EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0188

Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2020/188 ze dne 3. února 2020 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2020/9)

OJ L 39, 12.2.2020, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/188/oj

12.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/12


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/188

ze dne 3. února 2020

o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2020/9)

(přepracované znění)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) bylo několikrát zásadním způsobem změněno (2). Vzhledem k tomu, že je v něm třeba provést další změny, mělo by být toto rozhodnutí v zájmu právní srozumitelnosti přepracováno.

(2)

Rozhodnutím (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) byl zaveden program nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (secondary markets public sector asset purchase programme – PSPP). Program PSPP je spolu s třetím programem nákupu krytých dluhopisů, programem nákupu cenných papírů krytých aktivy a programem nákupu cenných papírů podnikového sektoru součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) Evropské centrální banky (ECB). Cílem programu APP je zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a podpořit trvalé přibližování míry inflace ve střednědobém horizontu k hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem ECB udržovat cenovou stabilitu.

(3)

Rada guvernérů dne 13. prosince 2018 rozhodla, že některé parametry programu APP je třeba od 1. ledna 2019 upravit, aby bylo dosaženo jeho cílů. Rada guvernérů konkrétně rozhodla zastavit čisté nákupy aktiv v rámci programu APP k 31. prosinci 2018. Rada guvernérů potvrdila svůj záměr nadále v plném rozsahu reinvestovat splátky jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

(4)

Rada guvernérů též rozhodla, že rozdělení stavů kumulativních čistých nákupů obchodovatelných dluhových cenných papírů, které vydaly způsobilé ústřední, regionální a místní vlády a uznané agentury, v rámci programu PSPP mezi příslušné jurisdikce by se mělo i nadále řídit podíly národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.

(5)

Rada guvernérů dne 12. září 2019 rozhodla od 1. listopadu 2019 znovu zahájit čisté nákupy v rámci programu APP a očekává, že budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpořily akomodační dopad sazeb její měnové politiky, a že skončí krátce před tím, než Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB. Rada guvernérů dále rozhodla nadále v plném rozsahu reinvestovat splátky jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace. S ohledem na delší útlum hospodářství eurozóny, přetrvávající rizika zpomalení hospodářského růstu a inflační výhled, který nadále nedosahoval střednědobého inflačního cíle Rady guvernérů, dospěla Rada guvernérů k závěru, že je zapotřebí komplexní politické reakce s cílem podpořit návrat k trvalé konvergenci míry inflace směrem ke střednědobému inflačnímu cíli Rady guvernérů. Obnovení čistých nákupů aktiv je přiměřeným opatřením, neboť má na dlouhodobější úrokové sazby větší vliv než politika úrokových sazeb a snižuje náklady na financování pro podniky a domácnosti.

(6)

Jako součást programů nákupu aktiv, které tvoří program APP, je program PSPP přiměřeným opatřením ke zmírnění rizika pro výhled cenového vývoje, neboť tyto programy dále uvolňují měnové a finanční podmínky, včetně těch, které jsou rozhodné pro podmínky poskytování úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem eurozóny, čímž podporují celkovou spotřebu a investiční výdaje v eurozóně, a v konečném důsledku tak přispívají k návratu míry inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně. V prostředí, kde základní úrokové sazby ECB jsou blízko své spodní hranice, je nezbytné mezi opatření měnové politiky Eurosystému zařadit programy nákupu aktiv jako nástroje, jejichž potenciál transmise do reálné ekonomiky je vysoký.

(7)

Program PSPP obsahuje řadu záruk s cílem zajistit, aby zamýšlené nákupy byly přiměřené jeho cílům a aby související finanční rizika byla v koncepci tohoto programu náležitě zohledněna a omezena prostřednictvím řízení rizik. S cílem umožnit plynulé fungování trhů se způsobilými obchodovatelnými dluhovými cennými papíry a zamezit tomu, aby bylo zabraňováno řádným restrukturalizacím dluhu, budou pro nákupy těchto cenných papírů centrálními bankami Eurosystému platit prahové hodnoty.

(8)

Program PSPP je zcela v souladu s povinnostmi centrálních bank Eurosystému na základě Smluv, včetně zákazu měnového financování, a nenarušuje fungování Eurosystému v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží.

(9)

V zájmu zajištění účinnosti programu PSPP Eurosystém tímto jednoznačně uvádí, že ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným papírům, které může Eurosystém v rámci programu PSPP nakupovat, v souladu s podmínkami těchto nástrojů akceptuje stejné nakládání (pari passu) jako soukromí investoři.

(10)

Program PSPP je prováděn decentralizovaně s náležitým ohledem na tržní tvorbu cen a fungování trhu a koordinuje jej ECB, čímž se zajistí jednotnost měnové politiky Eurosystému.

