2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/1


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Οκτωβρίου 2016

για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τάση προς μια ψηφιακή κοινωνία παρέχει στους χρήστες νέους τρόπους πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, όπως οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο για την παραγωγή, συλλογή και παροχή ευρέος φάσματος επιγραμμικών/διαδικτυακών πληροφοριών και υπηρεσιών, οι οποίες είναι βασικές για το κοινό.

(2)

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η προσβασιμότητα θα πρέπει να εννοείται ως αρχές και τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, ούτως ώστε να καθίστανται περισσότερο προσβάσιμα στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

(3)

Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για πιο προσβάσιμα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνει διάφορους οικονομικούς φορείς εκμετάλλευσης, όπως σχεδιαστές ιστότοπων ή εργαλείων λογισμικού για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τον έλεγχο ιστοσελίδων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές, σχεδιαστές πρακτόρων χρηστών, όπως λογισμικών πλοήγησης (web browsers) και συναφών υποστηρικτικών τεχνολογιών, όσους εφαρμόζουν υπηρεσίες πιστοποίησης και παρόχους κατάρτισης.

(4)

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο τους στην προώθηση αγορών για επιγραμμικό περιεχόμενο. Οι κυβερνήσεις μπορούν να τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, διαθέτοντας τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα με διαφανείς, αποτελεσματικούς και ισότιμους όρους. Πρόκειται για σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης καινοτόμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

(5)

Διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα που στηρίζονται σε διεθνώς χρησιμοποιούμενες κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό προσβάσιμων ιστότοπων, αλλά τα εν λόγω μέτρα συχνά αναφέρονται σε διαφορετικές εκδόσεις ή επίπεδα συμμόρφωσης με τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες, ή έχουν εισαχθεί τεχνικές διαφορές όσον αφορά προσβάσιμους ιστότοπους σε εθνικό επίπεδο.

(6)

Στους προμηθευτές προσβάσιμων ιστότοπων, εφαρμογών για φορητές συσκευές και σχετικών λογισμικών και τεχνολογιών περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι εν λόγω προμηθευτές, και ιδίως οι ΜΜΕ, αποθαρρύνονται από την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξω από τις εθνικές αγορές. Λόγω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών στις προδιαγραφές και στους κανονισμούς προσβασιμότητας, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη των προμηθευτών παρεμποδίζονται από το επιπρόσθετο κόστος που θα συνεπάγονταν η ανάπτυξη και η εμπορία διασυνοριακών προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την προσβασιμότητα του ιστού.

(7)

Εξαιτίας περιορισμένου ανταγωνισμού, οι αγοραστές ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές στην παροχή υπηρεσιών ή με εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή. Οι προμηθευτές συχνά προτιμούν παραλλαγές ιδιοταγών «προτύπων», που παρεμποδίζουν μεταγενέστερο περιθώριο εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα των πρακτόρων χρηστών, καθώς και την ενωσιακής κλίμακας καθολική πρόσβαση στο περιεχόμενο ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ανταλλαγή εμπειριών με ομοτίμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

(8)

Σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, ο κλάδος σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές θα πρέπει να αντιμετωπίζει λιγότερα εμπόδια λειτουργίας στην εσωτερική αγορά, ενώ θα πρέπει να μειωθεί το κόστος για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και άλλες αρχές που προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές.

(9)

Η παρούσα οδηγία σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα καθίστανται περισσότερο προσβάσιμοι βάσει κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας. Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης, βασισμένη σε συμφωνημένες απαιτήσεις προσβασιμότητας για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, είναι αναγκαία προκειμένου να τεθεί τέλος στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Θα περιορίζει την αβεβαιότητα για τους σχεδιαστές ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και θα ενισχύει τη διαλειτουργικότητα. Η χρήση τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων προσβασιμότητας δεν εμποδίζει την καινοτομία— προσέτι την τονώνει.

(10)

Η εναρμόνιση εθνικών μέτρων θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα της Ένωσης να αποκτήσουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την επέκταση της παροχής επιγραμμικών ή κινητών υπηρεσιών ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι πολίτες και πελάτες. Έτσι, αναμένεται να αυξηθεί το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η μεγέθυνση της αγοράς που θα προκύψει αναμένεται να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς αναμένεται να καταστήσει ελκυστικότερες τις επενδύσεις στην Ένωση. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναμένεται να επωφεληθούν από τη φθηνότερη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

(11)

Οι πολίτες αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μέσω ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και ότι θα γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών και πληροφοριών που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και την απόλαυση των δικαιωμάτων τους σε όλη την Ένωση, και συγκεκριμένα του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια της Ένωσης, καθώς και της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών.

