EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0188

Odluka (EU) 2020/188 Europske Središnje Banke od 3. veljače 2020. o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (preinaka) (ESB/2020/9)

SL L 39, 12.2.2020, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/188/oj

12.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/12


ODLUKA (EU) 2020/188 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 3. veljače 2020.

o programu kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2020/9)

(preinaka)

Upravno vijeće Europske središnje banke,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno drugi podstavak njegova članka 12. stavka 1. u vezi s prvom alinejom članka 3. stavka 1. i članak 18. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odluka (EU) 2015/774 Europske središnje banke (ESB/2015/10) (1) već je nekoliko puta znatno izmijenjena (2). Budući da su potrebne dodatne izmjene, tu je Odluku potrebno radi pravne jasnoće preinačiti.

(2)

Odlukom (EU) 2015/774 (ESB/2015/10) uspostavljen je program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (PSPP). Pored trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica, programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom i programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora, program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora dio je proširenog programa kupnje vrijednosnih papira Europske središnje banke (ESB). Cilj APP-a jest unaprijediti prijenos monetarne politike, olakšati odobravanje kredita gospodarstvu europodručja, olakšati uvjete kreditiranja kućanstava i pravnih osoba i podržati stalnu prilagodbu stopa inflacije na razine koje su ispod, ali blizu 2% u srednjoročnom razdoblju, u skladu s očuvanjem stabilnosti cijena kao primarnim ciljem Europske središnje banke.

(3)

Upravno vijeće je 13. prosinca 2018. odlučilo da je od 1. siječnja 2019. potrebno prilagoditi određene parametre programa kupnje vrijednosnih papira, radi postizanja ciljeva programa kupnje vrijednosnih papira. Konkretnije, Upravno vijeće odlučilo je 31. prosinca 2018. zaustaviti neto kupnje vrijednosnih papira u okviru programa kupnje vrijednosnih papira. Upravno vijeće je potvrdilo svoju namjeru da bi se plaćanja glavnice iz dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u okviru programa kupnje vrijednosnih papira trebala nastaviti reinvestirati u cijelosti tijekom duljeg razdoblja nakon datuma kada Upravno vijeće počne povećavati ključne kamatne stope ESB-a, a u svakom slučaju koliko god je potrebno za održavanje povoljnih uvjeta likvidnosti i dovoljnog stupnja monetarnog prilagođavanja.

(4)

Upravno vijeće je također odlučilo da bi se raspodjela kumulativnih neto kupnji utrživih dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane prihvatljivih središnjih država, jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave i priznatih agencija u okviru programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (PSPP) u prihvatljivim državama, trebala voditi na temelju stanja, putem upisa kapitala ESB-a od strane odnosnih nacionalnih središnjih banaka kako je navedeno u članku 29. Statuta ESSB-a.

(5)

Upravno vijeće je 12. rujna 2019. odlučilo da će od 1. studenoga 2019. ponovno započeti s neto kupnjom u okviru programa kupnje vrijednosnih papira i očekuje da se ona provodi sve dok je potrebno da bi se ojačao zadovoljavajući učinak stopa politike i da završi malo prije nego Upravno vijeće započne povećavati ključne kamatne stope ESB-a. Upravno vijeće je također odlučilo u cijelosti nastaviti reinvestiranje plaćanja glavnice vrijednosnih papira koji dospijevaju kupljenih u okviru programa kupnje vrijednosnih papira duže vrijeme nakon datuma kada Upravno vijeće počne povećavati ključne kamatne stope ESB-a, a u svakom slučaju koliko god je potrebno da se održe povoljni uvjeti likvidnosti i visok stupanj monetarne prilagodbe. S obzirom na dugotrajno usporavanje gospodarstva europodručja, trajne negativne rizike za izglede rasta i izglede za inflaciju koji su nastavili zaostajati za srednjoročnim ciljem inflacije, Upravno vijeće je zaključilo da je opravdan sveobuhvatan odgovor politike, kako bi se podržalo vraćanje inflacije na put stalne prilagodbe prema srednjoročnoj ciljanoj inflaciji Upravnog vijeća. Obnavljanje neto kupnje vrijednosnih papira je razmjerna mjera budući da ima veći utjecaj na dugoročnije stope od politike kamatnih stopa i olakšava relevantne i olakšava relevantne troškove financiranja poduzeća i kućanstava.

