EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0188

Az Európai Központi Bank (EU) 2020/188 határozata (2020. február 3.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2020/9)

OJ L 39, 12.2.2020, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/188/oj

12.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 39/12


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/188 HATÁROZATA

(2020. február 3.)

a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2020/9)

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/774 európai központi banki határozatot (EKB/2015/10) (1) több alkalommal (2) jelentős mértékben módosították. Mivel további módosításokra van szükség, az említett határozatot a jogi egyértelműség érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az (EU) 2015/774 határozat (EKB/2015/10) létrehozta a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programot (a továbbiakban: PSPP). A PSPP a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási program és a vállalati szektort érintő vásárlási program mellett az Európai Központi Bank (EKB) kibővített eszközvásárlási programjának részét képezi. Az eszközvásárlási program célja a monetáris politika transzmissziójának előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése, a háztartások és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és annak támogatása, hogy az inflációs ráták középtávon tartósan a 2 % alatti, azonban ahhoz közeli szintek felé közelítenek, az EKB árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljával összhangban.

(3)

A Kormányzótanács 2018. december 13-án úgy határozott, hogy 2019. január 1-jétől az eszközvásárlási program bizonyos paramétereit ki kell igazítani az eszközvásárlási program célkitűzéseinek elérése érdekében. Konkrétabban, a Kormányzótanács úgy döntött, hogy 2018. december 31-én leállítja a nettó eszközvásárlást az eszközvásárlási program keretében. A Kormányzótanács megerősítette arra irányuló szándékát, hogy az eszközvásárlási program keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőkefizetésnek teljes mértékben újra befektetésre kell kerülnie hosszabb időszakon keresztül azon időpont után, amikor a Kormányzótanács megkezdi az EKB irányadó kamatainak emelését, illetve ameddig szükséges annak érdekében, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

(4)

A Kormányzótanács elhatározta továbbá, hogy a PSPP céljára elfogadható központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kumulatív nettó vásárlásait az elfogadható országok között továbbra is állományalapon kell felosztani, az adott nemzeti központi bankok EKB tőkéjében való, a KBER alapokmányának 29. cikke szerinti részesedése alapján.

(5)

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én elhatározta, hogy 2019. november 1-jétől újraindítja az eszközvásárlási programban a nettó vásárlásokat, amelyek várakozásai szerint addig folynak, ameddig az az irányadó kamatok ösztönző hatásának megerősítéséhez szükséges, és röviddel azelőtt fejeződnek be, hogy a Kormányzótanács megkezdi az EKB irányadó kamatainak emelését. A Kormányzótanács elhatározta továbbá, hogy az eszközvásárlási program keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőkefizetést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azon időpont után, amikor a Kormányzótanács megkezdi az EKB irányadó kamatainak emelését, illetve ameddig szükséges annak érdekében, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika. Tekintettel az euroövezet gazdaságának elnyúló lassulására, a növekedési kilátások kitartó lefelé mutató kockázataira és a középtávú inflációs céltól továbbra is elmaradó inflációs kilátásokra, a Kormányzótanács arra a következtetésre jutott, hogy átfogó politikai válasz szükséges annak támogatásához, hogy az infláció visszatérjen a Kormányzótanács középtávú inflációs célja felé irányuló fenntartható konvergenciapályára. A nettó eszközvásárlás folytatása arányos intézkedés, mivel a kamatpolitikánál nagyobb hatást gyakorol a hosszabb távú kamatokra és enyhíti a cégek és háztartások vonatkozó finanszírozási költségeit.

