EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2102

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

EUVL L 327, 2.12.2016, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/2102,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Digitaalisen yhteiskunnan kehittyminen tarjoaa käyttäjille uusia tapoja käyttää tietoja ja palveluja. Tiedon ja palvelujen tarjoajat, kuten julkisen sektorin elimet, turvautuvat yhä enemmän internetiin tuottaessaan, kerätessään ja jakaessaan monenlaisia yleisölle olennaisia verkossa tarjottavia tietoja ja palveluita.

(2)

Tässä direktiivissä saavutettavuudella olisi ymmärrettävä tarkoitettavan periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa.

(3)

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseen tähtäävät markkinat kasvavat nopeasti ja koostuvat monenlaisista talouden toimijoista, esimerkiksi sellaisista, jotka kehittävät verkkosivustoja tai ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen tai mobiilisovellusten luomista, hallinnointia ja testaamista varten, sellaisista, jotka kehittävät asiakassovelluksia kuten verkkoselaimia ja niihin liittyviä avustavia teknologioita, sellaisista, jotka tarjoavat varmennepalveluja, ja sellaisista, jotka tarjoavat koulutusta.

(4)

Kuten komission 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia” korostetaan, viranomaisten olisi tehtävä oma osansa verkkosisällön markkinoiden edistämisessä. Viranomaiset voivat vauhdittaa sisältömarkkinoita asettamalla julkisen sektorin tiedot saataville läpinäkyvin, toimivin ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on tärkeä innovatiivisten verkkopalveluiden mahdollisen kasvun lähde.

(5)

Useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä, jotka perustuvat saavutettavien verkkosivustojen suunnittelua koskeviin kansainvälisesti käytettyihin ohjeisiin, mutta kyseiset toimenpiteet usein liittyvät näiden ohjeiden eri versioihin tai vaatimustenmukaisuustasoihin, tai ne ovat toimineet niin, että kansallisella tasolla verkkosivujen saavutettavuus on toteutettu teknisesti erilaisilla tavoilla.

(6)

Saavutettavien verkkosivustojen, mobiilisovellusten sekä niihin liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden toimittajiin lukeutuu paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jäljempänä ’pk-yritykset’. Tällaisia toimittajia ja etenkään pk-yrityksiä ei kannusteta osallistumaan riskialttiiseen yritystoimintaan kansallisten markkinoidensa ulkopuolella. Koska jäsenvaltioiden välillä on eroja saavutettavuutta koskevien vaatimusten ja sääntelyn osalta, rajojen yli tarjottavien verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä ja markkinoinnista aiheutuvat lisäkustannukset haittaavat toimittajien kilpailukykyä ja kasvua.

(7)

Vähäisen kilpailun vuoksi verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen ostajat joutuvat maksamaan palveluista korkeita hintoja tai olemaan riippuvaisia yhdestä ainoasta toimittajasta. Toimittajat suosivat usein valmistajakohtaisten standardien muunnelmia, mikä myöhemmin estää asiakassovellusten yhteentoimivuutta sekä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön yleisen saavutettavuuden toteutumista unionin laajuisesti. Kansallisten lainsäädäntöjen pirstaleisuus vähentää hyötyjä, joita voitaisiin saavuttaa jakamalla kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa vastavuoroisesti yhteiskunnalliseen ja tekniseen kehitykseen mukautumisesta saatuja kokemuksia.

(8)

Yhdenmukaistettujen puitteiden ansiosta esteet sisämarkkinoilla toimimiseen vähenisivät verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelun ja kehittämisen toimialoilla, samalla kun julkisen sektorin elimille ja muille verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen hankkijoille aiheutuvat kustannukset pienenisivät.

(9)

Tällä direktiivillä pyritään varmistamaan, että julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta parannetaan yhteisten saavutettavuusvaatimusten perusteella. Kansallisten toimenpiteiden lähentäminen unionin tasolla julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevien yhteisesti sovittujen vaatimusten pohjalta on välttämätöntä sisämarkkinoiden pirstaloitumisen lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi kehittäjien epävarmuutta ja edistäisi yhteentoimivuutta. Teknologiariippumattomien saavutettavuusvaatimusten käyttö ei estä innovointia vaan voi jopa lisätä sitä.

(10)

Kansallisten toimenpiteiden lähentämisen ansiosta myös unionin julkisen sektorin elimet ja yritykset voisivat hyötyä taloudellisesti ja sosiaalisesti verkko- tai mobiilipalvelujen tarjoamisen laajentamisesta kattamaan suuremman joukon kansalaisia ja asiakkaita. Tämän pitäisi lisätä sisämarkkinoiden potentiaalia verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen osalta. Tästä johtuvan markkinoiden kasvun ansiosta yritykset voisivat edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Sisämarkkinoiden vahvistaminen tekisi unionista houkuttelevamman investointikohteen. Julkisen sektorin elimet hyötyisivät siitä, että verkkosivustojen saavutettavuuteen liittyviä tuotteita ja palveluja tarjotaan edullisemmin.

(11)

Kansalaiset hyötyisivät julkisen sektorin palvelujen laajemmasta saavutettavuudesta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kautta ja saisivat palveluja ja tietoja, jotka helpottavat heidän arkeaan ja auttavat heitä käyttämään oikeuksiaan kaikkialla unionissa, erityisesti oikeutta liikkua ja valita asuinpaikka vapaasti unionin alueella, sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

(12)

