EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:344:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 344, 28 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 344
44 årgången
28 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2558/2001 av den 3 december 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 vad gäller omklassificering av betalningar som grundar sig på swapkontrakt och framtida räntesäkringsavtal (1) 1
*Rådets förordning (EG) nr 2559/2001 av den 17 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter 5
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro 13
*Rådets förordning (EG) nr 2561/2001 av den 17 december 2001 om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko 17
*Rådets förordning (EG) nr 2562/2001 av den 17 december 2001 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 21 maj 2001-20 maj 2004 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskars regering om fiske i farvattnen runt Madagaskar 21
*Rådets förordning (EG) nr 2563/2001 av den 19 december 2001 om fastställande av orienteringspriserna för fiskeåret 2002 för de fiskeriprodukter som förtecknas i bilagorna I och II och gemenskapens producentpris för de fiskeriprodukter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2564/2001 av den 27 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1280/2001 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med mjölk och mjölkprodukter 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 2565/2001 av den 27 december 2001 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2002 för får, getter, fårkött och getkött och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 2566/2001 av den 21 december 2001 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för år 2001 för produkter som omfattas av KN-numren 07141010, 07141091 och 07141099 med ursprung i Thailand 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 2567/2001 av den 21 december 2001 om upphörande av fiske efter sill med fartyg under nederländsk flagg 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 2568/2001 av den 21 december 2001 om upphörande av fiske efter sill med fartyg under nederländsk flagg 41
*Kommissionens förordning (EG) nr 2569/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2002 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 2570/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2002 44
*Kommissionens förordning (EG) nr 2571/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2002 45
*Kommissionens förordning (EG) nr 2572/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 2002 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 2573/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av försäljningspriser för fiskeåret 2002 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000 55
*Kommissionens förordning (EG) nr 2574/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2002 57
*Kommissionens förordning (EG) nr 2575/2001 av den 27 december 2001 om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under nederländsk flagg 60
Kommissionens förordning (EG) nr 2576/2001 av den 27 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 61
Kommissionens förordning (EG) nr 2577/2001 av den 27 december 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 63
Kommissionens förordning (EG) nr 2578/2001 av den 27 december 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 66
*Kommissionens förordning (EG) nr 2579/2001 av den 27 december 2001 om ändring för tredje gången av förordning (EG) nr 1209/2001 om undantag från förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn 68
*Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism 70
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar 76
Uttalande från Kommissionen 82

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/927/EC
*Rådets beslut av den 27 december 2001 om upprättande av den förteckning som avses i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism 83
Kommissionen
2001/928/EURATOM
*Kommissionens rekommendation av den 20 december 2001 om att skydda allmänheten mot exponering för radon i dricksvattentäkter [delgivet med nr K(2001) 4580] 85
Europeiska centralbanken
2001/929/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19) 89
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om bekämpande av terrorism 90
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 93
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top