EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0188

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/188 av den 3 februari 2020 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2020/9)

OJ L 39, 12.2.2020, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/188/oj

12.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/12


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/188

av den 3 februari 2020

om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2020/9)

(omarbetning)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) har flera gånger ändrats på viktiga punkter (2). Eftersom ytterligare ändringar måste göras bör det beslutet omarbetas för ökad rättssäkerhet.

(2)

Genom beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) inrättades ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (PSPP). Tillsammans med det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer, programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar samt programmet för köp av värdepapper från företagssektorn utgör PSPP en del av Europeiska centralbankens expanderade program för köp av tillgångar (APP). Syftet med APP är att förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismen, underlätta kreditgivningen i euroområdet, medföra lättnader i hushållens och företagens lånevillkor samt främja att inflationstakten varaktigt konvergerar till strax under 2 procent på medellång sikt, i enlighet med ECB:s huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet.

(3)

Den 13 december 2018 beslutade ECB-rådet att vissa av APP:s parametrar borde justeras fr.o.m. den 1 januari 2019 för att uppnå målen för APP. Mer specifikt beslutade ECB-rådet att upphöra med nettoköpen av tillgångar inom ramen för APP den 31 december 2018. ECB-rådet bekräftar sin avsikt att fortsätta att fullt ut återinvestera sådana kapitalbelopp som återbetalas avseende värdepapper som köpts inom ramen för APP under en längre tid efter dagen då ECB-rådet börjar höja ECB:s viktigaste styrräntor, och i alla fall så länge detta är nödvändigt för att upprätthålla en god likviditet och en omfattande grad av penningpolitisk stimulans.

(4)

ECB-rådet beslutade också att fördelningen av det bokförda värdet av de kumulativa nettoköpen av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av godtagbara stater, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ inom ramen för PSPP mellan olika jurisdiktioner även fortsättningsvis ska styras, baserat på stockarna, av respektive nationella centralbanks andel i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital som avses i artikel 29 i ECBS-stadgan.

(5)

Den 12 september 2019 beslutade ECB-rådet att återuppta nettoköpen inom ramen för APP fr.o.m. den 1 november 2019 och förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt samt upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja ECB:s styrräntor. ECB-rådet beslutade även att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjningen av ECB:s styrräntor, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik. Mot bakgrund av den utdragna avmattningen i euroområdets ekonomi, ihållande nedåtrisker i tillväxtutsikterna och inflationsutsikter som fortsätter att understiga ECB:s inflationsmål på medellång sikt konstaterade ECB-rådet att omfattande policyåtgärder behövs för att inflationen åter ska påbörja en varaktig konvergens i riktning mot ECB-rådets inflationsmål på medellång sikt. Att återuppta nettoköpen av tillgångar är en proportionerlig åtgärd eftersom detta har större effekt på de långa räntorna än styrräntorna och därmed sänker de relevanta finansieringskostnaderna för företag och hushåll.

(6)

PSPP som utgör en del av programmet för köp av tillgångar (APP), är en proportionerlig åtgärd som syftar till att minska riskerna i fråga om prisutvecklingsprognosen, eftersom dessa program kommer att leda till ytterligare lättnader i de monetära och finansiella villkoren, bl.a. de som är av betydelse för lånevillkoren för icke-finansiella bolag och hushåll i euroområdet, vilket därigenom bidrar till att stimulera den samlade konsumtionen och investeringarna i euroområdet och i slutänden till att inflationstakten varaktigt återgår till strax under 2 procent på medellång sikt. Med tanke på att ECB:s styrräntor fortfarande ligger nära den lägre gränsen är det nödvändigt att bland Eurosystemets penningpolitiska åtgärder inkludera program för köp av tillgångar som utgör instrument med hög överföringspotential till realekonomin.

(7)

PSPP omfattar en rad olika skyddsmekanismer för att säkerställa att de planerade köpen står i proportion till programmets syften och att vederbörlig hänsyn tas till de relaterade finansiella riskerna, som begränsas genom riskhantering. För att se till så att marknaderna för godtagbara omsättningsbara skuldinstrument fungerar smidigt och undvika att ordnade omstruktureringar av skulder försvåras, ska tröskelvärden tillämpas när centralbankerna i Eurosystemet köper denna form av värdepapper.

(8)

PSPP är helt i linje med de skyldigheter som centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla enligt fördragen, inklusive förbudet mot monetär finansiering, och påverkar inte Eurosystemets sätt att fungera i enlighet med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.