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 13 päivänä joulukuuta 2006 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, jäljempänä ’YK:n yleissopimus’, ratifioinnin myötä suurin osa jäsenvaltioista ja sopimuksen tekemisen myötä unioni ovat sitoutuneet toteuttamaan asianmukaiset toimet, joilla varmistetaan, että vammaisilla henkilöillä on muiden kanssa yhdenvertainen pääsy muun muassa tieto- ja viestintätekniikoihin ja -järjestelmiin, ja joilla kehitetään ja saatetaan voimaan yleisölle avoimien tilojen esteettömyyttä ja yleisölle tarjottavien palvelujen saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandardeja ja -ohjeita ja valvotaan niiden täytäntöönpanoa sekä edistetään uusien tieto- ja viestintätekniikoiden ja -järjestelmien, myös internetin, saavutettavuutta vammaisille henkilöille, ja ne ovat sitoutuneet pidättäytymään osallistumasta kyseisen yleissopimuksen vastaiseen tekoon tai käytäntöön ja varmistamaan, että viranomaiset ja laitokset toimivat yleissopimuksen mukaisesti. YK:n yleissopimuksessa myös määrätään, että tuotteet, ympäristöt, ohjelmat ja palvelut olisi suunniteltava sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. Tällainen kaikille sopiva suunnittelu ei saisi sulkea pois tiettyjen vammaisten henkilöiden ryhmien mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä. YK:n yleissopimuksen mukaan vammaisia henkilöitä ovat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka voi vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

(13)

Komission 15 päivänä marraskuuta 2010 antama tiedonanto ”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan” perustuu YK:n yleissopimukseen, ja sillä pyritään poistamaan vammaisten henkilöiden tasavertaisen yhteiskuntaan osallistumisen esteet. Siinä vahvistetaan toimet, joita on toteutettava useilla ensisijaisilla aloilla, kuten tieto- ja viestintätekniikoiden ja -järjestelmien saavutettavuudessa, ja sen tavoitteena on varmistaa tavaroiden, palvelujen (julkiset palvelut mukaan luettuina) ja apuvälineiden saavutettavuus vammaisten kannalta.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 1303/2013 (3) ja (EU) N:o 1304/2013 (4) sisältävät tieto- ja viestintätekniikan saavutettavuutta koskevia säännöksiä. Niissä ei kuitenkaan käsitellä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden erityispiirteitä.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (5) perustetulla tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmalla ”Horisontti 2020” tuetaan saavutettavuuden ongelmiin liittyvien teknisten ratkaisujen tutkimusta ja kehittämistä.

(16)

Komissio kehotti 15 päivänä joulukuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011–2015: tieto- ja viestintätekniikalla älykkäämpää, kestävämpää ja innovatiivisempaa hallintoa” toimiin sellaisten sähköisten viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys. Tähän sisältyvät toimenpiteet, joilla paikataan tieto- ja viestintätekniikan käytön vajetta sekä edistetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä syrjäytymisen torjumiseksi ja näin ollen varmistetaan, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää tarjoutuvia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Komissio korosti 19 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020: Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen” toistamiseen osallistavuuden ja esteettömyyden tärkeyttä.

(17)

Komissio ilmoitti Euroopan digitaalistrategiassa, että julkisen sektorin verkkosivustojen olisi oltava täysin saavutettavia vuoteen 2015 mennessä, kuten 11 päivänä kesäkuuta 2006 Riiassa annetussa ministerikokouksen julistuksessa todetaan.

(18)

Komissio korosti Euroopan digitaalistrategiassa, että yhteensovitetut toimet olivat tarpeen sen varmistamiseksi, että uusi sähköinen sisältö oli vammaisten henkilöiden saatavissa kaikessa laajuudessaan, jotta eurooppalaisten elämänlaatu paranisi muun muassa sen ansiosta, että julkiset palvelut ja kulttuurisisällöt ovat helpommin saatavilla. Siinä myös kannustettiin edistämään vammaisten henkilöiden digitaalista esteettömyyttä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan laatimista.

(19)

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöön kuuluu tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, ladattavia asiakirjoja ja lomakkeita sekä kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten digitaalisten lomakkeiden käsittelyä sekä todentamis-, tunnistamis- ja maksuprosessien suorittamista.

(20)

Tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia ei olisi sovellettava ainoastaan sellaisissa mobiililaitteissa tai mobiililaitteiden asiakassovelluksissa olevaan sisältöön, jotka on kehitetty suljetuille käyttäjäryhmille tai tiettyyn käyttöön tietyssä ympäristössä ja jotka eivät ole suuren yleisön saatavilla tai suuren yleisön käytössä.

(21)

Tämä direktiivi ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (6) ja erityisesti sen 42 artiklan soveltamiseen eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (7) ja erityisesti sen 60 artiklan soveltamiseen; niissä edellytetään, että kaikissa hankinnoissa, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, olipa kyse kansalaisista tai hankintaviranomaisen henkilöstöstä, tekniset eritelmät on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta laadittava siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille henkilöille tai kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu.

(22)

Koska tietyntyyppisen julkaistun sisällön saavutettavaksi tekemiseen ei ole automatisoituja tai tehokkaita ja helposti toteutettavia keinoja ja jotta tämän direktiivin soveltamisala rajattaisiin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöön, joka on julkisen sektorin elinten tosiasiallisessa valvonnassa, tässä direktiivissä säädetään tietyntyyppisten verkkosivustojen tai mobiilisovellusten sisällön tilapäisestä tai pysyvästä jättämisestä sen soveltamisalan ulkopuolelle. Näitä tapauksia olisi tarkasteltava uudelleen tämän direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä ottaen huomioon tuleva teknologian edistyminen.

(23)

Saavutettavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen liittyy erottamattomasti vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuteen osallistua ja integroitua unionin yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään. Tätä oikeutta saattaa kuitenkin olla parempi käsitellä unionin alakohtaisessa lainsäädännössä tai saavutettavuuteen keskittyvässä lainsäädännössä, jota sovelletaan myös yksityisiin lähetystoiminnan harjoittajiin, jotta taattaisiin terveen kilpailun edellytykset haittaamatta audiovisuaalisten mediapalvelujen toteuttamaa yleisen edun mukaista tehtävää. Sen vuoksi tätä direktiiviä ei olisi sovellettava julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin.

(24)

Tämän direktiivin ei ole millään tavalla tarkoitus rajoittaa sananvapautta eikä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta, sellaisina kuin ne taataan unionissa ja jäsenvaltioissa, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 11 artiklan nojalla.