(12)

Με την κύρωση και τη σύναψη αντίστοιχα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006 («σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών»), η πλειονότητα των κρατών μελών και η Ένωση έχουν δεσμευθεί να λάβουν μέτρα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, μεταξύ άλλων σε τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, να αναπτύξουν, να δημοσιεύσουν και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή ελάχιστων προδιαγραφών και κατευθυντήριων οδηγιών για την προσβασιμότητα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ανοικτών ή παρεχόμενων στο κοινό και να προωθήσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις νέες τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, ενώ παράλληλα έχουν αναλάβει να απόσχουν από κάθε πράξη ή πρακτική που δεν συνάδει προς αυτή τη σύμβαση και να εξασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και αρχές ενεργούν σύμφωνα με αυτήν. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ορίζει επίσης ότι ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών θα πρέπει να καθιστά δυνατή τη χρήση τους από όλους τους ανθρώπους, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός. Αυτός ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν πρέπει να αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες προσώπων με αναπηρίες, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, στα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια, μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνία ισότιμα με τους άλλους.

(13)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Μία ανανεωμένη δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα» βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία. Ορίζει δράσεις σε διαφόρους τομείς προτεραιότητας, μεταξύ άλλων την προσβασιμότητα των τεχνολογιών και των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, και ο στόχος τους είναι η «διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αγαθά, σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, και σε υποστηρικτικά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες».

(14)

Οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (3) και (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (4) περιλαμβάνουν διατάξεις περί προσβασιμότητας μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Δεν καλύπτουν, ωστόσο, τις ιδιαιτερότητες της προσβασιμότητας ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές.

(15)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), υποστηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για προβλήματα προσβασιμότητας.

(16)

Στην ανακοίνωση της 15ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και καινοτομικής διακυβέρνησης» η Επιτροπή ζήτησε να αναληφθεί δράση για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να εξασφαλίζουν ένταξη και προσβασιμότητα. Η δράση αυτή περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση του χάσματος στη χρήση ΤΠΕ και για την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ ώστε να εξαλειφθεί ο αποκλεισμός, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Στην ανακοίνωση της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη σημασία της κατάργησης των αποκλεισμών καθώς και της προσβασιμότητας.

(17)

Στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», η Επιτροπή ανέφερε ότι οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμοι το αργότερο μέχρι το 2015, προοπτική που βρήκε απήχηση στην υπουργική διακήρυξη της Ρίγας της 11ης Ιουνίου 2006.

(18)

Στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», η Επιτροπή τόνισε ότι απαιτούνταν συντονισμένες δράσεις με στόχο να διασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο ήταν πλήρως διαθέσιμο σε άτομα με αναπηρίες, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, για παράδειγμα μέσω ευκολότερης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, προέτρεπε στη διευκόλυνση της σύναψης μνημονίου συμφωνίας για την ψηφιακή πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες.

(19)

Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές περιλαμβάνει κειμενικές καθώς και μη κειμενικές πληροφορίες, έγγραφα και έντυπα που μπορούν να μεταφορτωθούν και αμφίδρομη λειτουργία, όπως την επεξεργασία ψηφιακών εντύπων και την ολοκλήρωση διαδικασιών επαλήθευσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και διεκπεραίωσης πληρωμών.

(20)

Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύουν για περιεχόμενο που βρίσκεται αποκλειστικά σε φορητές συσκευές ή σε πράκτορες χρηστών για φορητές συσκευές που έχουν αναπτυχθεί για κλειστές ομάδες χρηστών ή για ειδική χρήση μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και που δεν είναι διαθέσιμο σε μεγάλα τμήματα του κοινού ούτε χρησιμοποιείται από αυτά.

(21)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), και ιδίως το άρθρο 42 αυτής, ούτε την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), και ιδίως το άρθρο 60 αυτής, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των προμηθειών που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, καταρτίζονται, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

(22)

Δεδομένης της έλλειψης αυτοματοποιημένων ή αποτελεσματικών και εύκολων στην εφαρμογή μέσων που καταστούν προσβάσιμα ορισμένα είδη δημοσιευμένου περιεχομένου και προκειμένου να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στο περιεχόμενο ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που είναι στην πράξη υπό τον έλεγχο οργανισμών του δημόσιου τομέα, η παρούσα οδηγία προβλέπει τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής ορισμένων ειδών περιεχομένου ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές. Οι εν λόγω αποκλεισμοί είναι σκόπιμο να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας υπό το πρίσμα των μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων.

