EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 327, 2 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
2 декември 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2103 на Комисията от 21 ноември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Burrata di Andria (ЗГУ)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2104 на Комисията от 21 ноември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vale of Evesham Asparagus (ЗГУ)]

18

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2105 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра, който трябва да се използва за уведомлението за държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурите

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2106 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 за налагане на специални условия за вноса на подправки от Етиопия, фъстъци от Аржентина и лешници от Азербайджан и за изменение на специалните условия за вноса на сушени смокини и лешници от Турция и фъстъци от Индия ( 1 )

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2107 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на списъка на фуражите и храните от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол върху вноса ( 1 )

50

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2108 на Комисията от 1 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

57

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2016/2109 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с включването на нови видове и на ботаническото наименование на вида Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2016/2110 на Съвета от 28 ноември 2016 година за назначаване на член, предложен от Република Гърция, в Европейския икономически и социален комитет

76

 

*

Решение (ЕС) 2016/2111 на Съвета от 28 ноември 2016 година за назначаване на член от Белгия в Консултативния комитет за свободното движение на работници

77

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2112 на Съвета от 1 декември 2016 година за изменение на Решение 2014/401/ОВППС относно Сателитния център на Европейския съюз

78

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2113 на Комисията от 30 ноември 2016 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през последната година (16 октомври 2014 г. — 31 декември 2015 г.) от изпълнението на програмния период 2007—2013 г. на ЕЗФРСР (нотифицирано под номер C(2016) 7690)

79

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2114 на Комисията от 30 ноември 2016 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2017 г. (нотифицирано под номер С(2016) 7715)

92

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/2115 на Комисията от 1 декември 2016 година относно наблюдението за наличието на Δ9-тетрахидроканабинол, на неговите прекурсори и на други канабиноиди в храните ( 1 )

103

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top