(9)

För att säkerställa att PSPP är effektivt klargör Eurosystemet härmed att det godtar samma behandling (enligt pari passu-principen) som privata investerare när det gäller omsättningsbara skuldinstrument som Eurosystemet får köpa inom ramen för PSPP, i enlighet med villkoren för sådana instrument.

(10)

PSPP genomförs på ett decentraliserat sätt, med vederbörlig hänsyn till marknadens prisbildning och funktionssätt, och samordnas av ECB för att därigenom säkerställa en enhetlig penningpolitik inom Eurosystemet.

(11)

Den 26 mars 2019 beslutade ECB-rådet att ytterligare harmonisera begreppet organ som för närvarande används i Eurosystemets penningpolitiska ramverk, och att samordna de kriterier som används för att definiera erkända organ i ramverket för säkerheter samt organ som godkänns inom ramen för PSPP.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande och omfattningen på PSPP

Eurosystemet inrättar härmed PSPP enligt vilket centralbankerna i Eurosystemet ska köpa godtagbara omsättningsbara skuldinstrument enligt artikel 3 på sekundära marknader från godkända motparter enligt artikel 7 enligt specifika villkor.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

centralbank i Eurosystemet: ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker).

2.

erkänt organ: en enhet som Eurosystemet har klassificerat på detta sätt.

3.

internationell organisation: en enhet enligt artikel 118 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3) och som Eurosystemet har klassificerat på detta sätt med avseende på PSPP.

4.

multilateral utvecklingsbank: en enhet i den mening som avses i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som Eurosystemet har klassificerat som detta med avseende på PSPP.

5.

positivt granskningsresultat: det senare av följande båda beslut: beslutet från Europeiska stabilitetsmekanismens styrelse och, om Internationella valutafonden medfinansierar programmet för ekonomiskt stöd, beslutet från Internationella valutafondens exekutivstyrelse om att godkänna nästa utbetalning från det programmet, varvid ska gälla att båda dessa beslut krävs för att återuppta köp inom ramen för PSPP.

6.

stockar: summan av det bokförda värdet, vid tidpunkten för köpet, av alla köpta omsättningsbara skuldinstrument, med beaktande av den inlösen av kapitalbelopp som förfallit till betalning som skett.

7.

nettoköp: köp av godtagbara omsättningsbara skuldinstrument under en viss månad, med avdrag för kapitalbelopp som återbetalas avseende värdepapper som köpts inom ramen för APP samma månad.

8.

kumulativa nettoköp: summan av nettoköp sedan respektive program för köp inleddes.

Förteckningar över de enheter som avses i punkterna 2–4 kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats.

Artikel 3

Godtagbarhetskriterier för omsättningsbara skuldinstrument

1.   Om inte annat följer av denna artikel ska omsättningsbara skuldinstrument som är denominerade i euro och har emitterats av staten, regionala eller kommunala myndigheter i en medlemsstat som har euron som valuta, av erkända organ i euroområdet, internationella organisationer i euroområdet och multilaterala utvecklingsbanker i euroområdet vara godtagbara för köp av centralbankerna i Eurosystemet inom ramen för PSPP.

2.   För att omsättningsbara skuldinstrument ska vara godtagbara för köp inom ramen för PSPP måste de uppfylla godtagbarhetskriterierna för omsättningsbara tillgångar för Eurosystemets kredittransaktioner enligt del 4 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), samt uppfyller följande kriterier:

a)

Emittenten eller borgensmannen för de omsättningsbara skuldinstrumenten ska ha en kreditbedömning på minst kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala uttryckt i form av minst en offentlig kreditbedömning från ett externt institut för kreditbedömning (ECAI) som har godkänts inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning.

b)

Om flera externa institut för kreditbedömning har gjort bedömningar för en och samma emittent eller borgensman tillämpas först-bäst-regeln, dvs. den bästa ECAI-bedömningen för emittenten eller borgensmannen ska gälla. Om kreditkvalitetskraven fastställs vara uppfyllda på grundval av en ECAI-bedömning av en borgensman, ska garantin anses utgöra en godtagbar garanti enligt artikel 87 och artiklarna 113–115 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

c)

Om det saknas en ECAI-bedömning av emittenten och borgensmannen ska de omsättningsbara skuldinstrumenten ha en kreditbedömning från minst ett ECAI avseende emissionen på minst kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala.

d)

Om en godtagbar ECAI:s kreditbedömning av emittenten, borgensmannen eller emissionen inte uppfyller minst kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, ska de omsättningsbara skuldinstrumenten endast vara godtagbara om de har emitterats eller fullt ut garanteras av staten i en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett program för ekonomiskt stöd och om ECB-rådet har upphävt tillämpningen av Eurosystemets kreditkvalitetströskel för dessa skuldinstrument i enlighet med artikel 8 i riktlinje ECB/2014/31 (5).

e)

Om ett pågående program för ekonomiskt stöd är föremål för granskning, ska godtagbarheten för köp inom ramen för PSPP upphävas för att återupptas först vid ett positivt granskningsresultat.