(23)

Το δικαίωμα των προσώπων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή προσιτών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα στο πλαίσιο ειδικής τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης ή νομοθεσίας που επικεντρώνεται στην προσβασιμότητα που εφαρμόζεται επίσης στους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού χωρίς να θίγεται ο χαρακτήρας δημοσίου συμφέροντος που εκπληρώνεται από τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να ισχύει προκειμένου για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

(24)

Η παρούσα οδηγία δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, εφόσον κατοχυρώνονται στην Ένωση και στα κράτη μέλη, ειδικότερα βάσει του άρθρου 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»).

(25)

Ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που είναι εθελοντικοί αυτοδιοικούμενοι φορείς συσταθέντες προς επιδίωξη κατ' ουσίαν μη κερδοσκοπικών σκοπών παρέχουν υπηρεσίες που δεν είναι βασικές για το κοινό, φέρ' ειπείν υπηρεσίες που δεν τους έχουν ανατεθεί απευθείας από κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή υπηρεσίες που δεν απευθύνονται ειδικά στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των εν λόγω ΜΚΟ, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε αυτές.

(26)

Ο όρος «μορφότυποι αρχείου γραφείου» εννοείται ως έγγραφα που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως στο διαδίκτυο και που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, όπως το Adobe Portable Document Format (PDF), έγγραφα του Microsoft Office ή τα ισοδύναμά τους (ανοικτής πηγής).

(27)

Μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση που παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή αναδημοσιεύονται μετά τη ζωντανή μετάδοση θα πρέπει να θεωρούνται προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου χωρίς άσκοπη καθυστέρηση από την ημερομηνία της αρχικής ζωντανής μετάδοσης ή αναδημοσίευσης των μέσων με διάσταση χρόνου, χωρίς να υπερβαίνεται ο χρόνος που είναι απολύτως αναγκαίος ώστε να καταστούν τα μέσα με διάσταση χρόνου προσβάσιμα με προτεραιότητα σε βασικές πληροφορίες σχετικές με την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια του κοινού. Η αναγκαία αυτή χρονική περίοδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, κατ' αρχήν, τις 14 ημέρες. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν είναι αδύνατον να ανατεθούν οι σχετικές υπηρεσίες σε εύλογο χρονικό διάστημα, η εν λόγω περίοδος μπορεί κατ' εξαίρεσιν να παραταθεί κατά τον ελάχιστο χρόνο που είναι αναγκαίος ώστε να καταστεί προσβάσιμο το περιεχόμενο.

(28)

Η παρούσα οδηγία, ενώ προτρέπει τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να καταστήσουν όλο το περιεχόμενο προσβάσιμο, δεν έχει σκοπό να περιορίσει το περιεχόμενο που οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα διαθέτουν μέσω των ιστότοπων τους ή των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές σε προσβάσιμο περιεχόμενο και μόνο. Όποτε προστίθεται μη προσβάσιμο περιεχόμενο, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα θα πρέπει, στον βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, να προσθέσουν προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές στους ιστότοπους τους ή στις εφαρμογές τους για φορητές συσκευές.

(29)

Σε περιπτώσεις όπου χάρτες προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης και όχι για χρήσεις γεωγραφικής περιγραφής, μπορεί να χρειαστούν προσβάσιμες πληροφορίες για να βοηθήσουν τα πρόσωπα που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά οπτικές πληροφορίες ή σύνθετες λειτουργίες πλοήγησης, για παράδειγμα προκειμένου να εντοπίσουν εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου παρέχονται υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τους παρέχεται προσβάσιμη εναλλακτική δυνατότητα, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις και πλησιέστερες στάσεις συγκοινωνιακών μέσων ή τα ονόματα τόπων ή περιοχών που είναι συχνά ήδη διαθέσιμα για τον οργανισμό δημόσιου τομέα σε απλή, ευανάγνωστη μορφή για τους περισσότερους χρήστες.

(30)

Ένθετο περιεχόμενο, όπως ένθετες εικόνες ή βίντεο, πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ωστόσο, μερικές φορές, δημιουργούνται ιστότοποι ή εφαρμογές για φορητές συσκευές όπου μπορεί να ενσωματωθεί αργότερα επιπλέον περιεχόμενο, για παράδειγμα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγιο, άρθρο που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν σχόλια, ή εφαρμογές που υποστηρίζουν περιεχόμενο που συνεισφέρουν οι χρήστες. Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν μια σελίδα, όπως δικτυακή πύλη ή ειδησεογραφικός ιστότοπος, που συνίσταται σε περιεχόμενο συναθροιζόμενο από πολλαπλούς συνεισφέροντες, ή ιστότοποι που αυτόματα εισάγουν περιεχόμενο από άλλες πηγές σταδιακά, όπως όταν εισάγονται δυναμικά διαφημίσεις. Αυτό το περιεχόμενο τρίτων, εφόσον ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του, θα πρέπει να αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Το περιεχόμενο αυτό πρέπει, κατ' αρχήν, να μη χρησιμοποιείται, εφόσον εμποδίζει ή μειώνει τη λειτουργικότητα της δημόσιας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω αυτών των ιστότοπων ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Όταν ο στόχος του περιεχομένου ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα είναι η διενέργεια διαβουλεύσεων ή η οργάνωση βημάτων διαλόγου, το εν λόγω περιεχόμενο δεν μπορεί να θεωρείται περιεχόμενο τρίτων και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι προσβάσιμο πλην του περιεχομένου που συνεισφέρουν οι χρήστες και δεν τελεί υπό τον έλεγχο του οικείου οργανισμού δημόσιου τομέα.