(6)

Az eszközvásárlási program részeként a PSPP az áralakulással kapcsolatos kilátásokra vonatkozó kockázatok enyhítésére irányuló arányos intézkedést jelent, mivel ez a program tovább könnyíti a monetáris és pénzügyi feltételeket, többek között az euroövezeti nem pénzügyi vállalatok és háztartások hitelfelvételi feltételei szempontjából releváns feltételeket, ezáltal támogatva az összesített fogyasztást és a beruházási kiadásokat az euroövezetben, és végső soron hozzájárulva ahhoz, hogy az inflációs ráták középtávon visszaálljanak a 2 % alatti, de ahhoz közeli szintre. Olyan környezetben, ahol az EKB irányadó kamatlábai közelítenek az alsó határhoz, az eurorendszer monetáris politikai intézkedéseit ki kell egészíteni eszközvásárlási programokkal olyan eszközként, amely magas transzmissziós potenciállal rendelkezik a reálgazdaság irányában.

(7)

A PSPP számos biztosítékot tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy a tervezett vásárlások a céljaival arányosak, hogy kialakítása során megfelelően figyelembe vették a kapcsolódó pénzügyi kockázatokat, és hogy azokat kockázatkezeléssel korlátozni lehet majd. Az elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok piacai zökkenőmentes működésének lehetővé tétele, továbbá a rendezett adósságátütemezések akadályozásának elkerülése érdekében küszöbértékek fognak vonatkozni ezen értékpapíroknak az eurorendszerbeli központi bankok által történő megvásárlására.

(8)

A PSPP teljes mértékben megfelel az eurorendszerbeli központi bankok Szerződések alapján fennálló kötelezettségeinek, beleértve a monetáris finanszírozás tilalmát, és nem akadályozza az eurorendszernek a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban történő működését.

(9)

A PSPP eredményességének biztosítása érdekében az eurorendszer ezennel egyértelművé teszi, hogy az eurorendszer által a PSPP keretében esetlegesen megvásárolt forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében elfogadja a magánbefektetőket megilletővel azonos (pari passu) elbánást, összhangban az ilyen eszközökben foglalt feltételekkel.

(10)

A PSPP végrehajtására decentralizált módon kerül sor, a piaci árképzéssel és a piacok működésével kapcsolatos megfontolások kellő figyelembevétele mellett, továbbá azt az EKB koordinálja, biztosítva ezáltal az eurorendszer monetáris politikájának egységességét.

(11)

2019. március 26-án a Kormányzótanács elhatározta, hogy folytatja az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretében jelenleg használt ügynökség fogalmak harmonizációját, és összhangba hozza a fedezeti keretrendszer elismert ügynökségeinek és a PSPP céljára elfogadható ügynökségeknek a meghatározásához használt kritériumokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A PSPP létrehozása és hatálya

Az eurorendszer ezennel létrehozza a PSPP-t, amely alapján az eurorendszerbeli központi bankok meghatározott feltételek mellett a 3. cikk értelmében vett elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat vásárolnak a 7. cikkben meghatározott elfogadható partnerektől a másodlagos piacokon.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„eurorendszerbeli központi bank”: az EKB és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: NKB-k);

2.

„elismert ügynökség”: az eurorendszer által ügynökségnek minősített szervezet;

3.

„nemzetközi szervezet”: az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 118. cikkének értelmében vett szervezet, amelyet az eurorendszer a PSPP céljára ilyenként sorolt be;

4.

„multilaterális fejlesztési bank”: az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szervezet, amelyet az eurorendszer a PSPP céljára ilyenként sorolt be;

5.

„felülvizsgálat kedvező kimenetele”: a következő két határozat közül a későbbi: az Európai Stabilitási Mechanizmus Igazgatótanácsának határozata, illetve amennyiben a Nemzetközi Valutaalap társfinanszírozza a pénzügyi támogatási programot, a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatóságának határozata a program keretében a következő kifizetés jóváhagyásáról, azzal, hogy mindkét határozat szükséges a PSPP keretében történő vásárlások folytatásához;

6.

„állomány”: valamennyi forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlás könyv szerinti értékének összege a vásárlás időpontjában, figyelembe véve a lejáró tőkeösszegek visszaváltásait;

7.