(11)

Rada guvernérů dne 26. března 2019 rozhodla dále harmonizovat agenturní koncepce, které se v současnosti používají v rámci měnové politiky Eurosystému, a sladit kritéria používaná k vymezení uznávaných agentur v rámci pro zajištění a agentur způsobilých pro účely programu PSPP,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zavedení a rozsah programu PSPP

Eurosystém tímto zavádí program PSPP, v jehož rámci centrální banky Eurosystému na sekundárních trzích za zvláštních podmínek nakupují způsobilé obchodovatelné dluhové cenné papíry ve smyslu článku 3 od způsobilých protistran vymezených v článku 7.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„centrální bankou Eurosystému“ se rozumí ECB a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“);

2)

„uznanou agenturou“ se rozumí subjekt, jejž Eurosystém klasifikoval jako uznanou agenturu;

3)

„mezinárodní organizací“ se rozumí subjekt ve smyslu článku 118 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (3), jejž Eurosystém klasifikoval jako mezinárodní organizaci pro účely programu PSPP;

4)

„mezinárodní rozvojovou bankou“ se rozumí subjekt ve smyslu čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, jejž Eurosystém klasifikoval jako mezinárodní rozvojovou banku pro účely programu PSPP;

5)

„kladným výsledkem přezkumu“ se rozumí jedno z těchto dvou rozhodnutí podle toho, které z nich bude vydáno později: rozhodnutí správní rady Evropského mechanismu stability, a pokud Mezinárodní měnový fond spolufinancuje program finanční pomoci, rozhodnutí výkonné rady Mezinárodního měnového fondu o schválení dalších výdajů v rámci tohoto programu, přičemž obě rozhodnutí jsou nezbytná pro obnovení nákupů v rámci programu PSPP;

6)

„stavem“ se rozumí součet účetní hodnoty všech nákupů obchodovatelných dluhových cenných papírů v okamžiku jejich nákupu při zohlednění uskutečněných úhrad splatné jistiny;

7)

„čistými nákupy“ se rozumějí nákupy způsobilých obchodovatelných dluhových cenných papírů v daném měsíci snížené o v uvedeném měsíci splacené částky ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP;

8)

„kumulativními čistými nákupy“ se rozumí součet čistých nákupů od začátku příslušného programu nákupu.

Seznamy subjektů uvedených v bodech 2 až 4 jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Článek 3

Kritéria způsobilosti obchodovatelných dluhových cenných papírů

1.   S výhradou požadavků vymezených v tomto článku jsou obchodovatelné dluhové cenné papíry v eurech vydané ústředními, regionálními nebo místními vládami členských států, jejichž měnou je euro, uznanými agenturami nacházejícími se v eurozóně, mezinárodními organizacemi nacházejícími se v eurozóně a mezinárodními rozvojovými bankami nacházejícími se v eurozóně způsobilé pro nákupy centrálními bankami Eurosystému v rámci programu PSPP.

2.   Obchodovatelné dluhové cenné papíry jsou způsobilé pro nákup v rámci programu PSPP, pokud splňují kritéria způsobilosti obchodovatelných aktiv pro úvěrové operace Eurosystému podle části čtvrté obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4) a s výhradou níže uvedených požadavků:

a)

emitent nebo ručitel obchodovatelných dluhových cenných papírů musí mít hodnocení úvěrové kvality alespoň na úrovni stupně úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému, v podobě alespoň jednoho veřejného ratingu, který udělila externí ratingová agentura akceptovaná v rámci Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika;

b)

pokud je k dispozici více ratingů emitenta nebo ručitele od externí ratingové agentury, použije se nejlepší dostupný rating emitenta nebo ručitele od externí ratingové agentury. Pokud se splnění požadavků na úvěrovou kvalitu zakládá na ratingu ručitele od externí ratingové agentury, musí záruka splňovat charakteristiky způsobilé záruky stanovené v článku 87 a v článcích 113 až 115 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);

c)

není-li k dispozici rating emitenta ani rating ručitele od externí ratingové agentury, musí mít obchodovatelný dluhový cenný papír alespoň jeden rating emise od externí ratingové agentury minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému;

d)

pokud hodnocení úvěrové kvality, které akceptovaná externí ratingová agentura poskytla v případě emitenta, ručitele nebo emise, není alespoň na úrovni stupně úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému, jsou obchodovatelné dluhové cenné papíry způsobilé, pouze pokud jsou vydány nebo v plném rozsahu zaručeny ústředními vládami členských států eurozóny, na něž se vztahuje program finanční pomoci a ve vztahu k nimž Rada guvernérů pozastavila uplatňování prahu úvěrové kvality stanoveného Eurosystémem podle článku 8 obecných zásad ECB/2014/31 (5);

e)

v případě přezkumu probíhajícího programu finanční pomoci dojde k pozastavení způsobilosti pro nákupy v rámci programu PSPP; tato způsobilost se obnoví pouze v případě kladného výsledku přezkumu.

