EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0188

Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2020/9)

OJ L 39, 12.2.2020, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/188/oj

12.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/12


DECIZIA (UE) 2020/188 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 februarie 2020

privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2020/9)

(reformare)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18.1,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/10) (1) a fost modificată substanțial de mai multe ori (2). Deoarece urmează a fi efectuate modificări suplimentare, această decizie ar trebui reformată pentru claritate juridică.

(2)

Decizia (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) a instituit un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (secondary markets public sector asset purchase programme) (PSPP). PSPP face parte, împreună cu cel de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (covered bond purchase programme), cu programul de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme) și cu programul de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme), din programul extins de achiziționare de active (asset purchase programme) (APP) al Băncii Centrale Europene (BCE). APP este menit să contribuie la transmisia politicii monetare, să faciliteze furnizarea de credite către economia zonei euro, să relaxeze condițiile de creditare pentru gospodării și firme și să contribuie la convergența susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2 % pe termen mediu, în conformitate cu obiectivul principal al BCE de menținere a stabilității prețurilor.

(3)

La 13 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a decis că anumiți parametri ai APP ar trebui ajustați de la 1 ianuarie 2019 pentru a atinge obiectivele APP. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a decis să încheie achizițiile nete de active în cadrul APP la 31 decembrie 2018. Consiliul guvernatorilor a confirmat planul ca principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP să fie reinvestit în continuare integral pentru o perioadă extinsă dincolo de data la care Consiliul guvernatorilor va fi început să majoreze ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

(4)

Consiliul guvernatorilor a decis și că alocarea în jurisdicțiile eligibile a achizițiilor nete cumulate de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise în cadrul PSPP de administrația centrală, regională sau locală și agenții recunoscute ar trebui să continue să fie ghidată, la nivel de stoc, de contribuția băncilor centrale naționale respective la capitalul BCE, astfel cum este prevăzută la articolul 29 din Statutul SEBC.

(5)

La 12 septembrie 2019 Consiliul guvernatorilor a decis reluarea achizițiilor nete în cadrul APP de la 1 noiembrie 2019 și anticipează derularea acestora atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor sale de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE. Consiliul guvernatorilor a decis, totodată, să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară. Având în vedere încetinirea prelungită a economiei zonei euro, riscurile persistente în sensul scăderii perspectivelor creșterii economice, precum și perspectivele inflației, care au continuat să rămână inferioare obiectivului său pe termen mediu privind inflația, Consiliul guvernatorilor a concluzionat că un răspuns cuprinzător în materie de politică era justificat pentru a sprijini revenirea inflației pe traiectoria unei convergențe susținute către obiectivul pe termen mediu privind inflația al Consiliului guvernatorilor. Reluarea achizițiilor nete de active este o măsură proporțională, întrucât are un impact mai mare asupra ratelor pe termen mai lung decât politica ratelor dobânzilor și diminuează costurile de finanțare relevante pentru firme și gospodăriile populației.

(6)

PSPP, ca parte a programelor de achiziționare de active care constituie APP, este o măsură proporțională de atenuare a riscurilor la adresa perspectivelor evoluției prețurilor, deoarece aceste programe relaxează și mai mult condițiile monetare și financiare, inclusiv cele relevante pentru condițiile de creditare a societăților nefinanciare și a gospodăriilor populației din zona euro, sprijinind astfel consumul agregat și cheltuielile de investiții din zona euro și contribuind, în cele din urmă, la o revenire a ratelor inflației la niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Într-un context în care ratele dobânzilor reprezentative ale BCE se apropie de limita inferioară, este necesară includerea programelor de achiziționare de active în pachetul de măsuri de politică monetară ale Eurosistemului drept instrumente cu un potențial ridicat de transmisie la nivelul economiei reale.

