EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0188

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) [2020/188] z 3. februára 2020 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2020/9)

OJ L 39, 12.2.2020, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/188/oj

12.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/12


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [2020/188]

z 3. februára 2020

o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2020/9)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) bolo niekoľkokrát podstatne zmenené (2). Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny, toto rozhodnutie by sa v záujme právnej zrozumiteľnosti malo prepracovať.

(2)

Rozhodnutím (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) sa zaviedol program nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (public sector asset purchase programme - PSPP). PSPP je spolu s tretím programom nákupu krytých dlhopisov, programom nákupu cenných papierov krytých aktívami a programom nákupu cenných papierov podnikového sektora súčasťou rozšíreného programu nákupu aktív (asset purchase programme - APP) Európskej centrálnej banky (ECB). Cieľom APP je zlepšiť transmisiu menovej politiky, uľahčiť poskytovanie úverov hospodárstvu eurozóny, uvoľniť úverové podmienky pre domácnosti a firmy a podporovať trvalú konvergenciu miery inflácie smerom k úrovni tesne pod 2% v strednodobom horizonte v súlade s primárnym cieľom ECB udržiavať cenovú stabilitu.

(3)

Rada guvernérov 13. decembra 2018 rozhodla, že by sa od 1. januára 2019 mali upraviť niektoré prvky APP za účelom dosiahnutia jeho cieľov. Rada guvernérov konkrétne rozhodla, že čisté nákupy aktív v rámci APP sa pozastavia 31. decembra 2018. Rada guvernérov potvrdila svoj zámer, že by sa malo aj naďalej pokračovať v reinvestovaní splátok istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci APP v plnej výške ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď Rada guvernérov začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

(4)

Rada guvernérov tiež rozhodla, že rozdelenie kumulatívnych čistých nákupov obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných akceptovateľnými centrálnymi, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami v rámci PSPP medzi akceptovateľné jurisdikcie, na základe stavov, by sa malo naďalej riadiť podielmi národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB, ako sa uvádza v článku 29 štatútu ESCB.

(5)

Rada guvernérov 12. septembra 2019 rozhodla, že od 1. novembra 2019 sa opäť začne s čistými nákupmi aktív v rámci APP, a počíta s tým, že sa v nich bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu úrokových sadzieb menovej politiky, a že sa skončia krátko predtým, ako Rada guvernérov začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB. Rada guvernérov sa tiež rozhodla naďalej pokračovať v reinvestovaní, a to v plnej výške, splátok istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci APP ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď Rada guvernérov začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie. Vzhľadom na dlhšie trvajúce spomalenie hospodárstva eurozóny, pretrvávajúce riziká spomalenia rastu a na výhľad inflácie, ktorý ešte stále nedosahoval strednodobý inflačný cieľ Rady guvernérov, dospela Rada guvernérov k záveru, že je potrebná komplexná politická reakcia s cieľom podporiť návrat k trvalej konvergencii miery inflácie smerom k strednodobému inflačnému cieľu Rady guvernérov. Obnovenie čistých nákupov aktív je primeraným opatrením, keďže má na dlhodobé úrokové sadzby väčší vplyv ako politika úrokových sadzieb a znižuje príslušné náklady na financovanie pre podniky a domácnosti.

(6)

PSPP je ako súčasť programov nákupu aktív tvoriacich APP primeraným opatrením na zmiernenie rizík výhľadu cenového vývoja, pretože tieto programy ešte viac uvoľňujú menové a finančné podmienky vrátane podmienok poskytovania úverov nefinančným korporáciám a domácnostiam v eurozóne, čím podporujú súhrnnú spotrebu a investičné výdavky v eurozóne a v konečnom dôsledku podporujú návrat miery inflácie na úroveň tesne pod 2% v strednodobom horizonte. V situácii, keď sú kľúčové úrokové sadzby ECB takmer na úrovni ich spodných hraníc, je potrebné medzi opatrenia menovej politiky Eurosystému zahrnúť programy nákupu aktív ako nástroje, ktorých potenciál transmisie do reálnej ekonomiky je vysoký.