3.   För att skuldinstrument enligt punkterna 1–2 ska vara godtagbara för köp inom ramen för PSPP ska de ha en återstående löptid på minst ett och högst trettio år vid den tidpunkt då de köps av en centralbank i Eurosystemet. För att underlätta ett smidigt genomförande ska omsättningsbara skuldinstrument med en återstående löptid på 30 år och 364 dagar vara godtagbara inom ramen för PSPP. De nationella centralbankerna får också ersättningsköpa omsättningsbara skuldinstrument som har emitterats av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker om det inte är möjligt att uppnå den planerade köpvolymen i omsättningsbara skuldinstrument som har emitterats av stater, regionala eller kommunala myndigheter eller erkända organ.

4.   Det är tillåtet att köpa omsättningsbara skuldinstrument till nominellt värde med negativ avkastning fram till förfallodagen (eller med lägsta möjliga avkastning) som är lika med eller högre än räntan på inlåningsfaciliteten. I nödvändig utsträckning är det tillåtet att köpa omsättningsbara skuldinstrument till nominellt värde med negativ avkastning fram till förfallodagen (eller med lägsta möjliga avkastning) som understiger räntan på inlåningsfaciliteten.

Artikel 4

Begränsningar i fråga om genomförandet av köp

1.   För att möjliggöra att ett marknadspris för godtagbara värdepapper kan bildas får ECB-rådet fastställa en period (spärrperiod) då det inte är tillåtet att genomföra köp av nyemitterade värdepapper eller värdepapper från tap-emissioner eller av omsättningsbara skuldinstrument med en återstående löptid som ligger nära (före eller efter) löptiden för de omsättbara skuldinstrument som ska emitteras. För syndikat ska denna spärrperiod i mån av möjlighet beaktas så snart offentlig information avseende villkoren för emissionen blir tillgängliga.

2.   För skuldinstrument som har emitterats eller fullt ut garanteras av staten i en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett program för ekonomiskt stöd ska perioden då köp får genomföras inom ramen för PSPP generellt sett begränsas till två månader efter ett positivt granskningsresultat för respektive program, om det inte föreligger en exceptionell situation som motiverar till att köpen upphävs före en sådan period eller återupptas efter en sådan period och fram till dess att nästa granskning inleds.

Artikel 5

Övre gränser för köp

1.   Om inte annat följer av artikel 3 ska det inom PSPP tillämpas en övre gräns för hur stor andel av de omsättningsbara skuldinstrumenten som uppfyller kriterierna i artikel 3 som centralbankerna i Eurosystemet får inneha av en emission med en och samma ISIN-kod, när innehaven i samtliga portföljer för Eurosystemets centralbanker ställs samman. Den högsta andelen per emission ska vara följande:

a)

50 procent per ISIN-kod för godtagbara omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker.

b)

33 procent per ISIN-kod för andra godtagbara omsättningsbara skuldinstrument; med undantag av 25 procent per ISIN-kod för sådana godtagbara omsättningsbara skuldinstrument som innehåller klausuler om kollektivt agerande som avviker från den förlaga för euroområdet som tagits fram av Ekonomiska och finansiella kommittén och som genomförts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 12.3 i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen, men kommer att ökas till 33 procent efter en granskning, för varje enskilt fall där innehav utöver 33 procent per ISIN-kod av dessa värdepapper inte medför att de innehav som Eurosystemets centralbanker har blir så stora att de kan förhindra ordnade omstruktureringar av skulder.

2.   Alla omsättningsbara skuldinstrument som är godtagbara för köp inom ramen för PSPP, och som har sådana löptider som framgår av artikel 3, ska omfattas av en sammanlagd begränsning när innehaven i samtliga portföljer för Eurosystemets centralbanker ställs samman som uppgår till:

a)

50 procent av de utestående värdepapper som emitterats av en godtagbar internationell organisation eller multilateral utvecklingsbank, eller

b)

33 procent av de utestående värdepapper som emitterats av en annan emittent än en godtagbar internationell organisation eller multilateral utvecklingsbank.