(7)

PSPP include o serie de garanții pentru a se asigura că achizițiile preconizate sunt proporționale obiectivelor acestuia și că riscurile financiare aferente au fost luate în considerare în mod corespunzător în arhitectura acestuia și vor fi ținute sub control prin intermediul gestionării riscurilor. Pentru a permite buna funcționare a piețelor pentru titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile și pentru a evita împiedicarea restructurărilor ordonate ale datoriilor, se vor aplica praguri pentru achiziționarea de astfel de valori mobiliare de către băncile centrale din Eurosistem.

(8)

PSPP respectă pe deplin obligațiile băncilor centrale din Eurosistem prevăzute de tratate, inclusiv interdicția de finanțare monetară, și nu afectează funcționarea Eurosistemului, în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă.

(9)

În vederea asigurării eficacității PSPP, Eurosistemul clarifică pe această cale faptul că acceptă același tratament (pari passu) ca investitorii privați în ceea ce privește titlurile de natura datoriei tranzacționabile pe care Eurosistemul le poate achiziționa în cadrul PSPP, în conformitate cu condițiile acelor instrumente.

(10)

PSPP este pus în aplicare în mod descentralizat, acordând atenția cuvenită considerentelor legate de formarea prețurilor de piață și funcționarea piețelor, și este coordonat de către BCE, salvgardând astfel unicitatea politicii monetare a Eurosistemului.

(11)

La data de 26 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis armonizarea în continuare a conceptelor de „agenție” utilizate în prezent în cadrul politicii monetare a Eurosistemului și alinierea criteriilor utilizate pentru a defini agențiile recunoscute în cadrul aplicabil colateralului și agențiile eligibile pentru PSPP,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Instituirea și sfera de aplicare a PSPP

Eurosistemul inițiază prin prezenta decizie PSPP, în cadrul căruia băncile centrale din Eurosistem achiziționează titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3, de pe piețele secundare, de la contrapărți eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 7, în condiții specifice.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„bancă centrală din Eurosistem” înseamnă BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”);

2.

„agenție recunoscută” înseamnă o entitate pe care Eurosistemul a clasificat-o ca atare;

3.

„organizație internațională” înseamnă o entitate în sensul articolului 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3), pe care Eurosistemul a clasificat-o ca atare în scopul PSPP;

4.

„bancă de dezvoltare multilaterală” înseamnă o entitate în sensul articolului 117 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe care Eurosistemul a clasificat-o ca atare în scopul PSPP;

5.

„rezultat pozitiv al unei examinări” înseamnă ultima din următoarele două decizii: decizia Consiliului de administrație al Mecanismului european de stabilitate și, în cazul în care Fondul Monetar Internațional cofinanțează programul de asistență financiară, decizia Comitetului executiv al Fondului Monetar Internațional de a aproba următoarea plată în cadrul acelui program, în condițiile în care ambele decizii sunt necesare pentru reluarea achizițiilor în cadrul PSPP;

6.

„stoc” înseamnă suma valorii contabile, la momentul achiziționării, a tuturor achizițiilor de titluri de natura datoriei tranzacționabile efectuate, ținând seama de răscumpărările de principal ajuns la scadență care au avut loc;

7.

„achiziții nete” înseamnă achiziții de titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile într-o anumită lună, fără a include sumele privind răscumpărările aferente titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP în luna respectivă;

8.

„achiziții nete cumulate” înseamnă suma achizițiilor nete de la începutul programului de achiziționare respectiv.

Listele entităților menționate la punctele 2-4 se publică pe website-ul BCE.

Articolul 3

Criterii de eligibilitate pentru titlurile de natura datoriei tranzacționabile

(1)   Sub rezerva cerințelor prevăzute de acest articol, titlurile de natura datoriei tranzacționabile exprimate în euro emise de administrația centrală, regională sau locală a unui stat membru a cărui monedă este euro, de agenții recunoscute situate în zona euro, de organizații internaționale situate în zona euro și de bănci de dezvoltare multilaterală situate în zona euro sunt eligibile pentru achiziționare de către băncile centrale din Eurosistem în cadrul PSPP.