(25)

Eräät valtioista riippumattomat järjestöt, jotka ovat ensisijaisesti muuta tarkoitusta kuin voiton tavoittelemista varten perustettuja vapaaehtoisia itsehallintoelimiä, tarjoavat palveluja, jotka eivät ole yleisölle olennaisia, kuten palveluja, joita valtio tai alueelliset tai paikalliset viranomaiset eivät ole suoraan antaneet tehtäväksi, tai palveluja, jotka eivät erityisesti koske nimenomaan vammaisten henkilöiden tarpeita, ja tällaiset järjestöt saattaisivat kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan. Jotta tällaisille valtioista riippumattomille järjestöille ei luotaisi kohtuutonta rasitetta, tätä direktiiviä ei olisi sovellettava niihin.

(26)

Toimisto-ohjelmien tiedostomuodoilla olisi ymmärrettävä tarkoitettavan asiakirjoja, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu verkossa käytettäviksi ja jotka sisältyvät verkkosivustoihin, kuten ”Adobe Portable Document Format” (PDF), Microsoft Office -asiakirjat tai niiden (avoimen lähdekoodin) vastineet.

(27)

Suora aikasidonnainen media, jonka sisältö säilytetään verkossa tai julkaistaan uudelleen suoran lähetyksen jälkeen, olisi katsottava valmiiksi tallennetuksi aikasidonnaiseksi mediaksi ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun aikasidonnainen media lähetettiin ensimmäisen kerran tai julkaistiin uudelleen, ja ylittämättä aikaa, joka on ehdottomasti tarpeen aikasidonnaisen median tekemiseksi saavutettavaksi, asettaen etusijalle yleisön terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät olennaiset tiedot. Tarvittavan ajanjakson ei lähtökohtaisesti olisi ylitettävä 14:ää päivää. Perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun olennaisia palveluja on mahdotonta hankkia ajoissa, tätä ajanjaksoa voitaisiin poikkeuksellisesti pidentää lyhimpään aikaan, jota sisällön tekeminen saavutettavaksi edellyttää.

(28)

Vaikka tällä direktiivillä kannustetaan julkisen sektorin elimiä tekemään kaikki tieto saavutettavaksi, direktiivin tarkoituksena ei ole rajoittaa julkisen sektorin elinten verkkosivustoilleen ja mobiilisovelluksiinsa saataville asettamaa sisältöä pelkästään saavutettavaan sisältöön. Kun ei-saavutettavaa sisältöä lisätään, julkisen sektorin elinten olisi, siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista, lisättävä saavutettavat vaihtoehdot verkkosivustoilleen tai mobiilisovelluksiinsa.

(29)

Jos kartat on tarkoitettu navigointikäyttöön erotuksena maantieteellisestä kuvauksesta, voidaan tarvita saavutettavia tietoja auttamaan henkilöitä, jotka eivät voi käyttää asianmukaisesti visuaalisia tietoja tai monimutkaisia navigointitoimintoja, esimerkiksi sellaisten tilojen tai alueiden löytämiseksi, joissa tarjotaan palveluja. Tästä syystä olisi tarjottava saavutettavaa vaihtoehtoa, kuten postiosoitetta ja lähellä olevia joukkoliikenteen pysäkkejä, tai paikkojen tai alueiden nimiä, jotka ovat usein jo julkisen sektorin elimen saatavilla yksinkertaisessa ja useimpien käyttäjien kannalta luettavassa muodossa.

(30)

Upotetun sisällön, kuten upotetun kuva- tai videomateriaalin, olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Toisinaan kuitenkin luodaan verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, joihin voidaan myöhemmin yhdistää sisältöä, kuten sähköpostiohjelma, blogi, artikkeli, johon käyttäjien on mahdollista lisätä kommentteja, tai käyttäjien tuottamaa sisältöä tukevat sovellukset. Toinen esimerkki tästä olisi sivu, kuten portaali tai uutissivusto, joka koostuu monilta tekijöiltä kootusta sisällöstä, tai sivustot, jotka lisäävät ajan mittaan automaattisesti sisältöä monista lähteistä, esimerkiksi kun mainoksia lisätään dynaamisesti. Tällainen kolmannen osapuolen sisältö, edellyttäen että se ei ole asianomaisen julkisen sektorin elimen rahoittamaa eikä kehittämää eikä sen valvonnassa, olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaista sisältöä ei lähtökohtaisesti pitäisi käyttää, jos se estää tai heikentää asianomaisella verkkosivulla tai asianomaisessa mobiilisovelluksessa tarjotun julkisen palvelun toiminnallisuutta. Jos julkisen sektorin elinten verkkosivustojen tai mobiilisovellusten sisällön tarkoituksena on pitää kuulemisia tai järjestää foorumeja keskustelua varten, kyseistä sisältöä ei voida katsoa kolmannen osapuolen sisällöksi ja sen olisi näin ollen oltava saavutettavissa, paitsi jos kyse on käyttäjien tuottamasta sisällöstä, joka ei ole asianomaisen julkisen sektorin elimen valvonnassa.

(31)

Tiettyjä verkkosivustojen tai mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimuksia olisi kuitenkin noudatettava kulttuuriperinnön kokoelmiin kuuluvien teosten reproduktioon liittyvän metadatan osalta.

(32)

Tällä direktiivillä ei olisi edellytettävä sitä, että jäsenvaltiot tekevät arkistoitujen verkkosivustojen tai mobiilisovellusten sisällön saavutettavaksi, jollei sitä enää päivitetä tai muokata ja jollei sitä tarvita hallinnollisten menettelyjen täyttämiseksi. Tässä direktiivissä puhtaasti teknistä ylläpitoa ei olisi katsottava verkkosivuston tai mobiilisovelluksen päivitykseksi tai muokkaamiseksi.

(33)

Koulujen tai päiväkotien olennaiset hallinnolliset tehtävät verkossa olisi tehtävä saavutettaviksi. Jos tällaista olennaista sisältöä tarjotaan saavutettavalla tavalla toisen verkkosivuston kautta, sitä ei olisi tarpeen tehdä uudelleen saavutettavaksi asianomaisen laitoksen verkkosivustolla.

