EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2580

A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

HL L 344., 2001.12.28, p. 70–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj

32001R2580Hivatalos Lap L 344 , 28/12/2001 o. 0070 - 0075


A Tanács 2580/2001/EK rendelete

(2001. december 27.)

a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-ei 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspontra [1],

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Az Európai Tanács a 2001. szeptember 21-ei rendkívüli ülésén kinyilvánította, hogy a terrorizmus tényleges kihívást jelent a világ és Európa számára, és a terrorizmus leküzdése az Európai Unió egyik elsődleges célja.

(2) Az Európai Tanács kinyilvánította, hogy a terrorizmus finanszírozásának felszámolása a terrorizmus elleni fellépés meghatározó eleme, és felszólította a Tanácsot, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket a terrorista tevékenység minden finanszírozási formájával szembeni küzdelem érdekében.

(3) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2001. szeptember 28-ai 1373. (2001.) számú határozata szerint valamennyi államnak be kell fagyasztania azon személyek pénzeszközeit, egyéb vagyoni értékeit vagy gazdasági erőforrásait, akik terrorcselekményeket követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy elősegítői.

(4) A Biztonsági Tanács úgy határozott továbbá, hogy intézkedéseket kell hozni annak megtiltására, hogy ilyen személyeknek pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket vagy gazdasági erőforrást bocsássanak rendelkezésre és hogy számukra pénzügyi vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak.

(5) A 2001/931/KKBP közös álláspont KKBP szempontjainak végrehajtásához a Közösség fellépésére van szükség.

(6) Ez a rendelet közösségi szinten szükségessé vált intézkedés, amely kiegészíti a terrorista szervezetekkel szembeni közigazgatási és bírósági eljárásokat az Európai Unióban és harmadik országokban.

(7) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a Közösség területének kell tekinteni a tagállamok teljes területét, ahol a Szerződést a Szerződésben megállapított feltételek szerint alkalmazni kell.

(8) Tekintettel a Közösség érdekeinek védelmére, bizonyos kivételek megengedettek.

(9) Az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett lista létrehozására és módosítására irányuló eljárást illetően a Tanács maga gyakorolja a megfelelő végrehajtási hatáskört, figyelembe véve a tagjai részére rendelkezésre álló különleges eszközöket.

(10) E rendelet kijátszását megfelelő információs rendszerrel és adott esetben kiegészítő intézkedésekkel kell megakadályozni, ideértve a további közösségi jogszabályokat is.

(11) A tagállamok illetékes hatóságait adott esetben fel kell hatalmazni arra, hogy biztosítsák – ahol erre szükség van – e rendelkezés betartását.

(12) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell azok alkalmazását. Ezeknek a szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(13) A Bizottságnak és a tagállamoknak tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról.

(14) Az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett listán szereplő harmadik országokkal kapcsolatban álló vagy azokhoz kapcsolódó személyek és szervezetek is szerepelhetnek, illetve olyanok, akik vagy amelyek a 2001/931/KKBP közös álláspont KKBP szempontjainak középpontjában állnak. E rendelet erre vonatkozó rendelkezéseinek elfogadására nézve a Szerződés csak a 308. cikk szerinti hatásköröket biztosítja.

(15) Az Európai Közösség az egyes személyek és csoportok pénzeszközeinek befagyasztásáról szóló 467/2001/EK rendelet [3] elfogadásával már végrehajtotta az ENSZ BT 1267. (1999) és 1333. (2001) számú határozatát, következésképpen ezek a személyek és csoportok nem tartoznak e rendelet hatálya alá,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

1. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, bármilyen módon szerzett eszközök és bármilyen – akár elektronikus, akár digitális – formában lévő olyan jogi dokumentumok vagy okiratok, amelyek az ezen eszközökre vonatkozó jogcímet vagy érdekeltséget bizonyítják, többek között bankhitelek, utazási csekkek, bankcsekkek, átutalási megbízások, részvények, értékpapírok, kötvények, váltók és hitellevelek.

2. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások befagyasztása": a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának vagy bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást eredményezne a vagyoni értékek volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is.