(2)   Pentru a fi eligibile pentru achiziționare în cadrul PSPP, titlurile de natura datoriei tranzacționabile respectă criteriile de eligibilitate pentru activele tranzacționabile pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului, în conformitate cu partea 4 din Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (4), sub rezerva următoarelor cerințe:

(a)

emitentul sau garantul titlurilor de natura datoriei tranzacționabile are o evaluare a calității creditului de cel puțin nivelul 3 al calității creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului, exprimată sub forma a cel puțin unui rating de credit public furnizat de o instituție externă de evaluare a creditului (ECAI) acceptată în mecanismul Eurosistemului de evaluare a creditului;

(b)

în cazul în care sunt disponibile mai multe ratinguri ECAI privind emitentul sau mai multe ratinguri ECAI privind garantul, se aplică regula celui mai bun rating, respectiv se aplică cel mai bun rating ECAI disponibil privind emitentul sau cel mai bun rating ECAI disponibil privind garantul. În cazul în care îndeplinirea cerințelor de calitate a creditului este stabilită pe baza unui rating ECAI privind garantul, garanția are caracteristicile unei garanții acceptabile, astfel cum este prevăzut la articolul 87 și articolele 113-115 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

(c)

în lipsa unui rating ECAI privind emitentul și a unui rating ECAI privind garantul, un titlu de natura datoriei tranzacționabil are cel puțin un rating ECAI privind emisiunea de cel puțin nivelul 3 al calității creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului;

(d)

în cazul în care evaluarea creditului de către o ECAI acceptată pentru emitent, garant sau emisiune nu este conformă cu o calitate a creditului de cel puțin nivelul 3 din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului, titlurile de natura datoriei tranzacționabile sunt eligibile numai dacă sunt emise sau garantate pe deplin de administrațiile centrale ale statelor membre din zona euro în cadrul unui program de asistență financiară și dacă pentru aceste titluri aplicarea pragului de calitate a creditului al Eurosistemului este suspendată de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu articolul 8 din Orientarea BCE/2014/31 (5);

(e)

în cazul unei examinări a unui program de asistență financiară în curs, eligibilitatea pentru achiziționare în cadrul PSPP se suspendă și se reia numai în cazul unui rezultat pozitiv al examinării.

(3)   Pentru a fi eligibile pentru achiziții în cadrul PSPP, titlurile de natura datoriei, în sensul alineatelor (1)-(2), au o scadență reziduală minimă de un an și o scadență reziduală maximă de 30 de ani la data achiziționării acestora de către banca centrală din Eurosistem relevantă. Pentru a facilita buna punere în aplicare, instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu o scadență reziduală de 30 de ani și 364 de zile sunt eligibile în cadrul PSPP. În plus, băncile centrale naționale pot efectua achiziții de înlocuire de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de organizații internaționale și de bănci de dezvoltare multilaterală dacă nu poate fi atins volumul preconizat de achiziții de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de administrații centrale, regionale sau locale și de agenții recunoscute.

(4)   Sunt permise achizițiile de instrumente de natura datoriei tranzacționabile nominale cu un randament la scadență negativ [sau un randament minim (yield to worst)] egal cu sau mai mare decât rata dobânzii pentru facilitatea de depozit. Sunt permise, în măsura necesară, achizițiile de instrumente de natura datoriei tranzacționabile nominale cu un randament la scadență negativ [sau un randament minim (yield to worst)] sub rata dobânzii pentru facilitatea de depozit.

Articolul 4

Limitări privind executarea achizițiilor

(1)   Pentru a permite formarea unui preț de piață pentru valorile mobiliare eligibile, nu sunt permise achiziții de valori mobiliare nou emise sau care fac parte din emisiuni continue ori de instrumente de natura datoriei tranzacționabile cu o scadență reziduală care sunt apropiate în timp, înainte și după, de scadența instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile care urmează să fie emise, pe o durată care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor („perioadă de interdicție”) (blackout period). Pentru împrumuturi sindicalizate, perioada de interdicție în cauză trebuie respectată cu maximă diligență posibilă imediat ce devin disponibile informații publice privind termenii emisiunii.