(34)

Jäsenvaltioiden olisi pystyttävä laajentamaan tämän direktiivin soveltaminen muuntyyppisiin verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomiin intranet- ja ekstranetverkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, jotka on suunniteltu rajalliselle määrälle henkilöitä työpaikalla tai oppilaitoksissa ja ovat siellä näiden henkilöiden käytössä, sekä ylläpitämään tai ottamaan käyttöön unionin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, jotka ulottuvat verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava ulottamaan tämän direktiivin soveltaminen yksityisiin elimiin, jotka tarjoavat yleisölle avoimia tai yleisölle tarjottavia tiloja ja palveluja, mukaan lukien sellaisilla aloilla kuin terveydenhuolto, lastenhoito, sosiaalinen osallisuus ja sosiaaliturva sekä liikenne ja sähkö, kaasu, lämmitys, vesi, sähköinen viestintä ja postipalvelut, kiinnittäen erityistä huomiota direktiivin 2014/25/EU 8–13 artiklassa tarkoitettuihin palveluihin.

(35)

Vaikka tätä direktiiviä ei sovelleta unionin toimielinten verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, niitä kannustetaan noudattamaan tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia.

(36)

Tässä direktiivissä säädetyt saavutettavuusvaatimukset on tarkoitettu teknologiariippumattomiksi. Niissä kuvataan, mikä on edellytyksenä sille, että käyttäjä voi havaita verkkosivuston, mobiilisovelluksen ja niihin liittyvän sisällön sekä käyttää, tulkita ja ymmärtää niitä. Niissä ei eritellä, mikä teknologia olisi valittava tietylle verkkosivustolle, verkossa esitettävälle tiedolle tai mobiilisovellukselle. Näin ne eivät haittaa innovointia.

(37)

Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat havaittavuus, joka tarkoittaa, että tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita; hallittavuus, joka tarkoittaa, että käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia; ymmärrettävyys, joka tarkoittaa, että tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä; ja toimintavarmuus, joka tarkoittaa, että sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti. Nämä saavutettavuuden periaatteet ovat ilmaistavissa testattavina onnistumiskriteereinä, kuten eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 ”Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen julkisiin hankintoihin Euroopassa soveltuvat saavutettavuusvaatimukset” (2015-04) (eurooppalainen standardi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)) perustana olevina kriteereinä, joita tarkastellaan yhdenmukaistettujen standardien ja yhteisen metodologian kautta sen testaamiseksi, onko verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältö näiden periaatteiden mukaista. Tämä eurooppalainen standardi hyväksyttiin komission eurooppalaisille standardointiorganisaatioille antaman toimeksiannon M/376 tuloksena. Kunnes yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot tai osa niistä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) asiaa koskevat lausekkeet olisi katsottava vähimmäiskeinoiksi näiden periaatteiden toteuttamiseen.

(38)

Jos tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia ei sovelleta, neuvoston direktiivin 2000/78/EY (8), YK:n yleissopimuksen ja muun asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ”kohtuullisten mukautusten” vaatimuksia sovelletaan edelleen, ja tarvittaessa niitä olisi noudatettava erityisesti työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

(39)

Julkisen sektorin elinten olisi sovellettava tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia siinä määrin kuin ne eivät aiheuta niille kohtuutonta rasitetta. Tämä tarkoittaa sitä, että perustelluissa tapauksissa julkisen sektorin elimen ei välttämättä ole kohtuudella mahdollista tehdä tiettyä sisältöä kokonaan saavutettavaksi. Kyseisen julkisen sektorin elimen olisi kuitenkin tehtävä tämä sisältö mahdollisimman saavutettavaksi ja loput sisällöstä täysin saavutettavaksi. Saavutettavuusvaatimusten täyttämistä koskevat poikkeukset, jotka perustuvat saavutettavuusvaatimuksista aiheutuvaan kohtuuttomaan rasitteeseen, eivät saisi ylittää sitä, mikä on tarkkaan ottaen tarpeen kyseisen rasitteen vähentämiseksi asianomaisen sisällön osalta kussakin yksittäistapauksessa. Toimenpiteillä, joista aiheutuisi kohtuutonta rasitetta, olisi ymmärrettävä tarkoitettavan toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat julkisen sektorin elimelle liiallisen organisatorisen tai taloudellisen rasitteen tai vaarantaisivat sen kyvyn joko täyttää tehtävänsä tai julkistaa tietoja, joita tarvitaan sen tehtäviä ja palveluja varten tai jotka ovat keskeisiä niiden kannalta, ottaen huomioon kansalaisille, erityisesti vammaisille henkilöille, todennäköisesti koituvat edut ja haitat. Ainoastaan oikeutetut perusteet olisi otettava huomioon arvioitaessa sitä, missä määrin saavutettavuusvaatimuksia ei voida täyttää sen takia, että ne aiheuttaisivat kohtuuttoman rasitteen. Oikeutetuiksi perusteiksi ei olisi katsottava sitä, että asiaa ei pidetä tärkeänä, kuten ei myöskään ajan tai tiedon puutetta. Vastaavasti ei pitäisi olla oikeutettuja syitä olla hankkimatta tai kehittämättä ohjelmistojärjestelmiä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöjen hallinnoimiseksi saavutettavalla tavalla, koska saatavilla on riittäviä ja neuvoa-antavia tekniikoita, joiden avulla nämä järjestelmät saadaan täyttämään tässä direktiivissä säädetyt saavutettavuusvaatimukset.

(40)

Saavutettavuuteen liittyvällä yhteentoimivuudella sisällöstä pitäisi tulla mahdollisimman yhteensopivaa nykyisten ja tulevien asiakassovellusten ja avustavien teknologioiden kanssa. Tarkemmin sanottuna verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön olisi tarjottava asiakassovelluksille luonnollisen kielen, rakenteiden, suhteiden ja järjestyksen yhteinen sisäinen koodaus sekä tietoa mahdollisista sulautetuista käyttöliittymän osista. Näin ollen yhteentoimivuus hyödyttää käyttäjiä, koska se antaa heille mahdollisuuden hyödyntää kaikkialla asiakassovelluksiaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttämiseen: he saattaisivat hyötyä myös suuremmasta valikoimasta ja edullisemmista hinnoista koko unionissa. Yhteentoimivuus hyödyttäisi myös verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen toimittajia ja ostajia.

