EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2580

Nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

OJ L 344, 28.12.2001, p. 70–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 169 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 169 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 5 - 10

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj

32001R2580Úradný vestník L 344 , 28/12/2001 S. 0070 - 0075


Nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001

z 27. decembra 2001

o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60, 301 a 308,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj proti terorizmu [1]

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) Európska rada na svojom mimoriadnom zasadaní 21. septembra 2001 vyhlásila, že terorizmus je skutočne naliehavý problém pre svet a Európu a že boj proti terorizmu bude prioritným cieľom Európskej únie.

(2) Európska rada vyhlásila, že boj proti financovaniu terorizmu predstavuje rozhodujúci aspekt v boji proti terorizmu a vyzýva Radu, aby prijala potrebné opatrenia na boj proti akejkoľvek forme financovania teroristických aktivít.

(3) Bezpečnostná rada OSN vo svojej rezolúcii 1373(2001) 28. septembra 2001 rozhodla, že všetky štáty majú vykonať zmrazenie fondov a iných finančných aktív alebo ekonomických zdrojov voči osobám, ktoré páchajú alebo sa pokúšajú o spáchanie teroristických činov alebo ktoré sa zúčastňujú alebo napomáhajú páchaniu takýchto činov.

(4) Okrem toho Bezpečnostná rada rozhodla, že sa majú prijať opatrenia na zákaz sprístupnenia fondov a iných finančných aktív alebo ekonomických zdrojov v prospech takýchto osôb a na zákaz poskytovania finančných a iných súvisiacich služieb v prospech takýchto osôb.

(5) Je nevyhnutná akcia spoločenstva, aby sa implementovali aspekty SZBP (spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky) spoločného stanoviska 2001/931/SZBP.

(6) Toto nariadenie je na úrovni spoločenstva potrebným opatrením, ktoré dopĺňa správne a súdne konania týkajúce sa teroristických organizácií v Európskej únii a v tretích krajinách.

(7) Na účely tohto nariadenia sa za územie spoločenstva považuje územie zahrnujúce všetky územia členských štátov, na ktoré je uplatniteľná zmluva za podmienok stanovených v tejto zmluve.

(8) S cieľom ochrany záujmov spoločenstva je možné udeliť určité výnimky.

(9) Pokiaľ ide o postup ustanovenia a zmeny zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 3 tohto nariadenia, samotná Rada má vykonávať príslušné výkonné právomoci vzhľadom k špecifickým prostriedkom, ktoré majú jej členovia k dispozícii na tento účel.

(10) Obchádzaniu tohto nariadenia sa má zabrániť primeraným systémom informácií, a kde je to potrebné, procesnými opatreniami vrátane doplňujúcej legislatívy spoločenstva.

(11) Kompetentné orgány členských štátov majú byť, ak je to potrebné, splnomocnené zabezpečením plnenia ustanovení tohto nariadenia.

(12) Členské štáty majú stanoviť predpisy o postihoch uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a majú zabezpečiť, aby sa vykonávali. Tieto postihy musia byť účinné, primerané a odstrašujúce.

(13) Komisia a členské štáty sa majú vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a o iných relevantných informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením.

(14) Zoznam uvedený v článku 2 ods. 3 tohto nariadenia môže zahrnovať osoby a subjekty prepojené alebo súvisiace s tretími krajinami, ako aj tie, ktoré sú inak stredobodom aspektov SZBP spoločnej pozície 2001/931/SZBP. Pre prijatie ustanovení v tomto nariadení týkajúcich sa poslednej zmienenej skutočnosti zmluva nestanovuje iné právomoci okrem tých podľa článku 308.

(15) Európske spoločenstvo už vykonávalo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1267(1999) a 1333(2000) prijatím nariadenia (ES) č. 467/2001 [3], ktorým sa zmrazujú aktíva určitých osôb a skupín, a preto sa toto nariadenie nevzťahuje na tieto osoby a skupiny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účel tohto nariadenia sa použijú tieto definície:

1. "Fondy, iné finančné aktíva a ekonomické zdroje" znamená majetok každého druhu, či hmotný alebo nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, avšak nadobudnutý, a právne dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktoré dokazujú vlastnícke právo k takémuto majetku alebo úrok z neho vrátane, ale nielen iba bankové úvery, cestovné šeky, akcie, cenné papiere, obligácie, zmenky a akreditívy.