(7)

PSPP obsahuje niekoľko záruk, aby boli predpokladané nákupy primerané jeho cieľom a aby boli súvisiace finančné riziká zohľadnené v plnej miere pri jeho nastavení a obmedzené prostredníctvom riadenia rizík. V záujme umožniť plynulé fungovanie trhov s akceptovateľnými obchodovateľnými dlhovými cennými papiermi a predísť obmedzeniam usporiadaných reštrukturalizácií dlhov, na nákupy týchto cenných papierov zo strany centrálnych bánk Eurosystému sa budú uplatňovať limity.

(8)

PSPP je v plnom rozsahu v súlade s povinnosťami centrálnych bánk Eurosystému podľa zmlúv, vrátane zákazu menového financovania, a nenarúša fungovanie Eurosystému v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou.

(9)

S cieľom zabezpečiť efektívnosť PSPP, Eurosystém týmto objasňuje, že akceptuje rovnaké (pari passu) zaobchádzanie ako súkromný sektor, pokiaľ ide o obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré môže Eurosystém nakúpiť v rámci PSPP, v súlade s podmienkami týchto nástrojov.

(10)

PSPP sa vykonáva decentralizovane a s náležitým ohľadom na tvorbu trhových cien a fungovanie trhu, a koordinuje ho ECB, chrániac tak jednotnosť menovej politiky Eurosystému.

(11)

Rada guvernérov 26. marca 2019 rozhodla o prehĺbení harmonizácie agentúrnych koncepcií, ktoré sa v súčasnosti používajú v rámci menovej politiky Eurosystému, a o zjednotení kritérií používaných na vymedzenie uznávaných agentúr v kolaterálovom rámci a agentúr akceptovateľných v rámci PSPP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zavedenie a rozsah PSPP

Eurosystém týmto zavádza program nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (PSPP), v rámci ktorého centrálne banky Eurosystému nakupujú za osobitných podmienok akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere vymedzené v článku 3 na sekundárnych trhoch od akceptovateľných zmluvných strán vymedzených v článku 7.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„centrálnou bankou Eurosystému“ sa rozumejú ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „národné centrálne banky“);

2.

„uznanou agentúrou“ sa rozumie subjekt, ktorý Eurosystém takto označil;

3.

„medzinárodnou organizáciou“ sa rozumie subjekt podľa článku 118 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3), ktorý Eurosystém takto označil na účely PSPP;

4.

„multilaterálnou rozvojovou bankou“ sa rozumie subjekt podľa článku 117 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý Eurosystém takto označil na účely PSPP;

5.

„pozitívnym výsledkom hodnotenia“ sa rozumie jedno z týchto dvoch rozhodnutí, podľa toho, ktoré bude prijaté neskôr: rozhodnutie správnej rady Európskeho mechanizmu pre stabilitu a v prípade, že program finančnej pomoci spolufinancuje Medzinárodný menový fond, rozhodnutie výkonnej rady Medzinárodného menového fondu, o schválení vyplatenia ďalšej časti finančnej pomoci v rámci daného programu, pričom obe rozhodnutia sú nevyhnutné na pokračovanie nákupov na základe PSPP;

6.

„stavom“ sa rozumie súčet účtovnej hodnoty všetkých nákupov obchodovateľných dlhových cenných papierov v čase ich nákupu pri zohľadnení uskutočnených úhrad splatnej istiny;

7.

„čistými nákupmi“ sa rozumejú nákupy akceptovateľných obchodovateľných dlhových cenných papierov v danom mesiaci znížené o v danom mesiaci splatené sumy zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci APP;

8.

„kumulatívnymi čistými nákupmi“ sa rozumie súčet čistých nákupov od začatia príslušného programu nákupu.

Zoznamy subjektov uvedených v bodoch 2 až 4 sa uverejňujú na webovom sídle ECB.