(6)

PSPP, kao sastavni dio programa kupnje vrijednosnih papira, koji su dio programa kupnje vrijednosnih papira (APP) je razmjerna mjera za smanjenje rizika za izglede kretanja cijena jer će ti programi dalje olakšati monetarne i financijske uvjete, uključujući one koji su važni za uvjete kreditiranja nefinancijskih društava i kućanstava u europodručju na taj način podržavajući ukupnu potrošnju i investicijsku potrošnju u europodručju te konačno doprinoseći povratku stopa inflacije u srednjoročnom razdoblju, na razine ispod, ali blizu 2%. U okruženju gdje su ključne kamatne stope ESB-a blizu svojih donjih granica, potrebno je u mjere monetarne politike Eurosustava, uključiti programe kupnje vrijednosnih papira kao instrumente koji realnom gospodarstvu nude visoki transmisijski potencijal.

(7)

PSPP sadrži niz zaštitnih mehanizama kako bi se osiguralo da će predviđene kupnje biti razmjerne njegovim ciljevima i da su povezani financijski rizici uzeti u obzir na odgovarajući način kod njegovog planiranja i da će biti ograničeni kroz upravljanje rizikom. Radi omogućavanja nesmetanog funkcioniranja tržišta prihvatljivih utrživih dužničkih vrijednosnih papira i radi izbjegavanja ometanja uobičajenog restrukturiranja duga, na kupnje ovih vrijednosnih papira od strane središnjih banaka Eurosustava primjenjivat će se pragovi.

(8)

PPSPP je u potpunosti usklađen s obvezama središnjih banaka Eurosustava iz Ugovora, uključujući zabranu monetarnog financiranja i ne narušava funkcioniranje Eurosustava u skladu s načelom otvorenog tržišnog gospodarstva sa slobodnim tržišnim natjecanjem.

(9)

S ciljem osiguravanja učinkovitosti PSPP-a, Eurosustav pojašnjava da prihvaća isti (pari passu) tretman kao privatni ulagatelji u pogledu utrživih dužničkih vrijednosnih papira koje Eurosustav može kupiti prema PSPP-u, u skladu s uvjetima tih instrumenata.

(10)

PSPP se provoditi decentralizirano, uzimajući u obzir formiranje tržišnih cijena i funkcioniranje tržišta, te njezinu koordinaciju provodi ESB osiguravajući na taj način jedinstvenost monetarne politike Eurosustava.

(11)

Upravno vijeće je 26. ožujka 2019. odlučilo dodatno uskladiti pojmove agencije koje se trenutno upotrebljavaju u okviru monetarne politike Eurosustava i uskladiti kriterije koji se upotrebljavaju za definiranje priznatih agencija u okviru instrumenata osiguranja i agencija prihvatljivih za PSPP,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ustanovljavanje i područje primjene PSPP-a

Eurosustav ovime uspostavlja PSPP na temelju kojeg središnje banke Eurosustava kupuju prihvatljive utržive dužničke vrijednosne papire kako su definirani u članku 3. na sekundarnim tržištima od prihvatljivih drugih ugovornih strana kako su definirane u članku 7. pod određenim uvjetima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„središnja banka Eurosustava” znači ESB i nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu „nacionalne središnje banke”);

(2)

„priznata agencija” znači subjekt koji je Eurosustav razvrstao kao takav;

(3)

„međunarodna organizacija” znači subjekt u smislu članka 118. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), koji je Eurosustav razvrstao kao međunarodnu organizaciju za potrebe PSPP-a;

(4)

„multilateralna razvojna banka” znači subjekt u smislu članka 117. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, koji je Eurosustav razvrstao kao multilateralnu razvojnu banku za potrebe PSPP-a;

(5)

„pozitivni rezultat preispitivanja” znači kasnija od sljedećih dviju odluka: odluka Uprave Europskog mehanizma za stabilnost, a u slučaju ako Međunarodni monetarni fond sufinancira program financijske pomoći, odluka Izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda kojom odobrava sljedeću raspodjelu temeljem tog programa, uz pretpostavku da su obje odluke potrebne za nastavak kupnji prema PSPP-u;

(6)

„stanje“ znači zbroj knjigovodstvene vrijednosti, u vrijeme kupnje, svih kupnji utrživih dužničkih vrijednosnih papira, uzimajući u obzir otplate dospjele glavnice koje su nastale;

(7)

„neto kupnje“ znači kupnje prihvatljivih utrživih dužničkih vrijednosnih papira u određenom mjesecu, bez iznosa otkupa vrijednosnih papira koji dospijevaju, kupljenih u okviru APP-a u okviru tog mjeseca;

(8)

„kumulativne neto kupnje“ znači zbroj neto kupnji od početka odnosnog programa kupnje.

