32001R2580Official Journal L 344 , 28/12/2001 P. 0070 - 0075


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2580/2001,

27. detsember 2001,

teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60, 301 ja 308,

võttes arvesse ühisseisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta,[1] mille nõukogu 27. detsembril 2001 vastu võttis,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust[2]

ning arvestades järgmist:

(1) Oma 21. septembri 2001. aasta erakorralisel istungil teatas Euroopa Ülemkogu, et terrorism esitab maailmale ja Euroopale tõelise väljakutse ja et terrorismivastane võitlus on Euroopa Liidu üks esmatähtsaid eesmärke.

(2) Euroopa Ülemkogu teatas, et terrorismi rahastamise takistamine on terrorismivastases võitluses otsustavaks teguriks, ja kutsus nõukogu üles võtma vajalikke meetmeid terroristliku tegevuse igasuguse rahastamise takistamiseks.

(3) ÜRO Julgeolekunõukogu otsustas 28. septembril 2001 resolutsiooniga 1373(2001), et kõik riigid peaksid külmutama selliste isikute rahalised vahendid ja muud finantsvarad või majandusressursid, kes panevad toime või üritavad toime panna terroriakte või kes osalevad terroriaktide toimepanekus või aitavad kaasa nende toimepanekule.

(4) Lisaks otsustas julgeolekunõukogu võtta meetmeid, et keelata rahaliste vahendite ja muude finantsvarade või majandusressursside andmine selliste isikute käsutusse ning finants- ja muude rahastamisega seotud teenuste osutamine sellistele isikutele.

(5) Ühenduse meetmed on vajalikud, et rakendada ühisseisukoha 2001/931/ÜVJP ühist välis- ja julgeolekupoliitikat käsitlevaid aspekte.

(6) Käesolev määrus on ühenduse tasandil vajalik meede, mis täiendab Euroopa Liidus ja kolmandates riikides asuvaid terroristlikke ühendusi käsitlevaid haldus- ja kohtumenetlusi.

(7) Käesoleva määruse tähenduses loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

(8) Ühenduse huvide kaitsmiseks võib teha teatavaid erandeid.

(9) Artikli 2 lõikes 3 nimetatud loetelude koostamise ja muutmise menetluse suhtes peaks ühendus ise kasutama asjakohaseid rakendusvolitusi, pidades silmas sel otstarbel liikmete käsutuses olevaid konkreetseid vahendeid.

(10) Käesoleva määruse täitmisest kõrvalehoidmise takistamiseks tuleks luua nõuetekohane infosüsteem ja vajaduse korral kehtestada asjakohased korrigeerivad meetmed, kaasa arvatud täiendavate ühenduse õigusaktide vastuvõtmine.

(11) Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks vajaduse korral anda volitused käesoleva määruse sätete täitmise tagamiseks.

(12) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta käesoleva määruse sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(13) Komisjon ja liikmesriigid peaksid teatama üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastama üksteisele muu nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe.

(14) Käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 nimetatud loetelu võib hõlmata isikuid ja üksusi, kes on seotud kolmandate riikidega, ja neid, kes on muul viisil ühisseisukoha 2001/931/ÜVJP ühist välis- ja julgeolekupoliitikat käsitlevate aspektide keskmes. Asutamislepingus ei nähta viimati mainitud isikuid ja üksusi käsitlevate käesoleva määruse sätete vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale artiklis 308 sätestatute.

(15) Euroopa Ühendus on juba rakendanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1267(1999) ja 1333(2000), võttes selleks vastu määruse (EÜ) nr 467/2001,[3] millega külmutatakse teatavate isikute ja rühmituste varad; seepärast käesolevas määruses neid isikuid ja rühmitusi ei käsitleta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid.

1. Rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid - igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasasi, olenemata selle saamisviisist, sellise vara omandiõigust või muid õigusi tõendavad juriidilised dokumendid või aktid, elektroonilised või digitaalsed k.a, sealhulgas, kuid mitte üksnes, pangakrediidid, reisitšekid, pangatšekid, maksekorraldused, aktsiad, väärtpaberid, võlakirjad, käskvekslid ja akreditiivid.

2. Rahaliste vahendite, muude finantsvahendite ja majandusressursside külmutamine - toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamine.