Článok 3

Kritériá akceptovateľnosti pre obchodovateľné dlhové cenné papiere

1.   Obchodovateľné dlhové cenné papiere denominované v eurách, ktoré vydali ústredné, regionálne alebo miestne vlády členských štátov, ktorých menou je euro, uznané agentúry umiestnené v eurozóne, medzinárodné organizácie umiestnené v eurozóne a multilaterálne rozvojové banky umiestnené v eurozóne, sú akceptovateľné pre nákup zo strany centrálnych bánk Eurosystému v rámci PSPP v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto článku.

2.   Obchodovateľné dlhové cenné papiere sú akceptovateľné pre nákup v rámci PSPP, ak spĺňajú kritériá akceptovateľnosti obchodovateľných aktív v úverových operáciách Eurosystému podľa štvrtej časti usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), a ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

hodnotenie kreditnej kvality emitenta alebo ručiteľa obchodovateľných dlhových cenných papierov je minimálne na úrovni stupňa kreditnej kvality 3 v rámci harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému vyjadrené vo forme najmenej jedného verejného úverového ratingu vydaného externou inštitúciou hodnotiacou kreditné riziko (external credit assessment institution – ECAI) akceptovanou v rámci Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika;

b)

ak je dispozícii viacero ratingov emitenta od ECAI alebo ratingov ručiteľa od ECAI, platí pravidlo prvého najlepšieho, t. j. prihliada sa na najlepší dostupný rating emitenta od ECAI alebo rating ručiteľa od ECAI. Ak splnenie požiadaviek na kreditnú kvalitu závisí od ratingu ručiteľa od ECAI, záruka musí spĺňať charakteristiky akceptovateľnej záruky uvedené v článku 87 a v článkoch 113 až 115 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60);

c)

v prípade, že nie je k dispozícii rating emitenta od ECAI a rating ručiteľa od ECAI, musí mať obchodovateľný dlhový cenný papier aspoň jeden rating emisie od ECAI minimálne na úrovni stupňa kreditnej kvality 3 harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému;

d)

ak hodnotenie kreditného rizika emitenta, ručiteľa alebo emisie vydané akceptovateľnou ECAI nespĺňa prinajmenšom stupeň kreditnej kvality 3 harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, obchodovateľné dlhové cenné papiere sú akceptovateľné, len ak ich vydali alebo za ne v plnom rozsahu ručia vlády členských štátov eurozóny, na ktoré sa uplatňuje program finančnej pomoci, a vo vzťahu ku ktorým Rada guvernérov pozastavila uplatňovanie minimálnych limitov kreditnej kvality Eurosystému podľa článku 8 usmernenia ECB/2014/31 (5);

e)

počas hodnotenia pokračujúceho programu finančnej pomoci sa akceptovateľnosť pre nákupy v rámci PSPP pozastaví a obnoví sa len v prípade pozitívneho výsledku hodnotenia.

3.   Dlhové cenné papiere podľa odsekov 1 a 2 sú akceptovateľné pre nákupy v rámci PSPP, len ak v čase ich nákupu príslušnou centrálnou bankou Eurosystému zostáva do ich splatnosti najmenej jeden rok a najviac 30 rokov. V záujme plynulej implementácie PSPP sú v jeho rámci akceptovateľné obchodovateľné dlhové nástroje, ktorých zostatková splatnosť je 30 rokov a 364 dní. Ak nie je možné nakúpiť predpokladaný objem obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami, národné centrálne banky môžu uskutočniť náhradné nákupy obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami.

4.   Je dovolené nakupovať nominálne obchodovateľné dlhové nástroje s negatívnym výnosom do splatnosti (alebo najnižším možným výnosom) rovnajúcim sa sadzbe jednodňovej sterilizačnej operácie alebo prevyšujúcim túto sadzbu. Nominálne obchodovateľné dlhové nástroje s negatívnym výnosom do splatnosti (alebo najnižším možným výnosom) nižším ako sadzba jednodňovej sterilizačnej operácie je dovolené nakupovať v nevyhnutnom rozsahu.