(41)

Tässä direktiivissä vahvistetaan julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset. Jotta tällaisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten olisi helpompi olla noiden vaatimusten mukaisia, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuusolettamasta sellaisten asianomaisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten osalta, jotka noudattavat yhdenmukaistettuja standardeja tai niiden osia, jotka on laadittu ja julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (9) mukaisesti yksityiskohtaisten eritelmien laatimiseksi kyseisten vaatimusten osalta. Kyseisen asetuksen nojalla jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin olisi voitava vastustaa sellaisia yhdenmukaistettuja standardeja, jotka niiden mielestä eivät kokonaisuudessaan täytä tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia.

(42)

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot ovat hyväksyneet eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), jossa määritellään saavutettavuutta koskevat toiminnalliset vaatimukset tieto- ja viestintätekniikan tuotteille ja palveluille, verkkosisältö mukaan luettuna. Standardia voitaisiin käyttää julkisissa hankinnoissa tai tukemaan muuta politiikkaa ja lainsäädäntöä. Tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevan olettaman olisi perustuttava eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) 9, 10 ja 11 lausekkeeseen. Tämän direktiivin perusteella hyväksytyissä teknisissä eritelmissä olisi esitettävä yksityiskohtaisesti eurooppalainen standardi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) mobiilisovellusten osalta.

(43)

Tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia koskevissa teknisissä eritelmissä ja standardeissa olisi lisäksi otettava huomioon mobiililaitteiden konseptiin ja tekniikkaan liittyvät erityispiirteet.

(44)

Julkisen sektorin elinten olisi annettava saavutettavuusseloste siitä, miten niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset täyttävät tässä direktiivissä säädetyt saavutettavuusvaatimukset. Kyseisen saavutettavuusselosteen olisi tarvittaessa sisällettävä tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot.

(45)

Mobiilisovelluksia on saatavilla monenlaisista lähteistä, mukaan lukien yksityiset sovelluskaupat. Kolmannen osapuolen lähteestä ladattavien julkisen sektorin elinten mobiilisovellusten saavutettavuudesta olisi annettava tietoja samalla, kun mobiilisovelluksen käyttäjille esitetään sen kuvaus ennen kuin he lataavat sovelluksen. Tämä ei edellytä suuria alustan tarjoajia muuttamaan sovelluksiin liittyviä jakelumekanismejaan vaan sen sijaan tällä kohdistetaan julkisen sektorin elimeen vaatimus asettaa saavutettavuusseloste saataville nykyistä tai tulevaa teknologiaa käyttäen.

(46)

Olisi perustettava palautemekanismi, jonka avulla kuka hyvänsä voi ilmoittaa asianomaiselle julkisen sektorin elimelle siitä, että verkkosivusto tai mobiilisovellukset eivät täytä tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia, ja pyytää pois jätettyjä tietoja. Tällaiset tiedonsaantipyynnöt voisivat koskea sisältöä, joka ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan tai joka on muutoin vapautettu tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta, kuten toimisto-ohjelmien tiedostomuodot, valmiiksi tallennettu aikasidonnainen media tai arkistoitujen verkkosivustojen sisältö. Täytäntöönpanomenettelyyn liittyvää palautemekanismia käyttämällä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttäjien olisi voitava pyytää tarvittavia tietoja, myös palveluita ja asiakirjoja. Asianomaisen julkisen sektorin elimen olisi vastattava oikeutettuun ja kohtuulliseen pyyntöön toimittamalla tiedot soveltuvalla ja asianmukaisella tavalla kohtuullisessa ajassa.

(47)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, joilla lisättäisiin tietoutta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ja edistettäisiin tätä saavutettavuutta koskevia koulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu asianomaisille sidosryhmille ja erityisesti verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta vastaavalle henkilöstölle. Asianomaisia sidosryhmiä olisi kuultava tai ne olisi otettava mukaan saavutettavuuteen liittyvien koulutus- ja valistusohjelmien sisällön valmisteluun.

(48)

On tärkeää, että jäsenvaltiot edistäisivät läheisessä yhteistyössä komission kanssa sivuntekotyökalujen käyttöä siten, että se mahdollistaa tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten paremman täytäntöönpanon. Tällainen edistäminen voi tapahtua myös passiivisessa muodossa esimerkiksi siten, että julkaistaan luettelo yhteensopivista sivuntekotyökaluista velvoittamatta kuitenkaan käyttämään niitä, tai aktiivisessa muodossa, kuten vaatimus yhteensopivien sivuntekotyökalujen käyttämisestä tai niiden kehittämisen rahoittamisesta.

(49)

Tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon ja erityisesti saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanon varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on erittäin tärkeää kuulla asianomaisia sidosryhmiä säännöllisesti. Tässä direktiivissä asianomaisiksi sidosryhmiksi olisi ymmärrettävä muun muassa vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden etua ajavat järjestöt, työnantaja- ja työntekijäosapuolet, verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvien ohjelmistojen luomista harjoittava toimiala sekä kansalaisyhteiskunta.

(50)

Tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta olisi valvottava säännöllisesti. Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään kuuluisi kuvaus siitä, miten saavutettavuutta koskevien vaatimusten noudattamisaste tarkistetaan yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa käytettävin perustein, edustavien otosten kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava säännöllisesti valvonnan tuloksista ja vähintään kerran toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tämän direktiivin soveltamiseksi.

(51)

Komission kehittämän valvontamenetelmän olisi oltava avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen ja toistettavissa oleva. Valvontamenetelmän toistettavuus olisi maksimoitava ottaen huomioon, että siihen voivat vaikuttaa inhimilliset tekijät, kuten käyttäjien suorittama testaus. Tietojen vertailtavuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden välillä valvontamenetelmässä olisi kuvailtava tapa, jolla eri testien tulokset on esitettävä tai voidaan esittää. Jotta sisällön saavutettavuuden parantamista koskeviin tehtäviin osoitettuja resursseja ei kohdennettaisi muualle, valvontamenetelmän olisi oltava helppokäyttöinen.