3. Finantsteenused - mis tahes finantsilise iseloomuga teenused, sealhulgas kõik kindlustus- ja kindlustusega seotud teenused ning kõik panga- ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustusteenused):

Kindlustusteenused ja kindlustusega seotud teenused

i) otsekindlustus (sealhulgas kaaskindlustus):

(A) elukindlustus;

(B) kahjukindlustus;

ii) edasikindlustus ja retrosessioon;

iii) kindlustuse vahendamine, nagu tegevus maakleri ja kindlustusagendina;

iv) kindlustuse abiteenused, nagu konsulteerimis- ja aktuaarteenused, riskihindamis- ja kahjukäsitlusteenused.

Panga- ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustusteenused)

v) hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine;

vi) kõik laenuliigid, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaen, faktooring ja äritehingute finantseerimine;

vii) kapitalirent;

viii) kõik makse- ja arveldusteenused, sealhulgas krediit-, makse- ja deebetkaardid, reisitšekid ja pangavekslid;

ix) tagatis- ja garantiitehingud;

x) kauplemine oma või klientide nimel kas börsil, reguleerimata väärtpaberiturul või teisiti:

(A) rahaturu instrumendid (sealhulgas tšekid, arved, hoiusertifikaadid);

(B) välisvaluuta;

(C) tuletisväärtpaberid, sealhulgas, kuid mitte ainult, futuurid ja optsioonid;

(D) valuutakursi ja intressimäära instrumendid, sealhulgas sellised finantsinstrumendid nagu vahetus- ja tähtpäevaintressiga lepingud;

(E) vabalt kaubeldavad väärtpaberid;

(F) muud vabalt kaubeldavad maksevahendid ja finantsvarad, sealhulgas väärismetallikangid;

xi) osalemine iga liiki väärtpaberite emissioonides, sealhulgas emissiooni garanteerimine ja agendina paigutamine (nii avalikult kui suunatult), ja sellega seotud teenuste osutamine;

xii) rahamaaklerlus;

xiii) vara haldamine, nagu raha- ja väärtpaberiportfelli haldamine, kõik kollektiivsete investeeringute valitsemise vormid, pensionifondi haldamine, hooldus-, hoiustamis- ja usaldushoiuteenused;

xiv) finantsvarade, sealhulgas väärtpaberite, tuletisväärtpaberite ja teiste vabalt kaubeldavate maksevahenditega seotud arveldus- ja kliiringteenused;

xv) finantsteabe, finantsandmete töötlemise ja vastava tarkvara hankimine ja edastamine teiste finantsteenuste osutajate poolt;

xvi) nõustamine, vahendamine ja muud finantsabiteenused, mis on seotud kõigi alapunktides v-xv loetletud tegevustega, sealhulgas krediidiinfo ja -analüüs, investeeringute ja väärtpaberiportfelliga seotud uuringud ja nõustamine, samuti nõustamine äriühingute omandamise ja ümberstruktureerimise ning strateegia kohta.

4. Terroriakt - käesolevas määruses kohaldatakse ühisseisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõikes 3 toodud määratlust.

5. Juriidilise isiku, rühmituse või üksuse omamine - 50 % või suurem juriidilise isiku, rühmituse või üksuse varaliste õiguste omamine või enamusotsustusõigus neis.

6. Juriidilise isiku, rühmituse või üksuse kontrollimine:

a) kui omatakse õigust ametisse määrata või ametist vabastada enamikku juriidilise isiku, rühmituse või üksuse haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmetest;

b) kui kasutades hääleõigust ollakse ainuisikuliselt ametisse määranud enamiku juriidilise isiku, rühmituse või üksuse haldus-, juhatus- või järelevalveorgani liikmetest, kes on olnud ametis käesoleva ja eelmise majandusaasta jooksul;

c) kontrollitakse vastavalt selle juriidilise isiku, rühmituse või üksuse osanike või aktsionäridega sõlmitud lepingule üksinda häälteenamust selles juriidilises isikus, rühmituses või üksuses;

d) omatakse õigust avaldada valitsevat mõju juriidilisele isikule, rühmitusele või üksusele vastavalt selle juriidilise isiku, rühmituse või üksusega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingu või põhikirja sättele, kui seda juriidilist isikut, rühmitust või üksust reguleeriva seadusega on selle suhtes lubatud niisugused lepingud või sätted;

e) omatakse volitusi kasutada õigust avaldada punktis d nimetatud valitsevat mõju, kuigi ei olda selle õiguse valdaja;

f) omatakse õigust kasutada kõiki juriidilise isiku, rühmituse või üksuse varasid või osa nendest;

g) juhitakse juriidilise isiku, rühmituse või üksuse ettevõtet ühisel alusel, avaldades konsolideeritud aastaaruande;

h) jagatakse solidaarselt või tagatakse juriidilise isiku, rühmituse või üksuse finantskohustusi.