3. "Pénzügyi szolgáltatás": bármilyen pénzügyi jellegű szolgáltatás, ideértve minden biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatást, valamint minden banki és egyéb pénzügyi szolgáltatást (a biztosítás kivételével), a következők szerint:

Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

i. Közvetlen biztosítás (ideértve az együttbiztosítást):

A) életbiztosítás;

B) nem élet biztosítás;

ii. viszontbiztosítás és visszaengedményezés;

iii. biztosítási közvetítés, úgymint alkuszi és ügynöki tevékenység;

iv. biztosítást kiegészítő szolgáltatások, úgymint szaktanácsadás, biztosításmatematikai, kockázatbecslési és kárrendezési szolgáltatások.

Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)

v. Betétek és egyéb visszafizetendő vagyoni értékek gyűjtése;

vi. a kölcsön minden formája, többek között a fogyasztói hitel, a jelzáloghitel, a követelésvétel és a kereskedelmi ügyletek finanszírozása;

vii. pénzügyi lízing;

viii. minden fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, ideértve a hitelkártyát, a terhelési kártyát, az utazási csekket és a bankváltót is;

ix. garanciák és kötelezettségvállalások;

x. saját számlára vagy ügyfélszámlára akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül vagy más módon folytatott kereskedés a következőkkel:

A) pénzpiaci eszközök (többek között csekkek, váltók, letéti jegyek);

B) deviza;

C) származékos termékek, többek között határidős és opciós ügyletek;

D) váltásiárfolyam- és kamatlábeszközök, ideértve a swapügyleteket és a kamatláb-megállapodásokat;

E) átruházható értékpapírok;

F) egyéb forgalomképes értékpapírok és vagyoni értékek, ideértve a veretlen aranyat;

xi. bármilyen fajta értékpapír (akár nyilvános, akár zártkörű) kibocsátásában való részvétel, ideértve jegyzést és az ügynökkénti elhelyezést, és az ilyen kibocsátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását;

xii. pénzügynöki tevékenység;

xiii. vagyonkezelés, úgymint készpénz- vagy portfóliókezelés, a kollektív befektetések kezelésének minden formája, nyugdíjalapok kezelése, értékpapír letéti őrzés, értékpapír letétkezelési és vagyonkezelési szolgáltatások;

xiv. vagyoni értékekre irányuló elszámolási és klíringszolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, a származékos termékeket és egyéb forgalomképes értékpapírokat;

xv. más pénzügyi szolgáltatóktól származó pénzügyi információk, adatfeldolgozás, valamint az ezzel kapcsolatos szoftver biztosítása és átadása;

xvi. az v–xv. alpontban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozó tanácsadói, közvetítői és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, ideértve a hitelreferenciát és -elemzést, a befektetési és portfóliókutatást és tanácsadást, az akvizíciókkal, valamint a vállalati szerkezetátalakítással és stratégiával kapcsolatos tanácsadást.

4. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a "terrorcselekmény" meghatározását a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (3) bekezdése tartalmazza.

5. "Jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonlása": egy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonjoga feletti legalább 50 %-os rendelkezési jog vagy többségi részesedés.

6. "Jogi személy, csoport vagy szervezet ellenőrzése":

a) jog az adott jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, vezetési vagy felügyeleti szervét alkotó tagok többségének kinevezéséhez vagy elmozdításához;

b) a tény, hogy pusztán a saját szavazati jogok gyakorlásával a jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, vezetési vagy felügyeleti szerveit alkotó, a folyó és a megelőző pénzügyi évben hivatalban lévő tagok többsége kinevezhető;

c) a többi részvényessel vagy a jogi személy, csoport vagy szervezet tagjaival megállapodva az adott jogi személyben, csoportban vagy szervezetben a részvényesek vagy a tagok szavazati jogának többsége feletti egyedüli rendelkezés;

d) jog a meghatározó befolyás gyakorlására a jogi személy, csoport vagy a szervezet felett, a jogi személlyel, a csoporttal vagy a szervezettel kötött megállapodás, vagy a jogi személy, a csoport vagy a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának rendelkezései alapján, amennyiben az adott jogi személyre, csoportra vagy szervezetre irányadó jog lehetővé tesz ilyen megállapodást vagy rendelkezést;