„nettó vásárlások”: elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásai valamely adott hónapban, mínusz az eszközvásárlási program keretében vásárolt lejáró értékpapírok visszavásárlási összegei abban a hónapban;

8.

„kumulatív nettó vásárlások”: a nettó vásárlások összege a megfelelő vásárlási program kezdete óta.

A 2–4. pontban említett szervezetek listája közzétételre kerül az EKB honlapján.

3. cikk

A forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó elfogadhatósági feltételek

(1)   Az e cikkben rögzített követelmények mellett az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, központi vagy regionális kormányzatai vagy helyi önkormányzatai, az euroövezetben található elismert ügynökségek, az euroövezetben található nemzetközi szervezetek és az euroövezetben található multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott, euróban denominált forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadhatónak minősülnek az eurorendszerbeli központi bankok által a PSPP keretében történő vásárlásra.

(2)   Annak érdekében, hogy a PSPP keretében történő vásárlás céljára elfogadhatónak minősüljenek, a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak meg kell felelniük az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) (4) 4. része szerinti, az eurorendszer hitelműveletei céljára a forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek, a következő követelmények mellett:

a)

a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátója vagy garanciavállalója az eurorendszer harmonizált hitelminősítő rendszerében legalább a 3-as hitelminőségi szintnek megfelelő, legalább egy, az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerében elfogadott külső hitelminősítő intézet (External Credit Assessment Institution, ECAI) által adott, a nyilvánosság számára hozzáférhető hitelminősítés formájában kifejezett hitelminőségi értékeléssel rendelkezik;

b)

amennyiben több ECAI kibocsátói minősítés vagy ECAI garanciavállalói minősítés is rendelkezésre áll, úgy a legjobb hitelminősítés elve érvényesül, vagyis a legjobb elérhető ECAI kibocsátói minősítés vagy ECAI garanciavállalói minősítés alkalmazandó. Amennyiben a hitelminőségi követelmények teljesülését ECAI garanciavállalói minősítés alapján állapítják meg, a garanciának meg kell felelnie az elfogadható garancia (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 87. és 113–115. cikkében rögzített jellemzőinek;

c)

ECAI kibocsátói minősítés és ECAI garanciavállalói minősítés hiányában a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak legalább egy, az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább a 3-as hitelminőségi szintnek megfelelő ECAI kibocsátási minősítéssel kell rendelkeznie;

d)

amennyiben az elfogadott ECAI által a kibocsátóra, a garanciavállalóra vagy a kibocsátásra vonatkozóan adott hitelminősítés nem felel meg az eurorendszer harmonizált hitelminősítő rendszerében legalább a 3-as hitelminőségi szintnek, úgy a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok csak akkor minősülnek elfogadhatónak, ha azokat valamely pénzügyi támogatási program keretében euroövezeti tagállamok központi kormányzata bocsátotta ki vagy teljes mértékben garantálja, és azok tekintetében a Kormányzótanács az EKB/2014/31 iránymutatás (5) 8. cikke alapján az eurorendszer hitelminőségi küszöbének alkalmazását felfüggesztette;

e)

valamely folyamatban levő pénzügyi támogatási program felülvizsgálata esetén a PSPP szerinti vásárlások céljára való elfogadhatóság felfüggesztésre kerül, és csak a felülvizsgálat kedvező kimenete esetén folytatódik.

(3)   A PSPP szerinti vásárlás céljára való elfogadhatóság érdekében az (1)–(2) bekezdés szerinti, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárlásuk időpontjában legalább egy éves, és legfeljebb 30 éves fennmaradó futamidővel kell rendelkezniük. A zökkenőmentes végrehajtás megkönnyítése érdekében a 30 év és 364 napos fennmaradó futamidővel rendelkező forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a PSPP keretében elfogadhatónak minősülnek. A nemzeti központi bankok a nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok helyettesítő vásárlását is végezhetik, amennyiben a központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból vásárolni tervezett összegeket nem lehet elérni.