3.   Dluhové cenné papíry ve smyslu odstavců 1 a 2 jsou pro nákup v rámci programu PSPP způsobilé, jen pokud mají v okamžiku, kdy je příslušná centrální banka Eurosystému kupuje, minimální zbytkovou splatnost jeden rok a maximální zbytkovou splatnost 30 let. V zájmu usnadnění plynulé realizace programu PSPP jsou v jeho rámci způsobilé obchodovatelné dluhové nástroje se zbytkovou splatností 30 let a 364 dnů. Nelze-li dosáhnout zamýšlených objemů nákupů obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných ústředními, regionálními nebo místními vládami nebo uznanými agenturami, provádějí národní centrální banky náhradní nákupy obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných mezinárodními organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami.

4.   Povoleny jsou nákupy nominálních obchodovatelných dluhových nástrojů se záporným výnosem do splatnosti (nebo nejnižším možným výnosem („yield to worst“)), který se rovná sazbě vkladové facility nebo tuto sazbu převyšuje. Nákupy nominálních obchodovatelných dluhových nástrojů se záporným výnosem do splatnosti (nebo nejnižším možným výnosem) pod sazbou vkladové facility jsou povoleny v nezbytném rozsahu.

Článek 4

Omezení pro provádění nákupů

1.   S cílem umožnit tvorbu tržní ceny pro způsobilé cenné papíry se po dobu, kterou určí Rada guvernérů („období zákazu nákupu“ („black-out period“)), nesmějí nakupovat cenné papíry nově vydané nebo cenné papíry navyšované emise a obchodovatelné dluhové nástroje, jejichž zbytková splatnost bezprostředně předchází nebo následuje po splatnosti obchodovatelných dluhových nástrojů, které mají být vydány. V případě syndikací je třeba příslušné období zákazu nákupu dodržovat při vynaložení nejvyššího úsilí, a to jakmile jsou k dispozici veřejné informace o podmínkách emise.

2.   V případě cenných papírů vydaných nebo v plném rozsahu zaručených ústředními vládami členských států eurozóny, na které se vztahuje program finanční pomoci, je doba pro nákupy v rámci programu PSPP zpravidla omezena na dobu dvou měsíců počínaje kladným výsledkem přezkumu každého programu, ledaže jsou dány výjimečné okolnosti, které odůvodňují pozastavení nákupů před uplynutím této doby nebo pokračování v nákupech po uplynutí této doby, a to až do začátku dalšího přezkumu.

Článek 5

Limity pro nákup

1.   S výhradou článku 3 se na obchodovatelné dluhové cenné papíry, které splňují kritéria uvedená v článku 3, vztahuje v rámci programu PSPP limit pro podíl na emisi s určitým mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů (ISIN) po konsolidaci držby ve všech portfoliích centrálních bank Eurosystému. Limit pro podíl na emisi s určitým ISIN činí:

a)

50 % v případě způsobilých obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných způsobilými mezinárodními organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami;

b)

33 % v případě ostatních způsobilých obchodovatelných dluhových cenných papírů, s výjimkou způsobilých obchodovatelných dluhových cenných papírů, které obsahují doložku o společném postupu věřitelů, jež se liší od doložky o společném postupu věřitelů podle modelu eurozóny vypracovaného Hospodářským a finančním výborem a zavedeného členskými státy v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability, pro které platí limit 25 %, který se však zvýší na 33 %, pokud se v každém jednotlivém případě ověří, že držením 33 % emise těchto cenných papírů s určitým ISIN nedosáhnou centrální banky Eurosystému blokačního menšinového podílu při řádných restrukturalizacích dluhu.

2.   Na všechny obchodovatelné dluhové cenné papíry, které jsou způsobilé pro nákup v rámci programu PSPP a které mají zbytkovou splatnost vymezenou v článku 3, se uplatňuje souhrnný limit po konsolidaci držby ve všech portfoliích centrálních bank Eurosystému ve výši:

a)

50 % zůstatku cenných papírů emitenta, který je způsobilou mezinárodní organizací nebo mezinárodní rozvojovou bankou; nebo

b)

33 % zůstatku cenných papírů emitenta, který není způsobilou mezinárodní organizací nebo mezinárodní rozvojovou bankou.