3.   För de skuldinstrument som avses i artikel 3.2 d ska det fastställas olika övre gränser för emittenten och andelen i en emission. Dessa gränser kommer att fastställas av ECB-rådet med beaktande av riskhanteringsaspekter och marknadens funktionssätt.

Artikel 6

Portföljallokering

1.   Det bokförda värdet på nettoköpen under kalenderåret ska fördelas enligt följande:

a)

10 procent i omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker.

b)

90 procent i omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av godtagbara stater, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ.

2.   Det bokförda värdet på nettoköpen av omsättningsbara skuldinstrument under kalenderåret ska fördelas mellan centralbankerna i Eurosystemet enligt följande:

a)

10 procent till ECB.

b)

90 procent till de nationella centralbankerna.

3.   Inlösta kapitalbelopp från godtagbara omsättningsbara skuldinstrument som har emitterats av stater, regionala eller kommunala myndigheter eller erkända organ ska återinvesteras genom köp av godtagbara omsättningsbara skuldinstrument som har emitterats av stater, regionala eller kommunala myndigheter eller erkända organ. Återinvesteringarna av kapitalbelopp ska fördelas över året för att möjliggöra en regelbunden och balanserad marknadsnärvaro. Inlösta kapitalbelopp från godtagbara omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker ska återinvesteras genom köp av godtagbara omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker.

4.   Fördelningen av det bokförda värdet av de kumulativa nettoköpen av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av godtagbara stater, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ i godtagbara jurisdiktioner ska även fortsättningsvis styras, baserat på stockarna, av respektive nationella centralbanks andel i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital enligt vad som avses i artikel 29 i ECBS-stadgan.

5.   Eurosystemets centralbanker ska tillämpa en specialiseringsordning för allokering av de omsättningsbara skuldinstrument som ska köpas inom ramen för PSPP. ECB-rådet ska tillåta ad hoc-avvikelser från denna specialiseringsordning om objektiva överväganden skulle medföra att detta program inte kan uppfyllas eller om avvikelser på annat sätt är att rekommendera för att uppnå de övergripande penningpolitiska syftena med PSPP. Varje nationell centralbank ska köpa godtagbara värdepapper från emittenter inom sin egen jurisdiktion. Samtliga nationella centralbanker får köpa värdepapper som har emitterats av godtagbara internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker. ECB ska köpa värdepapper som har emitterats av stater och erkända organ inom samtliga jurisdiktioner.

6.   Endast de nationella centralbankerna får köpa skuldinstrument som har emitterats av godtagbara internationella organisationer, multilaterala utvecklingsbanker samt regionala och kommunala myndigheter.

Artikel 7

Godkända motparter

Följande ska vara godkända motparter för PSPP:

a)

Enheter som uppfyller godtagbarhetskriterierna för att delta i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner enligt artikel 55 i riktlinje (EU) nr 2015/510 (ECB/2014/60), och

b)

varje annan motpart som Eurosystemets centralbanker använder för investeringar i sina eurodenominerade investeringsportföljer.

Artikel 8

Öppenhet

1.   Eurosystemet ska varje vecka offentliggöra det aggregerade bokförda värdet för värdepappersinnehavet inom ramen för PSPP i kommentarerna till den konsoliderade veckobalansräkningen.

2.   Eurosystemet ska varje månad offentliggöra i) de månatliga nettoköpen och de kumulativa nettoköpen samt ii) den viktade genomsnittliga återstående löptiden för sitt PSPP-innehav, uppdelat efter emittentens hemvist och med internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker separerade från andra emittenter.

3.   Det bokförda värdet för värdepappersinnehavet inom ramen för PSPP ska varje vecka offentliggöras på ECB:s webbplats under ”Open market operations” (öppna marknadstransaktioner).

Artikel 9

Värdepapperslån

Eurosystemet ska tillhandahålla de värdepapper som har köpts inom ramen för PSPP för värdepapperslån, inbegripet repor, i syfte att säkerställa att PSPP är effektivt.

Artikel 10

Upphävande

1.   Beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) upphävs härmed.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 11

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den fjärde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 februari 2020.

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) (EUT L 121, 14.5.2015, s. 20).

(2)  Se bilaga.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).


BILAGA

Upphävt beslut och förteckning över ändringar av detta

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) (EUT L 121, 14.5.2015, s. 20)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/2101 av den 5 november 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/33) (EUT L 303, 20.11.2015, s. 106)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/2464 av den 16 december 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/48) (EUT L 344, 30.12.2015, s. 1)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/702 av den 18 april 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2016/8) (EUT L 121, 11.5.2016, s. 24)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/100 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2017/1) (EUT L 16, 20.1.2017, s. 51)


Top