(2)   Pentru titlurile de natura datoriei emise sau garantate pe deplin de administrațiile centrale ale statelor membre din zona euro în cadrul unui program de asistență financiară, perioada de achiziții în cadrul PSPP după un rezultat pozitiv al fiecărei examinări a programului se limitează, de regulă, la două luni, cu excepția cazului în care apar circumstanțe excepționale care justifică o suspendare a achizițiilor înainte de o asemenea perioadă sau o continuare a achizițiilor după aceasta și până la începerea următoarei examinări.

Articolul 5

Limitele achizițiilor

(1)   Sub rezerva articolului 3, în cadrul PSPP, titlurilor de natura datoriei tranzacționabile care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 3 li se aplică o limită din emisiune pentru fiecare număr internațional de identificare a valorilor mobiliare (international securities identification number) (ISIN), după consolidarea deținerilor din toate portofoliile băncilor centrale din Eurosistem. Limita din emisiune este:

(a)

50 % pentru fiecare ISIN pentru titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile emise de organizații internaționale și bănci de dezvoltare multilaterală eligibile;

(b)

33 % pentru fiecare ISIN pentru alte titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile, și ca excepție 25 % pentru fiecare ISIN pentru astfel de titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile care cuprind o clauză de acțiune colectivă (collective action clause) (CAC) diferită de modelul de CAC aplicabil zonei euro care a fost elaborat de Comitetul economic și financiar și pus în aplicare de statele membre în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate, dar va fi majorată la 33 % cu condiția verificării de la caz la caz a faptului că deținerea a 33 % pentru fiecare ISIN de astfel de titluri nu ar conduce la situația în care băncile centrale din Eurosistem ar dobândi dețineri minoritare de blocare în restructurările ordonate ale datoriilor.

(2)   Toate titlurile de natura datoriei tranzacționabile eligibile pentru achiziție în cadrul PSPP și care au scadențele reziduale prevăzute la articolul 3 fac obiectul unei limite agregate, după consolidarea deținerilor din toate portofoliile băncilor centrale din Eurosistem, de:

(a)

50 % din titlurile scadente ale unui emitent care este o organizație internațională eligibilă sau o bancă de dezvoltare multilaterală eligibilă; sau

(b)

33 % din titlurile scadente ale unui emitent care este diferit de o organizație internațională eligibilă sau o bancă de dezvoltare multilaterală eligibilă.

(3)   În ceea ce privește titlurile de natura datoriei prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (d), se aplică limite diferite în ceea ce privește emisiunea și emitentul. Aceste limite vor fi stabilite de Consiliul guvernatorilor ținând seama în mod corespunzător de considerentele legate de gestionarea riscurilor și de funcționarea pieței.

Articolul 6

Alocarea portofoliilor

(1)   Valoarea contabilă a achizițiilor nete pe durata anului calendaristic este alocată astfel:

(a)

10 % în titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de organizații internaționale și bănci de dezvoltare multilaterală eligibile;

(b)

90 % în titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de administrația centrală, regională sau locală și agenții recunoscute eligibile.

(2)   Valoarea contabilă a achizițiilor nete de titluri de natura datoriei tranzacționabile pe durata anului calendaristic este alocată între băncile centrale din Eurosistem astfel:

(a)

10 % către BCE;

(b)

90 % către BCN.

(3)   Principalul aferent titlurilor de natura datoriei tranzacționabile emise de administrația centrală, regională sau locală și agenții recunoscute, ajunse la scadență, este reinvestit prin achiziționarea de titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile emise de administrația centrală, regională sau locală și agenții recunoscute. Reinvestirea principalului este distribuită pe parcursul anului pentru a permite menținerea unei prezențe regulate și echilibrate pe piață. Principalul aferent titlurilor de natura datoriei tranzacționabile emise de organizații internaționale și de bănci de dezvoltare multilaterală, ajunse la scadență, este reinvestit prin achiziționarea de titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile emise de organizații internaționale și de bănci de dezvoltare multilaterală.