(4)   A betéti rendelkezésre állás kamatlábával egyenlő vagy afölötti, lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst), nominális forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása megengedett. A betéti rendelkezésre állás kamatlába alatti, lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst), nominális forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása a szükséges mértékig megengedett.

4. cikk

A vásárlások végrehajtására vonatkozó korlátozások

(1)   Az elfogadható értékpapírok piaci ára kialakulásának lehetővé tétele érdekében nem megengedett az újonnan kibocsátott vagy egyszerűsített kibocsátás részét képező értékpapír, továbbá az olyan forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása, amelyek fennmaradó futamideje időben – akár előtte, akár utána – közel esik a kibocsátandó forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok lejáratához, a Kormányzótanács által meghatározandó időszak alatt (tilalmi időszak). Szindikálás esetén a szóban forgó tilalmi időszakot „lehetőség szerinti” alapon kell tiszteletben tartani, amint a kibocsátás feltételeire vonatkozó nyilvános információ hozzáférhetővé válik.

(2)   A pénzügyi támogatási program keretében euroövezeti tagállamok központi kormányzata által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a PSPP keretében történő vásárlások időszaka a program minden egyes felülvizsgálatának kedvező kimenetele után főszabályként két hónapra korlátozott, kivéve, ha az ilyen időszak előtt a vásárlások felfüggesztését vagy az ilyen időszak után és a következő felülvizsgálat kezdetéig a vásárlások folytatásának felfüggesztését indokoló rendkívüli körülmények állnak fenn.

5. cikk

Vásárlási korlátok

(1)   A 3. cikk fenntartásával a PSPP keretében a 3. cikkben rögzített feltételeknek megfelelő forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának konszolidálását követően nemzetközi értékpapír-azonosító számonként (ISIN) alkalmazandó kibocsátási részesedési küszöb vonatkozik. A kibocsátási részesedési küszöb a következőképpen alakul:

a)

az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében ISIN-enként 50 %;

b)

az egyéb elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében ISIN-enként 33 %, illetve ettől eltérően ISIN-enként 25 % az olyan kollektív cselekvési záradékot tartalmazó forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában, amely eltér a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által kidolgozott, és a tagállamok által az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban végrehajtott euroövezeti kollektív cselekvési záradék-modelltől, ugyanakkor ez 33 %-ra felemelésre kerül annak eseti alapon történő ellenőrzése mellett, hogy az ilyen értékpapírok esetében ISIN-enként 33 %-os állomány nem eredményezné azt, hogy az eurorendszerbeli központi bankok a rendezett adósságátütemezésekben blokkoló kisebbséget érnek el.

(2)   A PSPP keretében történő vásárlás céljára elfogadhatónak minősülő és a 3. cikkben meghatározott fennmaradó futamidővel rendelkező valamennyi forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának konszolidálását követően az alábbiaknak megfelelő összesített korlát vonatkozik:

a)

az elfogadható nemzetközi szervezet vagy multilaterális fejlesztési bank kibocsátó forgalomban levő értékpapírjainak 50 %-a; vagy

b)

az elfogadható nemzetközi szervezettől vagy multilaterális fejlesztési banktól eltérő kibocsátó forgalomban levő értékpapírjainak 33 %-a.

(3)   A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében eltérő kibocsátói és kibocsátási részesedési küszöbök alkalmazandók. Ezeket a küszöböket a Kormányzótanács fogja meghatározni a kockázatkezelési, valamint a piac működésével összefüggő megfontolások megfelelő figyelembevételével.

6. cikk

A portfóliók felosztása

(1)   A nettó vásárlások naptári évre vonatkozó könyv szerinti értékét a következőképpen kell felosztani:

a)

10 % az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;

b)

90 % az elfogadható központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

(2)   A forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó vásárlásainak naptári évre vonatkozó könyv szerinti értékét a következőképpen kell felosztani az eurorendszerbeli központi bankok között:

a)

10 % EKB, és

b)

90 % NKB-k.