2. "Zmrazenie fondov, iných finančných aktív a ekonomických zdrojov" znamená zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, pozmeneniu, použitiu alebo obchodovaniu s finančnými prostriedkami akýmkoľvek spôsobom, čo by malo za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, určenia alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov vrátane správy portfólia.

3. "Finančné služby" znamená akúkoľvek službu finančného charakteru vrátane všetkých poisťovacích služieb a služieb súvisiacich s poistením a všetky bankové a iné finančné služby (okrem poistenia), a to:

Poistenie a služby súvisiace s poistením

i) priame poistenie (vrátane vzájomného poistenia):

A) životné poistenie;

B) iné ako životné;

ii) zaistenie a retrocesia;

iii) sprostredkovanie poistenia, ako je maklérstvo a jednateľstvo;

iv) pomocné služby poistenia, ako je poradenstvo, poistno-matematické služby, ocenenie rizika a likvidácia škody.

Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)

v) prijímanie vkladov a iných splatných prostriedkov;

vi) pôžičky všetkých typov vrátane spotrebného úveru, hypotekárneho úveru, finančného sprostredkovania a financovania obchodných transakcií;

vii) finančný leasing;

viii) všetky služby platieb a peňažných prevodov vrátane úveru, debetných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek;

ix) záruky a záväzky;

x) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet zákazníka, či už na burze, na trhu cenných papierov alebo inak s týmto:

A) nástrojmi peňažného trhu (vrátane šekov, listín, vkladových certifikátov);

B) devízami;

C) vrátane odvodených produktov, ale nielen termínových a opčných obchodov;

D) devízovými nástrojmi a nástrojmi úrokovej sadzby vrátane takých produktov, ako je výmena úrokových sadzieb a termínované úrokové dohody,

E) prevoditeľnými cennými papiermi,

F) inými prevoditeľnými cennými papiermi a finančnými aktívami vrátane čistého mincového kovu,

xi) účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov vrátane upisovania a umiestňovania emisií ako (verejný alebo súkromný) finančný maklér a poskytovanie služieb súvisiacich s takýmito emisiami;

xii) peňažné maklérstvo;

xiii) správa aktív, ako je riadenie hotovosti alebo správa portfólia, všetky formy kolektívnej investičnej správy, správa penzijného fondu, depozitné a poručnícke služby;

xiv) služby zúčtovania a vysporiadania pre finančné aktíva, vrátane cenných papierov, odvodených produktov a iných prevoditeľných nástrojov;

xv) poskytovanie a prenos finančných informácií a spracovanie finančných údajov príslušného programového vybavenia poskytovateľmi ostatných finančných služieb;

xvi) poradenstvo, sprostredkovanie a iné pomocné finančné služby pre všetky činnosti uvedené na zozname v pododsekoch v) až xv) vrátane úverového rozboru a posudku, výskumu investícií a portfólia a firemnej reštrukturalizácie a stratégie.

4. Na účely tohto nariadenia je definícia "teroristického činu" taká istá ako definícia obsiahnutá v článku 1 ods. 3 spoločnej spozície 2001/931/SZBP.

5. "Vlastnenie právnickej osoby, skupiny alebo subjektu" znamená vlastniť 50 % a viac vlastníckych práv právnickej osoby, skupiny alebo subjektu alebo mať v nich majoritnú kapitálovú účasť.

6. "Kontrola právnickej osoby, skupiny alebo subjektu" znamená ktorékoľvek z týchto:

a) mať právo menovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu takejto právnickej osoby, skupiny alebo subjektu;

b) vymenovať iba na základe výkonu svojho hlasovacieho práva väčšinu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov právnickej osoby, skupiny alebo subjektu, ktorí zastávali funkciu v súčasnom a počas predchádzajúceho finančného roka;

c) samostatne riadiť, podľa dohody s ostatnými akcionármi alebo členmi právnickej osoby, skupiny alebo subjektu, väčšinu hlasovacích práv tejto právnickej osoby, skupiny alebo subjektu;