(31)

Ορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας αναφορικά με ιστότοπους ή εφαρμογές για φορητές συσκευές θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται όσον αφορά τα μεταδεδομένα που συνδέονται με την αναπαραγωγή αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς.

(32)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν προσβάσιμο το περιεχόμενο των αρχειοθετημένων ιστότοπων ή αρχειοθετημένων εφαρμογών για φορητές συσκευές εάν δεν επικαιροποιείται πλέον ή δεν είναι πλέον ενεργό και εάν δεν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αμιγώς τεχνική συντήρηση δεν θα πρέπει να θεωρείται επικαιροποίηση ή επιμέλεια ιστότοπου ή εφαρμογής για φορητές συσκευές.

(33)

Βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών θα πρέπει να είναι προσβάσιμες. Όταν αυτό το βασικό περιεχόμενο παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή μέσω άλλου ιστότοπου, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να καταστεί ξανά προσβάσιμο στον ιστότοπο του συγκεκριμένου φορέα.

(34)

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε άλλους τύπους ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, ιδιαίτερα σε ιστότοπους του ενδοδικτύου ή του εξωδικτύου και εφαρμογές για φορητές συσκευές που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για χρήση από περιορισμένο αριθμό προσώπων στον χώρο εργασίας ή στην εκπαίδευση, και να διατηρούν ή να εισάγουν μέτρα σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που να υπερβαίνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσβασιμότητας ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παροτρύνονται να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε ιδιωτικές οντότητες που προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ανοικτές ή παρεχόμενες στο κοινό, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της παιδικής μέριμνας, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στον τομέα των μεταφορών και αναφορικά με υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 13 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(35)

Αν και η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τα όργανα αυτά παροτρύνονται να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(36)

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες. Περιγράφουν δε τι πρέπει να γίνει ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται, να χειρίζεται, να ερμηνεύει και να κατανοεί έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή για φορητές συσκευές και το σχετικό περιεχόμενο. Δεν διευκρινίζουν ποια τεχνολογία θα πρέπει να επιλεγεί για συγκεκριμένους ιστότοπους, επιγραμμικές πληροφορίες ή εφαρμογές για φορητές συσκευές. Ως έχουν δεν παρεμποδίζουν την καινοτομία.

(37)

Οι τέσσερις αρχές της προσβασιμότητας είναι: αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη πρέπει να μπορούν να παρουσιαστούν στους χρήστες με τρόπους που αυτοί να μπορούν να αντιληφθούν· χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη και η πλοήγηση θα πρέπει να είναι εύχρηστα· κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη θα πρέπει να είναι κατανοητές· και στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι αρκετά στιβαρό ώστε να μπορεί να ερμηνευθεί αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, περιλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών. Οι εν λόγω αρχές της προσβασιμότητας μεταφράζονται σε κριτήρια επιτυχίας που μπορούν να ελεγχθούν όπως όσα αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 «Απαιτήσεις προσβασιμότητας κατάλληλες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη» [ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)] μέσω εναρμονισμένων προτύπων και μιας κοινής μεθοδολογίας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του περιεχομένου σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές με τις εν λόγω αρχές. Το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο εγκρίθηκε βάσει της εντολής Μ/376 που εκδόθηκε από την Επιτροπή προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Μέχρι τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων ή μερών τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικές ρήτρες του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) πρέπει να θεωρούνται το ελάχιστο μέσον για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω αρχών.

(38)

Εάν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζονται, τότε, σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου (8), τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και άλλα σχετικά νομοθετήματα, οι απαιτήσεις «εύλογης προσαρμογής» εξακολουθούν να ισχύουν και θα πρέπει να παρέχονται εφόσον απαιτείται, ιδιαίτερα στον χώρο εργασίας και στην εκπαίδευση.