Popis subjekata iz točaka od 2. do 4. objavljen je na mrežnim stranicama ESB-a.

Članak 3.

Kriteriji prihvatljivosti za utržive dužničke vrijednosne papire

1.   U skladu sa zahtjevima utvrđenim u ovom članku, utrživi dužnički vrijednosni papiri nominirani u eurima koje je izdala središnja država, jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave države članice čija je valuta euro, priznate agencije koje se nalaze u europodručju, međunarodne organizacije koje se nalaze u europodručju i multilateralne razvoje banke koje se nalaze u europodručju prihvatljivi su za kupnju od strane središnjih banaka Eurosustava prema PSPP-u.

2.   Da bi bili prihvatljivi za kupnje prema PSPP-u, utrživi dužnički vrijednosni papiri moraju udovoljavati kriterijima prihvatljivosti za utrživu imovinu za kreditne operacije Eurosustava u skladu s četvrtim dijelom Smjernice (EU) 2015/510 Europske središnje banke (ESB/2014/60) (4), u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

izdavatelj ili garant utrživih dužničkih vrijednosnih papira mora imati procjenu kreditne kvalitete od najmanje 3. stupnja kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava izraženu u obliku najmanje jednog javnog kreditnog rejtinga koji je dodijelila vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (VIPKR) prihvaćena unutar okvira za kreditnu procjenu Eurosustava;

(b)

ako postoji više rejtinga VIPKR-a za izdavatelja ili više rejtinga VIPKR-a za garanta, vrijedi pravilo najbolje procjene, tj. upotrebljava se najbolji raspoloživi rejting VIPKR-a za izdavatelja ili najbolji raspoloživi rejting VIPKR-a za garanta. Ako je ispunjenje zahtjeva kreditne kvalitete ustanovljeno temeljem rejtinga garanta od strane VIPKR-a, garancija ispunjava svojstva prihvatljive garancije kako je utvrđeno u članku 87. i člancima 113. do 115. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60);

(c)

ako ne postoji rejting VIPKR-a za izdavatelja i rejting VIPKR-a za garanta, utrživi dužnički vrijednosni papir mora imati barem jedan rejting VIPKR-a za izdanje koji je najmanje 3. stupnja kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava.

(d)

ako kreditna procjena od strane prihvaćenog VIPKR-a za izdavatelja, garanta ili izdanje ne odgovara najmanje 3. stupnju kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava, utrživi dužnički vrijednosni papiri prihvatljivi su samo ako ih izdaju ili za njih u cijelosti jamče središnje države država članica europodručja prema programu financijske potpore i u odnosu na koju je primjena praga kreditne kvalitete Eurosustava privremeno obustavljena od strane Upravnog vijeća u skladu s člankom 8. Smjernice ESB/2014/31 (5);

(e)

u slučaju provjere tekućeg programa financijske potpore, prihvatljivost za PSPP kupnje privremeno se opoziva i vraća se samo u slučaju pozitivnog ishoda provjere.

3.   Da bi bili prihvatljivi za kupnju u okviru programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora, dužnički vrijednosni papiri, u smislu stavaka od 1. do 2. moraju imati preostalo dospijeće od najmanje jedne godine i najviše 30 godina u vrijeme njihove kupnje od strane odgovarajuće središnje banke Eurosustava. Radi omogućavanja nesmetane provedbe, utrživi dužnički instrumenti s preostalim dospijećem od 30 godina i 364 dana prihvatljivi su prema PSPP-u. Nacionalne središnje banke također mogu provoditi zamjenske kupnje utrživih dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale međunarodne organizacije i multilateralne razvojne banke ako se predviđeni iznosi za kupnju u utrživim dužničkim vrijednosnim papirima koje su izdale središnje države, jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave i priznate agencije ne mogu postići.”

4.   Kupnje nominalnih utrživih dužničkih instrumenata uz negativni prinos do dospijeća (ili najniži prinos (engl. yield to worst)) jednake pasivnoj kamatnoj stopi ili iznad pasivne kamatne stope dozvoljene su. Kupnje nominalnih utrživih dužničkih instrumenata uz negativni prinos do dospijeća (ili najniži prinos (engl. yield to worst)) ispod pasivne kamatne stope dozvoljene su u mjeri u kojoj je to potrebno.

Članak 4.