d) mať právo uplatňovať dominantný vplyv na právnickú osobu, skupinu alebo subjekt podľa dohody uzavretej s touto právnickou osobou, skupinou alebo subjektom alebo podľa ustanovenia v jej zakladacej listine alebo stanovách obchodnej spoločnosti, kde právo, ktorým sa riadi táto právnická osoba, skupina alebo subjekt, povoľuje, aby sa podriadila takejto dohode alebo ustanoveniu;

e) mať právomoc uplatňovať právo na vykonávanie dominantného vplyvu uvedeného v bode d) bez toho, aby bola daná osoba držiteľom takéhoto práva;

f) mať právo používať všetky alebo časť aktív právnickej osoby, skupiny alebo subjektu;

g) riadenie podniku právnickej osoby, skupiny alebo subjektu na zjednotenom základe pri zverejňovaní konsolidovaných účtov;

h) zdieľať spoločne a nerozdielne finančné záväzky právnickej osoby, skupiny alebo subjektu alebo ručiť za ne.

Článok 2

1. S výnimkou toho, čo je povolené podľa článkov 5 a 6:

a) všetky fondy, iné finančné aktíva a ekonomické zdroje, ktoré vlastní alebo má v držbe právnická osoba, skupina alebo subjekt zaradené do zoznamu uvedeného v odseku 3 sa zmrazia;

b) žiadne fondy, finančné aktíva alebo ekonomické zdroje nebudú priamo alebo nepriamo sprístupnené fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu alebo v ich prospech, ktoré sú zaradené do zoznamu uvedeného v odseku 3.

2. S výnimkou toho, čo je povolené podľa článkov 5 a 6, je zakázané poskytnúť finančné služby fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu alebo v ich prospech, zaradeným do zoznamu uvedeného v odseku 3.

3. Rada konajúc jednomyseľne ustanoví, preskúma a zmení a doplní zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa ustanovení stanovených v článku 1 ods. 4, 5 a 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP vzťahuje toto nariadenie; takýto zoznam bude pozostávať z:

i) fyzických osôb, ktoré páchajú, pokúšajú sa o spáchanie, zúčastňujú sa alebo napomáhajú spáchaniu ktoréhokoľvek teroristického činu;

ii) právnických osôb, skupín alebo subjektov, ktoré páchajú, pokúšajú sa o spáchanie, zúčastňujú sa alebo napomáhajú spáchaniu ktoréhokoľvek teroristického činu;

iii) právnických osôb, skupín alebo subjektov, ktoré vlastní alebo riadi jedna alebo niekoľko fyzických alebo právnických osôb, skupín alebo subjektov uvedených v bodoch i) a ii);

iv) fyzických alebo právnických osôb, skupín alebo subjektov, ktoré konajú v mene alebo riadia jednu alebo niekoľko fyzických alebo právnických osôb, skupín alebo subjektov uvedených v bodoch i) a ii).

Článok 3

1. Vedomá a úmyselná účasť na aktivitách, ktorých priamy alebo nepriamy cieľ alebo účinok spočíva v porušení článku 2 je zakázaná.

2. Každá informácia o tom, že ustanovenia tohto nariadenia sa porušujú alebo boli porušené sa oznámi príslušným orgánom členských štátov uvedeným na zozname v prílohe a Komisii.

Článok 4

1. Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné predpisy týkajúce sa oznamovania, dôvernosti a profesionálneho tajomstva a ustanovenia článku 284 Zmluvy, banky, iné finančné inštitúcie, poisťovacie spoločnosti a ostatné orgány a osoby:

- okamžite poskytnú akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili splnenie požiadaviek tohto nariadenia, ako sú účty a čiastky zmrazené v súlade s článkom 2 a transakcie vykonané podľa článkov 5 a 6,

- príslušným orgánom členských štátov uvedeným na zozname v prílohe tam, kde majú bydlisko alebo sídlo a

- prostredníctvom týchto príslušných orgánov Komisii,

- budú spolupracovať s príslušnými orgánmi uvedenými na zozname v prílohe pri každom overovaní týchto informácií.

2. Každá informácia poskytnutá alebo prijatá v súlade s týmto článkom sa použije iba na účely, na ktoré bola poskytnutá alebo prijatá.