(52)

Jotta ei estetä innovointia siltä osin kuin kyse on tavoista mitata verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta, ja niin kauan kuin tämä ei estä tietojen vertailtavuutta koko unionissa, jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää edistyneempiä valvontateknikoita komission kehittämän valvontamenetelmän pohjalta.

(53)

Jotta vältettäisiin järjestelmällinen turvautuminen tuomioistuinmenettelyihin, olisi säädettävä oikeudesta turvautua asianmukaiseen ja tehokkaaseen menettelyyn tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi. Tämä ei vaikuta perusoikeuskirjan 47 artiklassa määrättyyn oikeuteen, joka koskee tehokkaita oikeussuojakeinoja. Menettely olisi ymmärrettävä niin, että se sisältää oikeuden tehdä valitus mille tahansa olemassa olevalle kansalliselle viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ratkaisu näissä valitusasioissa.

(54)

Jotta varmistettaisiin, että tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevaa olettamaa sovelletaan asianmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän direktiivin muuttamista saattamalla eurooppalaista standardia EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) koskevat viitetiedot ajan tasalle. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kuuleminen toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (10) määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(55)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin asianomaisten säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Olisi käytettävä tarkastelumenettelyä seuraavien laatimiseksi: saavutettavuusvaatimusten tekniset eritelmät; menetelmä, jota jäsenvaltioiden olisi käytettävä asianomaisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten vaatimustenmukaisuuden valvontaa varten; ja raportointijärjestelyt, joiden avulla jäsenvaltiot voivat raportoida komissiolle valvonnan tuloksista. Olisi käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä täytäntöönpanosäädösten antamiseksi sellaisen saavutettavuusselosteen mallin laadinnasta, joka ei millään tavoin vaikuta tästä direktiivistä johtuvien velvoitteiden luonteeseen ja laajuuteen, vaan helpottaa siinä säädettyjen sääntöjen soveltamista. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(56)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli yhdenmukaistettujen markkinoiden luomista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle, koska se edellyttää jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien nykyisin toisistaan eriävien sääntöjen yhdenmukaistamista, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimuksia, ja näin parantaa näiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, parissa.

2.   Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, joiden mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elinten verkkosivustot niiden käyttöön tarkoitetusta laitteesta riippumatta ja mobiilisovellukset täyttävät 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin:

a)

sellaisten julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien, niiden tytäryhtiöiden ja muiden elinten tai näiden tytäryhtiöiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset, jotka suorittavat julkisesta yleisradiotoiminnasta muodostuvia tehtäviä;

b)

sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen verkkosivustot ja mobiilisovellukset, jotka eivät tarjoa yleisölle olennaisia palveluja tai palveluja, joilla vastataan erityisesti vammaisten henkilöiden tarpeisiin tai jotka on tarkoitettu vammaisille henkilöille.

4.   Tätä direktiiviä ei sovelleta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten seuraaviin sisältöihin:

a)

toimisto-ohjelmien tiedostomuodot, jotka on julkaistu ennen 23 päivää syyskuuta 2018, ellei tällaista sisältöä tarvita aktiivisiin hallinnollisiin prosesseihin, jotka liittyvät asianomaisen julkisen sektorin elimen suorittamiin tehtäviin;

b)

valmiiksi tallennettu aikasidonnainen media, joka on julkaistu ennen 23 päivää syyskuuta 2020;

c)

suora aikasidonnainen media;

d)

verkkokartat ja karttapalvelut, jos navigointikäyttöön tarkoitettujen karttojen olennainen tieto tarjotaan saavutettavassa digitaalisessa muodossa;

e)

kolmannen osapuolen sisältö, jota asianomainen julkisen sektorin elin ei rahoita eikä kehitä ja joka ei ole sen valvonnassa;

f)

kulttuuriperinnön kokoelmien teosten reproduktiot, joita ei voida tehdä täysin saavutettaviksi joko

i)

siksi, että asianomaisen teoksen säilyttäminen tai reproduktion luotettavuus ei täytä saavutettavuusvaatimuksia (esim. poikkeamat); tai

ii)

siksi, että käytettävissä ei ole automatisoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voitaisiin helposti poimia esiin käsikirjoitusten tai muiden kulttuuriperinnön kokoelmien teosten teksti ja muuntaa se sellaiseksi sisällöksi, joka täyttää saavutettavuusvaatimukset;

g)

ekstranetien ja intranetien sisältö eli verkkosivustot, jotka ovat vain suljetun ryhmän käytettävissä eivätkä sellaisenaan avoimia yleisölle ja jotka on julkaistu ennen 23 päivää syyskuuta 2019, kunnes nämä sivustot uudistetaan perinpohjaisesti;

h)

arkistoina pidettävien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältö, eli kun niillä on vain sellaista sisältöä, jota ei tarvita aktiivisia hallinnollisia prosesseja varten ja jota ei päivitetä tai muokata 23 päivän syyskuuta 2019 jälkeen.

5.   Jäsenvaltiot voivat jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle koulujen tai päiväkotien verkkosivustot ja mobiilisovellukset lukuun ottamatta niiden sisältöä, joka liittyy olennaisiin hallinnollisiin tehtäviin verkossa.