Ograničenja izvršenja kupnji

1.   Radi odobrenja formiranja tržišne cijene za prihvatljive vrijednosne papire, ne smiju se dozvoliti kupnje novoizdanih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira trajne emisije (engl. tapped security) i utrživih dužničkih instrumenata s preostalim dospijećem, koje se provode u vremenskom razdoblju ubrzo prije ili ubrzo nakon dospijeća utrživih dužničkih instrumenata koji se izdaju tijekom razdoblja koje treba utvrditi Upravno vijeće (razdoblje isključenja (engl. black-out period)). Za sindiciranja, dotična razdoblja isključenja treba poštovati koliko je to moguće, čim javne informacije o uvjetima izdavanja postanu raspoložive.

2.   Za dužničke vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči središnja država države članice europodručja prema programu financijske potpore, razdoblje kupnje prema PSPP-u nakon pozitivnog ishoda svake provjere programa, u pravilu je ograničeno na dva mjeseca, osim ako ne postoje iznimne okolnosti koje opravdavaju privremenu odgodu kupnje prije takvog razdoblja ili nastavak kupnje nakon takvog razdoblja i do početaka sljedeće provjere.

Članak 5.

Ograničenja kupnje

1.   U skladu s člankom 3., ograničenje izdanja po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN) primjenjuje se prema PSPP-u na utržive dužničke vrijednosne papire koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 3. nakon konsolidiranja udjela u svim portfeljima središnjih banaka Eurosustava. Ograničenje izdanja je sljedeće:

(a)

50% po ISIN-u za prihvatljive utržive dužničke vrijednosne papire izdane od strane prihvatljivih međunarodnih organizacija i multilateralnih razvojnih banaka;

(b)

33% po ISIN-u za druge prihvatljive utržive dužničke vrijednosne papire, uz iznimku od 25% po ISIN-u za takve prihvatljive utržive dužničke vrijednosne papire koji sadrže klauzulu o zajedničkom djelovanju (eng. collective action clause (CAC)) koja se razlikuje od modela klauzule o zajedničkom djelovanju europodručja koju je izradio Gospodarski i financijski odbor i koju su provele države članice u skladu s člankom 12. stavkom 3. Ugovora o Europskom stabilizacijskom mehanizmu, ali koje će se povećati na 33% ovisno o provjeri koja će se provesti za svaki pojedinačni slučaj, a koja će utvrditi da udio koji premašuje 33% po ISIN-u tih vrijednosnih papira ne bi doveo do toga da središnje banke Eurosustava dosegnu udjele blokirajuće manjine kod uobičajenog restrukturiranja duga.

2.   Svi utrživi dužnički vrijednosni papiri koji su prihvatljivi za kupnju na temelju PSPP-a i koji imaju preostala dospijeća utvrđena u članku 3. podliježu nakon konsolidiranja udjela u svim portfeljima središnjih banaka Eurosustava, ukupnom ograničenju od:

(a)

50% neotplaćenih vrijednosnih papira izdavatelja koji je prihvatljiva međunarodna organizacija ili multilateralna razvojna banka;

(b)

33% neotplaćenih vrijednosnih papira izdavatelja koji nije prihvatljiva međunarodna organizacija ili multilateralna razvojna banka.

3.   U odnosu na dužničke vrijednosne papire iz članka 3. stavka 2. točke (d) primjenjuju se različita ograničenja izdavatelja i ograničenja izdanja. Upravno vijeće postavlja ova ograničenja uzimajući u obzir razmatranja o upravljanju rizicima i funkcioniranju tržišta.

Članak 6.

Raspodjela portfelja

1.   Knjigovodstvena vrijednost neto kupnji tijekom kalendarske godine raspodjeljuje se kako slijedi:

(a)

10% u prihvatljivim utrživim dužničkim vrijednosnim papirima izdanim od strane prihvatljivih međunarodnih organizacija i multilateralnih razvojnih banaka;

(b)

90 % u utrživim dužničkim vrijednosnim papirima izdanim od strane prihvatljivih središnjih država, jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave i priznatih agencija.

2.   Knjigovodstvena vrijednost neto kupnji utrživih dužničkih vrijednosnih papira tijekom kalendarske godine, raspodjeljuje se među središnjim bankama Eurosustava kako slijedi:

(a)

10% ESB-u;

(b)

90% nacionalnim središnjim bankama.

3.   Plaćanja glavnice utrživih dužničkih vrijednosnih papira središnje države, jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave i priznatih agencija koji dospijevaju, reinvestiraju se kupnjom prihvatljivih utrživih dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale središnje države, jedinice područje (regionalne) ili lokalne samouprave i priznate agencije. Reinvestiranje plaćanja glavnice raspodjeljuje se tijekom godine radi omogućavanja redovite i uravnotežene prisutnosti na tržištu. Plaćanja glavnice utrživih dužničkih vrijednosnih papira koji dospijevaju, a koje su izdale međunarodne organizacije i multilateralne razvojne banke reinvestiraju se kupnjom prihvatljivih utrživih dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale međunarodne organizacije i multilateralne razvojne banke.