3. Každá informácia, ktorú priamo obdrží Komisia, bude sprístupnená dotknutým príslušným orgánom členských štátov a Rade.

Článok 5

1. Článok 2 ods. 1 písm. b) sa neuplatní na dodatok k zmrazeným účtom splatného úroku z týchto účtov. Takýto úrok sa tiež zmrazí.

2. Príslušné orgány členských štátov uvedené na zozname v prílohe môžu udeliť špecifické oprávnenia za takých podmienok, aké považujú za potrebné, aby sa zabránilo financovaniu teroristických činov na:

1. použitie zmrazených fondov na základné ľudské potreby fyzických osôb zaradených do zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 3 alebo ich rodinných príslušníkov, ktoré zahrnujú najmä platby za potraviny, lieky, nájomné alebo hypotéku na bývanie rodiny a poplatky a náklady na lekárske ošetrenie príslušníkov tejto rodiny, ktoré sa má plniť v rámci spoločenstva;

2. platby zo zmrazených účtov na tieto účely:

a) platby daní, povinného poistného a poplatkov za verejné služby, ako je plyn, voda, elektrina a telekomunikácie, ktoré sa majú platiť v spoločenstve, a

b) platby splatných poplatkov finančným inštitúciám v spoločenstve za vedenie účtov;

3. platby osobe, subjektu alebo osobe orgánu zaradeným do zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 3, ktoré sú splatné podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia za predpokladu, že tieto platby sa realizujú na zmrazený účet v rámci spoločenstva.

3. Žiadosti o oprávnenia sa podávajú príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého boli fondy, iné finančné aktíva alebo iné ekonomické zdroje zmrazené.

Článok 6

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 a s cieľom chrániť záujmy spoločenstva, ku ktorým patria záujmy jeho občanov a obyvateľov, môžu príslušné orgány členského štátu udeliť špecifické oprávnenia:

- na rozmrazenie fondov, iných finančných aktív a iných ekonomických zdrojov,

- na sprístupnenie fondov, iných finančných aktív a iných ekonomických zdrojov osobe, subjektu alebo orgánu zaradenému do zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 3 alebo

- na poskytnutie finančných služieb takejto osobe, subjektu alebo orgánu

po konzultácii s ostatnými členskými štátmi, Radou a Komisiou v súlade s odsekom 2.

2. Príslušný orgán, ktorý prijme žiadosť o oprávnenie uvedené v odseku 1, oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov uvedeným na zozname v prílohe, Rade a Komisii dôvody, na základe ktorých mieni zamietnuť žiadosť o udelenie špecifického oprávnenia, pričom ich informuje o podmienkach, ktoré považuje za nevyhnutné na zabránenie financovaniu teroristických činov.

Príslušný orgán, ktorý má v úmysle udeliť špecifické oprávnenie, náležito zohľadní pripomienky, ktoré do dvoch týždňov podajú ostatné členské štáty, Rada a Komisia.

Článok 7

Komisia je splnomocnená zmeniť a doplniť zoznam na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 8

Členské štáty, Rada a Komisia sa navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a vzájomne si poskytnú relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, konkrétne informácie obdržané podľa článkov 3 a 4, a ktoré sa týkajú problémov s porušením a výkonom rozhodnutí alebo rozhodnutí vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 9

Každý členský štát určí postihy, ktoré sa majú uložiť, keď sa porušia ustanovenia tohto nariadenia. Takéto postihy musia byť účinné, primerané a odstrašujúce.

Článok 10

Toto nariadenie sa bude uplatňovať:

1. v rámci územia spoločenstva vrátane jeho vzdušného priestoru;

2. na palube každého lietadla alebo plavidla pod jurisdikciou členského štátu;

3. na každú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského, nech je kdekoľvek;

4. na každú právnickú osobu, skupinu alebo subjekt zapísaný alebo zriadený podľa práva členského štátu;

5. na každú právnickú osobu, skupinu alebo subjekt, ktorý podniká v rámci spoločenstva.

Článok 11

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia správu o účinku tohto nariadenia, a ak to bude potrebné, podá návrhy na jeho zmenu a doplnenie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. decembra 2001

Za Radu

predseda

L. Michel

[1] Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.