(39)

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα οφείλουν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση προς αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι ευλόγως εφικτό για έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα να καταστήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο. Ωστόσο, ο εν λόγω δημόσιος τομέας, θα πρέπει να προσδώσει στο εν λόγω περιεχόμενο όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσβασιμότητα και να καταστήσει άλλο περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο. Οι εξαιρέσεις στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τον περιορισμό της επιβάρυνσης αναφορικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Ως μέτρα που θα επέβαλλαν δυσανάλογη επιβάρυνση θα πρέπει να νοούνται μέτρα που θα συνεπάγονταν υπερβολική οργανωτική ή χρηματοοικονομική επιβάρυνση για έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα, ή θα έθεταν σε κίνδυνο την ικανότητα του οργανισμού είτε να εκπληρώνει τον σκοπό του είτε να δημοσιεύει πληροφορίες απαραίτητες ή συναφείς προς τα καθήκοντα ή τις υπηρεσίες του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το πιθανό όφελος ή ζημία για τους πολίτες, ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες. Μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω του ότι θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση. Μη απόδοση προτεραιότητας, έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεμιτοί λόγοι. Ομοίως, δεν θα πρέπει να μπορούν να γίνουν δεκτοί ως θεμιτοί λόγοι για τη μη προμήθεια ή ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού για τη διαχείριση περιεχομένου σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές με προσβάσιμο τρόπο, εφόσον είναι διαθέσιμες επαρκείς και συμβουλευτικές τεχνικές για να καταστούν διαθέσιμα τα συστήματα αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(40)

Η διαλειτουργικότητα που σχετίζεται με την προσβασιμότητα θα πρέπει να μεγιστοποιεί τη συμβατότητα του περιεχομένου με υφιστάμενους και μελλοντικούς πράκτορες χρηστών και υποστηρικτικές τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές θα πρέπει να παρέχει στους πράκτορες χρηστών μια κοινή εσωτερική κωδικοποίηση της φυσικής γλώσσας και των φυσικών δομών, σχέσεων και ακολουθιών, καθώς και των δεδομένων του κάθε ένθετου συστατικού στοιχείου διεπαφής με το χρήστη. Η διαλειτουργικότητα ωφελεί, κατ' αυτόν τον τρόπο, τους χρήστες, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν τους πράκτορες χρηστών τους οπουδήποτε προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές: θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από μεγαλύτερο φάσμα επιλογών και χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ένωση. Η διαλειτουργικότητα θα ωφελήσει επίσης τους προμηθευτές και τους αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές.

(41)

Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται απαιτήσεις προσβασιμότητας για αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των σχετικών ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές με τις εν λόγω απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο συμμόρφωσης για τους σχετικούς ιστότοπους και τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις ρήτρες αυτών τα οποία καταρτίζονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγείρουν αντιρρήσεις κατά οποιουδήποτε εναρμονισμένου προτύπου που θεωρούν, κατά την άποψη τους, ότι δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(42)

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενέκριναν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), προσδιορίζοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού περιεχομένου, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων ή για να υποστηρίξει άλλες πολιτικές και νομοθεσία. Το τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασίζεται στις ρήτρες 9, 10 και 11 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Οι τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να προσδιορίζουν αναλυτικότερα το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) αναφορικά με εφαρμογές για φορητές συσκευές.

(43)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν αναφορικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επιπλέον να λαμβάνουν υπόψη τις εννοιολογικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες των φορητών συσκευών.

(44)

Δήλωση προσβασιμότητας θα πρέπει να χορηγείται από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη συμβατότητα των ιστότοπων τους και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η εν λόγω δήλωση προσβασιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές που προβλέπονται.

(45)

Οι εφαρμογές για φορητές συσκευές είναι διαθέσιμες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών καταστημάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα τις οποίες κατεβάζουν τρίτες πηγές πρέπει να παρέχονται παράλληλα με την περιγραφή της εφαρμογής για φορητές συσκευές που παρουσιάζεται στους χρήστες πριν από την καταβίβαση της εφαρμογής για κινητές συσκευές. Αυτό δεν απαιτεί από τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας να αλλάξουν τους μηχανισμούς διανομής των εφαρμογών τους —αντίθετα, εγείρει την απαίτηση επί του φορέα του δημόσιου τομέα να διαθέσει τη δήλωση μέσω υφιστάμενων ή μελλοντικών τεχνολογιών.