e) hatáskör a d) pontban említett meghatározó befolyás gyakorlásának jogára, anélkül, hogy e jog megilletné;

f) jog a jogi személy, csoport vagy szervezet vagyoni értékeinek vagy azok egy részének felhasználására;

g) a jogi személy, csoport vagy szervezet üzleti tevékenységének irányítása egységes jogalapon, összevont éves beszámolók közzétételével;

h) a jogi személy, csoport vagy szervezet pénzügyi kötelezettségeinek egyetemleges megosztása, vagy azokért vállalt kezesség.

2. cikk

(1) Az 5. és a 6. cikkben megengedett kivételektől eltekintve:

a) a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonában vagy birtokában álló, vagy hozzájuk tartozó valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani;

b) semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet rendelkezésére bocsátani.

(2) Az 5. és a 6. cikkben megengedett kivételektől eltekintve tilos pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet számára.

(3) A Tanács egyhangúlag, és a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében megállapított rendelkezéseivel összhangban eljárva, megállapítja, felülvizsgálja és módosítja azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a listáját, akikre, illetve amelyekre ez a rendelet vonatkozik; ez a lista a következőket tartalmazza:

i. természetes személyek, akik terrorcselekményt követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy azok elősegítői;

ii. jogi személyek, csoportok vagy szervezetek, amelyek terrorcselekményt követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy azok elősegítői;

iii. az i. és ii. pontban említett egy vagy több természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, csoportok vagy szervezetek;

iv. az i. és ii. pontban említett egy vagy több természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet nevében vagy irányítása alatt eljáró természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek.

3. cikk

(1) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikk közvetett vagy közvetlen kijátszása.

(2) Az e rendelet rendelkezéseinek kijátszásáról szóló információkat a mellékletben felsorolt illetékes tagállami hatóságoknak kell továbbítani.

4. cikk

(1) A jelentéstételre, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, a bankok, egyéb pénzintézetek, biztosítótársaságok, továbbá más szervek és személyek:

- haladéktalanul rendelkezésre bocsátják azokat az információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, valamint az 5. és 6. cikk alapján kötött ügyletekről:

- azon tagállam mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére, ahol azok lakó- vagy tartózkodási helye található, és

- ezen illetékes hatóságok útján a Bizottság részére,

- ezen információk ellenőrzése során együttműködnek a mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal.

(2) Az e cikkel összhangban rendelkezésre bocsátott vagy kapott információkat csak azon célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat rendelkezésre bocsátották vagy kapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül kézhez kapott információkat az érintett tagállamok illetékes hatóságai és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja nem érinti a befagyasztott számlákra esedékes kamat jóváírását. Ezt a kamatot szintén be kell fagyasztani.

(2) A tagállamok mellékletben felsorolt illetékes hatóságai, az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett, a terrorcselekmények finanszírozásának megakadályozása céljából különleges jogosítványokat biztosíthatnak:

1. a befagyasztott pénzeszközök felhasználására a 2. cikk (3) bekezdésében említett listában szereplő természetes személy vagy családtagjai alapvető emberi szükségleteinek fedezésére, ideértve különösen az élelmiszerrel, a gyógyszerrel, a család lakóhelyének bérletével vagy jelzálogával kapcsolatos költségeket, valamint a családtagok gyógykezelésével kapcsolatosan a Közösségen belül fizetendő díjakat és kiadásokat;

2. a befagyasztott számlákról a következő célokra történő kifizetésekre:

a) a Közösségben fizetendő adók, kötelező biztosítási és közüzemi díjak, mint például gáz, víz, villamos áram és távközlés; valamint

b) a Közösségben található valamely pénzintézet számára a számlák fenntartásáért járó díjak;

3. a 2. cikk (3) bekezdésében említett listán szereplő személy, szervezet vagy jogi személy számára történő kifizetésekre, olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségvállalások alapján, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt kerültek megkötésre vagy jöttek létre, amennyiben a kifizetéseket egy, a Közösségen belüli befagyasztott számlára teljesítik.