(3)   A központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek lejáró forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak tőkefizetéseit újra be kell fektetni központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásával. A szabályozott és kiegyensúlyozott piaci jelenlét lehetővé tétele érdekében a tőkefizetések újbóli befektetését el kell osztani az év folyamán. A nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott, lejáró forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tőkefizetéseit újra be kell fektetni nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásával.

(4)   Az elfogadható központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kumulatív nettó vásárlásait az elfogadható országok között továbbra is állományalapon kell felosztani, az adott NKB EKB tőkéjében való, a KBER alapokmányának 29. cikke szerinti részesedése alapján.

(5)   Az eurorendszerbeli központi bankok a PSPP keretében vásárolandó forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felosztása tekintetében specializációs rendszert alkalmaznak. A Kormányzótanács lehetővé teszi a specializációs rendszertől való eseti eltéréseket, amennyiben objektív megfontolások akadályozzák e rendszer megvalósítását vagy az eltérést a PSPP általános monetáris politikai célkitűzéseinek elérése érdekében egyébként célszerűvé teszik. Így különösen minden NKB a saját országa kibocsátóinak elfogadható értékpapírjait vásárolja meg. Az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott értékpapírokat valamennyi NKB megvásárolhatja. Az EKB valamennyi ország központi kormányzata és elfogadható ügynökségei által kibocsátott értékpapírokat vásárol.

(6)   Az elfogadható nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési bankok és regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlását csak az NKB-k végzik.

7. cikk

Elfogadható partnerek

A PSPP céljára az alábbiak minősülnek elfogadható partnernek:

a)

az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 55. cikke szerinti, az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben való részvételre vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek megfelelő szervezetek; és

b)

minden egyéb partner, amelyet az eurorendszerbeli központi bankok az euróban denominált befektetési portfólióik befektetése céljára igénybe vesznek.

8. cikk

Átláthatóság

(1)   Az eurorendszer hetente közzéteszi a PSPP keretében tartott értékpapírok összesített könyv szerinti értékét a heti konszolidált pénzügyi kimutatásaihoz kapcsolódó megjegyzésekben.

(2)   Az eurorendszer havonta közzéteszi i. a havi nettó vásárlásokat és kumulatív nettó vásárlásokat, és ii. a PSPP-állományai súlyozott átlagos fennmaradó futamidejét a kibocsátó rezidens országa szerint, a többi kibocsátótól elkülönítve a nemzetközi szervezeteket és a multilaterális fejlesztési bankokat.

(3)   A PSPP keretében tartott értékpapírok könyv szerinti értékét az EKB honlapján a nyíltpiaci műveletek között hetente közzéteszik.

9. cikk

Értékpapír-kölcsönzés

A PSPP hatékonyságának biztosítása érdekében az eurorendszer a PSPP keretében vásárolt értékpapírokat hozzáférhetővé teszi kölcsönzés céljára, a repóügyleteket is beleértve.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az (EU) 2015/774 határozat (EKB/2015/10) ezennel hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat az e határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni.

11. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. február 3-án.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/774 határozata (2015. március 4.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10) (HL L 121., 2015.5.14., 20. o.).

(2)  Lásd az I. mellékletet.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).

(5)  Az EKB/2014/31 iránymutatása (2014. július 9.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 240., 2014.8.13., 28. o.).


MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat

és annak módosításai

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/774 határozata (2015. március 4.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10) (HL L 121., 2015.5.14., 20. o.)

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/2101 határozata (2015. november 5.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2015/33) (HL L 303., 2015.11.20., 106. o.)

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/2464 határozata (2015. december 16.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2015/48) (HL L 344., 2015.12.30., 1. o.)

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/702 határozata (2016. április 18.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2016/8) (HL L 121., 2016.5.11., 24. o.)

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/100 határozata (2017. január 11.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2017/1) (HL L 16., 2017.1.20., 51. o.)


Top