4.   Raspodjela kumulativnih neto kupnji utrživih dužničkih vrijednosnih papira koje izdaju prihvatljive središnje države, jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave i priznate agencije u prihvatljivim državama, nastavlja se voditi na temelju stanja, putem upisa kapitala ESB-a od strane odnosnih nacionalnih središnjih banaka kako je navedenu u članku 29. Statuta ESSB-a.

5.   Središnje banke Eurosustava primjenjuju poseban postupak za raspodjelu utrživih dužničkih vrijednosnih papira za kupnju prema PSPP-u. Upravno vijeće dozvoljava ad hoc odstupanja od posebnog postupka ako objektivne okolnosti narušavaju provedbu navedenog postupka ili na drugi način učine odstupanja preporučljivim radi ostvarenja općih ciljeva monetarne politike PSPP-a. Naročito, svaki NSB kupuje prihvatljive vrijednosne papire izdavatelja iz svoje države. Vrijednosne papiri koje su izdale prihvatljive međunarodne organizacije i multilateralne razvojne banke mogu kupovati sve nacionalne središnje banke. ESB kupuje vrijednosne papire koje su izdale središnje države i priznate agencije svih država.

6.   Kupnje dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale prihvatljive međunarodne organizacije, multilateralne razvojne banke i jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave mogu obavljati samo nacionalne središnje banke.

Članak 7.

Prihvatljive druge ugovorne strane

Prihvatljive druge ugovorne strane za PSPP su sljedeće:

(a)

subjekti koji udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti za sudjelovanje u operacijama monetarne politike Eurosustava u skladu s člankom 55. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60); i

(b)

druge ugovorne strane koje središnje banke Eurosustava upotrebljavaju za investiranje svojih investicijskih portfelja nominiranih u eurima.

Članak 8.

Transparentnost

1.   Eurosustav tjedno objavljuje ukupnu knjigovodstvenu vrijednost vrijednosnih papira koji se drže prema PSPP-u, u objašnjenju svog konsolidiranog tjednog financijskog izvješća.

2.   Eurosustav mjesečno objavljuje i. mjesečne neto kupnje i kumulativne neto kupnje i ii. ponderirani prosjek preostalog dospijeća svojih udjela prema PSPP-u, prema rezidentnosti izdavatelja, odvajajući međunarodne organizacije i multilateralne razvoje banke od drugih izdavatelja.

3.   Knjigovodstvena vrijednost vrijednosnih papira koji se drže prema PSPP-u objavljuje se tjedno na mrežnim stranicama ESB-a u odjeljku o operacijama na otvorenom tržištu.

Članak 9.

Pozajmljivanje vrijednosnih papira

Eurosustav omogućava pozajmljivanje vrijednosnih papira kupljenih prema PSPP-u, uključujući repo poslove, s ciljem osiguravanja učinkovitosti PSPP-a.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

1.   Odluka (EU) 2015/774 (ESB/2015/10) stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Odluku stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Članak 11.

Završna odredba

Ova Odluka stupa na snagu četvrtog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 3. veljače 2020.

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  Odluka (EU) 2015/774 Europske središnje banke od 4. ožujka 2015. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2015/10) (SL L 121, 14.5.2015., str. 20.).

(2)  Vidjeti Prilog.

(3)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucija i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(4)  Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60) (SL L 91 , 2.4.2015., str. 3.).

(5)  Smjernica ESB/2014/31 od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (SL L 240, 13.8.2014., str. 28.).


PRILOG

Odluka stavljena izvan snage

i popis njezinih naknadnih izmjena

Odluka (EU) 2015/774 Europske središnje banke od 4. ožujka 2015. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2015/10) (SL L 121, 14.5.2015., str. 20.)

Odluka (EU) 2015/2101 Europske središnje banke od 5. studenog 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/33) (SL L 303, 20.11.2015., str. 106.)

Odluka (EU) 2015/2464 Europske središnje banke od 16. prosinca 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/48) (SL L 344, 30.12.2015., str. 1.)

Odluka (EU) 2016/702 Europske središnje banke od 18. travnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2016/8) (SL L 121, 11.5.2016., str. 24.)

Odluka (EU) 2017/100 Europske središnje banke od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2017/1) (SL L 16, 20.1.2017., str. 51.)


Top