Artikkel 2

1. Välja arvatud artiklite 5 ja 6 kohaselt lubatud juhtudel:

a) külmutatakse kõik lõikes 3 nimetatud loetelus sisalduvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele või üksustele kuuluvad või nende omanduses või valduses olevad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid;

b) rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 3 nimetatud loetelus sisalduvate füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

2. Välja arvatud artiklite 5 ja 6 kohaselt lubatud juhtudel, keelatakse finantsteenuste osutamine lõikes 3 nimetatud loetelus sisalduvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele või üksustele või nende toetuseks.

3. Nõukogu koostab, vaatab läbi ja muudab ühehäälselt nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, kooskõlas ühisseisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõigetes 4, 5 ja 6 ettenähtud sätetega; loetelusse kuuluvad:

i) füüsilised isikud, kes panevad toime või üritavad toime panna terroriakte või kes osalevad terroriaktide toimepanekus või aitavad kaasa nende toimepanekule;

ii) juriidilised isikud, rühmitused või üksused, kes panevad toime või üritavad toime panna terroriakte või kes osalevad terroriaktide toimepanekus või aitavad kaasa nende toimepanekule;

iii) juriidilised isikud, rühmitused või üksused, kes kuuluvad ühele või mitmele punktides i ja ii nimetatud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele või üksusele või on nende kontrolli all, või

iv) füüsilised või juriidilised isikud, rühmitused või üksused, kes tegutsevad ühe või mitme punktides i ja ii nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse või üksuse nimel või juhtimisel.

Artikkel 3

1. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärk on otseselt või kaudselt kõrvale hoida artikli 2 täitmisest.

2. Teave selle kohta, et käesoleva määruse sätete täitmisest hoitakse kõrvale või on kõrvale hoitud, edastatakse lisas loetletud pädevatele asutustele ja komisjonile.

Artikkel 4

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, peavad pangad, muud finantseerimisasutused, kindlustusseltsid ning teised asutused ja isikud:

- esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arved ja rahasummad ning artiklite 5 ja 6 kohaselt sooritatud tehingud:

- nende lisas loetletud liikmesriikide pädevatele asutustele, kus on nende elu- või asukoht, ja

- kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile,

- tegema koostööd lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

3. Komisjonile otse esitatud teabe edastab ta asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ja nõukogule.

Artikkel 5

1. Artikli 2 lõike 1 punkti b ei kohaldata külmutatud arvetelt tasumisele kuuluva intressi suhtes. Ka intress külmutatakse.

2. Lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused võivad terroriaktide rahastamise takistamiseks anda asjakohastel tingimustel eriloa:

1. kasutada külmutatud rahalisi vahendeid artikli 2 lõikes 3 nimetatud loetelus sisalduvate füüsiliste isikute või nende pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks ühenduses, sealhulgas teha konkreetseid väljamakseid toiduainete, ravimite, perekonna eluaseme üüri või hüpoteegi ja pereliikmete ravikulude tasumiseks;

2. teha külmutatud kontodelt väljamakseid, selleks et tasuda ühenduses:

a) maksud, sundkindlustusmaksed ja kommunaalteenuste, nagu gaasi, vee, elektri ja telekommunikatsiooni maksed ja

b) maksud finantsasutusele konto hoidmise eest;

3. teha artikli 2 lõikes 3 nimetatud loetelus sisalduvatele isikutele, üksustele või asutustele väljamakseid, mis kuuluvad tasumisele enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute või kokkulepete või tekkinud kohustuste alusel, tingimusel et need väljamaksed tehakse ühenduses külmutatud kontole.

3. Loataotlused esitatakse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kelle territooriumil on rahalised vahendid, muud finantsvarad või muud majandusressursid külmutatud.

Artikkel 6

1. Olenemata artiklist 2 ja ühenduse, sealhulgas ühenduse kodanike ja elanike huvide kaitseks võivad liikmesriigi pädevad asutused anda eriloa, mille alusel on võimalik:

- rahalised vahendid, muud finantsvarad või muud majandusressursid vabastada,

- anda rahalised vahendid, muud finantsvarad või muud majandusressursid artikli 2 lõikes 3 nimetatud loetelus sisalduvate isikute, üksuste või asutuste käsutusse või

- osutada kõnealustele isikutele, üksustele või asutustele finantsteenuseid

pärast teiste liikmesriikide, nõukogu ja komisjoniga konsulteerimist kooskõlas lõikega 2.