(46)

Ένας μηχανισμός υποβολής παρατηρήσεων θα πρέπει να συσταθεί ώστε να καταστήσει δυνατόν σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα για τυχόν αποτυχία του ιστότοπου ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και να ζητά πληροφορίες που έχουν αποκλειστεί. Τα αιτήματα αυτά για πληροφορίες θα μπορούν να αφορούν περιεχόμενο που βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή εξαιρείται για άλλους λόγους από τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία, όπως μορφότυποι αρχείου γραφείου, προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου ή περιεχόμενο αρχειοθετημένων ιστότοπων. Με τη χρήση του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων, που συνδέεται με τη διαδικασία εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τους χρήστες ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα να ζητούν να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών και κειμένων. Προκειμένου για θεμιτό και λογικό αίτημα, ο οικείος οργανισμός του δημόσιου τομέα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες κατά κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(47)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης σχετικών με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, για τους εμπλεκόμενους φορείς, και ειδικότερα για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Θα πρέπει να ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεισφέρουν τη γνώμη τους ή να εμπλακούν στην προετοιμασία του περιεχομένου των σχεδίων κατάρτισης ή ευαισθητοποίησης σχετικά με την προσβασιμότητα.

(48)

Είναι σημαντικό να προωθήσουν τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τη χρήση εργαλείων συγγραφής που επιτρέπουν καλύτερη εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία. Η εν λόγω προώθηση θα μπορούσε να λάβει παθητικές μορφές, όπως είναι η δημοσίευση καταλόγου συμβατών εργαλείων συγγραφής χωρίς απαίτηση χρήσης των εργαλείων αυτών, ή θα μπορούσε να λάβει ενεργητικές μορφές, όπως είναι η απαίτηση χρήσης συμβατών εργαλείων συγγραφής ή η χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους.

(49)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ειδικότερα, η υλοποίηση των κανόνων για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας, έχει εξέχουσα σημασία για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη η τακτική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ως εμπλεκόμενοι φορείς, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται όσοι περιλαμβάνουν οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη δημιουργία λογισμικού προσβασιμότητας σχετικού με ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές και την κοινωνία των πολιτών.

(50)

Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο περιοδικής παρακολούθησης. Με μιαν εναρμονισμένη μεθοδολογία παρακολούθησης θα υπάρξει περιγραφή του τρόπου να εξακριβωθούν, σε ενιαία βάση σε όλα τα κράτη μέλη, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, η συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και η περιοδικότητα της παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν περιοδικά εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και, τουλάχιστον άπαξ, σχετικά με τον κατάλογο των μέτρων που λαμβάνονται σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(51)

Η μεθοδολογία παρακολούθησης που θα οριστεί από την Επιτροπή θα πρέπει να είναι διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και αναπαραγώγιμη. Η αναπαραγωγιμότητα της μεθοδολογίας παρακολούθησης θα πρέπει να μεγιστοποιείται αφού λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ανθρώπινοι παράγοντες, όπως ο έλεγχος από χρήστες, ενδέχεται να επηρεάζουν αυτήν την αναπαραγωγιμότητα. Για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να περιγράφει με ποιον τρόπο το αποτέλεσμα των διαφόρων ελέγχων πρέπει ή μπορεί να παρουσιάζεται. Προκειμένου να μην εκτρέπονται πόροι από το έργο της βελτίωσης της προσβασιμότητας περιεχομένου, η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να είναι εύχρηστη.

(52)

Προκειμένου να μην παρακωλύεται η καινοτομία στον τομέα της μέτρησης της προσβασιμότητας ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και στον βαθμό που αυτό δεν εμποδίζει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων ανά την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πιο προηγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης, βάσει της μεθοδολογίας παρακολούθησης που θα καθορίζεται από την Επιτροπή.

(53)

Προκειμένου να αποφευχθεί η συστηματική προσφυγή στα δικαστήρια, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής σε κατάλληλη και αποτελεσματική διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ως έχει στο άρθρο 47 του Χάρτη. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνει το δικαίωμα υποβολής εγκλήσεων σε οποιαδήποτε υφιστάμενη εθνική αρχή αρμόδια να εκδικάσει τις εν λόγω εγκλήσεις.

(54)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή του τεκμηρίου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με την επικαιροποίηση των αναφορών στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016 (10). Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(55)

Προκειμένου να εξασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των σχετικών ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές με τις εν λόγω απαιτήσεις, και για τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων με τις οποίες καθορίζεται υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας, το οποίο να μη θίγει επ' ουδενί τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, αλλά να εξυπηρετεί τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζει. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

(56)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η εγκαθίδρυση εναρμονισμένης αγοράς για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη διότι απαιτείται η εναρμόνιση διαφορετικών κανόνων που ισχύουν σήμερα στα νομικά συστήματά τους, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ως έχει στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η παρούσα οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθιστώντας, ως εκ τούτου, τους συγκεκριμένους ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές περισσότερο προσβάσιμα στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

2.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες που απαιτούν από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στο άρθρο 4.