2 artikla

Vähimmäistason yhdenmukaistaminen

Jäsenvaltiot voivat pitää yllä tai ottaa käyttöön unionin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, jotka ylittävät tässä direktiivissä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1)

’julkisen sektorin elimellä’ direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määriteltyjä valtion viranomaisia, alueviranomaisia tai paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia tai yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai yhden tai useamman tällaisen julkisoikeudellisen laitoksen muodostamia yhteenliittymiä, jos nuo yhteenliittymät on nimenomaisesti perustettu yleisen edun mukaisiin tarpeisiin vastaamiseksi, eikä niillä ole teollista tai kaupallista luonnetta;

2)

’mobiilisovelluksella’ sovellusohjelmistoja, jotka on suunniteltu ja kehitetty julkisen sektorin elinten toimesta tai niiden puolesta yleisön käyttöön älypuhelinten tai tablettien kaltaisilla mobiililaitteilla. Mobiilisovelluksia eivät ole ohjelmistot, joilla näitä laitteita ohjataan (mobiilikäyttöjärjestelmät), tai tietokonelaitteisto;

3)

’standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä standardia;

4)

’eurooppalaisella standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä eurooppalaista standardia;

5)

’yhdenmukaistetulla standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

6)

’aikasidonnaisella medialla’ seuraavantyyppisiä medioita: pelkkä audio, pelkkä video, audio-video, audio- ja/tai video, johon liittyy vuorovaikutusta;

7)

’kulttuuriperinnön kokoelmiin kuuluvilla teoksilla’ yksityisessä ja julkisessa omistuksessa olevia esineitä, joilla on historiallista, taiteellista, arkeologista, esteettistä, tieteellistä tai teknistä arvoa ja jotka ovat osa kulttuurilaitosten, kuten kirjastojen, arkistojen ja museoiden, kokoelmia;

8)

’mittaustiedoilla’ määrällisiä tuloksia, joita saadaan valvonnasta, jota suoritetaan sen tarkistamiseksi, noudattavatko julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Ne sisältävät sekä määrällistä tietoa testattujen verkkosivustojen ja mobiilisovellusten näytteestä (verkkosivustojen ja sovellusten määrä sekä mahdollisesti kävijä- tai käyttäjämäärä jne.) sekä määrällistä tietoa saavutettavuustasosta.

4 artikla

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet parantaakseen verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa saavutettavuutta tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja.

5 artikla

Kohtuuton rasite

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet soveltavat 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia siinä määrin, että kyseiset vaatimukset eivät aiheuta kohtuutonta rasitetta julkisen sektorin elimille kyseistä artiklaa sovellettaessa.

2.   Sen arvioimiseksi, missä määrin 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa kohtuutonta rasitetta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomainen julkisen sektorin elin ottaa huomioon asian kannalta merkitykselliset olosuhteet, mukaan lukien seuraavat:

a)

asianomaisen julkisen sektorin elimen koko, resurssit ja luonne; ja

b)

arvio asianomaiselle julkisen sektorin elimelle aiheutuvista kustannuksista ja hyödyistä verrattuna arvioon vammaisille henkilöille koituvasta hyödystä, ottaen huomioon tietyn verkkosivuston tai mobiilisovelluksen käyttötiheys ja käytön kesto.

3.   Asianomaisen julkisen sektorin elimen on tehtävä alustava arvio siitä, missä määrin 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa kohtuutonta rasitetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista.

4.   Jos julkisen sektorin elin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioimisen suoritettuaan hyödyntää tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta tiettyä verkkosivustoa tai mobiilisovellusta varten, sen on selitettävä 7 artiklassa tarkoitetussa saavutettavuusselosteessa, mitä saavutettavuusvaatimusten osia ei voitu noudattaa, ja tarvittaessa annettava saavutettavia vaihtoehtoja.

6 artikla

Saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskeva olettama

1.   Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön, joka noudattaa yhdenmukaistettuja standardeja tai niiden osia, joiden viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti, on katsottava olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

2.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu, mobiilisovellusten sisällön, joka on teknisten eritelmien tai niiden osien mukainen, on katsottava olevan kyseisten teknisten eritelmien tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät. Näiden teknisten eritelmien on täytettävä 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset ja niiden saavutettavuustason on oltava vähintään eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tasoa vastaava.

Tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018, jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu, eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tai sen osien asiaa koskevat vaatimukset täyttävän verkkosivustojen sisällön on katsottava olevan kyseisten vaatimusten tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu ja jos tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä eritelmiä ei ole olemassa, eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tai sen osien asiaa koskevat vaatimukset täyttävän mobiilisovellusten sisällön on katsottava olevan kyseisten vaatimusten tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti tämän artiklan 3 kohdan muuttamiseksi saattamalla eurooppalaista standardia EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) koskevat viitetiedot ajan tasalle niin, että viitataan kyseisen standardin uudempaan versioon tai sen korvaavaan eurooppalaiseen standardiin, jos kyseinen versio tai standardi täyttää 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset ja sen saavutettavuustaso on vähintään eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tasoa vastaava.

7 artikla

Lisätoimenpiteet

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet antavat ja saattavat säännöllisesti ajan tasalle yksityiskohtaisen, ymmärrettävän ja selkeän saavutettavuusselosteen siitä, ovatko niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset tämän direktiivin mukaisia.

Verkkosivustoja koskeva saavutettavuusseloste annetaan saavutettavassa muodossa käyttäen 2 kohdassa tarkoitettua saavutettavuusselosteen mallia, ja se julkaistaan asiaankuuluvalla verkkosivustolla.

Mobiilisovelluksia koskeva saavutettavuusseloste annetaan saavutettavassa muodossa käyttäen 2 kohdassa tarkoitettua saavutettavuusselosteen mallia, ja se on asetettava saataville asianomaisen mobiilisovelluksen kehittäneen julkisen sektorin elimen verkkosivustolla tai muun tiedon yhteydessä, joka on saatavilla sovellusta ladattaessa.

Selosteen on sisällettävä:

a)

selvitys siitä, mitkä sisällön osat eivät ole saavutettavia, ja syyt siihen sekä tarvittaessa tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot;

b)

palautemekanismin kuvaus ja linkki siihen, jotta kuka tahansa voi ilmoittaa asianomaiselle julkisen sektorin elimelle, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia, ja pyytää 1 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan nojalla pois jätettyjä tietoja; ja

c)

linkki 9 artiklassa säädettyyn täytäntöönpanomenettelyyn, johon voidaan turvautua siinä tapauksessa, että ilmoitukseen tai pyyntöön saadaan epätyydyttävä vastaus.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet antavat asianmukaisen vastauksen ilmoitukseen tai pyyntöön kohtuullisessa ajassa.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan saavutettavuusselosteen malli. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla helpotetaan 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten soveltamista muihin kuin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin ja erityisesti verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, jotka kuuluvat voimassa olevien saavutettavuutta koskevien kansallisten lakien soveltamisalaan.

