: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P

- 1350 - 179 Lisboa

Tālr.: (351 21) 394 60 72

Fakss: (351 21) 394 60 73

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF

- 0016 1 Helsinki

Tālr.: (358-9) 13 41 51

Fakss: (358-9) 13 41 57 07 un (358-9) 62 98 40

ZVIEDRIJA

- attiecībā uz 3. pantu

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

Tālr.: 08-401 90 00

Fakss: 08-401 99 00

- attiecībā uz 4. un 6. pantu

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

Tālr.: 08-787 80 00

Fakss: 08-24 13 35

- attiecībā uz 5. pantu

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

Tālr.: 08-786 90 00

Fakss: 08-411 27 89

APVIENOTĀ KARALISTE

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London

SW1E 5EB

United Kingdom

Tālr.: (44-207) 270 55 50

Fakss: (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tālr.: (44-207) 601 46 07

Fakss: (44-207) 601 43 09

EIROPAS KOPIENA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B

- 1049 Bruxelles/Brussel

Tālr.: (32-2) 295 68 80

Fakss: (32-2) 296 75 63

E-pasts: anthonius-de-vries@cec.eu.int

--------------------------------------------------