3.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους ακόλουθους ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές:

α)

ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους με σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας·

β)

ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές των ΜΚΟ που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό, ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για αυτά·

4.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθεί:

α)

Μορφότυποι αρχείου γραφείου που δημοσιεύτηκαν πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες των καθηκόντων του οικείου οργανισμού του δημόσιου τομέα.

β)

Προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (pre-recorded time-based media) που δημοσιεύτηκαν πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

γ)

Μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση (live time-based media).

δ)

Επιγραμμικοί χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης.

ε)

Περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του.

στ)

Αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν μπορούν να καταστούν πλήρως προσβάσιμα λόγω είτε:

i)

της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με την συντήρηση του οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής (π.χ. αντίθεση)· είτε

ii)

της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

ζ)

Το περιεχόμενο εξωδικτύων και ενδοδικτύων, ήτοι ιστότοποι αποκλειστικά διαθέσιμοι σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό, που δημοσιεύθηκε πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως ότου οι συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση.

η)

Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν μόνο περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες.

Άρθρο 2

Ελάχιστη εναρμόνιση

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

Ως «οργανισμός του δημόσιου τομέα» νοείται το κράτος, οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

2)

Ως «εφαρμογές για φορητές συσκευές» νοείται λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους, για χρήση, από το ευρύ κοινό, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές (λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το υλισμικό.

3)

Ως «πρότυπο» νοείται πρότυπο σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

4)

Ως «ευρωπαϊκό πρότυπο» νοείται ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

5)

Ως «εναρμονισμένο πρότυπο» νοείται εναρμονισμένο πρότυπο σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

6)

Ως «μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media) νοούνται μέσα μίας από τις ακόλουθες μορφές: αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασμός ήχου ή/και βίντεο με διαδραστικότητα.

7)

Ως «αντικείμενα πολιτιστικών συλλογών» νοούνται αγαθά που μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό, επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από πολιτιστικά ιδρύματα όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.

8)

Ως «δεδομένα μέτρησης» νοούνται τα ποσοτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας παρακολούθησης που διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται (αριθμός ιστότοπων και εφαρμογών δυνητικά με τον αριθμό επισκεπτών και χρηστών τους, κ.λπ.) και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσβασιμότητας.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδώσουν στους ιστότοπους τους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές μεγαλύτερη προσβασιμότητα, προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και στιβαρότητα.

Άρθρο 5

Δυσανάλογη επιβάρυνση

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση επί των οργανισμών του δημόσιου τομέα για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.

2.   Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

α)

το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του σχετικού οργανισμού του δημόσιου τομέα· και

β)

το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό οργανισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οργανισμός του δημόσιου φορέα διενεργεί την αρχική εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.

4.   Όταν οργανισμός του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές συσκευές, αφού διεξαγάγει την εκτίμηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διευκρινίζει, στη δήλωση που μνημονεύεται στο άρθρο 7, τα μέρη των απαιτήσεων προσβασιμότητας με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.

Άρθρο 6

Τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

1.   Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών και τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.

2.   Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4, τις οποίες καλύπτουν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας κατά το άρθρο 4 και να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προσβασιμότητας με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Οι εκτελεστικές πράξεις, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 11 παράγραφος 3. Η πρώτη από αυτές τις εκτελεστικές πράξεις εκδίδεται, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018.

3.   Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.

Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μερών αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.

4.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 προκειμένου να τροποποιήσει την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου με την επικαιροποίηση της παραπομπής στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ούτως ώστε να γίνει αναφορά σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφόσον η έκδοση ή το πρότυπο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και εξασφαλίζει επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ισοδύναμο με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Άρθρο 7

Πρόσθετα μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να παρέχουν και να επικαιροποιούν τακτικά λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές τους προς την παρούσα οδηγία.

Για τους ιστότοπους, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται υπό προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παραγράφου 2, και δημοσιεύεται στον σχετικό ιστότοπο.

Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται υπό προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παραγράφου 2, και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα ο οποίος ανέπτυξε την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές, ή διατίθεται εκ παραλλήλου με άλλα πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.

Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

εξήγηση σχετικά με τα εν λόγω τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται·

β)

περιγραφή και σύνδεσμο προς μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων για να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστότοπου του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 και το άρθρο 5· και

γ)

σύνδεσμο προς τη διαδικασία εκτέλεσης που ορίζεται στο άρθρο 9 και στο οποίο είναι δυνατή η προσφυγή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στο αίτημα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν κατάλληλη απάντηση στην κοινοποίηση ή την αίτηση εντός ευλόγου διαστήματος.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοιου είδους εκτελεστική πράξη.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 σε τύπους ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές πέραν των μνημονευομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και συγκεκριμένα στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές που καλύπτονται από τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές πράξεις σχετικά με την προσβασιμότητα.