2. Lõikes 1 nimetatud loataotluse saanud pädev asutus teatab lisas loetletud teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, nõukogule ja komisjonile põhjused, mille alusel ta kavatseb eriloa taotluse tagasi lükata või rahuldada, ja teavitab neid tingimustest, mida ta terroriaktide rahastamise takistamiseks vajalikuks peab.

Pädev asutus, kes kavatseb eriloa anda, võtab arvesse märkusi, mida teised liikmesriigid, nõukogu ja komisjon on kahe nädala jooksul esitanud.

Artikkel 7

Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel lisa muuta.

Artikkel 8

Liikmesriigid, nõukogu ja komisjon teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige vastavalt artiklitele 3 ja 4 saadud teabe ning teabe rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ja siseriiklike kohtute otsuste kohta.

Artikkel 9

Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad sanktsioonid. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 10

Käesolevat määrust kohaldatakse:

1. ühenduse territooriumil, sealhulgas õhuruumis,

2. liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal,

3. liikmesriigi iga kodaniku suhtes, olenemata tema asukohast,

4. kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel,

5. kõikide ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes.

Artikkel 11

1. Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

2. Ühe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon aruande käesoleva määruse mõjudest ja teeb vajaduse korral ettepanekud selle muutmiseks.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. detsember 2001

Nõukogu nimel

eesistuja

L. MICHEL

LISA

ARTIKLITES 3, 4 JA 5 NIMETATUD PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU

BELGIA

Ministre des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Faks (32-2) 233 75 18

TAANI

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel (45) 35 46 60 00

Faks (45) 35 46 60 01

SAKSAMAA

- rahaliste vahendite külmutamise alal:

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr. 14

D-60431 Frankfurt/Main

Tel (00-49-69) 95 66

- kindlustuse alal:

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Tel (00-49-228) 42 28

KREEKA

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel (00-30-1) 333 27 81-2

Faks (00-30-1) 333 27 93

s s

s s

s 5, 10562

.: (00-30-1) 333 27 81-2

: (00-31-1) 333 27 93

HISPAANIA

Direccin General de Comercio e Inversiones

Subdireccin General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel (00-34) 91 349 39 83

Faks (00-34) 91 349 35 62

Direccin General del Tesoro y Política Financiera

Subdireccin General de Inspeccin y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel (00-34) 91 209 95 11

Faks (00-34) 91 209 96 56

PRANTSUSMAA

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel (33-1) 44 87 17 17

Faks (33-1) 53 18 36 15

IIRIMAA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street Dublin 2

Tel (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel (353-1) 408 24 92

ITAALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze...

LUKSEMBURG

Ministre des affaires étrangres, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel (352) 478-1 või 478-2350

Faks (352) 22 20 48

Ministre des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel (352) 478-2712

Faks (352) 47 52 41

MADALMAAD

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel (31-70) 342 82 27

Faks (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

- Artikkel 3

Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel (+ 431) 313 45-0

Faks (431) 313 45-85 290

- Artikkel 4

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel(+ 431) 404 20-0

Faks (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt

A-1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1

Tel (+ 431) 313 45-0

Faks (431) 313 45-85 290

- Artikkel 5

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel + 431) 404 20-0

Faks (431) 404 20-73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanas

Direcão Geral dos Assuntos Europeus e Relaões Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel: (351-1) 882 32 40/47

Faks: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negcios Estrangeiros

Direcão Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcão dos Servios das Organizaões Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel: (351 21) 394 60 72

Faks: (351 21) 394 60 73

SOOME

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel (358-9) 13 41 51

Faks (358-9) 13 41 57 07 ja (358-9) 62 98 40

ROOTSI

- Artikkel 3

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

Tel 08-401 90 00

Faks 08-401 99 00

- Artiklid 4 ja 6

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

Tel 08-787 80 00

Faks 08-24 13 35

- Artikkel 5

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

Tel 08-786 90 00

Faks 08-411 27 89

ÜHENDKUNINGRIIK

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel: (44 -207) 270 55 50

Faks: (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel (44-207) 601 46 07

Faks (44-207) 601 43 09

EUROOPA ÜHENDUS

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel: (32 -2) 295 68 80

Faks: (32-2) 296 75 63

E-post: anthonius-de-vries@cec.eu.int

[1] EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93.

[2] Arvamus on esitatud 13. detsembril 2001 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1.