(3) A jogosítványok iránti kérelmeket azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, amelynek területén a pénzeszközt, egyéb vagyoni értékeket vagy egyéb gazdasági erőforrásokat befagyasztották.

6. cikk

(1) A 2. cikk rendelkezései ellenére, és a közösség polgárainak és lakosainak érdekeire is kiterjedő közösségi érdekek védelmének figyelembevételével, a tagállam illetékes hatóságai különleges jogosítványokat biztosíthatnak:

- pénzeszköz, egyéb vagyoni értékek vagy egyéb gazdasági erőforrások befagyasztásának feloldására,

- pénzeszközöknek, egyéb vagyoni értékeknek vagy egyéb gazdasági erőforrásoknak a 2. cikk (3) bekezdésében említett listán szereplő személy, szervezet vagy szerv számára történő rendelkezésre bocsátására, vagy

- pénzügyi szolgáltatás nyújtására ilyen személy, szervezet vagy szerv számára,

összhangban a (2) bekezdéssel, a többi tagállammal, a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően.

(2) Azon illetékes hatóság, amelyhez az (1) bekezdésben említett jogosítvány iránti kérelmet benyújtották, a mellékletben felsoroltak szerint tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát, a Tanácsot és a Bizottságot azokról az okokról, amelyek alapján szándékában áll a különleges jogosítvány iránti kérelmet megadni vagy elutasítani, valamint tájékoztat azon feltételekről, amelyeket a terrorcselekmények finanszírozásának megakadályozása érdekében szükségesnek tart.

Az illetékes hatóság, amelynek szándékában áll a különleges jogosítvány megadni, amennyire lehet, figyelembe veszi a többi tagállam, a Tanács és a Bizottság – két héten belül közölt – észrevételeit.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

8. cikk

A tagállamok, a Tanács és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megküldik egymásnak az e rendelettel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat, különösen a 3. és a 4. cikkel összhangban kapott, valamint a jogsértésekre, a végrehajtási problémákra és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozó információkat.

9. cikk

Minden tagállam meghatározza az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

10. cikk

Ezt a rendeletet kell alkalmazni:

1. a Közösség területén, légterét is ideértve;

2. bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

3. bármely tagállam bárhol tartózkodó állampolgárára;

4. bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, csoportra vagy szervezetre;

5. a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.

11. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül a Bizottság jelentést nyújt be a rendelet hatásáról, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Michel

[1] HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

[2] 2001. december 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 67., 2001.3.9., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 3., 4. ÉS 5. CIKKBEN EMLÍTETT ILLETÉKES HATÓSÁGOK LISTÁJA

BELGIUM

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

DÁNIA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NÉMETORSZÁG

- pénzeszközök befagyasztásával kapcsolatban:

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr. 14

D-60431 Frankfurt/Main

Tel. (00-49-69) 95 66

- biztosításokkal kapcsolatban:

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Tel. (00-49-228) 42 28

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (00-30-1) 333 27 81-2

Fax (00-31-1) 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5, 10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2

Φαξ: (00-31-1) 333 27 93

SPANYOLORSZÁG

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91209 95 11

Fax (00-34) 91209 96 56

Dirección General de Comerico e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91349 39 83

Fax (00-34) 91349 35 62

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

ÍRORSZÁG

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76–78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

OLASZORSZÁG

Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

HOLLANDIA

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUSZTRIA

- 3. cikk

Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85290

- 4. cikk

Oesterreichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. (+ 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85290

- 5. cikk

Oesterreichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. (+ 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, no 1, C 2o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351 21) 394 60 72

Fax (351 21) 394 60 73

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax (358-9) 13 41 57 07 és (358-9) 62 98 40

SVÉDORSZÁG

- 3. cikk

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

tfn 08-401 90 00

fax 08-401 99 00

- 4. és 6. cikk

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00

fax 08-24 13 35

- 5. cikk

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

tfn 08-786 90 00

fax 08-411 27 89

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

HM Treasuy

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270 55 50

Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 68 80

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int

--------------------------------------------------

Top