[2] Stanovisko doručené 13. decembra 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV UVEDENÝCH V ČLÁNKOCH 3, 4 A 5

BELGICKO

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B—1040 Bruxelles

fax: (32-2) 233 75 18

DÁNSKO

Erhvervsfremmestyrelsen

DahlerupsPakhus

Langelinie Alle 17

DK—2100 København Ø

tel.: (45) 35 46 60 00

fax: (45) 35 46 60 01

NEMECKO

- pre zmrazenie finančných prostriedkov

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr. 14

D—60431 Frankfurt/Main

tel.: (00–49–69) 95 66

- pre poisťovne

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

(00–49–228) 42 28

GRÉCKO

Ministerstvo národného hospodárstva

Generálne riaditeľstvo pre hospodársku politiku

5 Nikis str.

GR—105 63 Atény

tel.: (00–30–1)333 27 81-2

fax: (00–30–1)333 27 93

Yπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs

Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs

Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (00–30–1) 333 27 81-2

Φαξ: (00–30–1) 333 27 93

ŠPANIELSKO

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E—28046 Madrid

tel.: (00-34) 91349 39 83

fax: (00-34) 91349 35 62

Dirección Generaldel Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

tel.: (00-34) 91209 95 11

fax: (00-34) 91209 96 56

FRANCÚZSKO

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F—75572 Paris Cedex 12

tel.: (33-1) 44 87 17 17

fax: (33-1) 53 18 36 15

ÍRSKO

Central Bank of Ireland

Financial Markets

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

tel.:(353-1) 671 66 66

Department of ForeignAffairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

tel.: (353-1) 408 24 92

TALIANSKO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUXEMBURSKO

Ministère des affaires étrengères, du commerce exterieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défence

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L—1016 Luxembourg

tel.: (352) 478-1 alebo 478-2350

fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L—1352 Luxembourg

tel.: (352) 478-2712

fax: (352) 47 52 41

HOLANDSKO

Ministerievan Financiën

Directie Wetgeving Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederlanden

tel.: (31-70) 342 82 27

fax: (31-70) 342 79 05

RAKÚSKO

- článok 3

Bundesministerium für Inneres- Bundeskriminalamt

A—1090 Wien

Josef-Holaubek Platz 1

tel.: (431) 313 45-0

fax: (431) 313 45–85290

- článok 4

Österreichische Nationalbank

A—1090 Wien

Otto Wagner Platz 3

tel.: (431) 404 20-0

fax: (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres- Bundeskriminalamt

A—1090 Wien

Josef-Holaubek Platz 1

tel.: (431) 313 45-0

fax: (431) 313 45–85290

- článok 5

Österreichische Nationalbank

A—1090 Wien

Otto Wagner Platz 3

tel.: (431) 404 20-0

fax: (431) 404 20-73 99

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n. 1, C 2.

P—1100 Lisboa

tel.: (351-1) 882 32 40/47

fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P—1350-179 Lisboa

tel.: (351 21) 394 60 72

fax: (351 21) 394 60 73

FÍNSKO

Ulkoasiainminiteriö/Utrikesministeriet

PL176

SF—00161 Helsinki

tel.: (358-9) 13 41 51

fax: (358-9) 13 41 57 07 a (358-9) 629840

ŠVÉDSKO

- článok 3

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

tel.: 08401 90 00

fax: 08401 99 00

- články 4 a 6

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

tel.: 08787 80 00

fax: 08-24 1335

- článok 5

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

tel.: 08-786 90 00

fax: 08-411 27 89

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

HM Treasury (Ministerstvo financií)

International Financial Services Team (Jednotka medzinárodných finančných služieb)

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

tel.: (44-207) 270 55 50

fax: (44-207) 270 4365

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

tel.: (44-207) 601 46 07

fax: (44-207) 601 43 09

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Commission of the European Communities

Directorate General for External Relations

Directorate CFSP

Unit a./2 A. de Vries

Rue de la Loi/Westraat 200

B—1049 Bruxelles/Brussel

tel.: (32-2) 295 68 80

fax: (32-2) 296 75 63

e-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int

--------------------------------------------------

Top