Článok 4

Obmedzenia výkonu nákupov

1.   V záujme umožniť stanovenie trhovej ceny akceptovateľných cenných papierov nie sú dovolené nákupy vydaných nových dlhopisov alebo dlhopisov navýšenej emisie a obchodovateľných dlhových nástrojov, ktorých zostávajúca splatnosť bezprostredne predchádza alebo nasleduje po splatnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré sa majú vydať počas obdobia zákazu nákupov (black-out period) stanoveného Radou guvernérov. V prípade syndikácií sa má dané obdobie zákazu nákupov rešpektovať v najväčšom možnom rozsahu, a to hneď, ako sú dostupné verejné informácie o podmienkach emisie.

2.   Pokiaľ ide o dlhové cenné papiere, ktoré vydali alebo za ktoré v plnom rozsahu ručia vlády členských štátov eurozóny, na ktoré sa uplatňuje program finančnej pomoci, obdobie ich nákupov v rámci PSPP je v zásade obmedzené na dva mesiace nasledujúce po každom pozitívnom hodnotení programu, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce pozastavenie nákupov pred uplynutím tohto obdobia alebo pokračovanie v nákupoch po jeho uplynutí, až do začiatku ďalšieho hodnotenia.

Článok 5

Limity nákupu

1.   S výhradou článku 3 sa pri nákupoch obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 3, v rámci PSPP uplatňuje limit na emisiu s určitým medzinárodným kódom cenných papierov (ISIN), a to po konsolidovaní vo všetkých portfóliách v držbe centrálnych bánk Eurosystému. Limit na emisiu s určitým ISIN je:

a)

50% pre akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere vydané akceptovateľnými medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami;

b)

33% pre ostatné akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere, okrem prípadov, keď je limit na emisiu s určitým ISIN 25% pre také akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré obsahujú doložku o spoločnom postupe, ktorá sa líši od doložky o spoločnom postupe podľa modelu eurozóny vypracovaného Hospodárskym a finančným výborom a implementovaného členskými štátmi v súlade s článkom 12 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ale zvýši sa na 33%, ak sa v každom individuálnom prípade overí, že držanie 33% emisie týchto cenných papierov s určitým ISIN nebude viesť k tomu, že centrálne banky Eurosystému dosiahnu blokujúci menšinový podiel pri usporiadaných reštrukturalizáciách dlhov.

2.   Na všetky obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré sú akceptovateľné pre nákup v rámci PSPP a ktoré majú zostávajúcu dobu splatnosti vymedzenú v článku 3, sa po konsolidovaní držby vo všetkých portfóliách centrálnych bánk Eurosystému uplatňuje súhrnný limit:

a)

50% zostatku cenných papierov emitenta, ktorým je akceptovateľná medzinárodná organizácia alebo multilaterálna rozvojová banka; alebo

b)

33% zostatku cenných papierov iného emitenta ako akceptovateľná medzinárodná organizácia alebo multilaterálna rozvojová banka.

3.   V prípade dlhových cenných papierov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. d) sa uplatňuje iný limit na emitenta a iný limit na emisiu. Tieto limity stanoví Rada guvernérov, pričom náležite zohľadní otázky spojené s fungovaním trhu a riadením rizika.

Článok 6

Rozdelenie portfólií

1.   Účtovná hodnota čistých nákupov za kalendárny rok sa rozdelí takto:

a)

10 % tvoria obchodovateľné dlhové cenné papiere vydané akceptovateľnými medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami;

b)

90 % tvoria obchodovateľné dlhové cenné papiere vydané akceptovateľnými centrálnymi, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami.

2.   Účtovná hodnota čistých nákupov obchodovateľných dlhových cenných papierov za kalendárny rok sa rozdelí medzi centrálne banky Eurosystému takto:

a)

10 % pre ECB a

b)

90 % pre národné centrálne banky.