4.   Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava asiaankuuluville sidosryhmille ja julkisen sektorin elinten henkilöstölle suunnattavia koulutusohjelmia, jotka liittyvät verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen ja jotka on suunniteltu mainittujen sidosryhmien kouluttamiseksi luomaan, hallinnoimaan ja päivittämään verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavaa sisältöä.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen 4 artiklassa säädetyistä saavutettavuusvaatimuksista, niiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttäjille ja omistajille tuomista hyödyistä sekä mahdollisuudesta antaa palautetta, jos tämän direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne on vahvistettu tässä artiklassa, ei ole noudatettu.

6.   Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitettua valvontaa ja raportointia varten komissio edistää unionin tasolla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien välillä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi niiden välillä ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontamenetelmän, markkinoiden ja tekniikan kehittymisen sekä verkkosisällön ja mobiilisovellusten saavutettavuudessa tapahtuneen edistymisen tarkastelemiseksi.

8 artikla

Valvonta ja raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava säännöllisesti tämän artiklan 2 kohdassa säädetyn valvontamenetelmän pohjalta, että julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset noudattavat 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan menetelmä sen valvomiseksi, ovatko verkkosivustot ja mobiilisovellukset 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Tämän menetelmän on oltava avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen, toistettavissa oleva ja helppokäyttöinen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa valvontamenetelmässä voidaan ottaa huomioon asiantuntijoiden tekemä analyysi, ja siihen on sisällyttävä seuraavaa:

a)

valvonta säännöllisin väliajoin sekä näytteet valvonnan kohteina olevista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista;

b)

verkkosivuston tasolla näytteet verkkosivuista ja noiden sivujen sisällöstä;

c)

mobiilisovelluksen tasolla testattava sisältö, ottaen huomioon sovelluksen ensimmäinen julkistamisajankohta ja myöhemmät toiminnalliset päivitykset;

d)

kuvaus siitä, miten 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattaminen tai noudattamatta jättäminen näytetään riittävällä tavalla toteen, viittaamalla tarpeen mukaan yhdenmukaistetun standardin asiaankuuluviin kuvauksiin tai, jos sellaista ei ole, 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten eritelmien tai 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen standardin asiaankuuluviin kuvauksiin;

e)

jos havaitaan puutteita, mekanismi datan ja tietojen toimittamiseksi 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta sellaisessa muodossa, jota julkisen sektorin elimet voivat käyttää näiden puutteiden korjaamiseksi; ja

f)

asianmukaiset järjestelyt, tarvittaessa myös esimerkkejä ja ohjeita automaattisia, manuaalisia ja käytettävyystestejä varten sekä näytteiden ottamista varten, tavalla, joka vastaa valvonnan ja raportoinnin määräaikoja.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle valvonnan tuloksia koskeva raportti, joka sisältää myös mittaustiedot, viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Raportti on laadittava tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen raportointijärjestelyjen perusteella. Raportissa on annettava myös tiedot 9 artiklassa säädetyn täytäntöönpanomenettelyn käytöstä.

5.   Edellä olevan 7 artiklan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden osalta ensimmäisessä raportissa on oltava myös seuraavat tiedot:

a)

kuvaus jäsenvaltioiden perustamista mekanismeista verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvää sidosryhmien kuulemista varten;

b)

menettelyt verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan politiikan kehityksestä tiedottamiseksi;

c)

4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja havainnot; ja

d)

tiedot koulutus- ja tiedotustoiminnasta.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta on tehty huomattavia muutoksia, jäsenvaltioiden on sisällytettävä myöhempiin raportteihinsa tiedot näistä muutoksista.

6.   Kaikkien raporttien sisältö, jossa ei tarvitse luetella tarkastettuja verkkosivustoja, mobiilisovelluksia tai julkisia elimiä, on julkistettava saavutettavassa muodossa. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan järjestelyt, jotka koskevat jäsenvaltioiden raportointia komissiolle. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 23 päivänä syyskuuta 2018, mikä elin on nimetty huolehtimaan valvonta- ja raportointitehtävistä.

9 artikla

Täytäntöönpanomenettely

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on asianmukainen ja tehokas täytäntöönpanomenettely, jolla taataan tämän direktiivin noudattaminen 4 ja 5 artiklassa sekä 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten osalta. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että on olemassa täytäntöönpanomenettely, kuten mahdollisuus ottaa yhteyttä oikeusasiamieheen, jotta taataan, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti saadut ilmoitukset tai pyynnöt käsitellään tehokkaasti ja jotta 5 artiklassa tarkoitettua arviointia voidaan tarkistaa.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 23 päivänä syyskuuta 2018 elin, joka on vastuussa tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 23 päivästä kesäkuuta 2017 määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 6 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 23 päivänä syyskuuta 2018. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3.   Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säädöksiä seuraavasti:

a)

ennen 23 päivää syyskuuta 2018 julkaisemattomien julkisen sektorin elinten verkkosivustojen osalta: 23 päivästä syyskuuta 2019;

b)

niiden julkisen sektorin elinten verkkosivustojen osalta, joita a alakohta ei kata: 23 päivästä syyskuuta 2020;

c)

julkisen sektorin elinten mobiilisovellusten osalta: 23 päivästä kesäkuuta 2021.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 23 päivänä kesäkuuta 2022. Uudelleentarkastelussa otetaan huomioon jäsenvaltioiden raportit 8 artiklassa säädetyn valvonnan tuloksista sekä 9 artiklassa säädetyn täytäntöönpanomenettelyn käytöstä. Siinä on tarkasteltava uudelleen myös tekniikan kehitystä, joka voisi helpottaa joidenkin sellaisten sisältötyyppien saavutettavuutta, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Uudelleentarkastelun tulokset on julkistettava saavutettavassa muodossa.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  EUVL C 271, 19.9.2013, s. 116.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. helmikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 18. heinäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

(8)  Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(10)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


Top