(4)   Alocarea în jurisdicțiile eligibile a achizițiilor nete cumulate de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de administrația centrală, regională sau locală și agenții recunoscute eligibile continuă să fie ghidată, la nivel de stoc, de contribuția băncilor centrale naționale respective la capitalul BCE, astfel cum este prevăzută la articolul 29 din Statutul SEBC.

(5)   Băncile centrale din Eurosistem aplică un mecanism de specializare pentru alocarea titlurilor de natura datoriei tranzacționabile care urmează să fie achiziționate în cadrul PSPP. Consiliul guvernatorilor permite abateri ad-hoc de la mecanismul de specializare, în cazul în care considerente obiective împiedică aplicarea respectivului mecanism sau recomandă astfel de abateri în interesul atingerii obiectivelor generale de politică monetară ale PSPP. În special, fiecare BCN achiziționează valorile mobiliare eligibile ale emitenților din propria jurisdicție. Valorile mobiliare emise de organizații internaționale și bănci de dezvoltare multilaterală eligibile pot fi achiziționate de toate BCN. BCE achiziționează valori mobiliare emise de administrațiile centrale și agențiile recunoscute din toate jurisdicțiile.

(6)   Achizițiile de titluri de natura datoriei emise de organizații internaționale, bănci de dezvoltare multilaterală și administrații regionale și locale eligibile sunt efectuate numai de către BCN.

Articolul 7

Contrapărți eligibile

Sunt contrapărți eligibile pentru PSPP următoarele:

(a)

entități care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a participa la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului în conformitate cu articolul 55 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); și

(b)

orice alte contrapărți care sunt utilizate de băncile centrale din Eurosistem pentru investirea portofoliilor de investiții ale acestora exprimate în euro.

Articolul 8

Transparență

(1)   Eurosistemul publică pe bază săptămânală valoarea contabilă agregată a valorilor mobiliare deținute în cadrul PSPP în comentariile situației financiare săptămânale consolidate a acestuia.

(2)   Pentru deținerile sale în cadrul PSPP, Eurosistemul publică pe bază lunară: (i) achizițiile lunare nete și achizițiile cumulate lunare nete; și (ii) media ponderată a scadenței reziduale pe reședință a emitentului, separând organizațiile internaționale și băncile de dezvoltare multilaterală de alți emitenți.

(3)   Valoarea contabilă a valorilor mobiliare deținute în cadrul PSPP se publică pe bază săptămânală pe website-ul BCE, în secțiunea referitoare la operațiunile de piață monetară.

Articolul 9

Acordarea valorilor mobiliare cu împrumut

Eurosistemul face valorile mobiliare achiziționate în cadrul PSPP disponibile pentru împrumut, inclusiv contracte de report, în vederea asigurării eficacității PSPP.

Articolul 10

Abrogare

(1)   Decizia (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 11

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în a patra zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 februarie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/10) (JO L 121, 14.5.2015, p. 20).

(2)  A se vedea anexa.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(5)  Orientarea BCE/2014/31 din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 240, 13.8.2014, p. 28).


ANEXĂ

Decizia abrogată

cu lista modificărilor succesive aduse acesteia

Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/10) (JO L 121, 14.5.2015, p. 20).

Decizia (UE) 2015/2101 a Băncii Centrale Europene din 5 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/33) (JO L 303, 20.11.2015, p. 106)

Decizia (UE) 2015/2464 a Băncii Centrale Europene din 16 decembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/48) (JO L 344, 30.12.2015, p. 1)

Decizia (UE) 2016/702 a Băncii Centrale Europene din 18 aprilie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2016/8) (JO L 121, 11.5.2016, p. 24)

Decizia (UE) 2017/100 a Băncii Centrale Europene din 11 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2017/1) (JO L 16, 20.1.2017, p. 51)


Top