3.   V případě dluhových cenných papírů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. d) platí jiný limit na emitenta a jiný limit pro podíl na emisi. Tyto limity stanoví Rada guvernérů, přičemž náležitě zohlední otázky spojené s řízením rizika a fungováním trhu.

Článek 6

Rozdělení portfolií

1.   Účetní hodnota čistých nákupů v kalendářním roce se rozdělí takto:

a)

10 % tvoří obchodovatelné dluhové cenné papíry vydané způsobilými mezinárodními organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami;

b)

90 % tvoří obchodovatelné dluhové cenné papíry vydané způsobilými ústředními, regionálními a místními vládami a uznanými agenturami.

2.   Účetní hodnota čistých nákupů obchodovatelných dluhových cenných papírů v kalendářním roce se rozdělí mezi centrální banky Eurosystému takto:

a)

10 % připadá na ECB a

b)

90 % připadá na národní centrální banky.

3.   Splátky jistiny ze splatných cenných papírů ústředních, regionálních nebo místních vlád a uznaných agentur se reinvestují nákupem způsobilých obchodovatelných cenných papírů, které vydaly ústřední, regionální nebo místní vlády a uznané agentury. Reinvestice splátek jistiny jsou rozloženy během roku tak, aby byla zajištěna stálá a vyrovnaná přítomnost na trhu. Splátky jistiny ze splatných obchodovatelných cenných papírů vydaných mezinárodními organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami se reinvestují nákupem způsobilých obchodovatelných cenných papírů, které vydaly mezinárodní organizace a mezinárodní rozvojové banky.

4.   Rozdělení stavů kumulativních čistých nákupů obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných způsobilými ústředními, regionálními a místními vládami a uznanými agenturami mezi příslušnými jurisdikcemi se nadále řídí podíly národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.

5.   Centrální banky Eurosystému uplatňují pro účely rozdělení obchodovatelných dluhových cenných papírů, které mají být nakoupeny v rámci PSPP, režim specializace. Rada guvernérů povolí ad hoc odchylky z režimu specializace, pokud objektivní faktory brání naplnění tohoto režimu nebo jinak odůvodňují odchylky v zájmu dosažení celkových měnověpolitických cílů programu PSPP. Každá národní centrální banka konkrétně nakupuje způsobilé cenné papíry emitentů ze své jurisdikce. Cenné papíry vydané způsobilými mezinárodními organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami mohou nakupovat všechny národní centrální banky. Cenné papíry vydané ústředními vládami a uznanými agenturami všech jurisdikcí nakupuje ECB.

6.   Nákupy dluhových cenných papírů vydaných způsobilými mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami a regionálními a místními vládami provádějí pouze národní centrální banky.

Článek 7

Způsobilé protistrany

Způsobilými protistranami pro účely programu PSPP jsou:

a)

subjekty, které splňují kritéria způsobilosti pro účast na operacích měnové politiky Eurosystému podle článku 55 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), a

b)

jakékoli jiné protistrany, které centrální banky Eurosystému využívají pro účely investování svých investičních portfolií v eurech.

Článek 8

Transparentnost

1.   Eurosystém každý týden v komentáři ke konsolidovanému týdennímu finančnímu výkazu Eurosystému zveřejní agregovanou účetní hodnotu cenných papírů držených v rámci programu PSPP.

2.   Eurosystém každý měsíc zveřejňuje i) měsíční čisté nákupy a kumulativní čisté nákupy a ii) váženou průměrnou zbytkovou splatnost cenných papírů držených v rámci programu PSPP v členění podle rezidentské příslušnosti emitenta, přičemž uvede mezinárodní organizace a mezinárodní rozvojové banky odděleně od jiných emitentů.

3.   Účetní hodnota cenných papírů držených v rámci programu PSPP se každý týden zveřejní na internetových stránkách ECB v oddílu týkajícím se operací na volném trhu.

Článek 9

Půjčky cenných papírů

S cílem zajistit účinnost programu PSPP dá Eurosystém cenné papíry nakoupené v rámci programu PSPP k dispozici pro účely půjček, včetně repo operací.

Článek 10

Zrušení

1.   Rozhodnutí (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 11

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost čtvrtým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. února 2020.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10) (Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 20).

(2)  Viz příloha.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Obecné zásady ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).


PŘÍLOHA

Zrušené rozhodnutí

a seznam jeho následných změn

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10) (Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 20)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2101 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/33) (Úř. věst. L 303, 20.11.2015, s. 106)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2464 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/48) (Úř. věst. L 344, 30.12.2015, s. 1)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/702 ze dne 18. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2016/8) (Úř. věst. L 121, 11.5.2016, s. 24)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/100 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2017/1) (Úř. věst. L 16, 20.1.2017, s. 51)


Top