4.   Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν τα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές στους εμπλεκομένους φορείς και στο προσωπικό οργανισμών του δημόσιου τομέα, σχεδιασμένα για να τους εκπαιδεύσουν με σκοπό τη δημιουργία, τη διαχείριση και την επικαιροποίηση του προσβάσιμου περιεχομένου ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές.

5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, τα οφέλη τους για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σε περιπτώσεις οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

6.   Για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 8, η Επιτροπή διευκολύνει τη συνεργασία, σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερομένων, με σκοπό να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους και να επανεξετάζουν τη μεθοδολογία παρακολούθησης που μνημονεύεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, καθώς και την πρόοδο στην προσβασιμότητα για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας κατά το άρθρο 4 με βάση τη μεθοδολογία παρακολούθησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό μεθοδολογίας σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή πρέπει να είναι διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και αναπαραγώγιμη, και συνάμα εύχρηστη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 3. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοιου είδους εκτελεστική πράξη.

3.   Η μεθοδολογία παρακολούθησης της παραγράφου 2 μπορεί να λαμβάνει υπόψη ανάλυση εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει:

α)

την περιοδικότητα της παρακολούθησης καθώς και τη δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση·

β)

σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των ιστοσελίδων και του περιεχομένου αυτών των σελίδων·

γ)

σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές, το προς εξέτασιν περιεχόμενο, λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσεως σε λειτουργία της εφαρμογής και των μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων·

δ)

την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συμμόρφωση ή η απουσία συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, με άμεση παραπομπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο του άρθρου 6 παράγραφος 3·

ε)

σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη διόρθωση των εν λόγω αδυναμιών· και

στ)

τις κατάλληλες ρυθμίσεις —συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτούνται, παραδειγμάτων και καθοδήγησης— για αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και δοκιμές χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο συμβατό με την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.

4.   Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 και εν συνεχεία ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Η εν λόγω έκθεση καταρτίζεται βάσει των ρυθμίσεων για την υποβολή εκθέσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 9.

5.   Σε σχέση με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει το άρθρου 7, η πρώτη έκθεση καλύπτει επίσης τα ακόλουθα:

α)

περιγραφή των μηχανισμών στων οποίων τη σύσταση προβαίνουν τα κράτη μέλη για διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερομένους όσον αφορά την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές·

β)

διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση τυχόν εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές·

γ)

εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4· και

δ)

πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.

Εάν έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στις επόμενες εκθέσεις τους πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.

6.   Το περιεχόμενο όλων των εκθέσεων, το οποίο δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, εφαρμογών για φορητές συσκευές ή οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν, δημοσιοποιείται υπό προσβάσιμη μορφή. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ρυθμίσεων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 3. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοιου είδους εκτελεστική πράξη.

7.   Έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον φορέα που ορίζεται να αναλάβει τα καθήκοντα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 9

Διαδικασία εκτέλεσης

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλης και αποτελεσματικής διαδικασίας εκτέλεσης, ούτως ώστε να είναι εγγυημένη η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, σε σχέση με τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5, καθώς και του άρθρου 7 παράγραφος 1. Ειδικότερα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχει θεσπιστεί διαδικασία εκτέλεσης, φέρ' ειπείν η δυνατότητα επικοινωνίας με συνήγορο του πολίτη, για να εγγυηθούν την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ενημερώσεων ή των αιτήσεων που ελήφθησαν όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) και για την επανεξέταση της αξιολόγησης που μνημονεύεται στο άρθρο 5.

2.   Έως τις 18 Αυγούστου 2018, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον από τις 23 Ιουνίου 2017.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 12

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα εν λόγω μέτρα, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων μέτρων εσωτερικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα ως εξής:

α)

στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019·

β)

στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από το σημείο α): από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020·

γ)

στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα: από τις 23 Ιουνίου 2021.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Έως τις 23 Ιουνίου 2022 η Επιτροπή διεξάγει επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω επανεξέταση λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 και στη χρήση της διαδικασίας εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 9. Περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων που ενδέχεται να καταστήσουν ευκολότερη την πρόσβαση σε ορισμένα είδη περιεχομένου που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα πορίσματα της εξέτασης δημοσιοποιούνται σε ευπρόσιτη μορφή.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. LESAY


(1)  ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 116.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, της 18ης Ιουλίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(4)  Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(6)  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

(7)  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(8)  Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

(10)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).