3.   Splátky istiny zo splatných obchodovateľných dlhových cenných papierov centrálnych, regionálnych alebo miestnych vlád a uznaných agentúr sa reinvestujú nákupom akceptovateľných obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných centrálnymi, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami. Reinvestovanie splátok istiny sa rozloží na celý rok tak, aby bola zabezpečená pravidelná a vyrovnaná prítomnosť na trhu. Splátky istiny zo splatných obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami sa reinvestujú nákupom akceptovateľných obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami.

4.   Rozdelenie kumulatívnych čistých nákupov obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných akceptovateľnými centrálnymi, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami medzi akceptovateľné jurisdikcie, na základe stavov, sa naďalej riadi podielmi národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB, ako sa uvádza v článku 29 štatútu ESCB.

5.   Na prideľovanie obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktoré sa majú nakúpiť v rámci PSPP, používajú centrálne banky Eurosystému špecializačnú schému. Rada guvernérov umožní ad hoc odchýlky od špecializačnej schémy, ak by objektívne okolnosti prekážali realizácii danej schémy alebo inak podporovali odchýlky v záujme dosiahnutia celkových menovopolitických cieľov PSPP. Každá národná centrálna banka nakúpi najmä akceptovateľné cenné papiere emitentov z jurisdikcie svojho členského štátu. Cenné papiere vydané akceptovateľnými medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami môžu nakupovať všetky národné centrálne banky. ECB nakupuje cenné papiere, ktoré vydali vlády a uznané agentúry všetkých členských štátov.

6.   Dlhové cenné papiere vydané akceptovateľnými medzinárodnými organizáciami, multilaterálnymi rozvojovými bankami a regionálnymi a miestnymi vládami nakupujú len národné centrálne banky.

Článok 7

Akceptovateľné zmluvné strany

V rámci PSPP sú akceptovateľnými zmluvnými stranami:

a)

subjekty, ktoré spĺňajú kritériá akceptovateľnosti pre účasť na operáciách menovej politiky Eurosystému podľa článku 55 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) a

b)

všetky ostatné zmluvné strany, ktoré centrálne banky Eurosystému používajú na investovanie svojich investičných portfólií denominovaných v eurách.

Článok 8

Transparentnosť

1.   Eurosystém uverejňuje každý týždeň v komentári ku svojej konsolidovanej týždennej účtovnej závierke súhrnnú účtovnú hodnotu cenných papierov, ktoré má v držbe v rámci PSPP.

2.   Eurosystém uverejňuje každý mesiac i) mesačné čisté nákupy a kumulatívne čisté nákupy a ii) váženú priemernú zostatkovú splatnosť cenných papierov v držbe v rámci PSPP podľa rezidentskej príslušnosti emitenta, pričom uvedie medzinárodné organizácie a multilaterálne rozvojové banky oddelene od ostatných emitentov.

3.   Účtovná hodnota cenných papierov v držbe v rámci PSPP sa uverejňuje každý týždeň na webovom sídle ECB v časti o operáciách na voľnom trhu.

Článok 9

Požičiavanie cenných papierov

S cieľom zabezpečiť efektívnosť PSPP, Eurosystém umožní požičiavanie cenných papierov nakúpených v rámci PSPP, okrem iného v rámci dohôd o spätnom odkúpení.

Článok 10

Zrušenie

1.   Rozhodnutie (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 11

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť štvrtým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. februára 2020

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/10) (Ú. v. EÚ L 121, 14.5.2015, s. 20).

(2)  Pozri prílohu.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Usmernenie ECB/2014/31 z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 240, 13.8.2014, s. 28).


PRÍLOHA

Zrušené rozhodnutie

so zoznamom neskorších zmien

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/10) (Ú. v. EÚ L 121, 14.5.2015, s. 20)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2101 zo 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/33) (Ú. v. EÚ L 303, 20.11.2015, s. 106)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2464 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/48) (Ú. v. EÚ L 344, 30.12.2015, s. 1)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/702 zo 18. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2016/8) (Ú. v. EÚ L 121, 11.5.2016, s. 24)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/100 zo 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2017/1) (Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2017, s. 51)


Top